NOORD-BEVELANDS NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD Lieve zuster Ursula U houdt nu het meest gelezen blad op Noord-Beveland in handen Een verhaal van L. van Schooten ZosJacfed Magazine? N* 3806 Donderdag 26 april 1979 82e jaargang DRUK EN UITGAVE: DRUKKERIJ MARKUSSE TE WISSENKERKE - TEL. 01107-13 08 - GIRO 206882 Abonnementsprijs ƒ20,— per jaar Franko per post ƒ32,50 per jaar Advertenties 31 ct per mm, excl. BTW. Voor fouten in advertenties per telefoon opgegeven, kunnen wij geen enkele verantwoordelijkheid dragen. FBUH-IETON |~^~j „Verklaar u nader," vroeg Ursula. „Juffrouw Leeuwenstein," Likkens zag haar aan met een openhartige blik, „u en meneer Jonkers zijn allebei sterke, wils krachtige persoonlijkheden. Maar Jonkers is een man en u benteen vrouw." „Maakt dat verschil?" vroeg Ursula strijdlustig. „Voor mij nietvoor hem blijkbaar wel. Hij istenminste zo zie ik het... het primitieve type man, dat geen leiding van een vrpuw verdraagt. Als zijn gelijke zou hij u misschien aanvaarden, en met u kunnen samenwerken, als chefnooit. Dat is hem waarschijnlijk van het eerste ogenblik af al duidelijk geweest." Inderdaad, dacht Ursula getroffen, Lik kens had gelijk, Hoe was Frits' eerste reactie geweest? Bloemenl Die bracht je niet mee voor de directeur, die bracht je mee voor een vrouw, die je aardig vond. Haar gedachten maakten wilde sprongen... die bloemen waren eigenlijk een belediging geweest. Hij had daarmee als het ware verklaard, dat hij in haar niet de directeur zag, maar alleen de vrouw, en zijn houding was daarmee steeds in overeenstemming geweest! Nu zij zich liet gelden als leidster van het bedrijf, en hem dus dwong, te kiezen of te delen, had hij gekozen en 'blij dat ze nog iets kon vinden, waar door ze toch niet helemaal een hekel aan hem behoefde te hebben, dacht ze: hij heeft het nog sportief gedaan óók. „Meneer Maartens," begon ze opnieuw, „is van mening, dat het voor de zaak fataal zal zijn." „Dat kan meneer Maartens ook niet anders zien," antwoordde Henri, „hij zit vast in het oude gareel. En dat was, alles maar te laten lopen zoals het liep. Zo deed Frits Jonkers zijn werk en daarop had Maartens zich ingesteld. Goed beschouwd, passen ze geen van beiden in een modern, systematisch geleid bedrijfJonkers Hij is een scherpzinnige vent, dat heeft u al gemerktheeft dat duidelijk gezien ende consequenties getrokken. Maar hij is nog jong, hij is niet, zoals Maartens, met lijf en ziel aan de zaak verbonden. Voor Maartens is de zaak een stuk leven, héél zijn leven eigenlijk. Hij kan niet zo makkelijk zeggen: dan ga ik er uit!" „Nee," peinsde Ursula hardop, „maar wat dan?" Likkens zweeg en staarde voor zich uit. Voorlopig was alles gegaan zoals hij het wenste. Frits Jonkers had z'n harde kop niet gebogendat had hij verwacht. Hij zelf had geen kwaad woord over Frits ge zegd, integendeel, eigenlijk zijn beslissing geprezen. Ursula Leeuwenstein zou hem niet verdenken van persoonlijke motieven, waar hij zo nobel op Frits' handelwijze had gereageerd! Maar het geval-Maartens, dat zat zo eenvoudig niet. Hij wist, dat Ursula de oude heer reeds als klein kind had gekend. Hem niet beschouwde als het factotum van de zaak alleen, maar ook als een vaderlijke vriend „Als ik u was," begon hij voorzichtig, „maar begrijpt u me goed, ik matig me daarmee niet aan, u advies te geven." Inwendig grinnikte hij: zou ze werkelijk niet merken, dat hij steeds bezig was, niet anders te doen? „Zou ik ook meneer Maar tens, op zijn leeftijd, niet meer proberen om te vormen. En als u hem voor de keus Bent u reeds geabonneerd op een 2-maandelijks tijdschrift met actualiteiten, cultuur, evenementen, historie en recreatie. Het geheel in 4-kleuren om slag en alle artikelen voor zien van nog nimmer gepu bliceerde foto's. Slechts 20,per jaar. Vraag gratis proefnummer: POSTBUS 1 - WISSENKERKE stelt, de reorganisatie te aanvaarden of er uit te gaan, dan is dateen wreed heid, waartoe u niet in staat bent," voegde hij er haastig aan toe. „Laat meneer Maar tens in zijn waarde, handhaaf hem als procuratiehouder, maar laat hij zich alleen met de boekhouding bemoeien, neemt u de verkoopleiding zelf in handen." Ursula dacht na. Het denkbeeld lachte haar wel toe. „Dat zou een oplossing zijn voor het geval-Maartens," knikte ze, „maar daarmee is de vacature-Jonkers nog niet vervuld." Likkens aarzelde. Nu kwam zijn grote kansEén misstap en hij zat er naast. „Daarmee zou ik me niet haasten," ad viseerde hij, „u vindt niet direct een man als Jonkers. Reizigers bij de vleetmaar iedere nieuweling moet zich een tijdlang inwerken." „Zoudt u hem daarbij niet kunnen hel pen?" informeerde Ursula. „U weet er toch óók alles van af?" Nu niet té begerig zijn, dacht Henri Likkens. Nu vooral niet té snel inhalen. De vis hapte al naar het aas. „Ik heb er nog helemaal niet over na gedacht, ik ben natuurlijk volkomen over rompeld," loog hij. „En het kan zijn, dat ik daardoor het geval nog niet helemaal in zijn juiste proporties zieMaar voor lopig zou ik dit willen zeggen: We zitten nu juist in de slappe tijd. Als ik er een paar dagen in de week op uittrek, kan ik heel wat af. We proberen een nieuwe rei ziger te vinden. Misschien," hij lachte jon gensachtig, „krijg ik de smaak wel zo te pakken. U kent het spreekwoord: met een strootje jaag je ze de weg op en met geen koevoet krijg je ze d'r meer van af!" Ursula glimlachte moe. Nu nog niet be slissen, even uitstellen, de zaak even aan kijken. Likkens zolang zijn gang laten gaan, géén breuk met MaartensJa, zo wilde ze het. Ze kon nu niet meer vedragen. Ze moest tijd hebben om zich te herstellen. Ze was Likkens dankbaar, dat hij dit had begrepen en een oplossing voorgesteld, die haar verdere schokken, althans voorlopig, zou besparen. Morgen, dacht ze, als ik er over geslapen heb en er weer fris voorsta, zal ik dit alles nog eens rustig overdenken. En dat zei ze ook tot Likkens. „Morgen praten we verder." „U heeft gelijk, dat u het eerst nog eens overdenkt", zei hij ernstig. Toen hij de deur uitging, verborg hij slechts met moeite een triomfantelijke glimlach. Uiteindelijk, dacht hij tevreden, is het de slimste die wint. HOOFDSTUK VII Visite van „de concurrentie". Juffrouw directeur," meldde Henkie na zijn gebruikelijk saluut, „d'r is een meneer voor u." Tussen duim en vinger hield hij een visitekaartje, dat hij voorzichtig en eerbiedig op Ursula's bureau neerlegde. „Adolf van Ijzer," las Ursula, „directeur Van Ijzer Molenaar N.V." „Van Ijzer!" verwonderde ze zich hard op, „Wat zou die moeten? Heb je meneer Likkens niet op hem afgestuurd, Henk?" „Hij moest en zou juffrouw Leeuwenstein zelf spreken", verklaarde Henkie. „Hoe ziet ie er uit- Henk?" informeerde Ursula nieuwsgierig. Henkie was haar ver trouwde, ze was zeker van zijn loyaliteit en omdat hij zo hemelhoog tegen haar op zag, kon ze zich gerust enige familiariteit mét haar jongste bediende veroorloven. „Nou juffrouw," begon Henkie gewich tig, „hij ruikt een uur in de wind." „Hè, jakkes," griezelde Ursula en rim pelde haar wipneus, „waarnaar, Henk?" „Nou", meende deze jongeling onzeker, „oodeklonjeparfum, hoe noem je die rommel." „Hij ruikt naar de kapper," veronderstelde Ursula glimlachend. „Precies," beaamde Henk vol vuur. „En verdernou, hij is een beetje dikkig, als ik zo zeggen mag, en hij heeft een erg rood gezicht „Hm," zei Ursula niet over-enthousiast, „ik kan het me zo'n beetje voorstellen. Hoe gaat het met je moeder, Henk?" „Ze knapt gelukkig al weer wat op," zei Henkie vertrouwelijk, vereerd door de belangstelling, „en dat is maar goed ook, want 't is niks gedaan, geen vrouw over de vloer." Ursula schoot in de lach. „Haha! En moet jij nu het huishouden doen, Henk?" „Met me vader en me zussie," zei Henk met een mengeling van trots en zorg. „Nou, je doet je best maar, jong. Enne laat over vijf minuten meneer Van Ijzer binnen." „Komt voor mekaar, juffrouw directeur," verklaarde Henkie, salueerde, maakte rechts omkeert en verdween met een gewichtig heid of het voortbestaan van Leeuwenstein en Co. enkel en alleen van Henkie Duffel afhing: Ursula zag hem glimlachend na. Maar haar glimlach was niet vrolijk. Eigenlijk was Henkie de enige ongecompliceerde figuur onder de mensen met wie ze elke dag te maken had. Maartens liep de laatste weken rond met een gezicht als een doodbidder en klaagde bovendien voortdurend over zijn maag, als die maar niet ziek werd! Lies was lang niet zo gezeggelijk meer als vroe ger, nu Frits Jonkers er uit was. Ze scheen dat haar, Ursula, persoonlijk kwalijk te nemen. Likkens was haar steun en toe- overlaat, maar ergens behield ze toch altijd "enig wantrouwen. Was hij werkelijk eerlijk, betrouwbaar, kon ze op hem aan zoals op Maartens, presteerde hij hetzelfde als Frits Jonkers? Mary was in deze dagen weer wat meer toeschietelijk jegens Henri. Merkte ze dat zijn positie in de firma van meer importantie werd? Alleen Henkie bleef zijn „juffrouw directeur" blindelings toegedaan. En de oude heer Maartens, welke bezwaren hij ook tegen de gang van zaken mocht hebben, was veel te loyaal, om hem ten opzichte van haar te beïnvloeden En nu zat daar Van Ijzer in de wacht kamer, directeur van de firma, die de voor naamste concurrent van Leeuwenstein was. Ze had haar vader dikwijls over Van Ijzer en Molenaar gehoord. Molenaar was de man van de cijfers, die bleef altijd op de achtergrond. „Een dooie visjesvreter", had vader Leeuwenstein, die graag in ronde woorden sprak, hem afgeschilderd. Maar Adolf van Ijzer was de drijvende kracht van de firma. En als ze dacht aan wat haar vader over meneer Adolf vertelde, dan zag ze het onderhoud van straks zonder enig enthousiasme tegemoet. Onscrupuleus, een man bij wie het doel altijd de mid delen heiligde, geen faire concurrent, iemand die met trucjes, met laster en insinuaties probeerde op het terrein van zijn concur renten voet te krijgen. „Een vuns manneke", had vader (ook al zonder één woord Frans er bij) geconstateerd. En daarmee, dacht Ursula vermaakt, konden de beide direc teuren van Van Ijzer en Molenaar het doen. (Wordt vervolgd) PV 'DE BLAUWE DOFFER' - KORTG. Uitslag concours 's Hertogenbosch op 21 apr. Deelname 249 duiven. 1 C. Filius 10.15.06 107.641 13 2 P. van Belzen 08.54 100.112 20 3 L. de Fouw en zn. 13.09 103.999 12 4 W. C. Versluijs 14.43 105.544 8 5 J. van Belzen 09.38 100.170 18 6 W. C. Versluijs 15.55 2 7 H. J. v. d. Moere 21.36 110.649 18 8 C. Filius 20.01 2 9 P. de Waal en zn. 12.53 100.376 11 10 W. C. Versluijs 18.23 3 Uitslag wedvlucht Breda, op 14 april. Deelname 259 duiven. 1 W. M. Bouwense 9.14.18 64.459 14 2 M. van Belzen en zn. 22.37 74.789 14 3 idem 22.58 .2 4 P. de Waal en zn. 16.13 64.763 7 5 W. M. Bouwense 16.10 2 6 idem 16.12 3 7 P. van Belzen 16.32 64.492 20 8 idem 16.41 2 9 S. M. Branderhorst 24.21 74.928 15 10 H. J. van der Moere 24.26 74.787 24 PROGRAMMA KONINGINNEDAG TE WISSENKERKE 9.00 tot 9.15 uur: Muziekvereniging „Apol lo" haalt kinderen van de diverse scholen. 9.15 tot 9.30 uur: Opening en toespraak van burgemeester Wisse, met enig samen zang door de kinderen als begin van de festiviteiten. 9.30 tot 11.15 uur: Feestprogramma voor de kinderen in het Dorpshuis met „Mabesta" w.o. buikspreken, poppenkast, enz. 11.15 tot 12.05 uur: Show'van muziekvere niging „Apollo" in de Voorstraat. Pauze. 13.15 tot 14.00 uur: Opstellen kinderop tocht in de Beatrixstraat. 14.00 uur: Vertrek kind,eroptocht, met voorop muziekvereniging „Apollo" voor een rondgang door het dorp. Evenals voorgaande jaren zullen ook weer ruiters en amazones van de ruitervereniging in de optocht mee lopen. 15.15 uur: Aankomst kinderoptocht in de Voorstraat. 15.35 uur: Aanvang demonstratie-wedstrijd rugby: TOVAAL uit Goes tegen Papendrecht. Pauze. 19.00 tot 19.30 uur: Prijsuitreiking van de kinderoptocht en kindertekenwedstrijd. 21.00 uur: Oranje-bal, m.m.v. „Roots". Iedereen is welkom, organisatie: beheerder Dorpshuis. WAAR KOMT DIE UITDRUKKING VANDAAN „Hij is van alle markten thuis". Tegenwoordig verstaat men hieronder, dat iemand van alles kan, een handig mens is. Dus een gunstige betekenis. Men wil met deze uitdrukking zeggen, dat de betrokkene op alle markten bekend is, zo als een marktkoopman, die overal komt en daardoor veel routine heeft. Vroeger had deze uitdrukking echter een ongunstige betekenis en betekende het, dat iemand nergens voor deugde en nooit zou slagen. In dit geval werd met de uitdruk king gedoeld op koopwaar, die al op alle markten was geweest, doch niet werd ver kocht en steeds weer door de marktkoop man mee naar huis moest worden genomen. Zo zien we, dat de betekenis van een bepaalde uitdrukking in de loop der tijden zich kan wijzigen en van ongunstig, gunstig kan worden of omgekeerd. „Het bloed kruipt waar het niet gaan kan". Dat wil zeggen, de genegenheid voor bloedverwanten, ook al is het soms in verre graad, verloochent zich nooit. De verwant schap laat zich gelden en verwanten nemen dan de partij voor elkaar op. De uitdrukking bedoelt, dat het bloed van iemand niet kan vloeien in het lichaam van een verwant, want het vloeit slechts in het eigen lichaam, doch door de bloed verwantschap kruipt (vloeit of gaat) de genegenheid tenslotte toch in een verwant. „Een balk in zijn wapen voeren". Hiermee wordt bedoeld, dat iemand een bastaard is. Men moet hierbij echter niet denken aan een houten balk, doch het woord „balk" is hier de benaming van een dunne streep, die van de linker-boven- hoek tot de rechter-benedenhoek door het wapen loopt en in de heraldiek een linker- séhuinstreep wordt genoemd. „Iets op zijn dak krijgen". Dit zegt men, wanneer iemand van iets wordt beschuldigd, iets wordt verweten, e.d. Figuurlijk wordt hier bedoeld: zoals de regen op een dak klettert, zo dalen de beschuldigingen en verwijten op iemands hoofd, waarbij het hoofd vergeleken wordt mét een dak. Kruiswoordpuzzel no. 628 Horizontaal: 1. geest - 5. Nederl. dichter 10. liefkozing - 12. bid (Lat.) - 13. voor zetsel - 14. Utrechts Stedelijk Orkest (afk.) 15. gevat - 17. bezitt. vnw. - 19. voor - 21. ter plaatse (afk.) - 22. kostbare stof - 24. zijrivier van de Donau - 25. gelijke - 27. gewicht - 28. Engelse jongensnaam - 30. altijd - 32. meisjesnaam - 34. wondvocht 36. onverstandig - 37. jongensnaam - 39. tot nader orders (afk.) - 40. bevel - 41. water in Brabant - 43. hevige koude - 44. de lezer heil (Lat. afk.) - 46. voegwoord 48. luchtstrijdkrachten (afk.) - 50. loco burgemeester (afk.) - 52. stapel - 55. graan soort - 57. in orde - 59. zoogdier - 61. leeftijd (Frans) - 62. waterkering - 64. ker kelijk lied - 66. vorm van ragen - 67. boom 68. verlaagde toon - 69. familielid - 71. voorzetsel - 73. muziekgezelschap - 76. tijdperk - 78. meterton (afk.) - 79. steen 80. plaats in Belglië - 81. uitgave - 82. onbedekt. Verticaal: 1. Duits pers. vnw. - 2. schaap 3. muziekinstrument - 4. vogel - 5. deel van een vis - 6. larie - 7. Duits pers. vnw. 8. geest - 9. vod - 10. meisjesnaam - 11. persbureau (afk.) - 16. bestuurder van Ve netië - 17. voorzetsel - 18. plaats in Duits land - 20. muziekdrama - 23. koeienmaag 25. meisjesnaam - 26. vogel - 27. onder andere (afk.) - 29. wig - 31. soort onder wijs (afk.) - 33. leer van het heldendicht 35. speelgoed - 38. waterkering - 39. se- konde - 42. waterplantje - 45. deel van een boom - 46. muze - 47. bijwoord - 49. gesloten auto - 51. reptiel - 53. water hoogte (afk.) - 54. middagslaapje - 56. jongensnaam - 57. voorzetsel - 58. plaats in Gelderland - 60. uurwerk - 63. trompet vogel - 65. klos - 67. titel (afk.) - 68. boom 70. wortel - 72. godin - 74. rivier (Spaans) 75. Europeaan - 77. tandeloos zoogdier 79. Koninklijk Besluit (afk.). Oplossing kruiswoordpuzzel no..,622 Horizontaal: 1. elan - 4. links - 7. asla 11. per - 12. ter - 13. pink - 15. ea - 16. oa - 18. voet - 19. order - 21. inham - 23. aan - 24. nar - 26. kandij - 28. porie 31. Lopik - 32. sop - 34. kader - 35. garen 39. dia - 41. tegel - 44. idool - 46. vloer 48. ego - 49. eel - 51. flard - 53. linde 56. gnoe - 58. di - 59. as - 60. emoe 62. ere - 63. min - 64. luis - 65. rogge 66. mare. Verticaal: 1. eppe - 2. lei - 3. Arne - 5. Isar - 6. kooi - 8. stom - 9. lee - 10. arts 14. kraai - 15. eend - 17. anno - 18. varia 20. dank - 22. hark - 25. eloge - 26. kp 27. ijs - 28. pp - 29. Ed - 30. frele - 33. ooi - 36. ri - 37. edele - 38. noga - 39. dl 40. av - 41. toen - 42. Eelde - 43. gr 45. oord - 47. leis - 50. egel 51. foei 52. dito - 53. lang - 54. Emma - 55. gene 57. NRU - 61. oir.

Krantenbank Zeeland

Noord-Bevelands Nieuws- en advertentieblad | 1979 | | pagina 1