NOORD-BEVELANDS NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD EED Zinsontleding U houdt nu het meest gelezen blad Noord-Beveland De zonden van Magda Vinselaar door G. FORTIUS Zeeland Magazine? No. 9648 Donderdag 1 februari 1979 82e jaargang DRUK EN UITGAVE: DRUKKERIJ MARKUSSE TE WISSENKERKE - TEL. 01107-308 - GIRO 206882 Abonnementsprijs ƒ20,— per jaar Franko per post ƒ32,50 per jaar Advertenties 31 ct per mm, excl. BTW. Voor fouten in advertenties per telefoon opgegeven, kunnen wij geen enkele verantwoordelijkheid dragen. FEUILLETON En dan is het Maria, die zonder overeind te komen, tegen de bezoeker zegt: „Nou? Had ik gelijk, toen ik je door de telefoon zei, dat ik een verrassing voor je had?" Hij drukt eerst nog Lis, die hij immers kent de hand en knipoogt tegen haar. Maar over Maria buigt hij zich, drukt een kus op haar wang en zegt zacht: „Dit zal ik nooit vergeten, Maria, want dit is natuur lijk jouw werk." De vrouw is enige ogenblikken verlegen. Vanwege de kus en de zacht uitgesproken woorden. Alsof ze een onderonsje met el kaar hebben. Ze geeft hem een vriend schappelijk duwtje. „Ga wegga ergens zittenJe weet niet eens, wat we van plan zijn." Hij lacht enkel en is blij. Gaat op een stoel zitten en kijkt nog eens de drie mensen aan. Want dit alles kan enkel goede bedoelingen hebben. Een soort familie raad? Het moet haast wel, want Evert is er kennelijk speciaal voor uit Australië gekomen. Maria zegt tot het meisje, dat in de deuropening het toneeltje heeft gade geslagen: „Kom maar met de koffie, Net tie." Wendt zich dan weer tot de bezoeker en vraagt: „Wat heb je voor mij meege nomen inplaats van bloemen?" Bart zet een verschrikt gezicht „O help... dat ben ik finaal vergeten! Maar dat houdt je zeker van me tegoed, Maria." „Dat is me wat moois," moppert ze kwasi-boos. „Trommel ik voor jouw plezier mijn zus en broer op om hierheen te komen „Echthet is me door alle conster natie door 't hoofd gegaan." „Ik kan 't me voorstellen," zegt Maria spottend: „ambtenaren hebben altijd veel aan hun hoofd zeker en voornamelijk hoofdambtenaren, of niet?" Enkele minuten later zitten ze allemaal rond de koffie met koek en dan is het Evert Bosse, die de stilte verbreekt. „Ik heb natuurlijk je brief ontvangen," zegt hij tegen de bezoeker. „Laten we elkaar van avond maar gewoon tutoyeren, want ik heb er wel zoveel van begrepen, dat jij de volgende echtgenoot wordt van Magda. Rietje heeft me gebeld, ja, ja, helemaal van hier naar Australië, en hoog van je op gegeven. Ik heb je brief ook een paar maal gelezen. Rietje heeft intussen naar je laten informeren en niet anders dan goede in lichtingen over je gekregen. Bij alles, wat Magda in het verleden heeft uitgehaald, waren we allemaal een beetje wantrouwig; dat zul je ons niet kwalijk kunnen nemen. Je valt mij ook mee en het feit, dat je ondanks Magda je haar verleden, ik moet aannemen: haar hele verleiden, heeft bloot gelegd, toch met haar wilt trouwen, siert je. Dat moet ik eerlijk erkennen. Vandaar, dat ik toch maar hierheen gekomen ben om kennis te maken met mijn aanstaande zwager." Hij lacht even. „Dat is heel fijn. Evert. En ik hoop dan ook, dat je met positieve beweegredenen deze lange reis hebt gemaakt. Positief ten opzichte van Magda." „Ik heb er geruime tijd over nagedacht. Rietje heeft van je bezoek hier verteld. We zijn allemaal christenmensen en als jij zegt: er moet eindelijk eens een tijd komen, waarin je elkaar vergeeft en vergeten wilt, B«at n reeds geabonneerd op een 2-maandelijks tijdschrift mat actualiteiten, cultuur, evenementen, historie en recreatie. Het geheel in 4-kleuren om slag en alle artikelen voor zien van nog nimmer gepu bliceerde foto's. Slechts 20,per jaar. Vraag gratis proefnummer: POSTBUS 1 - WISSENKERKE wat achter ligt, dan moet ik nu toegeven, dat je gelijk hebt. Daarom zei ik dan ook: aanstaande zwager. Voor wat mij betreft, heb je mijn zegen. Zo je die al nodig mocht hebben. Voorzover ik heb kunnen nagaan, denken mijn zusters hier er net zo over." Maria knikt en zet haar lege kopje neer. „Hij heeft alleen een rotnaam: Bart. Zo noem je een hond, maar geen mens. Ik heb al gezegd, dat ik hem voortaan Flip noem. Nou, wanneer zal het feest plaats vinden?" Bart is verrast en aangedaan. „Sorry," zegt hij op zachte toon, „dit moet ik even verwerken, lieve mensen, want dit is ge weldig fijn voor Magda. Ik houd van haar en zij van mij. En als alles dan goed komt tussen jullie vierenMensen, ik kan zoveel geluk ineens niet meer alleen op!" Hij komt overeind. „Mag ik haar ophalen? Hierheen? Kan ik er op rekenen, dat jullie allemaal lief voor haar zullen zijn?" Maria kijkt verbaasd van de een naar de ander. „Wat een voortvarende man is dat toch, he?" Ze begint haar hoofd te schudden. „Zou je niet van een ambtenaar verwachten, laat staan een hoofdambte naar! Drink toch eerst met ons koffie! Dat halve uurtje kan ze toch nog wel wachten?" Bart van der Eerde, op het provinciehuis de statige, zelfverzekerde en rustige hoofd ambtenaar, die eigenlijk met niemand ooit eigen zal worden, schudt zijn hoofd en betoogt: „Nee, dat moeten jullie kunnen begrijpen. Ik houd van Magda en wil niets liever dan haar geluk. Hoe kan ik haar vanavond meer gelukkig maken dan naar Limmen te rijden en met haar hierheen te komen?" Evert knikt begrijpend. „Nog niet eens zo'n gek idee. Goed ehBart of Flip ik kan je geen ongelijk geven. Ik zou misschien onder de gegeven omstandigheden anders gehandeld hebben, maar niet ieder mens is eender. Welja, laten we dan alle maal maar genieten van zijn triomf, want wat ik voorgoed voor onmogelijk hield, heeft hij toch bewerkstelligd." „Wacht eens, broer, met mijn medewer king dan toch, he?" voegt Maria van Elk er aan toe. „Als ik je telefonisch niet over gehaald had, zat je nu nog thuis." „Zijn brief gaf de doorslag. Nee, die laat ik je niet lezen Bart is al weg, nog voor Evert uitge sproken is. Ze zien hem naar buiten gaan en in zijn wagen stappen. Maria schudt haar hoofd en wijst naar het nog half gevulde kopje. „Niet eens mijn dure koffie opgedronken. Als-ie nou nog twintig was geweest, zou ik het kunnen begrijpen, maar op zo'n leeftijd Bart heeft voorzichtig de wagen terug gereden, de smalle Westerweg op en gaat dan niet meer terug in de richting stad. Thuis heeft hij de uitgebreide kaart van Noord-Holland bekeken en daarop gezien, dat de Westerweg niet enkel in Alkmaar ligt, maar ook in Heiloo en hij helemaal binnendoor zo naar de woning van Magda kan rijden. Misschien niet zo snel als op de straatweg, maar korter is het zeker. Binnen enkele minuten is hij al in Heiloo, gaat het spoor over en daar heet de weg nog altijd hetzelfde. Buiten Heiloo gekomen, voert hij zijn snelheid wat op en weet, dat hij zo in de richting Castricum en Bakkum rijdt. En op een gegeven moment de Bakkumerzijwegkrijgt. Het duurt nau welijks twintig minuten na zijn vertrek en dan stopt hij op het erf van Magda, springt uit zijn wagen en kijkt. Maar alles blijft stil. Eigenaardig, hebben ze hem niet gehoord? Hij denkt even na en loopt dan naar het huis. Stel je voor, dat ze naar zee zijn. Met dit mooie weer niet eens zo gek. Tenslotte is het vrijdag en prachtig weer om te zwemmen. Het moet haast wel, want als er al iemand in huis is, had men toch zijn wagen moeten horen. Ofze zitten buiten, achter het huis, dat kan ook. Bart loopt langs de woning door naar achteren, maar buiten zit niemand. Pas als hij naar de achterdeur loopt, die half open staat, komt er iemand naar buiten. Het is Willie, de jongste dochter. En ze kijkt bepaald niet vrolijk. Hij knippert met zijn ogen en vraagt: „Wat is hier aan de hand? Waar is je moeder? En je zus?" „Mama hebben ze een paar uur geleden onverwacht naar het ziekenhuis gebracht. In Alkmaar. Petra en ikwe hadden eigenlijk al lang door, dat er wat was met mama, maar de laatste tijd dachten we, dat het door u kwam. Nu bleek, dat ze toch al een hele tijd iets had Hij loopt op het meisje toe en grijpt haar bij de arm. „Wat is er met je moe der? Heeft zeWat heeft ze?" „De dokter, die vanmiddag kwam, zei, dat het een acute blindedarmontsteking was Hij heeft haar een spuitje gegeven voor de pijn enje doet mij ook pijn, oom Bart Hij schrikt. „He?" En komt dan tot de ontdekking, dat hij nog altijd de arm van het meisje stevig vast heeft. Meteen laat hij die los. „Sorrymaar ik schrok zo. En toen?" Het meisje wrijft even haar pijnlijk ge worden arm. „De dokter belde een ambu lance. Tegen zessen is ze naar het zieken huis gebracht. Ze moet misschien meteen geopereerd worden En dan begint het meisje ineens te huilen. De man legt met een beschermend gebaar zijn arm om haar heen en zegt: „Dat zal dan wel meevallen. Een blindedarm-ope ratie betekent tegenwoordig niet zoveel meer. Is dat even schrikken. Waar is Petra eigenlijk?" „Meegegaan. Naar het ziekenhuis," snikt het meisje. „Welk ziekenhuis?" „Centraal. In Alkmaar." „Hoe komt Petra dan terug? Of blijft ze daar vannacht?" Het meisje haalt de schouders op. „Weet ik niet. Misschien met de bus." „De bus komt in het dorp en niet hier. Hoe lang is het lopen van 't Buurtje hier heen?" „Dik half uur." (Wordt vervolgd) Zoals u in alle kranten hebt kunnen lezen, vindt de Adviescommissie voor de Leerplanontwikkeling Moedertaalonderwijs (een mond vol) het onzin, dat in de hoogste klassen van de basisscholen de zinsont leding op het lesrooster staat. Het advies aan de minister van Onderwijs luidt: „schrappen die troep", om het wat oneer biedig te zeggen. Geen zinsontleding en woordbenoeming meer op de basisschool. Dat is stof die in het voortgezet onderwijs thuishoort. Wij vinden het advies van de Aclom (afkorting van bovengenoemde commissie) weinig zinvol, zeker voor de kinderen, die niet „verder leren", zoals dat vroeger heette. Willen zulke kinderen op oudere leeftijd toch nog wel een vreemde taal gaan leren, dan zullen ze tot hun schade bemerken dat zij die gewraakte zinsontle ding, die tevens de naamvallen bepaalt, niet kunnen missen. Bovendien krijgt het programma op de scholen voor voortgezet onderwijs er een onnodige belasting bij. Een goede onderwijzer kan de kinderen in de hoogste klassen van de basisschool best de begrippen onderwerp, gezegde, lij dend en meewerkend of belanghebbend voorwerp bijbrengen. Daar zijn genoeg ezels- bruggtejes voor. Zinsontleding schrappen zal leiden tot taalverarming en verschraling. Bijzonder belangrijk is ook dat de kinderen duidelijk wordt gemaakt wat tegenwoor dige, onvoltooid verleden en voltooid ver leden tijd is. Dan zouden zij beter weten of een woord met een t of een d moet worden geschreven, want daar schort wel het een en ander aan. Zinnetjes als: de jeugd verheugd zich over het schoolreisje, de jongen, die de kas beheerd, betaald de rekening en het beloofd een goede wedstrijd te worden, krijgen wij bij herhaling onder de ogen. Drie voorbeelden waarin de d de goede t heeft verdrongen. Dat zal in de toekomst als het taalonderwijs wordt ingekrompen er beslist niet beter op worden. Het doet wellicht wat overdreven aan dat men niet weet, wanneer een woord met een d of een t moet worden geschreven. Maar in een regionaal dagblad meldt de schrijver van een artikel over het onder werp „geen zinsontleding meer op de basis school" (hij is daar overigens zelf een te genstander van): „alles gebeurt half en het voortgezet onderwijs beklaagd zich over kinderen die slecht formuleren", (beklaagt is wél tegenwoordige tijd). Het moet de leerlingen van de basis scholen niet al te gemakkelijk worden ge maakt. Daar kopen ze niets voor. Door bordurend op het negatieve advies van de Aclom kan ook het vak schrijven wel ver dwijnen, als we toch aan vereenvoudiging van onderwijs willen doen. Leer ze maar rechtstreeks omgaan met onze onvolprezen schrijfmachine. Een goed handschrift leren ze dan wel niet, maar het grote voordeel is, dat ieder het schrijfmachineschrift kan lezen, Bij het vak rekenen kunnen delen en aftrekken verdwijnen. In het zakenleven is veel belangrijker dat men weet wat optellen en vermenigvuldigen is. Dat is voor het materiële welzijn veel meer waard dan het verliesbrengende aftrekken en delen, behal ve als iets „aftrekbaar" voor de belasting is. En waarom zouden we de kinderen tij dens de aardrijkskundeles „belasten" met het leren van plaatsnamen in vreemde lan den. Ballast. De meeste van deze plaatsen zullen ze immers nooit bezoeken. Zo zou je door kunnen gaan met ver eenvoudiging van het basisonderwijs. Maar alle gekheid op een stokje: wij geloven dat de leerlingen van de basisscholen er niet mee gediend zijn dat zinsontleding en woordbenoeming van het leerplan verdwij nen. Met een beetje goede wil krijgen ze die begrippen best onder de knie en bij het leren van een vreemde taal; we denken aan de moeilijke Duitse taal, kunnen ze er hun voordeel mee doen. Bovendien is er sprake van een goede afwisseling, als ze na zo'n moeilijke taalles over zinsontleding, zich lekker kunnen ont spannen in een half uurtje zingen of tekenen. (Nadruk verboden). Op het groepsbureau der Rijkspolitie te Kortgene, Bernhardstraat 20, zijn inlichtin gen te verkrijgen omtrent de volgende ge vonden voorwerpen: 1 muntbiljet (buitenlands); 1 dameshorloge aan halskettinkje; 1 sleutelhanger met Peugeot autosleutels; 1 wieldop; 1 knot bruine Neveda wol; 2 Renault autosleutels; 1 sleutelring met zes sleutels; 1 dames polshorloge met zwart bandje; 1 groene gebreide handschoen; 2 kussens; 1 stola en 1 koektrommel; 2 sleutels; 1 mast van zeil jacht; 1 huissleutel; 1 damesfiets merk Union; 1 portemonnee met inhoud; 1 witte das en 1 paar sokken; 1 groene portemonnee met inhoud; 1 bruine gebreide muts en 1 paar gebreide witte sokken. Kruiswoordpuzzel no. 612 Horizontaal: 1. bevel - 4. drank - 7. bra- vourstuk - 9. borstharnas - 11. nieuw 12. zout water - 13. in plaats van (afk.) 15. plaats in Limburg - 17. deel van weefsel 19. jongensnaam - 20. berg - 23. voor 24. handelsgenoot (afk.) - 25. boom - 27. plaats op de Filippijnen - 28. eenheid van elektr. weerstand - 29. Europeaan - 30. Europeaan - 31. gedicht - 32. Nederlandse Televisie Stichting - 33. hoofddeksel - 35. vloerbedekking - 37. oever - 38. Griekse naam van Ceres - 40. volgroeid - 42. slede 43. liefkozing - 44. strik - 46. pers. vnw. 47. deel van een vis - 51. deel van een japon - 53. Eng. voegwoord - 54. begrip 56. Europeaan - 57. reptiel - 59. rode vloeistof - 61. gemalen eikenschors - 62. visnet. Verticaal: 1. kledingstuk - 2. Fr. pers. vnw. 3. persbureau - 4. lobbes - 5. bijwoord 6. plaats in Egypte - 7. vreemde munt 8. seconde - 9. steen - 10. plaats in België 11. plant - 14. geprepareerde schapenhuid 15. lor - 16. boom - 17. spoedig - 18. onverstandig - 21. plotseling - 22. baardje 23. soort fijn aardewerk - 26. deel van de vinger - 28. Amer. filmprijs - 33. uit gestotene - 34. onderricht - 36. zoogdier 37. opening in het ijs - 38. stoot - 39. Europeaan - 41. rookgerei - 43. troep dieren 45. lange rij - 48. vroegere Spaanse koningin 49. gevangenis - 50. gebogen been - 52. gelofte - 54. deel van de hals - 55. ieder 58. lidwoord - 60. onder-officier (afk.). Opioasing kruiswoordpuzzel no. 611 Horizontaal: 1. aster - 6. amper - 11. por 12. vod - 14. dar - 16. elan - 18. dadel 19. riet - 21. pater - 23. aak - 24. lente 25. em - 26. naar - 27. ezel - 28. se 30. sen - 33. pampa - 36. spies - 39. kilo 40. ik - 41. ja - 42. over - 43. peter 46. sonar - 49. alp - 52. ep - 54. snob 55. rots - 57. he - 58. brood - 60. eli 62. otter - 64. robe - 65. reine - 66. ruit 67. esp - 69. las - 70. vol - 71. artis 72. kaper. Verticaal: 2. spat - 3. tonen - 4. er - 5. soda - 7. md - 8. parel - 9. Erin - 10. keper - 12. vaars - 13. deken - 15. steen 17. lam - 20. ets - 22. ramp - 24. leep 29. palet - 31. eg - 32. gevat - 33. pip 34. mot - 35. air - 36. sas - 37. ion - 38. ser - 44. eind - 45. nl - 47. otto - 48. zebra 49. abeel - 50. prins - 51. verte - 53. pro 54. soest - 56. strop - 57. hei - 59. ober 61. lias - 63. tule - 68. pi - 70. va.

Krantenbank Zeeland

Noord-Bevelands Nieuws- en advertentieblad | 1979 | | pagina 1