NOORD-BEVELANDS NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD Lieve zuster Ursula Een verbaal van L. van Schooten Zeeland Magazine? No, 3954 Donderdag 15 maart 1979 52e jaargang DRUK EN UITGAVE: DRUKKERIJ MARKUSSE TE WISSENKERKE - TEL. 01107-3 08 - GIRO 206882 Abonnementsprijs ƒ20,— per jaar Franko per post 32,50 per jaar Advertenties 31 ct per mm, excl. BTW. Voor fouten in advertenties per telefoon opgegeven, kunnen wij geen enkele verantwoordelijkheid dragen. PSUiUJSTON „Hank", kwam Mary's geaffecteerde stem vanachter het spiegeltje, „haal jij even twee ons bonbons voor me? Ik trakteerl" „Mozes Mina", riep Henkie uit, „u bent toch niet verloofd?" Henri Likkens waakte op uit zijn och tendblad. „Mary darling," zei hij klagend, „je wilt toch niet zeggen, dat mijn kansen voorbij zijndat je je hart en hand aan een nietswaardige weggeschonken hebt?" „Ik heb d'r genoeg in m'n kladboekje, Han," glimlacte Mary en borg na een laatste voldane blik haar schoonheidsappa- ratuur weer in haar tasje. „Wie me hebben wil, die moet maar hard lopen." „Nou ja," besliste Henkie, „komt er niet op an, al was u de gouwe bruid. Twee ons bonbons? Krijg ik geld?" „Zeg Hendrik," verzocht Likkens, „als je toch voor juffrouw Mary op stap moet, haal dan voor mij meteen een pakje siga retten. Je weet wel, van een gulden, kurk mondstuk. Als je de verkeerde meeneemt, breek ik je de benen „Mag ik opmerken," kwam opeens de stem van Maartens, „dat Henk niet wordt betaald om privé-boodschapjes voor het personeel te doen?" „Daar heb je hém weer," spotte Likkens. „Nou ja," meende Lies goedhartig van achter haar schrijfmachine, „hij moet toch immers straks de stad in, dan kan ie 't toch meteen wel doen? Zeg Henri, vertel es, hoe zit dat met die reclame van de Con tinentale Handelsmaatschappij? Hebben ze die machine teruggestuurd, of hebben wij beloofd dat wij een monteur zullen sturen om 'em na te kijken?" „Gunst kind," verzocht Henri vermoeid, „overval me nou niet op de prille maan dagmorgen met zulke levensvragen. Denk je dat m'n hoofd er nu al naar staat? Ik ben nog kapot van gisteren...... een dot van een kans op de gelijkmaker en schiet me daar die prul van een spil precies naast. Ik had gewoon geen stem meer „Ik hoor het al," merkte Lies sarcastisch op, „jij hebt gisteren écht genoten". „Nou," zei Likkens opeens tegen Henkie, die in afwachtende houding het debat be-f luisterde, „wat sta je nou te sammelen? Schiet op, ik ben zonder sigaretten. Haal die bonbons voor juffrouw Mary en neem meteen die sigaretten mee." Maartens stond op van achter zijn bu reau. Hij voelde hoe zijn handen trilden, en steunde ze op het tafelblad. „Henk", zei hij, en weer schoten zijn ogen naar de deur van het privékantoor, „je blijft hier. Eerst berg je de brieven op en dan moet je naar de bank. En dan kun je voor mijn part die bonbons en die sigaretten meenemen." „Nee maar," zei Likkens, met opgetrokken wenkbrauwen en ten hoogste geamuseerd, „de ijzeren kanselier! De ouwe baas schiet uit zijn slof hooreen complete be ginselverklaring!" „En u meneer Likkens," de stem van Maartens trilde nu van moeizaam inge houden verontwaardiging, „als het niet te veel van u gevergd is, zou ik u dan vrien delijk mogen verzoeken, nu eindelijk die krant eens te willen opvouwen en met het werk te beginnen, waarvoor u hier bent? We hebben die prijsberekening nog niet Bent u reeds geabonneerd op een 2-maandelijks tijdschrift met actualiteiten, cultuur, evenementen, historie en recreatie. Het geheel in 4-kleuren om slag en alle artikelen voor zien van nog nimmer gepu bliceerde foto's. Slechts 20,per jaar. Vraag gratis proefnummer: POSTBUS 1 - WISSENKERKE voor die offerte van Mendels, en die moet vóór twaalven de deur uit". ,,'t Is nog geen twaalf uur," zei Likkens tergend. Op dat moment ging de deur van het privékantoor open. Het geratel van Lies' schrijfmachine stopte abrupt. Henri liet zijn krant vallen, Mary staarde met open mond en juffrouw Kolderie omklemde verbaasd de steel van haar zwabber. Maartens zat als een stenen beeld achter zijn bureau en het was alleen Henkie, die met zijn lie- velings-stopwoord „Mozes Mina!" de stilte verbrak, die plots in het kantoor gevallen was. „Goede morgen", klonk de heldere stem van Ursula Leeuwenstein. „Ik ben de nieuwe dirceteur. Zou ik u mogen verzoeken, de arbeid te hervattenvoor zover u daar aan al begonnen bent?" Hoofdstuk III. De eerste kennismaking. Ursula Leeuwenstein keek op van de brie ven die ze zat door te lezen, en staarde uit het raam van haar directiekamer over de gracht, langs de kant waarvan de auto's, zover het oog reikte, stonden geparkeerd. Hoe was haar leven plotseling veranderd. Zij was nu bijna een week in functie als directrice van Leeuwenstein en Co. en al haar uren waren gevuld geweest met be sprekingen, het doorlezen van rapporten, het kennis maken met personeel, kortom: ze had zich in zo kort mogelijke tijd vol ledig op de hoogte willen stellen van het bedrijf en de gang van zaken daarin. De eerste kennismaking, die maandag morgen, was teleurstellend geweest; de lijntrekkerij op het kantoor had haar zeer geërgerd, maar ze begreep ook dat die ontstaan was door een gebrek aan leiding. De oude heer Maartens was een voor treffelijk staf-officier, maar geen aanvoer der. Zijn werk deed hij uitstekend, hij kende het bedrijf door en door, en was met iedere situatie op de hoogte. Maar de verantwoor delijkheid voor héél het bedrijf zou hem te zwaar drukkende leiding liet hij gaarne over aan de jonge vrouw, die nu in het privékantoor zat. En dat was Ursula eigenlijk best naar de zin! Terstond had ze begrepen, dat het niet genoeg was de titel van directeur (ze weigerde directrice genoemd te worden, dat vond ze goed voor een tehuis voor ouden van dagen!) te bezitten, je moest directeur zijn. Jong als ze was eirmog betrekkelijk onervaren, verwachtte ze van de een of andere zijde een negeren van, of een uit daging aan haar gezag. Ze had het karakter van haar vader, die reeds van zijn jeugd af ernaar gestreefd had „eigen baas" te zijn. Ursula voelde er niets voor, als een verguld boegbeeld vooraan het fa.-schip te prijken. Iedereen bij Leeuwenstein en Co. en ook daarbuiten moest weten, dat er in waar heid weer een „baas" aan het roer stond, en die baas was zij, en niemand anders! Maartens vond dit best, en zijn toewijding aan het bedrijf en verering voor „de juf frouw" waren hem daarbij tot steun. Als oud-gediende had hij trouwens te allen tijde de vrijheid, haar advies te geven, be paalde maatregelen aan of af te raden, en al was Ursula heerszuchtig van aard, ze was ook té zakelijk om eigenwijs te zijn, té verstandig om niet te retireren, waar nuchterheid en ervaring haar plannen cor rigeerden. Henri Likkens, die ze er aanvankelijk van had verdacht dat hij er de kantjes afliep, was omgedraaid als een blad aan een boom, en had haar eerlijk bekend, dat hij dolblij was dat de zaak weer onder krach tige en jeugdige, frisse leiding stond. Ur sula had toegeluisterd met een gezicht, dat niets verried, maar inwendig had het haar goed gedaan. Deze man van haar eigen leeftijd erkende haar voluit als meerdere, als de baas van het bedrijf. Met de meisjes had ze weinig moeite. Mary nam de ver andering filosofisch op, maar vertelde in het kantoor dat ze niet van plan was zich in het zweet te werken, en Lies vond het wel lollig. Mary had gedroomd van een jonge knappe directeur, die natuurlijk prompt bezwijken zou voor de charme waarvan ze zelf zo overtuigd was; de aar digheid was er voor haar af. Een supporter, die voor haar door het vuur zou gaan, had Ursula echter gevonden in Henkie, die de „juffrouw directeur" ronduit aanbad. Voor hem was ze het summum van vrouwelijk schoon, de ver persoonlijking van gratie en lieftalligheid. Ursula had terstond de juiste toon met de kleine Kattenburger gevonden, hem dui delijk gemaakt dat hij haar rechterhand was en dat ze niet wist, wat zonder hem te beginnen, en sindsdien beschouwde Henk zich als lijfwacht, vertrouweling en parti culier adjudant van de juffrouw directeur. Zo ver dreef hij dit door, dat hij haar op drachten in militaire houding aanhoorde en een stram saluut maakte, wanneer hij binnenkwam en verdween, tot Ursula's groot vermaak. Maartens had hem op de schouders geklopt. „Doe je best maar bij de juffrouw directeur, Henk, dan zul je het hier best redden." De montagewerkplaats stond onder lei ding van een bekwaam bedrijfsleider en dat liep daar allemaal gesmeerd, Ursula behoefde zich daarmee praktisch niet te bemoeien. Ze kon al haar zorg wijden aan de verkoop-afdeling. Juist daarom was ze nieuwsgierig naar de kennismaking met het enige lid van de „staf" dat zich nog niet had gepresenteerd. Frits Jonkers, vertegenwoordiger van Leeu wenstein en Co. die juist die maandag morgen dat Ursula was gearriveerd, naar het Noorden was vertrokken, om daar nieuwe contacten te leggen. Zij had gewild, dat hij gewoon met dit werk doorging en pas zaterdagmorgen, wan neer hij van zijn reis terug kwam naar kantoor, van de ingrijpende verandering op de hoogte zou worden gesteld. Ursula hield van verrassingen. Ze had heel Leeuwenstein en Co. verrast en de mensen aangetroffen zoals ze waren, zonder dat ze kans hadden gehad, een of ander „te versieren" voor de komst van de nieuwe directeur. Ook Frits Jonkers zou ze overrompelen, onver wachts en onvoorbereid zou hij tegenover zijn nieuwe „baas" komen te staan, en dan kon ze meteen van die gelegenheid gebruik maken om hem, vers onder de indruk, duidelijk te maken, wie hier voortaan de baas was en hoe ze het wilde hebben! (Wordt vervolgd) HENGELWEDSTRIJD Op zaterdag 10 maart 1979 hield de Noord-Bevelandse hengelsportvereniging in de Oosterschelde in de omgeving van Co- lijnsplaat haar 2e competitiewedstrijd. Gezien de slechte resultaten van de vorige wedstrijd op 10 februari 1979 waren de verwachtingen op goede resultaten niet erg hoopvol. Dat laatste was dan ook te mer ken in de zeer geringe opkomst van de leden, wat bij deze wedstrijd echt een laagterecord bereikte. Slechts 38 deelnemers lieten zich inschrijven voor deze wedstrijd en zo'n klein aantal deelnemers was in de laatste 10 jaar niet meer voorgekomen. Achteraf zou blijken, dat alles nog mee zou vallen. Niet alleen de weersomstandig heden, doch ook de vangsten vielen mee en waren goed te noemen. Er werden 135 bovenmaatse en 62 onder maatse vissen gevangen. Het gewicht van de bovenmaatse vissen was 16.635 gram. Er werden in totaal 25.015 wedstrijdpunten behaald. Dat de vangsten goed waren, bleek ook uit het feit dat er maar 2 pechvogels bij waren. Voor de 10 prachtige prijzen kwamen in aanmerking: 1. A. Versluis, Colijnsplaat 1890 pnt. 2. P. J. v. d. Moere, Kamperland 1630 pnt. 3. L. M. Huibregtse, Colijnsplaat 1435 pnt. 4. Adr. Zwemer, Kamperland 1240 pnt. 5. J. P. Minnaard, Wissenkerke 1145 pnt. 6. Ph. A. Leendertse, Kamperland 1125 pnt. 7. R. Beukema, Wemeldinge 1090 pnt. 8. J. Huige, Colijnsplaat 1080 pnt. 9. I. Lamse, Colijnsplaat 1000 pnt. 10. M. Zuidweg, Kamperland 980 pnt. Voorzitter Biondina reikte na afloop in café „Juliana" te Colijnsplaat de prijzen uit. Hij vond dat de thuisblijvers beslist ongelijk hadden gehad, omdat niet alleen de weersomstandigheden, doch ook de vangsten erg waren meegevallen. Hij hoopte bij de volgende wedstrijd op 7 april 1979 meer deelnemers te kunnen begroeten en dat de vangsten dan even goed zullen zijn. Inschrijven vanaf 10.00 uur. Er wordt dan gevist vanaf 11.00 tot 13.30 uur. KLEDINGAKTIE VOOR MENSEN EN NOOD Het aktiecomité van de Stichting Mensen in Nood in Serooskerke (W) houdt van 19—25 maart zijn jaarlijkse kledinginza- meling. Gebruikte kleding, schoeisel, dekens, gor dijnstoffen kan op die dagen tussen 13.00 en 15.00 uur afgegeven worden bij het vol gende adres: mevr. T. J. Wiersma - Zeilinga, Max Hennijnstraat 1, Serooskerke (W). Het verdient aanbeveling om de kleding aan te bieden in een kartonnen doos of plastic zak. De ingezamelde goederen worden met vrachtauto's overgebracht naar het Centraal Magazijn van de Stichting Mensen in Nood in 's Hertogenbosch. De kleding wordt daar gesorteerd. Goed bruikbare kledingstukken worden in balen of pakketten verzonden naar personen of instanties, die daarvoor een aanvraag hebben ingediend. Kleding, die niet bruikbaar is om aan andere men sen beschikbaar te stellen, wordt verkocht. Uit de opbrengst kunnen de kosten van akties, transport en verzending worden gedragen. Daarom is ook gebruikte kleding van mindere kwaliteit welkom. In 1978 heeft de Stichting Mensen in Nood kleding verzonden naar: India, Kame roen, Opper-Volta, Ghana, Angola, Tanza nia, Botswana, Z.W. Afrika, Zambia, Haiti, Chili, Polen, Portugal, Madeira, Suriname, Brazilië, Zaire, Spanje, Algerije, Domini caanse Republiek. De kleding komt ten goede aan mensen van alle gezindten. Dit is slechts één van de vele akties van Mensen in Nood. Als de Nederlandse afdeling van Caritas Internationalis kan Mensen in Nood (Caritas Neerlandica) be schikken over kanalen in de hele wereld, welke voor een juiste bestemming van zowel kleding als financiële hulp garant staan. Inlichtingen over de inzamelingsaktie worden verstrekt door het plaatselijk aktie comité: mevr. Wiersma, Max Hennijnstr. 1, Serooskerke, Tel. 01189-2149. HET TEL.-DISTRICT BREDA WORDT OVERSTELPT MET NAVRAGEN Als gevolg van de extreem lange vorst periode heeft de PTT een grote achterstand opgelopen in de uitvoering van kabel- werken voor telefoonaansluitingen. Hoewel het werk met man en macht wordt aan gepakt, zal de achterstand pas over een lange periode zijn ingelopen. Als extra tegenslag doet zich de situatie voor, dat de dooi oorzaak is van een groot aantal kabelstoringen. Dit vergt op korte termijn ook extra aandacht. PTT doet een beroep op de bestaande en toekomstige abonnees om begrip te to nen voor deze moeilijke omstandigheden. Dit kan het beste door zo weinig mo gelijk navragen te doen. Deze zijn namelijk niet zinvol, omdat; gestreefd wordt naar een zo groot mogelijke totaalproduktie. Deze doelmatigheid is nodig om de totale achterstand zo snel mogelijk in te lopen. Kruiswoordpuzzsi no. 617 Horizontaal: 1. soort papegaai - 7. krop- ooievaar - 13. voetbalvereniging - 14. vang- werktuig voor paling - 16. drank - 17. edel gas - 19. slordig mens - 20. aanspreektitel 21. mannelijk dier - 23. deel der wet (afk.) 24. lidwoord - 25. wiel - 27. vogelprodukt 28. bevestiging - 29. groente - 31. bestaat 32. de dato (afk.) - 33. ivoor - 35. eer waarde vader (Lat. afk.) - 37. voorzetsel 38. dood dier - 39. niet dezelfde - 41. het romeinse rijk (Lat. afk.) - 42. bloeiwijze 43. voegwoord - 45. adreskaartje - 47. uit Ierland afkomstige - 50. inhoudsmaatje (afk.) - 52. meervoud (afk.) - 53. wand versiering - 55. pers. vnw. - 56. inhouds maat (afk.) - 57. op welke wijze - 59. pers. vnw. - 60. deel van het been - 61. meisjesnaam - 62. deel van de Rijn - 64. Soc. Econ. Raad (afk.) - 66. herkauwer 68. voorheen - 70. mannelijk dier - 72. plaats in Peru - 74. eetlust - 75. bladtin 77. een en ander (afk.) - 78. intuitie - 79. doen alsof iemand niet bestaat. Verticaal: 1. zangvogel'- 2. groet - 3. snoer 4. zoals de akten getuigen (Lat. afk.) - 5. Franse ondergrondse strijdkrachten - 6. meisjesnaam - 7. geldstuk - 8. verhoogde toon - 9. godsdienst (afk.) - 10. kleurstof 11. ijzerhoudende grond - 12. sierlijk - 15. soort vis - 18. voorzetsel - 20. selnium (afk.) 22. plaats in Noord-Holland - 24. plaats in Gelderland - 26. spil - 30. Chinese maat 32. titel (afk.) - 33. gelijke - 34. myth, figuur - 36. per expresse (afk.) - 38. koud 40. strafwerktuig - 44. bevestigingsmiddel 46. waterhoogte (afk.) - 48. Son Eminence (afk.) - 49. boom - 51. compagnon (afk.) 54. vervoermiddel - 56. dat is (afk.) - 58. keurtroep - 61. rentmeester - 63. titel (afk.) 64. scheepstouw - 65. helder - 67. geogr. aanduiding (afk.) - 69. watering - 70. stili novi (afk.) - 71. staaf - 73. bijwoord - 75. zangnoot - 76. laatstgenoemde (afk.). Oplossing kruiswoordpuzzel no. ,616 Horizontaal: 1. speels - 7. Madrid - 12. Deli - 13. alom - 14. av - 16. Texel - 17. br - 18. Kanses - 19. subiet - 20. er 21. ui - 22. rage - 24. Gouwe - 26. ring 28. woestijn - 29. avegaar - 31. esse - 34. Seoel - 35. kamp - 38. ka - 39. Eo - 40. statig - 42. asfalt - 43. te - 44. epiek 45. kt - 46. eren - 48. trip - 51. reünie 52. edelen. Verticaal: 1. staker - 2. ed - 3. eerste 4. 11 - 5. sits - 6. maximum - 7. mals 8. al - 9. dobber - 10. rm - 11. dertig 15. VARA - 17. beun - 23. grens - 24. grijns - 25. euvel - 27. itala - 30. portiek 31. ekster - 32. saté - 33. extern - 35. koffie - 36. melk - 37. Petten - 41. gene 42. akte - 46. eu - 47. ei - 49. rd - 50. pl.

Krantenbank Zeeland

Noord-Bevelands Nieuws- en advertentieblad | 1979 | | pagina 1