NOORD-BEVELANDS NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD Lieve zuster Ursula Q Een verhaal van L. van Schooten Hebt u iets op uw kerfstok? Zeeland Magazine? No, 3655 Donderdag 22 maart 1979 82a Jaargang DRUK EN UITGAVE: DRUKKERIJ MARKUSSE TE WISSENKERKE - TEL. 01107-3 08 - GIRO 206882 Abonnementsprijs ƒ20,— per jaar Franko per post ƒ32,50 per jaar Advertenties 31 ct per mm, excl. BTW. Voor fouten in advertenties per telefoon opgegeven, kunnen wij geen enkele verantwoordelijkheid dragen. FEUILLETON Ze vroeg via de huistelefoon, of Maar- tens even kwam, en enkele ogenblikken later stapte de grijze procuratiehouder binnen. „Gaat u zitten", verzocht Ursula, „zeg meneer Maartens, maandag moet er een Libra naar Van den Berg en Co. op proef." „Ja,* dat heb ik gezien zei Maartens op gewekt, „wat zal Frits Jonkers lachen. Die is al een jaar bezig, er zich bij Van den Berg in te boren „Hij komt toch vandaag, nietwaar?" in formeerde Ursula. „Hij komt zekerik had hem eigenlijk al verwacht. Zaterdagmorgen is hij hier steevast, dan zijn er altijd wel een paar zaakjes te regelen en dingen te bespreken". „Komt en gaat die meneer Jonkers naar believen?" vroeg Ursula en Maartens keek een beetje ongerust op, toen hij de toon in haar stem hoorde. „Tja, juffrouwhij is altijd langs de weg. De ene keer is hij vroeg, en de andere keer wat later. Dat zal er van afhangen", voegde hij er veelbetekenend aan toe, „hoe laat hij de vorige avond zijn bed bereikt heeft. Als er zaken te doen zijn kijkt Frits niet zo nauw, en hij is nog een vrije jon gen, hij kan gaan en staan waar hij wil." Ursula tikte in gedachten met haar brief opener op tafel. Ergens in haar rees het vermoeden, dat deze Frits Jonkers wel eens een rebelse knaap kon zijn, die zijn eigen dienst uitmaakte. Nu goed, als hij maar besefte, dat er één baas was! Opeens hoorde ze een onbekende stem in het kantoor, de vrolijke lach van Lies, het kirren van Mary „Als je van de duivel spreekt", glimlachte Maartens, „daar is ieEn meteen werd de deur geopend en binnenstapte een jon geman met lachende donkere ogen, warrig zwart haar waar, merkwaardig contrast met zijn jeugdig gezicht, een lok grijs door heen hep, een mond die meteen openspleet tot een spontane grinnik, de jas los over de schouders geworpen. „Mogge, mogge," groette de verschijning joviaal, maar bleef dan als een standbeeld bij de deur staan, grote, verbaasde ogen op Ursula gericht. Maartens stond op. „Juffrouw Leeuwenstein, dit is meneer Jonkers, onze vertegenwoordiger. Frits juffrouw. Ursula Leeuwenstein, de nieuwe directeur van de firma." Hij genoot van Frits' ontstelde verbazing. Ursula zag haar ergste vrees bewaarheid. Inderdaad, deze wilde boekanier leek haat- iemand, die gewend was te doen wat hij zelf wilde. En deze manier van binnen stormen in haar privékantoor beviel haar helemaal niet. „Meneer Jonkers", zei ze, „ik verwacht u over een half uur hier. Ik ben nu in bespreking met meneer Maartens." Ziezo, dacht ze, die weet meteen waar hij aan toe is. Frits staarde haar met open mond aan. Langzaam liep hij achteruit, zijn blikken voortdurend op haar gericht, en trok toen de deur zo behoedzaam dicht, als bevond hij zich in een sterfhuis. Ursula zag Maartens glimlachend aan. „Wat is dat voor een vrijbuiter?" „Daar zegt u het rechte woord," ant woordde Maartens. „Ik heb wel eens gezegd: jij leeft drie eeuwen te laat. Jij had ka- Bent u reeds geabonneerd op een 2-maandelijks tijdschrift met actualiteiten, cultuur, evenementen, historie en recreatie. Het geheel in 4-kleuren om slag en alle artikelen voor zien van nog nimmer gepu bliceerde foto's. Slechts 20,per jaar. Vraag gratis proefnummer: POSTBUS 1 - WISSENKERKE pitein op een kaperschip moeten zijn. Hij is precies een wervelstorm, waar hij bin nenkomt is alle aandacht meteen voor hem. De meisjes hier windt hij om zijn vinger, Henkie is zijn slaaf." „Zo'n soort superman," meende Ursula sceptisch. Maartens keek een beetje on gerust op. Wat had juffrouw Ursula tegen Frits, die ze nauwelijks een minuut gezien had? Hij hoopte van harte, dat die twee goed met elkaar overweg zouden kunnen, was dat niet het geval, dan was de na righeid niet te overzien! „Maar bij dat alles doet hij zijn werk prima," vervolgde hij, vastbesloten Ursula een juist beeld van haar vertegenwoordiger te geven. „Ik zou haast durven zeggen, dat hij de kurk is waar de zaak op drijft." Hij zag hoe Ursula haar wenkbrauwen fronste en begreep, dat hij dit beter niet had kunnen zeggen. Hij zweeg, een beetje verward. „Vindt hij zelf dat óókdat hij de kurk is waar de zaak op drijft?" vroeg ze ijzig. „Hij? Neehij is altijd dezelfde. Maar de klanten zweren bij hem. Meneer Jonkers moet komen! Hij weet overal raad op, hij kan een machine nog beter demonstreren dan Marijnis, hij staat altijd klaar voor de zaak en voor de klanten „Ja, ja", stemde Ursula toe, „dat is alle maal prachtig. Zoiets geeft zelfvertrouwen. Misschien zelfs 'n beetje tevéél „U bedoelt?" Maartens begreep dat hij zich op glad ijs bevond. „Neem nu de manier waarop hij hier binnenvalt," barstte Ursula opeens uit. „Nu ja", glimlachte Maartens vergoelij kend, „dat is 'em nou op en top." „Dan moet hij dat maar afleren," meende Ursula hooghartig. „Ik ben niet gesteld op buitenbeentjes." „Nu," zei Maartens bedrukt, „ik hoop dat het u lukt." „Wat iukt?" vroeg Ursula scherp. „Die boekanier te temmen." „Wel," meende Ursula en wierp uitda gend haar hoofd achterover, „dat zullen we dan eens zienNaast haar zoemde de huistelefoon. „Jameneer Likkens?? Nee, ik ben klaar met meneer Maartens, komt u maar meteen." Ze wendde zich tot de procuratiehouder. „Ik spreek u straks nog wel meneer Maartensen als ik met meneer Likkens klaar ben, stuur me dan meneer Jonkers maar." Laat hem maar wachten, dacht ze, dat zal hem kalmeren. Ze zag niet de uitdrukking op het gezicht van Maartens, toen hij wegliep door de deur, die Henri Likkens voor hem openhield. Likkens zag hem na. „Meneer Maartens wordt oud," consta teerde hij. „Wat wilt u daarmee zeggen!" vroeg Ursula. Ze was vandaag in een strijdlustige stemming. „Wel," begon Likkens, „ik bedoel, dat straks met meneer Maartens weer iemand heengaat van een generatie, die niet zal worden vervangen." Ursula zag hem onderzoekend aan. „Dat moet u me eens uitleggen. Gaat u zitten, meneer Likkens." Likkens ging eerbiedig zitten, als was hij bij de koningin op audiëntie, .zag Ursula aan met een blik vol openhartigheid en vervolgde. „Mensen als meneer Maartens steken met kop en schouders boven iedereen uit. Hij leeft voor de zaak. Hij komt het eerst en gaat het laatst weg. Hij is bereid, persoonlijke offers te brengen voor de zaak die hij zo lang heeft gediend. Die mensen worden steeds zeldzamerDeze menta liteit gaat verdwijnen." Ursula was getroffen door Likkens' woorden. „Dat ben ik met u eens. Maar dat lijkt me alleen maar te waarderen!" „Dat is het ook," stemde Likkens vol mondig toe, „en tochje redt het er niet mee in deze tijd." „Hoezo!" vroeg Ursula, op haar hoede. Ze wist nog altijd niet precies, wat ze aan Likkens had. „Het zit 'em in het tempo," verduidelijkte Henri. „Het tempo van deze tijd verslijt zulke mensen voor hun tijd. Wij jongeren missen veel van hun capaciteiten, wij zijn vluchtiger, minder degelijk, minder secuur, maar alleen zó kun je meekomen. Het is snel beslissen, snel handelen, met één blik een situatie overzien." „Als ik u goed begrijp", viel Ursula koeltjes in, „wilt u hiermee zeggen, dat meneer Maartens Op gevaar af van verkeerd begrepen te worden, interrumpeerde Likkens, „Ja dat bedoel ik. En dat kan ik zeggen, zonder hem ook maar voor één cent tekort te doen. Hij is het slachtoffer van zijn kwa liteiten. En dat kan je aan je hart gaan, juffrouw Leeuwenstein". Hij zag dat de koele uitdrukking op haar gezicht zich iets verzachtte en vervolgde met meer warmte in zijn stem: „Vindt u ook zo'n statige driemaster niet oneindig mooier dan een modern motorschip? Ziet u niet liever een stoomlocomotief dan zo'n modern strijk ijzer, een elektrische? Die ouwe zeelui, die ouwe machinisten verstonden hun vak en toch stierven ze uit." „Misschien", zei Ursula nadenkend, „hebt u gelijk. Maar, meneer Likkens, we zitten hier niet om over driemasters te praten. U wilde iets vragen over., die proeforder van Van den Berg?" „Jazou het niet beter zijn, wanneer meneer Jonkers zélf die machine ging de monstreren, inplaats van Marijnis? Hij heeft er zo lang de deur platgelopen..." „Hm", knikte Ursula, „daar is iets voor te zeggen. Goed, als hij hier zo meteen komt, zal ik hem zeggen dat hij maandag naar Van den Berg gaat om die machine te demonstreren." „Tenminste," zei Likkens en zijn stem kreeg plots een klank van beduchtheid, „als hij geen andere plannen heeft". „Als hij geen andere plannen heeft?" herhaalde Ursula verbaasd. „Hoe bedoelt u dat?" „Jonkers maakt altijd zijn eigen werk schema op," vertelde Likkens, „en het zou kunnen zijn, dat het hem niet schikt maan dag naar Van den Berg te gaan". „Dan schikt het hem maar wel", meende Ursula. „Tenslotte, en het is goed dat iedereen dit weet, meneer Likkens, ben ik het die hier de dienst uitmaakt." (Wordt vervolgd) OVERBLIJFSEL VAN EEN SIMPELE MIDDELEEUWSE BOEKHOUDING NOG STEEDS WETTIG BEWIJSSTUK We kennen allen de uitdrukking: „Iets op zijn kerfstok hebben", hetgeen neerkomt op schuldig zijn of iets schuldig zijn, in het krijt staan, tegenwoordig met meer onaangename bijsmaak. Waar komt deze uitdrukking vandaan, zal men zich afvragen en wat is dan een kerfstok? Een kerfstok was in vroeger eeuwen een stok, lat of plankje, waarop men allerlei zaken door middel van kerven aantekende, die men wenste, te onthouden. In de laatste wereldoorlog waren er jachtvliegers, dié voor iedere door hen neergeschoten tegen stander met verf een streep op de vleugel of romp van hun toestel lieten zetten, die vleugel was een moderne kerfstok. De kerfstok kwam in de middeleeuwen in gebruik om aantekening te houden van handelszaken. Iedere boer hield er zo'n stok op na en uit de inkervingen kon hij aflezen hoe het stond met zijn geoogste en afge leverde gewassen. Op die manier hield hij ook een kalender bij en wat al niet meer. Iedere kerfstokhouder had zo zijn eigen manier van inkerven en wat er op de kerfstok stond, was meestal slechts voor de eigenaar te lezen, anderen zouden uit de kerven geen wijs kunnen worden. De facturen van toen. Reeds spoedig kwam men in handelskrin gen tot de ontdekking, dat die kerfstok wel handig was en ook op een andere manier was te gebruiken, namelijk als rekening in duplo. Had de een iets aan de ander geleverd, dan namen ze samen een stuk hout, deelden het op een of andere wijze in de lengte middendoor, doch voordat de helften van een gingen, werd er in de breedte door middel van inkervingen de transactie in aangebracht. De leverancier had op die ma nier een soort schuldbekentenis van de ko per zolang hij niet betaald had. Later kon op diezelfde kerfstok een nieuwe transactie worden aangebracht en zo zien we, dat de kerfstok eigenlijk een primitieve boekhou ding werd. Crediteur en debiteur konden ieder afzonderlijk op de stok, die in hun bezit was, zien hoe de zaken stonden. Werd iets betaald, dan kwamen de kerf stokken weer bij elkaar en sneed men ge zamenlijk de kerven weg. „De rekening is glad" is nog een uitdrukking die wij ervan overhielden. De kerfstok werd dus gebruikt voor leveringen op krediet. Ook in onze dagen is nog een uitdrukking, die hiermee verband houdt, namelijk de volkse uitdruk king: „Iets op de lat kopen", hetgeen wil zeggen, dat men iets op krediet of op afbetaling koopt. U ziet, het houdt ten nauwste verband met de kerfstok. Nog wettig bewijsstuk. Wat velen niet weten, is dat de kerfstok nog altijd wettig is in ons land. In het Burgerlijk Wetboek lezen we daarover: „Kerfstokken met hun dubbel overeenko mend, verdienen geloof tussen degenen, die gewoon zijn om de leveranties, welke zij in het klein doen, of ontvangen, op dus danige manier te bewijzen". Tegenwoordig komt de kerfstok er niet meer aan te pas, omdat niemand deze methode meer volgt. De Bank van Engeland gebruikte ook de kerfstokken en hieruit kunnen we zien, dat de kerfstok niet alleen in de klein handel werd gebruikt. Hier betekende een kerf van een handbreedte, dat men een schuld van duizend pond had aan de bank. Een kerf van een duimbreedte gaf honderd pond aan en zo kleiner tot de snede voor een penny, die bijna niet te zien was. Brand op de kerfstok. In het jaar 1826 werd in Engeland de kerfstok officieel afgeschaft en vervielen deze ook bij de bank. Deze bank had na tuurlijk in de loop der tijden een buiten gewoon grote hoeveelheid stokken in archief Deze stokken werden na acht jaar op gestookt in een kachel van één der Engelse parlementsgebouwen. Het stoken met deze stokken had tot gevolg, dat de hitte in de kachel zo groot werd, dat deze scheurde, er brand ontstond en het gehele parlements gebouw in vlammen opging. Zo kreeg de kerfstok zelfs bij zijn afschaffing nog iets op zijn kerfstok. (Nadruk verboden). Krulswoordpuzzei no. 618 Horizontaal: 1. plakmiddel - 3. muziek instrument - 8. voordeel - 11. voormiddag (afk.) - 13. bestagt - 14.' zangnoot - 16. de oudere (afk.) - 17. jongensnaam - 21. kabaal - 24. maand - 25. teerprodukt - 27. innig verzoek - 28. de somma van (afk.) 30. fijngemaakte steen - 32. reeds - 33. schaakterm - 35. ontkenning - 36. ieder 38. voorkeur - 39. aanwezig - 40. Aziaat 41. vleesgerecht - 45. tegenwerping - 49. wilde haver - 50. deel van de vinger - 51. boom - 52. bijb. naam - 53. goud (Fr.) 55. bijz. begaafd mens - 58. cent (afk.) 59. bitter vocht - 61. pret - 62. vallei - 64. smalle strook hout - 67. reclamedrukwerk 69. jongensnaam - 70. en anderen (afk.) 72. uitroep - 73. Fr. lidwoord - 74. elas ticiteit - 75. aanbieding - 76. metaal. Verticaal: 1. ouderwets verlichtingsartikel 2. familielid - 4. gestold vleesnat - 5. spil 6. goud (Fr.) - 7. drank - 9. deel van Amerika (afk.) - 10. beven - 12. zangstuk voor twee personen - 15. telwoord - 18. lengtemaat (afk.) - 19. vogelprodukt - 20. mannelijk dier - 22. jongensnaam - 23. als eerder (afk.) - 25. plezier - 26. foto - 29. insekt - 30. vergevingsgezind - 31. gemene vrouw - 32. vogel - 34. het telen - 35. deel van een Franse ontkenning - 37. vreemde munt (afk.) - 38. kostbaar klein ood - 41. lijst van werkzaamheden - 42. deel van het hoofd - 43. reeds - 44. nobel 45. stand - 46. in orde (afk.) - 47. droog (van wijnen) - 48. druk praten - 54. woede 56. gevangenis - 57. zuivelprodukt - 59. gelukkig nieuwjaar (afk.) - 60. Fr. lidwoord 62. zangnoot - 63. Gode zij lof (Lat. afk.) 65. plaats in Gelderland - 66. moed - 67. energie - 68. bijb. naam - 71. klaar - 72. slede. Oplossing kruiswoordpuzzel m. 617 Verticaal: 1. kanarie - 2. ade - 3. koord 4. ta - 5. OAS - 6. Ella - 7. munt - 8. ais 9. rk - 10. beits - 11. oer - 12. elegant 15. forel - 18. na - 20. se - 22. Medemblik 24. Harderwijk - 26. as - 30. li - 32. dr 33. egale - 34. Paris - 36. pe - 38. kil 40. roe - 44. schroef - 46. ap - 48. se 49. plataan - 51. co - 54. trein - 56. di 58. elite - 61. meier - 63. om - 64. stag 65. rein - 67. el - 69. lee - 70. stn - 71. roe - 7$. mee - 75. si - 76. lg. Horizontaal: 1. kakatoe - 7. maraboe - 13. Ado - 14. aalfuik - 16. eel - 17. neon 19. slons - 20. sire -.21. ram - 23. art 24. het - 25. rad - 27. ei - 28. ja - 29. sla 31. is - 32. dd - 33. elp - 35. rp - 37. in 38. kreng - 39. ander - 41. ri - 42. aar 43. of - 45. label - 47. Ierse - 50. cc 52. pl - 53. ets - 55. we - 56. dl - 57. hoe 59. ik - 60. dij - 61. Mia - 62. Lek - 64. SER - 66. koe - 68. olim - 70. stier - 72. Lima - 74. eet - 75. staniel - 77. eea - 78. feeling - 79. negeren.

Krantenbank Zeeland

Noord-Bevelands Nieuws- en advertentieblad | 1979 | | pagina 1