NOORD-BEVELANDS NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD Lieve zuster Ursula U houdt nu het meest gelezen blad op Noord-Beveland in handen Eeu verhaal van L. van Schooten Zeeland Magazine? NA M58 Donderdag 12 april 1979 82e jaargang DRUK EN UITGAVE: DRUKKERIJ MARKUSSE TE WISSENKERKE - TEL. 01107-308 - GIRO 206882 Abonnementsprijs 20,— per jaar Franko per post ƒ32,50 per jaar Advertenties 31 ct per mm, excl. BTW. Voor fouten in advertenties per telefoon opgegeven, kunnen wij geen enkele verantwoordelijkheid dragen. FEUILLETON i Zijn stem bracht haar tot de werkelijk heid terug. „Juffrouw Leeuwenstein, vergeet eens een ogenblik dat u directeur, en ik vertegen woordiger ben. Zouden we niet eens ge woon, als twee mensen, met elkaar kunnen praten? Daaraan heeft het de laatste maan den maar al te veel ontbroken". Ze voelde opeens haar weerstand wijken, en plots schrijnend het gemis, dat hij weer zo scherp had aangeduid: als gewone men sen met elkaar praten, niet dat eeuwige steekspel! Ze knikte stom. En toen zag ze zijn gezicht veranderen, het had weer al de charme van die eerste keer, toen hij onaangediend binnenkwam. Ze voelde dat ze bloosde en ergerde zich onuitsprekelijk. „Lieve zuster Ursulanee, wordt nou niet meteen boos. Voor mij was je dat van het eerste ogenblik. En dat ben je nog. Al poseer je als een ijsberg, al doe je je uiterste best, om net zo vriendelijk tegen me te zijn als één van je eigen kasregisters. Ik kan je niet anders zien. Ik heb het aller grootste respect voor je, al geloof je dat niet. Ik vind het geweldig van je, dat je de leiding van deze zaak op je hebt durven nemen. En ik vond het een heerlijk idee, voor je te werken, je te helpen, te zorgen dat Leeuwenstein nummer één werd. Want weet je, lieve zuster UrsulaIk zit dat je nu zo zakelijk hier te vertellen, op de stoel voor je bureau, maar ik hou van je... Van het éérste ogenblik af was dat zo." Ursula zat achter haar bureau, haar ogen starend naar het bonte beweeg op de gracht. Ze durfde hem niet aanzien. Haar handen waren koud als ijs. „Ik zeg dit, Ursula, opdat je één ding weet: ik sta niet tegenover je, ik betwist je de leiding niet. Maar ik zou graag naast je staan om je te helpen. Daartoe heb je me geen kans gegeven. Want, Ursula, je bent bang. Je bent niet zeker van je zaak. Je wilt met alle geweld baas zijn, en dat wil je zijn óók over mij. Dat lukt je niet, ook niet volgens het systeem van Henri Likkens, omdat ik nooit alléén maar je vertegenwoordiger kan zijn en baas tegen je zeggen. Je had in deze maanden veel meer met mij kunnen praten, en ik zou je veel verteld hebben, en je zoudt veel van me geleerd hebben, want ik ken m'n vak..., daarvan heb ik de bewijzen geleverd. Je hebt dat niet gewild. Je hebt me zorgvuldig op een afstand gehouden. Je hebt liever geluisterd naar Likkens, die weet te vleien, die je alsmaar zit op te jutten, dat jij de baas bent en dat je je gezag moet laten gelden. Die probeert iedereen er uit te werken om zelf op de bok te komen. Die zegt geen „lieve zuster Ursula" tegen je en die brengt geen bloemen voor je mee. Misschien", zijn stem werd zachter, „mis schien heb ik het wel van het begin af verkeerd aangepakt. Misschien pak ik het nu óók al weer helemaal verkeerd aan. Maar je moet één ding goed begrijpen, UrsulaLikkens komt met zijn vingers niet tussen mijn zaken". „Het zijn jouw zaken niet, het zijn mijn zaken. Het is Likkens nietIk ben het." Scherp klonk haar stem, maar hij merkte toch dat ze hem tutoyeerde, dat ze het ijskoude „meneer Jonkers" achterwege liet. „Dat verbeeld je je, dat heb je je laten voorpraten. Ursula, kom toch alsjeblieft van dat hoge paardje af. Ik heb al te veel moeten slikken de laatste tijd. Als ik naar Groningen wil, zegt juffrouw Leeuwenstein dat ik in Amsterdam moet blijven. Als ik zaken wil doen, moet ik een machine hel pen demonstreren. De juffrouw zegt het en zo moet het gebeuren. En dat is niet in het belang van de zaak." Hij stond op en strekte zijn vinger beschuldigend naar haar uit, „dat is alléén om mij te doen voelen, dat jij de baas bent, dat ik maar heb te doen wat jij zegtEn vrind Likkens stookt dat vuurtje iedere dag aan!" Nu stond ook zij op. „Als je uitgepraat bent", zei ze en hij zag hoe moeilijk ze zich beheerste, „dan wil ik dit gesprek weer terugvoeren tot een zakelijk niveau." „Wat u me zoeven hebt verteld omtrent uw gevoelens, meneer Jonkers, doet niet ter zake. Ik wil niet," haar stem stokte even, „ik wil er niet boos om zijn, ook niet zeggen dat ze me koud latenNee, dat vind ik helemaal niet erg. Misschien, misschien ben ik er later nog wel eens blij om, dat u me dit heeft gezegd dat u me niet alleen maar ziet als een hanepen, die baas wil spelen. Maar dit alles doet niet ter zake. De gevoelens die u meent voor mij te koes teren, veranderen niets aan onze verhouding. In een bedrijf kan maar één de leiding hebben. En dat ben ik. Niemand anders. Ik waardeer uw werk, ik weet dat het bedrijf veel aan u verschuldigd is. Ja, ik wil zelfs ronduit zeggen, dat het me zou spijt als we u moesten missen. Maar wanneer uw gevoelens voor mij", ze glimlachte even, „en uw eigen vrij- buiterige aardJa, want die hebt u, meneer Jonkers, voor u een beletsel zijn om in dit bedrijf te werken volgens de aanwijzingen van de leidingzoudt u dan maar niet liever de consequenties trekken?" „Met andere woordenU gooit me er uit?" vroeg Frits ronduit. „Nee, ik gooi u er niet uit. Ik vraag alleen, u aan de regels te onderwerpen. Dan kunt u blijven, en ik hoop dat u blijft, want ik zou u als verkoper niet graag missen". Hij hoorde de nadruk op de woorden „als verkoper" en glimlachte des ondanks. „En in het andere geval zoudt u het op prijs stellen, wanneer ik mijn ontslag nam", stelde hij vast. „Dat zou ik helemaal niet op prijs stellen, maar ziet u een andere mogelijkheid?" Hij dacht een ogenblik naEn zij wachtte gespannen. In haar knaagde de twijfel. Op deze wending was ze niet voor bereid geweest. Ze had geen ogenblik verwacht, dat Frits met de portefeuille zou zwaaien. Ze besefte dat ze bezig was, één van haar beste krachten te verliezen Was dat verantwoord? „Nee," hoorde ze opeens zijn stem, vast en zonder weifeling. „U bedoelt?" „Ik zie geen andere wegHet spijt me zeer, juffrouw Leeuwenstein. Ja, het spijt me heel erg. Moet dat systeem er nu met alle geweld dóór?" Ze antwoordde niet. „Of is het," ze hoorde hoe hij boos werd, „weer dat vervloekte prestige? Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald Burgerlijke stand KORTGENE Geboren: 1 maart: Annemiek Elisabeth, d.v. J. G. Soetekouw en E. Meulbroek; 4 maart: Elisa Johanna, d.v. G. Duijzer en H. Zwart; 7 maart: Jessica, d.v. M. C. Proos en S. J. F. van der Loo; 10 maart: Johanna Pieternella, d.v. M. Minneboo en P. S. Huissoon. Ondertrouwd: Geen. Gehuwd: 16 maart: J. F. van Dalen, 23 jaar en H. H. van Gilst, 19 jaar. Overleden: 22 maart: Aartje Wiskerke, 84 jaar, w.v. P. A. Priester; 22 maart: Dingenis Abrahamse, 67 jaar, e.v. J. de Regt; 29 maart: Cornelis van Leeuwen, 64 jaar, e.v. J. W. Scheltinga; 30 maart: Johanna C. Voshol, 79 jaar, w.v. W. L. Anthonisse. Maar als u denkt dat u door ten halve te keren, uw verstand te gebruiken, aan uw prestige als directeur inboet „U hoeft dat zo hatelijk niet te zeggen." „Ik heb het niethatelijk bedoeld, maar iko, vrouwen! Geen verstandig woord kun je met ze praten!" „Ik dank u voor het compliment," zei ze ijzig. „Ik sta hier niet om complimenten te maken", gaf hij ruw terug, „ik sta hier om je te waarschuwen, Ursula Leeuwenstein. Je gokt verkeerd. Niet door mij er uit te gooien. Er zijn genoeg goeie vertegenwoor digers. Geen mens is onmisbaar. Maar je zeilt op het kompas van Likkens, ik weet het. Het is je vervloekte ijdelheid, je met- alle-geweld-baas-willen-zijn, en die smeerlap speculeert daarop. Je zult nog wel eens aan mijn woorden denken!" Opeens voelde Ursula haar zelfvertrouwen terugkeren. Zijn ruwe woorden kwetsten haar, en ze wist, dat ze op dit ogenblik boven hem stond. „Wanneer wilde u vertrekken?" vroeg ze koel. „Meteen maar," antwoordde hij. Het liet haar koud, constateerde ze met innerlijke voldoening. Hij zelf had, met zijn laatste verwijten, de band doorgesneden. „Laten we dan dit pijnlijk onderhoud niet langer rekken," verzocht ze. Ze kwam achter haar bureau vandaan met uitge strekte hand. „Meneer Jonkers, ik dank u voor alles wat u voor de zaak gedaan hebtIk zal een regeling treffen waardoor u niet tekort komt en mocht u daar niet over tevreden zijn, wat ik niet verwacht, dan valt er altijd over te praten. Ik wil niet, dat u weggaat met het idee, dat u in enig opzicht tekort bent gedaan. En verder wens ik u het beste." Opeens voelde ze haar hand door zijn beide handen stevig omklemd. „Lieve zuster Ursula," zei Frits Jonkers, „ik vind het héél erg, dat het zo loopt, maar ik kan niet anders, ik voel het. En ik ben bangerg bang, dat het mis gaat. Maar ik kan er niets aan doen. Alleen één dingzeg, dat je niet boos op me bent. Ik ben nu niet langer je vertegenwoordiger, je hoeft je gezag niet meer op te houden... Ik ben nu gewoon Frits Jonkers. Je weet hoe ik over je denk. Ik ben niet iemand die snel verandert. Je kunt op mij altijd rekenen." Hij zag hoe ze met haar ogen knipperde. „Lieve zuster Ursula", pleitte hij, „vergeef me alles. En denk nog een beetje vriendelijk aan me „O Frits," zei ze spontaan, „ik haat je... En ik kan geen hekel aan je hebben. Maar het gaat nu eenmaal niet, wij tweeën." En toen voelde ze zijn armen om haar heen. „Dag lieve, lieve zuster Ursula", zei hij gesmoord en ze gaf er zich nauwelijks re kenschap van, dat ze zijn kus beantwoordde. Toen stond ze alleen in het kantoor. Frits was weg. Hoofdstuk VI. Tweeërlei raad. Met een verschrikt gezicht keek de oude heer Maartens om de hoek. „Een ogenblikje, juffrouw?" „Komt u binnen, meneer Maartens", noodde Ursula vriendelijk. Ze was blij met iedere afleiding na de wel zeer bewogen ogenblilkken die ze achter de rug had. Blij, dat ze niet alleen was met haar ge dachten, die rondtolden als in een malle molen. „Wat hoor ik", vroeg de oude heer ver schrikt, „gaat meneer Jonkers weg?" „Meneer Jonkers heeft ontslag genomen, ja." Ze slaagde er in haar stem onbewogen te doen klinken. „Genomen?" •Ja". „Daar begrijp ik niets van. Hij stond een uur geleden nog een afspraak te maken met de Handelsbank". (Wordt vervolgd) HENGELWEDSTRIJD Op zaterdag 7 april 1979 werd de 3de competitiewedstrijd gehouden, vastgesteld door de Noord-Beveïandse hengelsportvere niging. De wedstrijd werd gehouden in de Oosterschelde in de omgeving van Colijns plaat. Hoewel de weersomstandigheden gun stig waren, kwamen er maar 51 deelnemers opdagen. Het minder gunstige weer van de vorige dagen was misschien de oorzaak van de geringe opkomst. Toch waren er nog 13 deelnemers meer dan bij de vorige wedstrijd op 10 maart 1979, doch toen waren de vangsten iets beter, nl. 42 boven maatse en 2 ondermaatse vissen meer. Nu was er echter 1 pechvogel minder. Na afloop bleek dat er 92 boven- en 60 ondermaatse vissen gevangen waren. De vissen leverden 17.235 wedstrijdpunten op. De bovenmaatse vissen hadden een ge wicht van 12.030 gram. De 1ste prijswinnaar wist 8 bovenmaatse vissen boven water te krijgen, waarmee hij een prachtig koffiezetapparaat in de wacht sleepte. Voor de prijzen kwamen verder in aanmerking: 1. B. Stage, Middelburg 1510 pnt. 2. E. Hulshof, Kloetinge 930 pnt. 3. C. Augustein, Kamperland 780 pnt. 4. J. Boen, Colijnsplaat 775 pnt. 5. C. J. Steendijk, Kamperland 760 pnt. 6. H. de Pan, Kamperland 720 pnt. 7. C. M. v Oosterhout, Eindhoven 645 pnt. 8. J. Tazelaar, Kamperland 625 pnt. 9. P. J. v. d. Moere, Kamperland 540 pnt. 10. Adr. Poortvliet, Geersdijk 515 pnt. 11. Ad. Versluis, Colijnsplaat 445 pnt. 12. Ph. A. Leendertse, Kamperland 440 pnt. In café „Juliana" te Colijnsplaat reikte voorzitter Biondina uit Kamperland na af loop de prijzen uit. Hij bedankte de deel nemers voor hun opkomst en hoopte dat bij de volgende wedstrijd op 12 mei a.s. de weersomstandigheden en de vangsten weer net zo goed zullen zijn als bij deze wedstrijd. Inschrijven in café Juliana van 14.00 tot 14.30 uur. Vissen vanaf 15.00 tot 17.30 uur. Kruiswoordpuzzel no. 621 Horizontaal: 1. Europese hoofdplaats - 5. onverstandig - 7. zuidvrucht - 10. deel van een klok - 14. Frans onbep. vnw. - 15. Koninklijke Pakketvaart Maatschappij - 16. korenafval - 18. meterton (afk.) - 19. laatst leden (afk.) - 20. telwoord - 22. jongensnaam 24. plaats in België - 26. gewis - 30. boom 32. spil - 33. loco-burgemeester (afk.) - 34. Frans lidwoord - 35. N.V. (Fr.) - 36. de oudere (afk.) - 37. anno (afk.) - 38. in orde 40. familielid - 42. voorzetsel - 44. militair 45. soort boom - 46. hetzelfde (afk.) - 47. westzijde (afk.) - 48. bijwoord - 50. soort onderwijs (afk.) - 51. fijn zilver (afk.) - 52. in casu (afk.) - 54. dat is (afk.) - 56. Chinese maat - 57. aartsbisschop (afk.) - 58. jon gensnaam - 59. gniffelen - 62. waterplantje 64. burgerlijke stand (afk.) - 66. meisjes naam - 67. onmeetbaar getal - 68. onder officier (afk.) - 69. zangstem - 72. schouder blok met twee armen - 74. zangnoot - 76. zeediertje - 80. reinigingsmiddel - 81. wand versiering - 82. bezittelijk voornaamwoord. Horizontaal: 1.' parkiet - 6. afstand - 11. rei - 12. rat - 13. sg - 15. kalk - 16. klei 17. nn - 18. tijk - 20. nd - 21. ek - 22. lus 23. or - 25. ob - 27. on - 28. io - 29. opera - 32. alm - 34. stola - 36. lel - 37. un - 39. nr - 40. nog - 41. Irene - 42. KMA - 45. ss - 46. bij - 48. tgt - 51. lakei 53. esp - 55. largo - 57. te - 58. NV - 59. ik - 61. na - 62. nee - 64. ho - 65. oa 67. pin - 69. kg - 70. rate - 72. agio 73. ad - 75. Ria - 76. red - 78. rooster 79. alabama. 19DE PEELANDMARS TE COLIJNSPLAAT Op zaterdag 21 april 1979 organiseert de W.S.V. „De Patrijzen" uit Colijnsplaat de 19e Peelandmars. Deze wandeltocht van 54 km voert u via een schitterende route langs de kust van Noord-Beveland. Deelname staat open voor personen van 16 jaar en ouder. Gestart wordt om 08.30 uur vanuit het dorpshuis „De Brug" aan de vissershaven. Het startlokaal is open vanaf 07.30 uur. Ieder die de tocht vol brengt ontvangt een prachtig vaantje. Nadere inlichtingen kunt u krijgen bij het sekretariaat van de W.S.V. „De Pa trijzen", mevr. P. G. M. Janse - Minneboo, Rozenstraat 30, 4486 CH Colijnsplaat, Tel. 01199 - 4 87. Verticaal: 2. voegwoord - 3. boom - 4. dat is (afk.) - 5. tegenspoed - 6. gewichtje (afk.) 7. bid (Lat.) - 8. koude lekkernij - 9. bloem 11. lumen (afk.) - 12. maanstand (afk.) 13. sprakeloos - 15. inhoudsmaat (afk.) 17. zangnoot - 19. verbinding - 20. pers. vnw. - 21. te zijner plaatse (Lat. afk.) 23. woud - 25. boertige nabootsing - 26. slordig - 27. ter beschikking (afk.) - 28. Frans pers. vnw. - 29. echtgenote - 31. meubelstuk - 36. wintersportartikel - 37. soort pensioen (afk.) - 38. boom - 39. plaats in Gelderland - 41. transportonderneming (afk.) - 43. enzovoorts (afk.) - 49. uitstekend 53. Centr. Org. Beroepsgoederenvervoer (afk.) - 55. voegwoord - 56. Frans lidwoord 57. aanhaling - 58. metaal - 60. bolgewas 61. familielid - 63. rotswoning - 65. stuur boord (afk.) - 67. eenheid van kracht (afk.) 70. oosterse titel - 71. N.V. (Frans) - 72. bevestiging - 73. soort onderwijs (afk.) 75. Eng. ontkenning - 77. zangnoot - 78. spil - 79. ter zake (afk.). Verticaal: 1. pistool - 2. rk - 3. Iran - 4. Eelde - 5. tik - 6. ark - 7. falen - 8. stek 9. Aa - 10. dinsdag - 14. gij - 17. nu 19. koel - 22. loon - 24. rr - 26. ba - 27. om - 28. it - 30. pe - 31. au - 33. loens 34. sr - 35. lo - 38. nis - 39. neb - 42. klinker - 43. ma - 44. akte - 45. si - 47. ijl - 48. trap - 49. gg - 50. toendra - 52. Ee - 53. ev - 54. pi - 56. An - 58. notie 60. kogel - 63. eg - 64. hart 66. Aida 68. ia - 71. aar - 72. ara - 74. co - 77. wa. Bent u reeds geabonneerd op een 2-maandelijks tijdschrift met actualiteiten, cultuur, evenementen, historie en recreatie. Het geheel in 4-kleuren om slag en alle artikelen voor zien van nog nimmer gepu bliceerde foto's. Slechts 20,per jaar. Vraag gratis proefnummer: POSTRUS 1 - WISSENKERKE Oplossing kruiswoordpuzzel no. 620

Krantenbank Zeeland

Noord-Bevelands Nieuws- en advertentieblad | 1979 | | pagina 1