NOORD-BEVELANDS NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD Lieve zuster Ursula bet noest geleien blad ep Neerd-Beveland m m Een verhaal van L. van Schouten Zeeland Magazine? 19 24 Jü 36 No, 3852 Donderdag 1 maart 1979 82e jaargang DRUK EN UITGAVE: DRUKKERIJ MARKUSSE TE WISSENKERKE - TEL. 01107-308 - GIRO 206882 Abonnementsprijs 20,— per jaar Franko per post ƒ32,50 per jaar Advertenties 31 ct per mm, excl. BTW. Voor fouten in advertenties per telefoon opgegeven, kunnen wij geen enkele verantwoordelijkheid dragen. FEUILLETON „Lieve Zuster Ursula ik ga naar Amerika dat is 't echt kapellenland 'k Schrijf je dit met eigen hand en blijf evenals voorheen je getrouwe Prikkebeen". (Reizen en Avonturen van Mijnheer Prikkebeen). HOOFDSTUK I. De oude en de jonge generatie. De oude procuratiehouder Maartens keek op zijn gouden horloge. „Vijf voor half negen. Over vijf minuten beginnen. Het zal me benieuwen of ze er dan al zijnen of er vóór negenen een slag zal worden uitgevoerd Hij zuchtte. Het zinde hem helemaal niet, na de dood van de oude heer Leeuwenstein, het hoofd van de firma Leeuwenstein en Co. in kantoormachines. Er was een gezags vacuüm ontstaan. Hij, Maartens, was altijd de rechterhand van de baas geweest maar de baas, dat was meneer Leeuwen stein, en het was nimmer nodig dat Maar tens zich deed gelden. Het arendsoog van de oude heer overzag alles en boezemde iedereen respect in! Maar sinds die dag, dat hij 's morgens in z'n wagen had willen stappen en over het stuur in elkaar was gezakt, en de dokter slechts de dood door een beroerte had kunnen constateren, was alles anders geworden. De kapitein was van de brug, de kat van honk en nu dansten de muizen... Daar was allereerst Likkens, Henri Lik- kens, een jongmens van omstreeks dertig jaren, een bekwaam boekhouder, ongetwij feld, maar Maartens mocht hem niet. Hij meende dat de npam dikwijls met de zaken overeenkwam en dat Likkens tot het soort mensen behoorde, dat likt naar boven en trapt naar onderen. En de praktijk gaf hem gelijk. Tegenover de oude heer Leeuwenstein had Likkens altijd diep respect en grote ijver tentoongespreid, nu de baas er niet meer was, liep hij de kantjes er af. Erger, hij gedroeg zich arrogant en uitdagend tegen over de oude procuratiehouder, die tegen zijn slagvaardige spraakzaamheid niet op kon, en bedierf daarmee de geest onder het verdere personeel. Want Marietje Jansen, die zich Mary liet noemen, liet ook al duidelijk merken, dat ze zich van Maartens' op- en aanmerkingen niets aantrok. Haar collega Lies Wils was wel een vrolijke Frans en werkte niet im mer sekuur, maar was toch té goedhartig en vriendelijk van aard om de oude heer rechtuit onaangenaam te zijn. De enige op wie hij vat had, bedacht Maartens somber, was Henkie Duffel, de jongste bediende. Henkie kwam van Kat tenburg, een rasecht Amsterdammertje en Maartens had veel moeite gehad hem te leren, dat hij zich op het kantoor van Leeuwenstein en Co. niet precies kon ge dragen als hij gewoon was bij zijn vriendjes in de Wittenburgerstraat. Maar tussen het vrijmoedige knaapje en de oude heer was een zekere vriendschap gegroeiddaarenboven had Henkie een openlijke hekel aan Likkens, en ook daarin vonden de twee elkaar, al liet Maartens daar nooit iets van merken. Bent u reeds geabonneerd op een 2-maandelijks tijdschrift met actualiteiten, cultuur, evenementen, historie en recreatie. Het geheel in 4-kleuren om slag en alle artikelen voor zien van nog nimmer gepu bliceerde foto's. Slechts 20,per jaar. Vraag gratis proefnummer: POSTBUS 1 - WISSENKERKE Het was nu maandagmorgen. Maartens, die zijn zilveren jubileum bij de zaak al lang achter de rug had, was naar gewoonte al om acht uur present, hoewel de werk tijd eerst aanving om half negen. Likkens noemde dat uitsloverij en mafferij, maar Maartens meende dat de chef present moest zijn vóór de rest van het personeel. Daar door echter ergerde hij zich te meer aan het gemak, waarmee de anderen te laat kwamenzelfs juffrouw Kolderie, de werkster, was nog niet present, en die moest haar werk op het kantoor om half negen af hebben „Morgen, meneer Maartens", onderbrak opeens een vrolijke stem zijn sombere over peinzingen. Verschrikt draaide hij zich om. Onhoorbaar was een meisje binnengekomen, een lang, slank, blond meisje van ongeveer vijfentwintig jaar. Kaarsrecht stond ze in haar eenvoudig grijs mantelpakje, dat noch tans de meesterhand van een zeer bekwaam coupeur verried. Haar blonde haar was in dikke strengen om haar hoofd gewonden. Haar grijsblauwe ogen zagen de verbaasde procuratiehouder lachend aan. Een ogenblik stond Maartens als aan de grond genageld, dan strekte hij spontaan beide handen naar haar uit. „Juffrouw Ursula!" „Herkende u me niet?" glimlachte ze. „Niet zo metéénu bent ook zo „Gróót geworden! Ja, meneer Maartens, het is lang geleden dat u die lolly voor me kocht, toen ik gevallen wasweet u nog?" „Of ik het nog weeten uw mama was zo boos, want uw witte jurk zat vol modder!" „En toen hebt u het voor me opgenomen! Ja, meneer Maartens," haar gezicht betrok, „er is heel wat gebeurd sindsdien. Moeder gestorven en nu opeens vaderik sta nu helemaal alléén op de wereld. Nu heb ik alleen u nog maar." De oude Maartens viste haastig naar zijn zakdoek, en snoot omslachtig zijn neus, om zijn ontroering niet te doen blijken. „Ik vind het verschrikkelijk aardig van u," zei hij tenslotte, „dat u hier eens komt kijkenen om dat te zeggen. Ik ben maar de boekhouder „Nee", zei ze met een beslist handgebaar, ,dat bent u niet. U hoort tot de familie. U bent de enige, die ik van kind af ken, al die tijd bent u bij de zaak geweest. Ik weet, hoe vader u vertrouwde en ik weet dat u dat vertrouwen waard was. We zullen heel veel met elkaar moeten bepra ten, meneer Maartens. Maar ehkan niet ieder ogenblik het personeel binnen komen?" „Gaat u toch zitten, juffrouw Ursula", ontweek Maartens. Ze ging niet zitten, keek op haar arm bandhorloge. „Z<s beginnen toch om half negen, niet?" „Ach ja, juffrouw", zei hij als veront schuldigend, „maar 't is maandagmorgen..." „Dan hebben ze dus de hele zondag ge had om uit te slapen." „Juffrouw," vermande Maartens zich, „begrijp me goed, ik praat niet graag achter iemands rug, ik klaag niet graag, maar sinds uw vader er niet meer is, doet ieder hier zo'n beetje wat hem goed dunkt". Ursula Leeuwenstein knikte, haar lippen opeen geklemd. „Kunt u daar dan geen stokje voor ste ken," vuurde ze opeens een scherpe vraag op hem af. „Kijk es juffrouw", antwoordde Maar tens, „toen uw vader nog leefde, was hij hier de Baas. Met een hoofdletter. Ik ben de procuratiehouder, maar de leiding van de zaak berustte absoluut bij uw vader. En nunu was hij er plotseling niet meer. Hij kon niets meer zeggen, geen enkele aanwijzing geven en ik ben maar een ouderwetse ouwe man, ze lachen me uit, omdat ik zo precies ben, dat is uit de tijd, zeggen ze." „Nu", zei Ursula en haar stem klonk onheilspellend, „dat zal dan op korte ter mijn anders moeten worden." „Dat zal wel," stemde Maartens in, „want u schreef in uw brief, dat morgen de nieuwe directeur komt, en ik hoop dat hij gauw orde op zaken stelt!" „Ja maar," zei Ursula en iets van een glimlach schitterde in haar ogen, „dat ver andert, meneer Maartens. De nieuwe di recteur komt een dag eerder." „Een dag eerder? Dus vandaag?" „Ja. En ik drukte me onjuist uit. Hij komt niet. Hij is er al!" „Hij is er al?" herhaalde Maartens in opperste verbazing. „Maar „Hier staat de nieuwe directeur, meneer Maartens." Nu ging ze zitten en genoot van zijn verbazing. „Dat had u niet gedacht, hè?" En op eens zag hij weer het gezicht van het kleine meisje van vroeger, met haar voorliefde voor ondeugende streken en verrassingen. Maartens was nog steeds verstomd, staarde haar niet-begrijpend aan. „Ja, meneer Maartens," bevestigde ze opgewekt, „ik ben de nieuwe directeur. Ik heb altijd veel belang in de zaak gesteld en vader vond dat leuk, vertelde me alles, ik wist overal van. Ik heb een prima op leiding gehadwaarom zou ik zelf de leiding van de zaak niet in handen nemen?" „Maar juffrouw Ursula," zei Maartens zo verbaasd, dat ze opeens in een heldere lach schoot. „Nu kijkt u net alsof ik weer op mijn jurk had gemorst! O meneer Maartens, ja, u bent toch echt een ouderwetse man u vindt het maar niets gedaan hè, een vrouw aan het hoofd van dit bedrijf?" „Nee", verontschuldigde zich Maartens zwakjes, „maarik keek er wel even vreemd van op." „Nu ja, dat laat zich denken," meende Ursula vermaakt. „Maar," en opeens begonnen zijn ogen te stralen en ze hoorde de blijde, hartelijke klank in zijn stem, „weer een Leeuwenstein aan het hoofd van de zaak! En u bent zo echt een dochter van uw vader. Hoor es, juffrouw Ursula, ik zal er nog wel even aan moeten wennen, neemt u me dat niet kwalijk maar ik vind het geweldig. Ik ben er reusachtig blij om!" „Wel", zei Ursula getroffen door de toon van zijn woorden, „dat doet me nou nog es plezier. En geloof maar, dat we het wel zullen klaren, wij samen! Maar," en weer keek ze op haar horloge, „het is nu tien minuten over half negen. Zeg, meneer Maartens, het is hier toch geen tehuis voor ouden van dagen?" „De enige oude van dagen ben ik," grapte Maartens wrang. (Wordt vervolgd) TWAALFDE MASSALE PRESTATIELOOP VAN DYNAMO '70 TE 00STKAPELLE Op zaterdag 3 maart a.s. organiseert de atletiekafdeling van het Middelburgse Dy namo '70 weer haar jaarlijkse prestatieloop in het prachtige duingebied van Oranjezon. De start en de finish zijn weer op de bekende plaats, t.w. op het terrein „De Drie Hoogten" aan de Duinweg te Oost- kapelle. Van hieruit was het mogelijk om met medewerking van de gemeente Mid delburg een uniek parcours uit te zetten in één van de mooiste natuurgebieden van Zeeland. Het programma van deze grootste pres tatieloop in Zeeland bestaat uit: a. Een jeugdprestatieloop over 4 km (start 2 uur). b. De grote prestatieloop over 5, 10 of 15 km (start 3 uur). Ieder kiest de afstand die haar/hem op dat moment het best ligt. c. De jeugdspeurtocht (smoeltjestocht, start 5 over 3). Het succes van dg-speurtocht, die vorig jaar voor het eerst georganiseerd werd, heeft Dynamo '70 doen besluiten dit onderdeel weer op het programma te zetten. Het is dus mogelijk dat de hele familie aktief deelneemt. Want bij de speurtocht is de af te leggen afstand niet het be langrijkst, maar er moeten tijdens de speur tocht verschillende opdrachtjes worden uit gevoerd. Iedereen die de speurtocht vol brengt of een loop binnen de gestelde tijd aflegt, ontvangt een fraaie herinnerings medaille. Het organiseren van de Dynamo '70 prestatielopen is de afgelopen twaalf jaar alleen mogelijk geweest dankzij de hulp van een aantal vaste medewerkers van buiten de vereniging. Dit geldt in het bijzonder voor burgemeester Diepenhorst van Domburg die met zijn dubbelloops jachtgeweer het startsein zal geven. Ook de uitstekende EHBO-vereniging uit Oost- kapelle is weer bereid om de deelnemers eventuele assistentie te verlenen. De loop zal dit jaar gesponsord worden door Maartense Tapijt te Middelburg. Hier door kon het inschrijfgeld betrekkelijk laag blijven. Door de medewerking van de heren Treure en Louwerse van Oranjezon is in de loop der jaren een prachtig parcours ontstaan. De eerste deelnemers hebben zich reeds aangemeld en profiteren daardoor van het lagere voorinschrijfgeld. Ook enkele scholen hebben zich al met een grote groep leerlin gen laten inschrijven. Ze zijn daardoor verze kerd van de fraaie Dynamo '70 standaard, die beschikbaar is voor scholen of groepen met meer dan 25 voorinschrijvingen. De oudste deelnemer tot nu toe is als vanouds de 60-jarige gymnastiekleraar v. d. Zee uit Vlissingen die vast van plan is de 10 km binnen het uur te volbrengen. Inschrijven: Jeugdprestatieloop of speur tocht: voorinschrijven ƒ2,na-inschrijven ƒ2,50. Grote prestatieloop: voorinschrijven ƒ2,50; na-inschrijven ƒ3,—. Voorinschrijving is mogelijk via de heer J. A. Vermeule, 01. Corbaulstraat 1, Mid delburg (Zuid) of bij de andere op de folder vermelde adressen. Vanaf half één is op het terrein „De Drie Hoogten" aan het eind van de Duinweg te Oostkapelle het wedstrijdsecretariaat geopend. Ruime parkeergelegenheid is daar aanwezig. WAAR KOMT DIE UITDRUKKING VANDAAN „Opgeld doen". Wij bedoelen met deze uitdrukking, dat iets in zwang is, veel verkocht wordt, extra veel gevraagd wordt en veel oplevert. Onder opgeld verstaat men normaal het geld, dat men bij het wisselen van een betere munt soort tegen een geringere ontvangt boven de gewone waarde, het agio. Opgeld doen, is dus ook, meer opleveren dan het gewone bedrag. „De brui hebben van iets". Dat wil zeggen er genoeg van hebben, er niets meer van willen weten. In het woordje „brui" moeten we de stam zien van het werkwoord „bruien", dat de be tekenis heeft van kwellen. De brui zou dan inhouden „een kwelling". De brui hebben van iets, betekent dan dat het een kwelling voor iemand is, reden waarom hij er mee ophoudt. „Door de wol geverfd zijn." Hieronder verstaan we: doortrapt, goed ervaren. In werkelijkheid wordt bedoeld kleurecht zijn. De wol die eerst is geverfd voordat zij werd geweven, levert een weef sel dat meer kleurecht is, dan wanneer het weefsel pas wordt geverfd, want dan is het niet zo goed door de kleurstof doordrenkt. Iets dat dus als wol al geverfd is, is dus kleurecht. „In de rats zitten". Hieronder verstaan we in de narigheid zitten. Rats is de soldatenterm voor groente met aardappelen door elkaar gekookt, een ratjetoe (Frans ratatouille). Er wordt dus onder verstaan een waterige, brei-achtige massa. Wie nu in een dergelijke massa zit, kan zich niet prettig voelen, voelt zich niet op zijn gemak, en verkeert dus in minder aangename, nare omstandigheden. Kruiswoordpuzzel no. 615 1 2 3 5 6 8 9 10 tl '2 13 1 H 15 16 17 20 22 23 25 26 27 28 29 31 I 33 34 35 1 37 38 39 40 41 42 43 44 45 r 46 .7 48 49 50 b'l b2 b3 54 55 56 57 b8 59 60 61 R Horizontaal: 1. ongeluk - 6. strafwerktuig 11. uitroep - 12. alfabet - 13. bedorven 14. vlaktemaat - 16. oosterse titel - 18. Duits pers. vnw. - 19. levenslucht - 20. deel 22. jongensnaam - 24. eiland in de Oostzee 26. geestelijke - 28. bevelschrift - 29. deel van de hals - 30. volk - 32. vruchtbare plek 33. vaartuig - 34. plaats in Italië - 37. plaats in Duitsland - 39. rekening - 42. strafwerktuig - 43. inwendig orgaan - 44. hof - 45. verharde huid - 46. bejaarde 49. wederom - 51. bedrog - 54. visgerei 55. Bijb. naam - 56. deel van het hoofd 58. meisjesnaam - 59. niet (Eng.) - 60. naaste bloedverwanten van vaders zijde 61. lust tot kwellen. Verticaal: 1. reden - 2. nieuw (in samen stellingen) - 3. zwarte delfstof - 4. bloemen- houder - 5. grondsoort - 6. mep - 7. vreemd 8. liefkozing - 9. ziekte (afk.) - 10. rivier in België - 15. argument - 17. wacht van krijgslieden - 20. plaats in Zeeland - 21. Ind. winkel - 23. plaats in Gelderland - 25. bevel - 27. voorzetsel - 28. boomvrucht 31. stapel - 34. bloem - 35. sportartikel 36. van het jaar - 37. Ned. vliegveld - 38. mist - 39. naar beneden - 40. vreemde munt - 41. myth, figuur - 47. eenheid 48. voedsel - 49. ouderloos kind -" 50. slot 52. nauw - 53. kookgerei - 56. gewicht 57. familielid. Oplossing kruiswoordpuzzel no. 614 Horizontaal: 1. troetel - 6. klewang - 11. wa - 12. ontdaan - 14. oa - 15. ahoi - 17. kano - 20. Kongo - 22. beker - 23. toen 25. Emmen - 27. Vara - 29. Annie - 31. sol - 32. Kenia - 33. Ig - 34. giek - 36. geel 38. cl - 39. Ee - 40. kl - 41. ev - 42. nh 43. sl - 44. sein - 46. krek - 48. te - 50. cijfer - 52. ode - 54. roken - 56. aker 57. enorm - 59. Kent - 60. Irene - 62. neger 64. telg - 66. rots - 67. en - 69. steiger 72. mt - 73. luister - 74. alsmede. Verticaal: 1. tweetal - 2. ra - 3. Toon 4. enige - 5. lt - 6. ka - 7. laken - 8. enak 9. no - 10. garnaal - 13. di - 15. Aken ló.^Jronig - 18. nevel - 19. Oran - 21. Omsk 22. Belg - 24. ongelijk - 26. mo - 28. richten 30. eiker - 32. kever - 35. Eli - 37. eer 43. scalpel - 44. serre - 45. none - 46. kern 47. koket - 49. entente - 51. feit - 53. do 55. kers - 57. engte - 58. merel - 61. Eist 63. gors - 65. pi - 68. nu - 70. er - 71. ga - 72. md.

Krantenbank Zeeland

Noord-Bevelands Nieuws- en advertentieblad | 1979 | | pagina 1