NOORD-BEVELANDS NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD dl Lieve zuster Ursula mi 0 houdt nu Int meest geleien blad Noord-Beveland in handen Een verbaal van L. van Schooien Zeeland Magazine? No. 3657 Donderdag 5 april 1979 82e jaargang DRUK EN UITGAVE: DRUKKERIJ MARKUSSE TE WISSENKERKE - TEL. 01107-3 08 - GIRO 206882 Abonnementsprijs ƒ20,— per jaar Franko per post ƒ32,50 per jaar Advertenties 31 ct per mm, excl. BTW. Voor fouten in advertenties per telefoon opgegeven, kunnen wij geen enkele verantwoordelijkheid dragen. FEUILLETON Opeens stond ze op, met een resoluut gebaar. Ze liep naar de prullemand, tilde de bloemen er uit. Ze greep de grote stenen pul, die nu nog leeg in de vensterbank stond, ging naar de kleine vestiaire naast het kantoor en vulde de pul met water. Toen zette ze, heel voorzichtig, de nar cissen in de pul, een gouden streep zonlicht scheen op de bloemen. Het was alsof ze lichtten. Haar hand tastte naar de gouden kelken, streelde ze voorzichtig. Diep in gedachten verzonken zat ze zo, tot ze met een ruk, terugkeerde tot de werkelijkheid. Ze trok haar hand terug, greep de map die voor haar lag. „Zo'n brutale vlegel", mompelde ze. „Ik zal hem leren". Maar toen haar blikken weer, onweer staanbaar, werden getrokken naar de bloe men, die haar «.bureau opfleurden, glimlachte ze haars ondanks HOOFDSTUK V. Afscheid. „Meneer Jonkers", zei Ursula vormelijk, „ik moet eens met u praten". „Niets zal me liever zijn, juffrouw", antwoordde Frits met bijzondere nadruk op het „juffrouw". Ursula hoorde het en er gerde zich. Maar het was toch beter, dacht ze. dan „juffrouw Ursula" of zelfs „lieve zuster Ursula"! Ze had, bedacht ze tevreden, de puntjes op de i gezet. Ze had kans gezien, het contact met Frits Jonkers zoveel mogelijk te beperken en puur-zakelijk te houden, en hem duidelijk gemaakt dat ze van hem ook niets anders verwachtte. Hij had zich daarin geschikt, liet zich alleen zien als het hoog nodig was, en werkte hard. Steeds meer kwam ze tot de conclusie, dat Maartens gelijk had toen hij consta teerde, dat Frits „de kurk was waar de zaak op dreef". Maar dat deed haar geen genoegen. Ze kon het eigenlijk maar moei lijk verdragen, dat juist hij, de enige waar tegen ze zich niet opgewassen voelde, voor het bedrijf van zo grote betekenis was. O zeker, hij gedroeg zich voorbeeldig. Geen spoor was er meer te bekennen van zijn „vrijbuiterij". Hij leek een gans ander dan degeen, die eens, in een overmoedige bui, bloemen voor haar had meegebracht... Een ervaring, waaraan ze nog steeds niet zonder blozen kon terugdenken. Maar alle vertrouwelijkheid was tussen hen zoek. En toch had ze zo graag eens ronduit met hem gepraat over allerlei din gen, die de zaak betroffen, zijn advies gevraagd, zijn raad wellicht. Maar wanneer ze dat deed, voelde ze, was het uit met haar gezag, dan maakte ze Frits tot haar gelijke en door zijn prestaties was hij in feite haar meerdere! Ursula was niet zo erg tevreden over de gang van zaken. Ook tussen haar en Maar tens boterde het niet erg. Maartens was, vond ze, een blinde aanhanger van Frits Jonkers en vond alles goed wat die deed. Zijn telkens herhaald „meneer Jonkers zei" of „meneer Jonkers dacht" irriteerde haar. Daartegen voelde ze zich veel zekerder tijdens de gesprekken met Likkens. Voor Likkens bestond er maar één gezag: zij, Ursula, was de baas! Likkens was het ook, Bent u reeds geabonneerd op een 2-maandelijks tijdschrift met actualiteiten, cultuur, evenementen, historie en recreatie. Het geheel in 4-kleuren om slag en alle artikelen voor zien van nog nimmer gepu bliceerde foto's. Slechts 20,per jaar. Vraag gratis proefnummer: P0STRUS 1 - WISSENKERKE die haar telkens weer deed voelen dat ze juist handelde, door Frits Jonkers op zijn plaats te houden, wilde ze voorkomen dat Jonkers de lakens uitdeelde, en zij alleen in naam hoofd van de fa. was. Maar Lik kens had ook zijn moeilijkheden...... telkens weer deed hij uitkomen hoe hij in zijn modern-zakelijke opvattingen werd geremd door de ouderwetse zienswijze van de oude heer Maartens. Likkens was het vooral, die aangedrongen had op meer „systeem". En daarbij waren ze gestuit op de „vrijbuiterij" van Frits Jonkers, die werkte volgens zijn eigen dienst regeling, zijn eigen correspondentie af deed en vaak hoge eisen stelde aan het „het kantoor", door alles precies zo te willen hebben, als het hem goed dacht. Likkens had nu voorgesteld, dat Frits voortaan dagelijks rapporten zou schrijven, verslag uitbrengen van zijn bezoeken en aanwijzingen geven voor de administratie en correspondentie, die dan zelfstandig deze aanwijzingen zou uitvoeren. „In het kader van de algemene bedrijfsvoering", zoals Lik kens het uitdrukte. Ursula vond het hele maal geen gek idee. Zo kreeg ze tenminste een overzicht van wat Frits in zijn schild voerde, en behoefde ze niet met hem te praten om dat te weten te komen. En deze morgen had ze hem op haar privé-kantoor geroepen en hem haar reor ganisatieplannen medegedeeld. Hij luisterde, zonder een spier te ver trekken. „Natuurlijk", zo besloot Ursula haar be toog, „wanneer u zelf suggesties hebt, zal ik daar graag rekening mee houden." „Ik heb wel een suggestie", antwoordde Frits droog. „En dat is?" Ze kon het niet helpen, maar ze stelde zich al automatisch te weer. „Niet doen", zei hij kort. „Het gaat hier", legde Ursula uit, „niet om het principe van doen of niet doen. Het gaat alleen maar om de manier waarop. En als u in dat opzicht suggesties kunt doen, zal ik dat op prijs stellen". „Dus u hebt er al toe besloten?" stelde hij vast. „Inderdaad", antwoordde Ursula koeltjes. „En wie heeft dit in elkaar gedokterd?" Is het een idee van u zelf?" „Maakt dat iets uit?" vroeg ze stug. „Alleen maarik hoop dat het niet uw eigen idee is. Ik sla >u daarvoor te hoog aan, weet u." „Hoe u mij aanslaat, interesseert mij niet. meneer Jonkers". „Ik dacht van wel", zei hij rustig, „maar dat doet er niet toe. Ik ontdek hier de hand van mijn vriend Hanneman, oftewel de heer Likkens, die zijn naam met ere draagt". „Wat bedoelt u daarmee?" „De naam komt dikwijls met de zaken overeenik hoop niét dat ik duidelijker behoef te worden." „In ieder geval", herstelde Ursula zich, HET KONINGIN WILHELMINA FONDS ZOEKT ER 100.000 NIEUWE LEDEN BIJ Dit jaar bestaat het KWF 30 jaar. Reden voor het lokale KWF-bestuur om een leden- werfaktie te houden. 600.000 KWF-leden brachten vorig jaar méér dan 6,5 miljoen gulden bijeen aan lidmaatschapsgelden. Geld dat besteed wordt o.a. aan onderzoek, voorzorg, voor lichting, etc. Maar jaarlijks stijgen de hier aan verbonden kosten. Het werk moet doorgaan. Daarom hebben we onszelf het doel gesteld er dit jaar 100.000 nieuwe leden bij te werven. 2,5 miljoen Nederlandse gezinnen zijn nog géén lid van het KWF, dus het moet een voudigweg lukken. Met uw hulp. Hoe gaat de ledenwerfaktie van start? Binnenkort valt huis-aan-huis een KWF- folder met aanmeldingskaart in de bus. Na enkele dagen komt één van de vrijwillige afdelingsmedewerkers(sters) langs om de antwoordkaart uit deze folder op te halen. Hierna ontvangt men een acceptgirokaart thuis. Met behulp van deze kaart kan men z'n lidmaatschapsgeld voldoen (men hoeft dus niet aan de deur te betalen). De mi nimum-bijdrage is 5,— (het gemiddelde per gezin bedraagt plm. 11,—). Mocht u niet thuis zijn, wanneer de afdelingsmedewerker(ster) de kaart komt ophalen, ook geen probleem. De kaart kan „u spreekt op het ogenblik met mij, en ik vertel u dit, en ik vraag, of u suggesties hebt". „En ik heb daarop een duidelijk antwoord gegeven." „Meneer Jonkers". Ze wilde redelijk met hem zijn. „Laten we niet langs elkaar heen praten. U moet hier geencontrole in zien, geen beperking van uw initiatief. Maar er moet een beetje systeem in de zaak komen, ieder moet niet zijn eigen gang gaan!" „Ik heb nooit gemerkt, dat de zaak er schade van had, dat ik mijn eigen gang ging." „Maar misschien kan de zaak er méér voordeel van hebben, wanneer u wat meer systematisch werkt". „U bedoelt, dat ik aan iedereen precies tekst en uitleg geef wat ik doe en wat ik van plan ben te doen?" „Als u mij als „iedereen" beschouwt..." „Het gaat niet om u", zei hij vlak, „dit is het werk van Hanneman. En die blijft met zijn vingers van mijn werk af!" „Er is hier", Ursula voelde dat ze maar moeizaam kalm bleef, „geen werk van deze of werk van die. Het werk dat hier gebeurt, gebeurt voor de zaak. We zitten hier niet met een stel individuele mensen, die ieder een eigen zaakje hebben". „Likkens heeft het u keurig voorgepraat", stelde Frits vast. Haar ogen vlamden. „Meneer Jonkers, ik moet er u aan her inneren „Dat u de directeur bent en ik de ver tegenwoordiger. Nee, dat hoeft u niet te doen. Dat weet ik best. En als ik het nog niet wist, doet u uw uiterste best om het erin te wrijven. Als ik eerlijk mag zijn, daar hebt u het véél te druk mee, juffrouw Leeuwenstein. Als u wat zekerder was van uzelf, zoudt u daar niet zó uw best voor doen". Ursula voelde hoe het bloed wegtrok uit haar gezicht. Hij had met onfeilbare zeker heid haar zwakke plek geraakt. Tegenover hem, ze wist het maar al te goed, was ze niet zeker van zichzelf. Altijd was er tussen hen die spanning, ontstaan doordat ze zich wilde doen gelden, zich te weer stelde tegen zijn vrijmoedigheid, zijn zelf verzekerdheid. „Ik dank u voor uw advies", zei ze met reen lage stem, „maar ik heb er u niet om gevraagd. En ik zou graag willen dat u het gesprek niet op zijpaden stuurde. Wij praten hier over een plan tot reorganisatie In plaats van die simpelweg door te voeren, raadpleeg ik er u over". „Nu ja," meende Frits geringschattend, „dat is ook wel zo verstandig. Veronderstel dat u uw reorganisatie doorvoerde en ik trok me er niks van aan?" Het was een openlijke oorlogsverklaring, begreep ze. „Dat zou uw positie hier héél moeilijk maken, meneer Jonkers". Toen ze het ge zegd had, begreep ze, wat ze bezig was te doen. Als dit gesprek zó voortgingFrits ■Jonkers was er precies de man voor, om op te staan en op staande voet zijn ont slag te nemen. En kon de zaak hem missen? Opeens was het weer, of ze de stem van Likkens hoorde: Zelfs de beste kracht ver liest zijn waarde voor het bedrijf, zo had Likkens gedoceerd, wanneer die zich niet onderwerpt aan de leiding. Als het beste paard op hol slaat, vernielt het de boel. Ze was het geheel met hem eens geweest. Nu begon ze toch even te twijfelen. Zou ze het niet met Frits op een akkoordje kunnen gooien...... hem vragen, zelf een plan uit te werken, met behoud van haar ideeën? (Wordt vervolgd) zonder postzegel op de bus worden gedaan. Eén op de vier mensen in Nederland sterft aan kanker. Dus elk jaar eist deze ziekte ruim 30.000 mensenlevens. Maar: wist u dat 25% van de patiënten geneest? Dat geeft moed verder te gaan. Met uw hulp. U kunt werkelijk iets doen aan kan kerbestrijding. Wacht er niet mee! KWF-afdeling Wissenkerke. Het lokale bestuur wordt gevormd door: mevr. Cevat, Julianastraat 54, Tel. 01107-934, mevr. Koole, Sportlaan 53, Tel. 01107-818, mevr. Klungel, Voorstraat 12, Tel. 01107-219 en mevr. Verwei, Dorpsdijk 92, Tel. 01107-620. Burgerlijke strand WISSENKERKE Geboren: 19 maart: Wietse, z.v. F. Lo- kerse en A. P. van Haperen: 22 maart: Fabian Pieter Clifford, z.v. J. W. Probert en L. J. van der Laan. Ondertrouwd: Geen. Gehuwd: 9 maart: Johannes E. C. van Outheusden, oud 23 jaar en Marianne de Smit, oud 22 jaar; 16 maart: Adriaan J. Flipse, oud 21 jaar en Jacomina Clement, oud 19 j^ar. Overleden: 5 maart: Jacoba Adriana Gou- looze, wed. van J. Westerweele; 15 maart: Johannis Knop; 19 maart: Johannes Flik- weert. GESLAAGD Van het brandweerkorps Wissenkerke slaagden vrijdag 30 maart te Goes voor het diploma perslucht masker drager: dhr. J. Jeronimus en dhr. P. de Moor. WAAR KOMT DIE UITDRUKKING VANDAAN „Zijn matten rollen". Deze uitdrukking wordt gebruikt wanneer men eigenlijk wil zeggen, dat iemand weg gaat. De uitdrukking is ontleend aan de gewoonte van kunstenaars uit vroegere tij den die rond reisden om hun prestaties uit te voeren op kleedjes of matten die zij daarvoor neerlegden. Wanneer de voor stelling ten einde was, werden de matten opgerold en vertrokken zij. Hetzelfde zien we in oosterse landen, waar men 's nachts op een matje of kleedje slaapt. Wie vertrekt neemt zijn slaapmatje mee. „Het spits afbijten". Vroeger moesten de soldaten die het eerst op de vijand werden afgestuurd, zogenaamd „het spits afbijten". De vijand wachtte de aanvallers op met naar voren gerichte lan sen en de eerste aanvallers moesten trach ten zoveel mogelijk van die naar voren gerichte lansen onschadelijk te maken, waardoor het voor de mannen die volgden veiliger was en zij minder gevaar liepen. De uitdrukking bedoelt dus het gevaarlijke eerste werk opknappen. Kruiswoordpuzzel no. 620 Horizontaal: 1. vogel - 6. tussenruimte 11. danskoor - 12. knaagdier - 13. natuur- kundeterm (afk.) - 15. bouwmateriaal - 16. grondsoort - 17. de onbekende (afk.) - 18. matrasovertrek - 20. Neder-duits (afk.) - 21. maanstand (afk.) - 22. strik - 23. goud (Frans) - -25. getij - 27. Frans onbep. vnw. 28. in opdracht (afk.) - 29. muziekdrama 32. bergweide - 34. kledingstuk - 36. deel van het oor - 37. Frans lidwoord - 39. nummer (afk.) - 40. bijwoord - 41. meisjes naam - 42. militaire opleidingsschool (afk.) 45. vaartuig (afk.) - 46. insekt - 48. te gelegener tijd (afk.) - 51. hofbediende - 53. boom - 55. muziekterm - 57. voorzetsel 58. maatschappijvorm (afk.) - 59. pers. vnw. 61. voorzetsel - 62. ontkenning - 64. halt 65. onder anderen (afk.) - 67. ijzeren pen 69. gewicht (afk.) - 70. evenredig deel - 72. opgeld - 73. de somma van (afk.) - 75. •meisjesnaam - 76. redaktie (afk.) - 78. lijst van werkzaamheden - 79. staat in Amerika. Verticaal: 1. wapen - 2. godsdienst (afk.) 3. land in Azië - 4. Ned. vliegveld - 5. klopje - 6. woonschip - 7. mislukken - 8. ent - 9. water in Brabant - 10. deel van de week - 14. pers. vnw. - 17. bijwoord 19. fris - 22. salaris - 24. onder het nodige voorbehoud (Lat.) - 26. uitroep - 27. voor zetsel - 28. hetzelfde (afk.) - 30. per ex presse (afk.) - 31. uitroep - 33. scheel - 34. de oudere (afk.) - 35. soort onderwijs (afk.) 38. muurholte - 39. snavel - 42. straatsteen 43. familielid - 44. dokument - 45. zangnoot 47. dun - 48. deel van een huis - 49. gouverneur-generaal (afk.) - 50. mossteppe 52. water in Friesland - 53. evenredige vertegenwoordiging (afk.) - 54. onmeetbaar getal - 56. meisjesnaam - 58. begrip - 60. projektiel - 63. landbouwwerktuig - 64. inwendig orgaan - 66. bekende opera - 68. dierengeluid - 71. bloeiwijze - 72. vogel 74. compagnon (afk.) - 77. wettelijke aan sprakelijkheid (afk.). Oplossing kruiswoordpuzzel no. 619 Horizontaal: 1. mr - 3. telwoord - 10. die 13/ Eem - 15. niets - 16. rk - 18. dm 19. duur - 21. pet - 22. long - 24. sap 26. set - 28. parel - 30. Is - 31. tin - 33. rob - 35. part - 36. es - 37. ei - 38. oog 40. af - 41. dik - 43. ko - 44. ornaat 47. es - 48. ja - 49. zin - 50. sg - 51. ao 52. kelder - 54. lt - 55. pro - £6. an 57. Mie - 58. Po - 59. vier - 60. krot 62. alp - 64. kaal - 66. atoom - 68. top 70. nl - 71. Ie - 72. prik - 73. rit - 75. ss 77. Ob - 79.' ne - 80. liaan - 82. ave 84. sir - 85 .proesten - 86. nn. Verticaal: 1. medelijden - 2. reu - 4. en 5. lip - 6. wees - 7. otter - 8. os - 9. drop 11. id - 12. emelt - 14. mus - 17. knap 20. rats - 23. graat - 25. pi - 27. toorn 29. erf - 32. neo - 34. bon - 36. ek - 39. gaat - 42. is - 43. kalm - 44. oir - 45. ag 46. voornemen - 48. je - 49. zeelt - 51. are - 52. knoop - 53. dia - 54. lok - 55. pil - 56. art - 59. vals - 60. karos - 61. torn - 63. porie - 65. an - 67. Miep - 69. plas - 74. tat - 76. sa - 78. bi - 80. lo 81. ne - 83. VN.

Krantenbank Zeeland

Noord-Bevelands Nieuws- en advertentieblad | 1979 | | pagina 1