NOORD-BEVELANDS NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD Hl Lieve zuster Ursula WATERZUCHT U houdt nu bet meest gelezen §9 üO0rd-B8ïefani Een verhaal van L. van Schooten Zeeland Magazine? No. 3853 Donderdag 8 maart 1079 82» Jaargang DRUK EN UITGAVE: DRUKKERIJ MARKUSSE TE WISSENKERKE - TEL. 01107-3 08 - GIRO 206882 Abonnementsprijs 20,— per jaar Franko per post ƒ32,50 per jaar Advertenties 31 ct per mm, excl. BTW. Voor fouten in advertenties per telefoon opgegeven, kunnen wij geen enkele verantwoordelijkheid dragen. PffUttJLETGN „En u was er natuurlijk al om acht uur. Zeg, meneer Maartens, moet u eens even horen. Dit is de deur naar het privé- kantoor, nietwaar?" „Ja, juffrouw," hij greep naar een rek, „hier is de sleutel. Er is geen mens in geweest, behalve juffrouw Kolderie om af te stoffen, en ik heb er een paar brieven weggehaald, diedie uw vader niet meer kon behandelen. Verder komt er nooit iemand inbehalve de nieuwe direc teur natuurlijk." „Mooi," zei ze tevreden en bekeek de sleutel, „dan ga ik nu naarnaar mijn bureau. U hebt me niet gezien, u weet niet eens dat ik er ben. En ik blijf daar rustig zitten. Ik wil dat allemaal wel eens aanhoren." „Maar, juffrouw Ursula „Géén maren, meneer Maartens. Laat mij maar begaan. Ik zal 't wel rooien!" „O, daar twijfel ik niet aan." „Nu danmeneer Maartens, tot straks. Dus denk er om, mondje dicht," zei ze nog, met haar hoofd schalks om de hoek van de deur. Hij stond hoofdschuddend naar de geslo ten deur te kijken, maar er speelde een glimlach om zijn mond. „Een échte dochter van haar vader," her haalde hij. „Nu, dat kan me wat worden straks." En juist op dat moment ging de deur open. Hoofdstuk II. „Ik ben de nieuwe directeur". „Ha, meneer Maartens"^ groette luidruch tig Henkie Duffel. „Zo, meneer Duffel," zei de oude man bestraffend, maar kon toch niet geheel de toon van genegenheid uit zijn stem houden, „is dat een tijd van beginnen? 't Is tien over half negen, bijna kwart." „D'r is ommers nog geen mens," pro beerde Henkie zich te verontschuldigen. „Zoen ben ik dan geen mens?" „Nou ja, u, natuurlijk. U bent altijd op tijd." „Als ik op tijd ben, kun jij het óók zijn, Henk." Henkie liet het hoofd hangen. „Ja, da's natuurlijk," stemde hij toe. „Henk, m'n jongen, als jij het ooit verder wilt brengen in de wereld dan duvelstoe jager spelen voor iedereen, dan zul je aller eerst moeten leren op je tijd te passen. Tijd is geld, en daar moet je zuinig mee zijn. Vooral de tijd van een ander." „Wanneer komt de nieuwe baas, meneer Maartens?" informeerde Henk, blij dat hij het gesprek over een andere boeg kon gooien. „Die ehnou, de juffrouw heeft ge schreven, datdat de nieuwe directeur morgen komt. Henk jongen, maak jij nou es een goeie beurt bij je nieuwe baas. Wie weet welke kansen je hebt! En als je dan trouw je cursus volgtwie weet rij je dan nog es in een eigen auto!" „Het Fordje van de olieman", wist Hen kie, „nou zal ik dan maar effe gauw naar de post gaan?" „Je had er al moeten zijn. Direct terug Henk, niet blijven kijken onderweg." „Ik zit al terug te kommen", riep Henkie Bent u reeds geabonneerd op een 2-maandelijks tijdschrift met actualiteiten, cultuur, evenementen, historie en recreatie. Het geheel in 4-kleuren om slag en alle artikelen voor zien van nog nimmer gepu bliceerde foto's. Slechts 20,per jaar. Vraag gratis proefnummer: POSTBUS 1 - WISSENKERKE en stoof weg als een wervelwind. Hij botste daarbij bijna tegen een elegant gekleed jongmens, dat bedachtzaam het kantoor binnentrad en zorgvuldig een paar nieuwe varkensleren handschoenen uittrok. „Hallo, hallo", groette Henri Likken. „Zo, ben ik de eerste?" „We beginnen om half negen, meneer Likkens", zei Maartens, die aan zijn bu reau was gaan zitten, verwijtend. „De bokkepruik op, ouwe heer?" infor meerde Likkens minzaam, zonder zijn si garet uit zijn mond te nemen, „zeker met 't verkeerde been uit gestapt?" Meneer Maartens wou daarop reageren maar zweeg, met een schichtige blik naar de gesloten deur van het privé-kantoor. Likkens zette zich, met een moeizame kreun, achter zijn bureau, ontvouwde een ochtendblad en verdiepte zich in de lec tuur daarvan. „Mögge allemaal", klonk het bij de deur. Mary kwam binnen, een coquet mutsje op haar kunstmatig-blonde krullen, „een wan delende reclame voor een schoonheidsin stituut", zoals de drieste Henkie haar eens had genoemd. „Zo Hanneman", informeerde ze sarcastisch met een blik op de krant, „al aan 't werk?" „Zoals je ziet," lachte Henri. „Begin maar gauw, want de ouwe heer is in een stemming van de morgen-na-gisteravond". Mary lachte kirrend op de geestigheid en vroeg: „Bent u niet in een goede stemming, meneer Maartens?" „Ik zou in een beste stemming zijn," ant woordde Maartens en onwillekeurig gingen zijn ogen weer naar de gesloten deur, „wan neer hier iedereen op tijd aanwezig was en deed wat ie moest doen. Het is nu ruim kwart voor negen, juffrouw Mary, dus u moest al een kwartier aan de gang zijn!" „Poeh", deed Mary beledigd, „u lijkt de baas zelf wel." „Ha, luitjes!" Lies Wels, gebruind en sportief, stoof naar binnen. „Meneer Maar tens, weest u echt niet boos, ik ben te laat, dat weet ik, maar ik zal 't maar eerlijk vertellen: ik heb me verslapen. Ge woonweg verslapen. Ik was zó rozig na een hele dag zeilen gisteren „Moet je plezier in hébben", meende Mary snibbig, „de hele dag op zon schuit. En maar zitten verbranden. Moet je zien, de vellen hangen erbij" En ze wees naar Lies' neus, die inderdaad een paar schil fertjes vertoonde. „Wat heb jij dan die hele kostelijke dag gedaan, schat?" informeerde Lies. „Eerst eens lekker uitgeslapen", somde Mary op, „en toen ben ik naar de bios geweest, „Zij die van de zonde leven"... moordfilm gewoon. En toen ben ik 's avonds wezen dansen in Extase." „Nou", waardeerde Lies, „inderdaad dat is beter dan een hele dag in de zon en op het water, kind. En waar heb jij uitgehangen, Henri?" „Volewijkers tegen Stormvogels", bericht te Henri van achter zijn krant. „Onze sportman", prees Lies, „echte sportman, onze Han. Toe dan Kees, lelijke sufferd, haal je lange benen dan naar je... lopen kerelZo zit onze Han lekker te zitten op de tribune." Henri haalde zijn elegant beklede schou ders op en las onverstoorbaar door. „Nou," klonk opeens de bazige stem bij de deur, „assa jullie nou effe ruimte wille make, dan ken ik hier nog effe stoffe." „Juffrouw Kolderie," zei Maartens, „ik dacht dat u om acht uur zoudt beginnen." „Meheer Maartens", antwoordde deze da me en zette strijdvaardig de handen in de zij, „as ik eerst me man de deur uit mot werke en dan me jongens naar school, dan ken ik dat niet altijd met 'n schaartje knippe. U as ouwe man en vrijgezel heb daar netuurlijk so geen weet van, dus ik sal 't u maar niet kwalijk nemen." „Ik ben erg blij", antwoordde Maartens met een voor hem zeldzame ironie, „dnt u het me niet kwalijk neemt, maar ik zou het toch zéér op prijs stellen, wanneer u er voortaan voor zorgde klaar te zijn, voor de mensen op kantoor komen. Ze kunnen niet werken, als u hier rond stoft." „Werke?" haalde juffrouw Kolderie uit, „werkesei u toch? Seker die lange sladood hier, die de krant zit te leese in de tijd van se baas, en die twee grieten die zitte te klesse over seile en de bios en vrouwen in de sonde't Is sonde dat ik 't zeg. Nou meneer Likkens, as je so vrindelijk wil sijn je lange stelte soge- segd effe in de knoop te legge, dan kan ik hier vege......" En met een driftig gebaar hanteerde ze haar lange zwabber. „En meneer Likkens," zei Maartens, „als u zo vriendelijk zoudt willen zijn die fak- turen in te boeken, die zaterdag zijn blij ven liggen?" „Ik kan niet werken, zolang dat mens hier over de vloer is," antwoordde Likkens en begroef zich weer in zijn lektuur. Maar nu kwam juffrouw Kolderie eerst recht los. „Seg, meen je mijn soms, lange slemiel? Je sal je zuster bedoelen. Zit me dat luie mirakel hier de krant te lese en kan meheer sogesegd niet werke, omdat dat mens hier ofer de vloer is!" Henri waagde zich niet in een woorden duel met de spraakzame werkster en nam een air van onverschilligheid aan. Juffrouw Kolderie, ziende dat het debat niet door ging, en zich toch wel een beetje schuldig voelend, omdat ze laat was, ging zwijgend, maar met een zware frons en toegeknepen lippen verder met haar werk. Mary had een zakspiegeltje voor de dag gehaald en wijdde zich met aandacht aan de verdere verzor ging van een gezicht waaraan de cosme tische industrie blijkbaar ruim verdiende. Lies zette haastig een brief in de machine. Toen Henkie weer als een raket naar binnen barstte. „De post!" kondigde hij aan. ,,'k Heb me beenen bekant uit me lijf gelopen." „Dan had je er zeker nog 'n paar in reserve," lachte Lies, bij wie Henkie geen kwaad kon doen. „Ha, die juffrouw Lies! Fijn gezeild gister? 'k Heb u nog gezien!" „Ik jou ook Henk, je zat te hengelen niet? Heb je nog wat gevangen?" „Heb u nog wat gevangen?" informeerde Henkie ondeugend. „Jij moet niet zulke onbetamelijke vra gen stellen, snotjongen dat je bent," grin nikte Lies vermaakt. (Wordt vervolgd) DE ZOUT- EN VOCHTHUISHOUDING IN ONS LICHAAM We zien wel eens mensen lopen met sterk gezwollen benen, enkels en andere delen van het lichaam. Dikwijls ziet men zo, dat hier geen sprake is van een normale gevuldheid. Meestal is in zulke gevallen sprake van wat men populair noemt: „wa terzucht". Er is dan gewoon sprake van te veel vocht in de weefsels. Vroeger werd dit beschouwd als een ernstige ziekte, maar tegenwoordig wordt het niet meer als een zelfstandige ziekte beschouwd, maar als een verschijnsel, dat bij sommige ziekten kan optreden. De oorzaak kan nogal verschillend zijn. Men vindt deze „waterzucht" bijvoorbeeld bij nierziekten en hartafwijkingen, maar ook bij ondervoeding en storingen in het hor monaal evenwicht. Er zijn ook vrouwen die voor de menstruatie last hebben van dit verschijnsel, doch dan neemt het na deze periode weer af. De gewichtstoename in zo'n geval kan soms enkele ponden be dragen. Een en ander houdt verband met het vermogen van het lichaam, de hoeveelheid zout en vocht binnen bepaalde grenzen te houden. Alle weefsels in ons lichaam worden omringd door een zoutachtige vloei stof en dank zij de scheikundige processen, die in ons lichaam plaats vinden, blijven de hoeveelheden en de Verhouding tussen zout en water constant, althans, zolang het lichaam zich niet in bepaalde bijzondere omstandigheden bevindt. Dit betekent, dat men met een gezond lichaam naar behoefte kan drinken en zout kan gebruiken, want de weefsels houden slechts zoveel zout en water vast als nodig is. De nieren verwijderen namelijk het over tollige zout en water. Zijn er echter be paalde omstandigheden waardoor het li chaam deze overtollige hoeveelheden niet kan kwijtraken, dan zullen ze ergens moeten blijven. Het gevolg hiervan is, dat voeten, enkels, benen, soms ook het gezicht of het gehele lichaam gaat opzetten. Veel gezonde mensen krijgen, wanneer ze lang gestaan hebben en sterk vermoeid zijn, ook wel opgezette voeten, enkels, benen, e.d., vooral wanneer het warm weer is. Hetzelfde zien we wanneer mensen sterk ondervoed zijn. In dat geval spreken we van honger-oedeem. De oorzaak van deze ontwikkeling is dan een sterk gebrek aan eiwitten, waardoor het vocht wordt vast gehouden en lichaamsdelen zwellen. Gezien de diverse oorzaken, die de ver schijnselen tot gevolg kunnen hebben, is het natuurlijk zeer verstandig zich onder behandeling van een medicus te stellen, wanneer zich genoemde zwellingen voor doen. De medische wetenschap is tegen woordig ver gevorderd en dank zij deze vooruitgang beschikt men over geneesmid delen, die kunnen meewerken om de vocht ophopingen te verwijderen. De behandelende arts kan dan eventueel een onderzoek in stellen naar de ware oorzaak, de afwijking waardoor deze storingen in zout- en vocht huishouding in ons lichaam ontstaan. Op die manier kan de kwaal worden aangepakt en bestaat mogelijkheid op ge nezing. BurgenJfjke stand WISSENKERKE Geboren: 1 febr.: Benjamin Paulus Petrus, z.v. W. H. P. Boontjes en A. van den Berg; 2 febr.: Maria, d.v. G. de Rijder en A. J. Wisse; 23 febr.: Nina, d.v. H. P. Versluijs en J. Kastelein. Ondertrouwd: 27 febr.: Adriaan Jan Flipse, oud 21 jaar en Jacomina Clement, oud 19 jaar. Gehuwd: 9 febr.: Willem Gillis Bakker, oud 22 jaar en Janna Jacoba Flipse, oud 19 jaar. Overleden: 3 febr.: Pieternella van Sluijs, e.v. J. A. Duine; 24 febr.: Adriana Heijstek, e.v. P. de Haze. KORTGENE Geboren: 4 febr.: Lieske, d.v. K. D. de Haas en M. de Groof; 15 febr.: Christian, z.v. N. Nieuwdorp. Ondertrouwd: 20 febr. J. F. van Dalen, 23 jaar en H. H. van Gilst, 19 jaar. Gehuwd: 23 febr.: J. de Vos, 27 jaar en P. L. de Smit, 19 jaar. Overleden: 6 febr.: Tannetje G. Holle- stelle, 77 jaar, e.v. K. I. Flipse; 8 febr.: Laurens Breure, 84 jaar, wv. A. M. Maris; 9 febr.: Jan J. Vogelaar, 68 jaar, e.v. H. Lindenbergh; 9 febr.: Blazina Heijblom, 86 jaar, w.v. J. Maarsman; 12 febr.: Jan D. Kramer, w.v. W. Maarsman, 97 jaar; 23 febr.: Cathalina Flipse, 73 jaar, e.v. L. van der Weele. Kruiswoordpuzzel no. 616 Horizontaal: 1. dartel - 7. Europese hoofd plaats - 12. deel van Sumatra - 13. overal 14. als volgt (afk.) - 16. Nederlands eiland 17. uitroep van kou - 18. deel van de V.S. 19. onmiddellijk - 20. bijwoord - 21. bol gewas - 22. woede - 24. water in Zuid- Holland - 26. sieraad - 28. dorre vlakte 29. grote boor - 31. het zijn - 34. plaats in Korea - 35. overnachtingsplaats - 38. vogel - 39. water in Friesland - 40. deftig 42. wegbedekking - 43. voorzetsel - 44. leer van het heldendicht - 45. karaat (afk.) 46. in aanzien houden - 48. tochtje - 51. hereniging, bijeenkomst - 52. vertegenwoor digers der adel. Verticaal: 1. iemand die het werk neerlegt 2. en dergelijke (afk.) - 3. rangtelwoord 4. laatstleden (afk.) - 5. soort stof - 6. de hoogste waarde die iets kan bereiken 7. sappig - 8. reeds - 9. visgerei - 10. vreemde munt (afk.) - 11. telwoord - 15. omroepvereniging - 17. viskaar - 23. schei ding - 24. onaangename lach - 25. gebrek 27. oudste Latijnse bijbelvertaling - 30. deurnis - 31. vogel - 32. vleesgerecht - 33. uitwonend - 35. drank - 36. zuivelprodukt 37. plaats in Noord-Holland - 41. gindse 42. officieel stuk - 46. europium (afk.) 47. vogelprodukt - 49. eerwaarde heer (Lat. afk.) - 50. meervoud (afk.). Oplossing kruiswoordpuzzel no. 615 Horizontaal: 1. ongeval - 6. karwats - 11. oei - 12. abc - 13. rot - 14. are - 16. age 18. ich - 19. asem - 20. part - 22. Alex 24. Osei - 26. deken - 28. edikt - 29. keel 30. natie - 32. oase - 33. aak - 34. Pisa 37. Essen - 39. nota - 42. knoet - 43. lever 44. tuin - 45. eelt - 46. oude - 49. weer 51. neo - 54. net - 55. Eli - 56. oor - 58. Ina - 59. not - 60. agnaten - 61. sadisme. Verticaal: 1. oorzaak - 2. neo - 3. git - 4. vaas - 5. leem - 6. klap - 7. raar - 8. aai 9. tbc - 10. Schelde - 15. reden - 17. garde 19. Axel - 21. toko - 23. Ede - 25. sta 27. naast - 28. eikel - 31. tas - 34. petunia 35. ski - 36. anno - 37. Eelde - 38. nevel 39. neer - 40. ore - 41. Astarte - 47. unit 48. eten - 49. wees - 50. eind - 52. eng 53. pan - 56. ons - 57. oom.

Krantenbank Zeeland

Noord-Bevelands Nieuws- en advertentieblad | 1979 | | pagina 1