NOORD-BEVELANDS NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD Lieve zuster Ursula Q SCHIMMELS Een verbaal van L. van Schooten Zeeland Magazine? No. M56 Donderdag 29 maart 1979 82e jaargang DRUK EN UITGAVE: DRUKKERIJ MARKUSSE TE WISSENKERKE - TEL. 01107-308 - GIRO 206882 Abonnementsprijs ƒ20,— per jaar Franko per post ƒ32,50 per jaar Advertenties 31 ct per mm. excl. BTW. Voor fouten in advertenties per telefoon opgegeven, kunnen wij geen enkele verantwoordelijkheid dragen. PBUtLJLETON „O, maar dat is ook nodig, juffrouw Leeuwenstein, als wij allemaal op eigen houtje gingen werken „Preciesdie meneer Jonkers schijnt hier zo'n beetje een staat-in-de-staat te vormen." Likkens glimlachte. „Daar komt het, ge loof ik wel min of meer op neer," gaf hij toe. „Dat verandert," besliste Ursula. „Rekent u er op, meneer Likkens, dat meneer Jonkers maandag die machine bij Van den Berg demonstreert!" „Uitstekend juffrouw." Likkens stond op. „U zegt het hem wel zelf?" vroeg hij met ongewone nadruk. Ursula's vingers omklemden de brief opener. „Natuurlijk", zei ze, „en meteen zeg meneer Jonkers dat ik hem verwacht". De deur werd gesloten, ze hoorde Lik kens' stemtoen snelle stappen. De deur ging open, nu niet met een ruk, maar voor zichtig, bijna eerbiedig. In de deuropening stond Frits Jonkers. En in zijn hand hield hij een grote bos stralend-gele narcissen. HOOFDSTUK IV. „Lieve zuster Ursula". „Meneer Jonkers", zei Ursula hooghartig, rechtop zittend achter haar bureau, „wat betekent dat?" „Die zijn voor u," antwoordde Frits een voudig, verwondering in zijn blik over zo veel onbegrip. Hij sloot voorzichtig de deur, beende dan met grote stappen naar het bureau en zette zich vrijmoedig op de punt daarvan. De bloemen legde hij voor Ursula neer. „Lieve zuster Ursula", begon hij, maar meteen rees Ursula op uit haar stoel. „Meneer Jonkers", in haar stem klonk nauwelijks bedwongen woede door, „u ver geet tegen wie u spreekt." „O nee," antwoordde Frits lachend en bleef rustig op zijn ongewone zitplaats, „dat vergeet ik helemaal niet, juffrouw Ursula Leeuwenstein. Dat zou ik zelfs geen ogenblik kunnen vergeten." „Mag ik dan vragen..." begon Ursula. „Waarom ik zei: Lieve zuster Ursula?" hielp Frits haar. „Precies", zei ze. Ze beheerste zich slechts met grote moeite, haar vuisten balden zich achter haar rug. „Maar," vroeg Frits stomverwonderd, „kent u dan Prikkebeen niet? Nooit van gehoord? Eén der meesterwerken van de Nederlandse literatuur! Ochmaar dan hebt u een stuk literaire opvoeding gemist! Dat is toch iets prachtigs!" Opeens wipte hij van het bureau af, plantte zich wijdbeens midden in de kamer en declameerde met een stem als een klok: „Kind'ren, komt en hoort mij aan 'k wil u hier vertellen gaan hoe 't heer Prikkebeen verging die zo graag kapellen ving maar wiens zuster Ursel wou dat hij 't vangen laten zou!" Ursula had enkele malen getracht hem te onderbreken, maar zijn sonore stem liet het haar niet toe. Maar nu sloeg ze op de tafel en riep: „Nu is het uitl Meneer Jonkers". Haar stem was gevaarlijk-drei gend, „als u soms denkt dat het hier een..." Bent u reeds geabonneerd op een 2-maandelijks tijdschrift met actualiteiten, cultuur, evenementen, historie en recreatie. Het geheel in 4-kleuren om slag en alle artikelen voor zien van nog nimmer gepu bliceerde foto's. Slechts 20,per jaar. Vraag gratis proefnummer: POSTBUS 1 - WISSENKERKE „Schouwburg is", vulde Frits behulpzaam aan. „Preciesals u denkt dat het hier een theater is waar u „Onbenullige kinderversjes", assisteerde j Frits vriendelijk. „Juistonbenullige kinderversjes kunt staan declameren, dan bent u mis. Het is hier „Het privékantoor van juffrouw Ursula Leeuwenstein, directeur van Leeuwenstein en Co", viel Frits weer in, „waarvan ik de eer en het genoegen heb, vertegen woordiger te zijn." Ursula dacht dat ze hem graag zou slaaninplaats daarvan beheerste ze zich met bijna bovenmenselijke moeite, en nam weer plaats achter haar bureau. Haar stem klonk donker van verontwaardiging. „Meneer Jonkers, u gedraagt zich onge hoord brutaal „O nee", bestreed Frits opgewekt, „als u dat denkt, vergist u zich. Maar ik zou u juist uitleggen, waarom ik „Lieve zuster Ursula" zei „Uw uitleg interesseert me helemaal niet", probeerde ze af te weren. „Omaar dat moet u horen! Als Prikkebeen zo door Ursula getergd is, dat hij het niet langer bij haar kan uithouden, dan schrijft hij haar een briefEn weer nam hij de pose van een declamator aan: „Lieve zuster Ursula Ik ga naar Amerika!" Opeens liet hij toen zijn gebarende han den zakken, en nam rustig en beheerst plaats in de stoel naast het bureau, als was er niets gebeurd. „Luister eens, juffrouw Ursula". En zijn stem had nu een gans andere klank, zodat Ursula, verbaasd luisterde naar zijn woor den, nerveus spelend met de briefopener die ze nog immer in de hand hield. „Toen ik hier zo binnen kwam stuiven, zoëven... Toen stond ik perplex. Gewoon perplex. Dat u nu onze nieuwe directeur bent. Ik dacht: Frits, jongen, waak je nou of droom je? Ga jij voortaan werken voor deze juf frouw Ursula Leeuwenstein? Ik kon m'n geluk niet geloven". Hij zag hoe Ursula het hoofd afwendde en ijverig in haar tasje begon te zoeken. „En toen u me zo prompt de deur weer uitgooide (ze hoorde de lach in zijn stem) toen ben ik, zo snel als m'n benen me dragen konden, naar een bloe menwinkel gehold. En daar heb ik een grote bos bloemen gekocht". Hij stond op en met een koddig gebaar overhandigde hij haar de narcissen, „die ik u hierbij eerbiedig aanbied, als bewijs van mijn ehhoog achting, mijn diepe ehverering en m'n eh... onsterfelijke toewijding." Ursula zag hem recht aan, hooghartig als een vorstin. „Meneer Jonkers," verzocht ze op vries- koude toon, „wees zo goed, en smijt deze rommel in de prullemand". Een ogenblik stond Frits Jonkers als aan de grond genageld." „Meent u dat?" „Ja, dat meen ik. U schijnt ten enenmale te vergeten, dat u zich hier bevindt in het privékantoor van de directie, uw directie. Dat ik u, als vertegenwoordiger van de firma, heb ontboden voor een zakelijk ge sprek. Ik wens niet gemeten te worden naar de maatstaf van uw vriendinnetjes." Ze zag hoe hij met zijn ogen knipperde, als ontving hij een klap midden in het gezicht, en ze wist zichzelf op dat ogenblik gemeen. „Ik stel geen prijs op dergelijke „Attenties", hielp Frits onverstoorbaar. „En u behoeft me de woorden niet voor te zeggen". Nu was ze echt kwaad, zag hij bewonderend. „En ik zeg u nogmaals: gooi die rommel in de prullemand. Meteen!" Frits nam de bloemen weer op, die hij voor haar had neergelegd.. Voorzichtig, als vormden ze een kostbare schat. Langzaam liep hij naar de prullemand in de hoek, en daarin zette hij de goudgele voorjaars pracht, behoedzaam, met een liefkozend ge baar. Toen hij terugkwam, was zijn levendig gezicht volkomen uitdrukkingsloos. „Gaat u zitten", beval Ursula. Hij ging zitten, zag haar verwachtings vol aan. „Meneer Jonkers. Om te beginnen: maan dagmiddag om twee uur moet er een Libra gedemonstreerd worden bij Van den Berg op de Heerengracht Ze dacht dat zijn gelaatsuitdrukking, zijn langdurig pogen met een begin van succes was bekroond, maar hij knikte nau welijks merkbaar. „Tot uw dienst, juffrouw Ursula", zei hij vlak. „En noem me niet langer juffrouw Ur sula! Maandagmorgen prompt negen uur verwacht ik u hier om uw rapporten door te nemen". „Om half tien heb ik een afspraak met," opponeerde hij voorzichtig. „Dan maakt u maar een andere afspraak. Ik verwacht u hier om negen uur." „Ik zal er zijn, juffrouw Ur... juffrouw". Haar ogen flitsten wantrouwend over zijn ondoorgrondelijk gezicht. „Goed", zei ze kort, „dan kunt u nu vertrekken". Hij stond op, langzaam, als een automaat. Hij iiep achteruit tot hij bij de deur was, en zijn ogen lieten haar niet los, zodat ze verward en innerlijk woedend, een brief oppakte die voor haar lag. Toen hoorde ze zijn stem, en het was weer de stem, die haar een ogenblik zo wonderlijk geboeid had. „Ik dank u wel. Het was me, ondanks alles, een genoegen, een groot genoegen, 1 juffrouw Leeuwenstein". En opeens zag ze de glimlach terugkeren in zijn ogen, en was hij weer de boekanier die kort geleden haar bureau was binnengestormd, i „Dag!" zei hij. „Dag, lieve, lieve zuster Ursula!" En weg was hij Ze bleef geslagen zitten. Daar had ze gedacht, dat ze de boekanier getemd had! Eenvoudig bevroren! Maar zijn laatste woorden vernietigden die zekerheid. Niets had ze gewonnen, niets. Hij ging de deur uit, nog precies dezelfde, heel zijn onderworpenheid en gedweeheid was maar schijn geweest. Ursula Leeuwenstein wist, dat ze de strijd om de handhaving van haar gezag tot het bitter eind zou moeten strijden met Frits Jonkers. Haar blikken dwaalden naar de hoek. Daar gloeide het goudgeel van de voor jaarsbloemen, door Frits zo zorgvuldig neergezet in de prullemand. Ze schudde haar hoofd, wendde haar blik af, greep de brieven die voor haar lagen en probeerde zich in de inhoud daarvan te verdiepen. Maar telkens wéér dwaalden haar ogen naar de bloemenpracht in de hoek. (Wordt vervolgd) ZEGENRIJKE EN GEVAARLIJKE RAKKERS Schimmels behoren tot de lagere plan tensoorten en zij hebben over het algemeen niet zo'n beste naam, want wij kennen ze voornamelijk als bedervers van ons voedsel. Iets dat beschimmeld is, is bedorven en wordt niet gegeten, maar weggeworpen. Wie schetste echter de verbazing van veel mensen, toen men kort na de tweede wereldoorlog in kennis kwam met het door Sir Alexander Fleming ontdekte: Peniciline, een toen als wondermiddel beschouwd me dicijn, dat gewonnen werd van sommige soorten van het schimmelgeslacht: Penicil- lium, waaraan het dus ook de naam ont leende. Verdere onderzoekingen brachten aan het licht, dat de schimmels soms produkten kunnen zijn, van voor het heil der mensen zeer belangrijke stoffen, die dan ook onder diverse namen als antibiotica in gebruik kwamen.Zij waren en zijn nog belangrijke helpers in de strijd tegen een aantal zeer gevaarlijke ziekteverwekkers. Een onaangename bijkomstigheid is overi gens, dat bepaalde ziekteverwekkers lang zamerhand resistent tegen zekere antibiotica worden, hetgeen nieuwe problemen oproept. Enerzijds is de schimmel dus de rol toebedeeld van helper der mensheid, maar zoals we reeds vanaf de oudste tijden weten, kan de schimmel oorzaak zijn van ernstige ziekten. Iedereen weet, dat wanneer men beschimmeld, dus bedorven voedsel nuttigt, men daar ernstig ziek van kan worden. Daar waar de schimmelstoffen ziekte verwekkers aanpakken, zijn ze in onze ogen nuttig, maar wij mogen niet vergeten, dat het gevaar dat schimmels in zich bergen, in wezen reeds ligt besloten in de fraaie naam die we deze stoffen gaven „anti-biotica", stoffen die het leven ver nietigen. In het voornoemde geval ging het om het leven van ziekteverwekkers en dat kunnen we slechts toejuichen, maar er zijn ook schimmelsoorten, die micro-organismen doden, die juist voor het gezond zijn en gezond blijven van de mens van zeer groot belang zijn en wanneer dergelijke micro organismen worden gedood, wordt de mens ziek. Dan kunnen zich de onaangenaamste kwalen ontwikkelen en in veel gevallen kunnen die tot de dood leiden. Vast kwam te staan, dat schimmels ver oorzakers zijn van heel veel plantenziekten, waaronder vele voedingsgewassen, zoals graan, suikerbieten, mais, appels, sojabonen en vele andere soorten. Voorts kwam vast te staan, dat in be- paalde delen van de wereld bepaalde ziekten veelvuldig voorkomen, doordat de bevolking voedsel nuttigt, dat op de een of andere wijze „besmet" is door de schimmels. In Siberië, Noord-China en Noord-ICorea kent men een ziekte met de naam „Urov", die gepaard gaat met chronische arthritis, groeistoornissen en deformaties aan de been deren. Zo zijn vele voorbeelden aanwezig. Er zijn vele wetenschappelijke onderzoe kers, die van mening zijn, dat de mogelijk heid niet uitgesloten moet worden geacht, dat veel ziekten, waarvan men tot nu toe de oorzaak niet kent, veroorzaakt worden door het regelmatig gebruik van kleine hoeveelheden schadelijke stoffen, die wij via voedsel naar binnen krijgen en die ont stonden doordat het betreffende voedsel werd aangetast door schimmels. Zo zou het zelfs niet onmogelijk zijn, dat ook bepaalde vormen van kanker op deze wijze zouden ontstaan. SIMAVI-KOLLEKTE Dankzij uw aller medewerking mochten we voor Simavi het prachtige bedrag van 1.005,75 bijeenbrengen. Kruiwwoordpuzzoi na. 619 Horizontaal: 1. titel (afk.) - 3. woordsoort 10. aanw. vnw. - 13. water in Utrecht 15. nihil - 16. godsdienst (afk.) - 18. lengtemaat (afk.) - 19. kostbaar - 21. hoofd deksel - 22. inwendig orgaan - 24. vruch tennat - 26. sportterm - 28. kostbaar kleinood - 30. de lezer heil (Lat. afk.) - 31. metaal - 33. zeehond - 35. deel - 36. ver laagde toon - 37. vogelprodukt - 38. deel van het hoofd - 40. klaar - 41. gezet - 43. jongensnaam - 44. volle uitrusting: ambts gewaad - 47. vlagzalm - 48. bevestiging 49. lust - 50. natuurkundeterm (afk.) - 51. anno (afk.) - 52. deel van een huis - 54. militair (afk.) - 55. voor - 56. meisjesnaam 57. meisjesnaam - 58. rivier in Italië - 59. telwoord - 60. vervallen woning - 62. berg 64. haarloos - 66. kleinst deelbare deeltje 68. bovenste deel - 70. namelijk (afk.) - 71. Frans lidwoord - 72. steek - 73. tocht - 75. vaartuig (afk.) - 77. rivier in Siberië - 79. deel van een Franse ontkenning - 80. slin gerplant - 82. groet - 84. Engelse titel 85. snuivend blazen - 86. de onbekende (afk.) Verticaal: 1. erbarmen - 2. mannelijk dier 4. voegwoord - 5. deel van de mond - 6. ouderloos kind - 7. viseter - 8. herkauwer 9. lekkernij - 11. hetzelfde (afk.) - 12. larve van de langpootmug - 14. vogel - 17. geleerd - 20. soldatenkost - 23. visbeen 25. onmeetbaar getal - 27. woede - 29. grond om een boerderij - 32. nieuw (Lat.) 34. waardebriefje - 36. maanstand (afk.) 39. genodigde - 42. bestaat - 43. rustig 44. nakomelingschap - 45. N.V. (Duits) 46. plan - 48. pers. vnw. - 49. vis - 51. vlaktemaat - 52. sluitmiddel - 53. lantaarn plaatje - 54. bosje haar - 55. geneesmiddel 56. deel der wet (afk.) - 59. gemeen - 60. rijtuig - 61. losse naad - 63. huidopening 65. meisjesnaam - 67. meisjesnaam - 69. clown - 74. geheel de uwe (afk.) - 76. N.V. (Frans) - 78. bouwkundig ingenieur (afk.) - 80. soort onderwijs (afk.) - 81. deel van een Franse ontkenning - 83. Verenigde Naties (afk.). Oplos&ing kruiswoordpuzzel ito. 618 Horizontaal: 1. gom - 3. klaroen - 8. nut 11. am - 13. is - 14. re - 16. sr - 17. Samuel - 21. lawaai - 24. mei - 25. pek 27. bee - 28. ad - 30. gruis - 32. al 33. mat - 35. nee - 36. elk - 38. pre 39. present - 40. Koreaan - 41. rollade 45. protest - 49. oot - 50. lid - 51. eik 52. Lea - 53. or - 55. genie - 58. ct 59. gal - 61. lol - 62. del - 64. tengel 67. folder - 69. ed - 70. ea - 72. au 73. Ie - 74. rek - 75. offerte - 76. tin. Verticaal: 1. gaslamp - 2. oma - 4. lil 5. as - 6. or - 7. eel - 9. USA - 10. trillen 12. duet - 15. twee - 18. mm - 19. ei 20. reu - 22. Ab - 23. ae - 25. pret - 26. kiek - 29. dar - 30. genadig - 31. sloerie 32. ara - 34. teelt - 35. ne - 37. kr - 38. parel - 41. rooster - 42. oor - 43. al 44. edel - 45. peil - 46. ok - 47. sec 48. tateren - 54. rage - 56. nor - 57. melk 59. gn - 60. Ie - 62. do - 63. ld - 65. Edo 66. lef - 67. fut - 68. Eli - 71. af - 72. ar.

Krantenbank Zeeland

Noord-Bevelands Nieuws- en advertentieblad | 1979 | | pagina 1