NOORD-BEVELANDS NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD Heeft de maan invloed op het weer? U hm het meests ei Noord- in he dt nu elezen triad Mm De zonden van Magda Vinselaar door G. FORTIUS Zeeland Magazine? No. 3651 Donderdag 22 februari 1979 82e jaargang DRUK EN UITGAVE: DRUKKERIJ MARKUSSE TE WISSENKERKE - TEL. 01107-3 08 - GIRO 206882 Abonnementsprijs ƒ20,— per jaar Franko per post ƒ32,50 per jaar Advertenties 31 ct per mm, excl. BTW. Voor fouten in advertenties per telefoon opgegeven, kunnen wij geen enkele verantwoordelijkheid dragen. ratMLUETON 37 Magda Vinselaar komt in het ziekenhuis geleidelijk aan weer tot bewustzijn. Ze realiseert zich langzaam aan het gebeurde en voelt nog pijn. Vooral als ze zich be weegt, maar ze is in ieder geval geopereerd. Elk uur komt er een zuster en voelt haar pols. Vraagt, hoe ze zich voelt en zegt oo een keer: „Er is een uurtje geleden een grote bos bloemen gebracht. Ik heb die alvast maar in een vaas gezet. We hadden gelukkig nog zo'n grote. Kijk eens, hoe mooi?" De zuster heft de vaas hoog op. zodat Magda hem goed kan zien. „Die zullen wat gekost hebben; bloemen zijn op 't ogenblik toch al zo duur Magda kijkt en denkt: Best mogelijk, dat die bloemen van Bart zijn. De zuster haalt het kaartje er af en komt ermee naar de patiënt. „Zijn die bloemen van meneer Van der Eerde?" vraagt ze de ver pleegster. Deze schudt haar hoofd en kijkt op het kaartje. „Zal ik het voorlezen? Er staat op: Evert Bosse, Maria van Elk en Lis Kander wensen je spoedig een algeheel herstel en een even spoedig weerzien." Ze kijkt even op van het kaartje. „Leuk ge formuleerd. Collega's of zo van u? Of buren?" Magda is gewoon perplex. Dat kan toch niet zijn? Ze strekt voorzichtig haar arm uit. „Laat me dat kffartje eens zien, zuster." „Voorzichtig, niet teveel bewegen. Ik houd het wel vast, zodat u het gemakkelijk kunt lezen." En dan leest Magda zelf de namen van haar broer en beide zusters. Ja, het staat er duidelijk: spoedig een algeheel herstel en een even spoedig weerzien. Ze kijkt nog eens naar de bloemen. Inderdaad, een geweldige bos met van alles er in, wat er om deze tijd van het jaar is. Een weelde van kleuren. „Valt het mee, mevrouw? U bent er ver baasd over? Nou, zo ziet u maar weer, dat ze u niet vergeten in het ziekenhuis. Vanavond komen uw dochters, he? Zal ik uw haar eens een beetje bijkammen? Dat is wel nodig, maar dat is te begrijpen. Ik doe het wel zacht. O, wat hebt u mooij haaris dat nog uw eigen kleur? Prach tigNu ja, die paar grijze haren Ik ben twee en dertig en bij mij begint het ook al hier en daar te grijzen Magda is nog altijd verbaasd over die grote bos bloemen. Ze snapt niet, hoe het kan. Pas sinds gisteravond zes uur ligt ze hier; hoe zijn ze dat te weten gekomen? Van Bart? Maar Bart kent ze niet. En Evert zit toch in Australië? Ze begrijpt er niets van. Tegen het bezoekuur ligt Magda met ver langen uit te zien naar haar dochters. Ze weet, dat ze in goede handen zijn. Bart heeft gisteravond, even voor ze geopereerd zou worden, beloofd het weekeind bij ze te blijven. Dat is een grote zorg minder. Hij zal wel met de meisjes meekomen. Maar eerst komen Petra en Willie binnen. Samen een geweldige fruitmand torsend. Petra staat het huilen nader dan het la chen, maar ze weet zich flink te houden, als ze haar moeder kust. Dan volgt de jongste en die wijst en passant op de fruitmand. „Hoe vind je 'm? Kun je vast allemaal niet op, zolang je hier ligt." Ziet dan de bloemen. „Jee, wat mooil Heeft Bent u reeds geabonneerd op een 2-maandelijks tijdschrift met actualiteiten, cultuur, evenementen, historie en recreatie. Het geheel in 4-kleuren om slag en alle artikelen voor zien van nog nimmer gepu bliceerde foto's. Slechts 20,per jaar. Vraag gratis proefnummer: POSTBUS 1 - WISSENKERKE tante Riet voor gezorgd Maar Magda hoort dit laatste nauwelijks. Ze kijkt naar de grote fruimand en begrijpt meteen, dat dit Barts werk is. En vraagt: „Waar is-ie?" Petra kijkt verbaasd op. Ze denkt, dat haar moeder de fruitmand bedoelt en wijst naar de tafel: „Wil zet 'm net neer." „Ik bedoel natuurlijk oom Bart." „Kalm aan, die komt straks. We mogen maar met z'n tweeën tegelijk naar binnen en wij zijn toch zeker nog nummer één? Of niet soms? Hoe vind je de bloemen? Leuk he, van tante Riet, tante Lis en oom Evert! We hebben vanmorgen kennis met ze gemaakt, reuze geschikt, he Wil?" Deze knikt en komt nu ook naar het bed. „Er is ook een nichtje, Nettie van Elk. Kleindochter van tante Riet en laat die nu op dezelfde school gaan als Petra, wat is de wereld toch klein, he?" Magda vraagt: „Hoe kan dit alles? Waar woont iedereen? Tante Maria en „O, in Alkmaar. Aan de Westerweg. Tan te Riet. Tante Lis zit helemaal in Fries land." „Ja maarhoe zijn jullie dit alles te weten gekomen?" „Van oom Bart," legt Petra uit. „Dié* is aan het snuffelen gegaan en heeft iedereen ontdekt en iedereen zo ver gebracht, dat ze een streep onder vroeger willen zetten, maar dan moet jij het natuurlijk ook doen. Tante Riet is geweldig groot, maar wel lief en om oom Evert kun je lachen. Een drogehij zal me, als-ie terug is in Australië, een baal postzegels sturen. Heb ik wat om te ruilen. Zeg, je gaat toch niet huilen? Alles is nou toch in orde? Heeft oom Bart allemaal bewerkstelligd. Trouw maar gauw met hem, want hij lijkt in veel opzichten op papa. Net zo door tastend, he? Heeft toch maar voor elkaar gekregen, dat oom Evert helemaal uit Aus tralië is overgekomen om een streep onder het verleden te zetten. Als je beter bent, houden we familie-réunie, heeft oom Evert beslist. Ja, hij blijft nog een week of wat in Nederland. Hij renteniert en heeft foto's van zijn huis en kinderen laten zien. Mis schien mogen we eens een keer bij hem komen logeren. In de zomervakantie, maar dan is het daar winter, gek he? Gaan we met 't vliegtuigMaar waarom huil je nou, mama Enkele minuten later is Bart aan de beurt. Wil heeft grootmoedig er in toe gestemd het eerst de gang op te gaan. Ze kust haar moeder en zegt straks nog even terug te zullen komen. Dan komt Bart binnen en voelt Petra zich op dit moment overbodig, want moeder huilt en oom Bart blijft zijn gevoelens ook nauwelijks meester. Dus loopt ze onhoorbaar ook naar de gang, waar haar zus wat rondloopt. „Hebben ze je weggejaagd?" vraagt Willie. „Natuurlijk niet, meid. Maar die twee willen nu wel eens samen zijn, zonder an deren erbij. Dat moet je toch snappen?" Bart heeft zich intussen voorzichtig over de vrouw gebogen en kust haar, maar Magda slaat haar armen om hem heen en trekt de man helemaal tegen zich aan. „Wat fijn, Bart, dat jij er bent. Dank jé voor alles. Die fruitmandschandalig... Zal wat gekost hebben. En heb je die bloe- mert gezien? Dat is zeker ook jouw werk, he?" Hij knikt. „Ja. Ik was gisteravond om een uur of acht bij je om jou en de meiden op te halen. Je zusters en je broer zijn alle bereid zich met je te verzoenen. En hebben beloofd op onze trouwdag te komen. Zo dra je weer thuis bent, ga je eerst een paar dagen acclimatiseren en daarna gaan we een week of drie met vakantie. Die hebben we beiden onderhand wel verdiend." „Maar de meiden, Bart! Die wil ik niet zo lang alleen laten in huis." „Niet nodig, dat is al geregeld. Ze gaan zolang bij je zus Riet oftewel Maria wonen. Die zit in Alkmaar aan de Westerweg, in een pracht van een huis. Petra en Willie hebben hun tante al om de vinger ge wonden. Reken er maar op, dat Maria de meiden zal verwennen, als wij weg zijn." „Als ze hen maar niet teveel verwent, Bart. Dat heeft ze mij vroeger ook gedaan en het resultaat weet je." „Daar praten we niet meer over, dat is voorgoed voorbij. Overigens, maak jij je om Petra en Willie maar geen zorgen, die blijven wel stevig op hun gezonde voeten staan. Ze zijn flink, bovendien blij, dat het weer goed wordt tussen jullie. Maar ehhoe kom jij zo ineens aan een blindedarm-ontsteking? En nog wel acuut? De dokter zei gisteravond, dat het tegen buikvliesontsteking aan lag." „Ik had er al vaker last van en de dokter zou ervoor zorgen, dat ik opgenopien kon worden voor operatie. Er schijnt een wachtlijst te zijn. Ik kreeg gisteren zo'n aanval, dat ik het uitschreeuwde van de pijn. Gelukkig was Petra net thuis, dus die belde de dokter. De rest weet je." „Nou, het is voorbij. Ik heb nog vakantie tegoed en kan het opnemen, wanneer ik wil. Zodra het mogelijk is, voor wat jouw toestand betreft, gaan we. Kun je tot rust komen." „Bart?" „Ja, snoes?" „We gaan eerst trouwen, Bart. Dan gaan we niet met vakantie, maar maken een huwelijksreis. Je begrijpt toch zeker wel, dat ik nu niet meer zo lang wil wachten? Denk je, dat ik dat nog kan uithouden?" Hij begint te lachen. Maar zegt toch: „Je bent pas geopereerd, lieveling. We doen het dus kalm aan." „Maar gaan eerst trouwen," fluistert ze in zijn oor. „Daarna pas samen op reis. Dat is toch veel voordeliger ook! Anders moeten we twee éénpersoonskamers nemen. Reken eens uit, wat dat drie weken extra kost Petra kijkt voorzichtig even door een kier van de deur, maar komt dan terug in de gang. En zegt tegen Wil: „We zullen er vanavond weinig aan te pas komen, maar dat heb ik voor oom Bart wel over. En jij?" Wil blijft staan en kijkt nadenkend voor zich uit. „Moeder wordt weer beter, er is geen narigheid meer in de familie; we hebben er twee tante's en een oom bij gekregen en een regiment neven en nichten. En tenslotte oom Bart. Tja, die zal on derhand wel nummer één worden in mama's leven. Daar moeten we proberen aan te wennen, maar iets anders staat wel vast, als oom Bart eenmaal met mama ge trouwd is." „Wat dan?" vraagt Petra nieuwsgierig. „Meid, wat zullen we dan een ijsjes krijgen!" EINDE WETENSCHAP REKENT AF MET DUIZENDEN JAREN OUD GELOOF Het geloof, de veronderstelling of het bijgeloof dat de maan invloed heeft op het weer, is minstens 3000 jaar oud. Ook de wetenschap heeft zich in de loop der tijden met dit probleem bezig gehouden en het gevolg hiervan is, dat er honderden publicaties bestaan, waarin deskundigen hun zienswijze geven op een eventuele in vloed van de maan op het weer en wel in het bijzonder op bijvoorbeeld luchtdruk, temperatuur en neerslag. Enige jaren ge leden heeft de Duitse meteoroloog H. Dro- nia de moeite genomen al deze publicaties door te werken en het resultaat van dit omvangrijke werk in een boek vast te leg gen. Hij komt daarbij tot interessante con clusies en wel, dat men mag vaststellen, dat de maan in wezen geen doorslaggevende invloed heeft op het weer op aarde. Daar mee is in feite afgerekend met het dui zenden jaren oude geloof dat de maan het weer beïnvloedt. Dronia zegt dat wel vast staat dat de maan invloed uitoefent op de luchtlagen boven de tropossfeer (de eigenlijke weer zone), dus op hoogten boven de 10 tot 12 kilometer. Bewezen werd, dat de maan daar verantwoordelijk is voor uitbreiding en inkrimping van het elektromagnetische veld, hetgeen zijn invloed heeft op het radio verkeer. Een onderzoek in de Verenigde Staten toonde aan, dat er op dit gebied twee duidelijke maxima ontstaan en wel 11 dagen na nieuwe maand en 9 dagen na volle maan. Vele onderzoekingen hebben overeenstem mend aangetoond, dat de luchtdruk aan het aardoppervlak tijdens nieuwe en volle maan onder normaal is. Het verschil is echter bijzonder klein en zweeft tussen 1 en 3 millibaren. Dat betekent dat de invloed van de maan op de luchtdruk op BPp* BPBPBPB PB aarde zo gering is, dat dit niet van invloed op het weer kan zijn. De verschillen in luchtdruk tussen hogedruk en lagedruk gebieden is veel groter. Slechts enkele mil libaren maakt geen verschil uit. Een Amerikaanse onderzoeker heeft een statistische studie gemaakt van niet minder dan 269 tropische wervelstormen en heeft getracht deze in verband te brengen met bepaalde maanstanden. Hij heeft hier wei nig succes mee gehad. Enig verband was nauwelijks aantoonbaar. Het enige resul taat was, dat men zou mogen zeggen dat dergelijke wervelstormen iets meer voor komen bij nieuwe en volle maan dan in de perioden daar tussenin. Vastgesteld is ook, dat de maan wel enige invloed heeft op de temperatuur op aarde, maar die invloed beperkt zich tot een stijging van de temperatuur met on geveer 0,002 graad Celsius en dat is een toename die we niet als van beslissende invloed mogen noemen. De grootste slechts eenmaal vastgestelde invloed bedroeg een stijging van temperatuur met 0,0086 graad Celsius. In 1830 stelde Schübler een onderzoek in naar de invloed van de maan op de wijnoogst. Hij kon hierbij beschikken over gegevens met betrekking tot de voorgaande 425 jaar. Na nauwkeurige studie bleek, dat wanneer nieuwe maan viel in de eerste helft van juni, de wijn beter was dan wanneer nieuwe maan viel in de tweede helft van juni. Overigens een statistische vaststelling, die men als kennisgeving mag aannemen. Veel materiaal is er verzameld met be trekking tot de relatie tussen maan en neerslag. Onderzoekers in alle delen van de wereld kwamen tot dezelfde en wel dat de neerslag rond twee tot drie dagen na volle maan beneden normaal blijkt te zijn. Verder is er geen enkele relatie te onderkennen. Dronia kwam dan ook tot de conclusie, dat men geen bewijzen heeft voor de ver onderstelling dat de maan invloed heeft od het weer op aarde. Het is dus zeker niet zo, dat de maan in een bepaalde stand het weer echt kan doen omslaan, zoals een oud volksgeloof beweert. De invloed die de maan wat dat betreft kan uitoefenen is beslist te gering. Kruiswoordpuzzel no. 61S Horizontaal: 1. sabelkwast - 6. wapen - 11. wettelijke aansprakelijkheid - 12. van streek 14. onder andere (afk.) - 15. uitroep - 17. vaartuig - 20. deel van Afrika - 22. drink gerei - 23. bijwoord - 25. plaats in Drente 27. omroepvereniging (afk.) - 29. meisjes naam - 31. zangnoot - 32. deel van Afrika 33. laatst genoemde (afk.) - 34. deel van een zeilboot - 36. kleur - 38. inhoudsmaat (afk.) - 39. water in Friesland - 40. in houdsmaat (afk.) - 41. evenredige vertegen woordiging - 42. Noord-Holland (afk.) - 43. te zijner plaatse (Lat. afk.) - 44. teken 46. precies - 48. voorzetsel - 50. getalaan duiding - 52. lyrisch gedicht - 54. smoken 56. putemmer - 57. geweldig - 59. Eng. hertogdom - 60. meisjesnaam - 62. Afrikaan 64. nakomeling - 66. steenmassa - 67. voeg woord - 69. stellage - 72. meterton (afk.) 73. glans - 74. bijwoord. Verticaal: 1. duo - 2. rondhout - 3. jon gensnaam - 4. unieke - 5. militaire rang (afk.) - 6. vogel - 7. soort stof - 8. reus 9. windrichting (afk.) - 10. zeediertje - 13. dat is (afk.) - 15. plaats in Duitsland 16. bijenprodukt - 18. mist - 19. plaats in Afrika - 21. plaats in Siberië - 22. Euro peaan - 24. oneffen - 26. soort onderwijs (afk.) - 28. in een rechte lijn brengen - 30. vaartuig - 32. insekt - 35. bijbelse naam 37. aanzien - 43. chir. instrument - 44. uitbouw - 45. muziekterm - 46. pit - 47. behaagziek - 49.. verstandhouding - 51. vaststaande gebeurtenis - 53. zangnoot - 55. vrucht - 57. nauwte - 58. vogel - 61. pl. in Gelderland - 63. vogel - 65. onmeetbaar getal - 68. bijwoord - 70. bijwoord - 71. bevel - 72. met dank (afk.). Oplossing kruiswoordpuzzel ma. 614 Horizontaal: 2. manager - 8. egale - 12. eg 14. boert - 15. markt - 16. are - 18. pro 19. de - 20. as - 22. lied - 24. atm - 26. nis - 28. lo - 29. pe - 30. as - 32. eikel 34. tin - 35. paljas - 38. ie - 39. tras 41. enk - 42. probaat - 44. ad - 46. oe 47. do - 48. ne - 49. pressie - 53. Ede 56. soes - 57. de - 58. tronie - 61. Tom 62. pinda - 64. nu - 65. ma - 67. om 68. beo - 69. elf - 71. trek - 73. ja 74. os - 75. art - 77. elk - 78. kalot 80. agent - 82. te - 83. Banka - 84. neetoor. Verticaal: 1. scalp - 3. Ab - 4. nop - 5. aera - 6. grotesk - 7. et - 8. ea - 9. gras 10. aks - 11. It - 13. griep - 15. meneer 17. Ee - 21. Monster - 23. dal - 25. mi 27. il - 28. liaan - 31. sjees - 33. kip 34. tra - 36. af - 37. An - 39. tbc - 40. kapstok - 43. odeon - 45. droom - 46. Oss 50. Eem - 51. idioot - 52. een - 53. etalage 54. dr - 55. pi - 59. nut - 60. emelt - 62. pe - 63. de - 66. akker - 68. balk - 70. fret - 72. re - 73. Jan - 76 tno - 78. ka 79. oa - 80. ae - 81. To.

Krantenbank Zeeland

Noord-Bevelands Nieuws- en advertentieblad | 1979 | | pagina 1