NOORD-BEVELANDS NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD Lieve zuster Ursula n°i II houdt nu het meest geleien blad op Noord-Beveland in handen Een verbaal van L. van Schooten Zeeland Magazine? No. 3861 Donderdag 3 mei 1979 82e jaargang DRUK EN UITGAVE: DRUKKERIJ MARKUSSE TE WISSENKERKE - TEL. 01107-13 08 - GIRO 206882 Abonnementsprijs ƒ20,— per jaar Franko per post 32,50 per jaar Advertenties 31 ct per mm, ex cl. BTW, Voor fouten in advertenties per telefoon opgegeven, kunnen wij geen enkele verantwoordelijkheid dragen. FEUILLETON Maar nu zat één van die directeuren, en nog wel „de gevaarlijkste van het stel", peinsde ze, in haar wachtkamer. En had een onderhoud met haar, speciaal met haar, aangevraagd. Wat zou hij, dacht ze nieuws gierig en toch ook wel een beetje ver ontrust, op zijn lever hebben? Ze hoorde het indrukwekkend kloppen van Henkie, en even later stapte een flo rissante heer haar privékantoor binnen. Adolf van Ijzer was een man in de kracht van zijn leven, en dat hij van een goed leven hield, was hem duidelijk aan te zien. Zijn gezicht was een tikje té rood en zijn neus liep lichtelijk paarsig aan, zodat Ursula concludeerde, dat heer Adolf voor zeker geen stille belijder was van de idealen der geheelonthouding. Hij droeg een licht grijs pak, iets te zeer getailleerd, de revers iets te breed. Een oesterkleurige zijden zakdoek stak als een vlag in zijn borstzak. Op een felkleurige Amerikaanse das droeg hij een grote gouden speld met een diamant. Zijn pantalon had een haarscherpe plooi en zijn bruine molières waren een ietsje te licht van kleur. Ursula's neusgaten verwijdden zich, toen. ze het door Henkie reeds aangekondigde kappersluchtje gewaar werd. Als heer ver kleed, concludeerde ze, maar waarschijn lijk géén heer. Zich heerlijk onbewust van deze kritiek, laveerde Adolf van Ijzer over het parket en kwam met joviaal uitgestoken hand naar Ursula toe, die voorzichtig, waakzaam oprees van achter haar bureau. „Aha, juffrouw Leeuwenstêin," dreunde zijn stem, „ik hoorde, dat u de directie van de firma had overgenomen, en ik dacht bij mezelf: Adolf, jongen, met dat juffertje Leeuwenstein moet je toch es kennis gaan maken. De eerste vrouwelijke collega in onze branche, nietwaar? Hahaha" Hij lachte luidruchtig. Ursula nam de haar toegestoken hand zo voorzichtig, alsof ze bang was gebeten te worden. Meneer Van Ijzer was haar al meteen niet sympathiek. En gezien het feit, dat ze elkaar nog geen minuut ken den, beslist al een graad of drie té familiair „Collega, zei u?" antwoordde ze gere serveerd, „aardig om het zo uit te drukken." Van Ijzer scheen haar reserve niet op te merken en vervolgde met zijn lawaaierige stem: „Ik dacht zo, ik zal me maar recht streeks in het hol van de leeuw wagen. Maar ik zie nu, dat ik het mis had, hahaha! Ik zou eerder moeten zeggen: in het paleis van de toverfee!" „Het één, zowel als het ander," merkte Ursula koeltjes op, „lijkt me wel een weinig overdreven. Maar gaat u zitten, meneer Van Ijzer. En vertel me eens, waarmee ik u van dienst kan zijn?" Adolf van Ijzer nam voorzichtig op de stoel tegenover het bureau plaats, legde zijn ene been over het andere met een gebaar of hij thuis was, besteedde enkele ogenblikken aandacht aan de vouw in zijn broek, legde een heel lichtgrijze hoed voorzichtig over de knieën en antwoordde: „Vari dienst zijnachik kwam eigenlijk zo maar even oplopen, voor een praatjevoor de kennismaking." „Nu, dat waardeer ik ten zeerste". In Ursula's stem was van overvloedige waar dering niet veel te merken. „Hoewel ik Bent u reeds geabonneerd op een 2-maandelijks tijdschrift met actualiteiten, cultuur, evenementen, historie en recreatie. Het geheel in 4-kleuren om slag en alle artikelen voor zien van nog nimmer gepu bliceerde foto's. Slechts 20,per jaar. Vraag gratis proefnummer: POSTBUS 1 - WISSENKERKE momenteel erg druk bezet benwant ik dacht eigenlijk, dat de verhouding tussen onze beide firma's nu nooit zobij zonder hartelijk was, dat ze eigenlijk met elkaar op gespannen voet leefden en elkaar op leven en dood beconcurreerden". Van Ijzer lachte weer zijn bulderend- joviale lach. „Op leven en doodNou m'n beste juffrouw Leeuwenstein, niet als 't aan mij ligt hoor! Men is tenslotte behalve con current ook collega. De concurrentie is nu eenmaal de ziel van de negotie En inderdaad hebben we elkaar wel eens een vlieg proberen af te vangen, maar Is het nodig, dat dat zo blijft?" „Concurreert u wat minder scherp," glim lachte Ursula, „dan kunnen wij misschien ook een beetje kalmer-aan-doen." Van Ijzer moest hierom weer hard lachen. „Een echt zakenvrouwtje," zei hij waar derend. Ursula, die een gloeiende hekel had aan mannen, die meteen spraken van „me vrouwtje" en „juffertje", voelde dat ze blij zou zijn, wanneer het onderhoud ten einde was. „De perfecte, jonge, charmante, moderne zakenvrouw," prees Van Ijzer. „En nu we het er toch over hebben, juffrouw Leeuwensteinjuffrouw Ursula Leeuwen stein, is het niet?" „Juffrouw Leeuwenstein lijkt me voorlo pig voldoende," stelde Ursula ijzig vast. „Inderdaad, inderdaad," stemde Van Ijzer toe, „voorlopig zullen we nog maar strikt zakelijk blijven, niet?" „Het lijkt mij het best," meende Ursula, „wanneer we dat altijd maar blijven." „O, die vrouwtjes!" Van Ijzer lachte vermaakt. „Wanneer ze zakelijk zijn, zijn ze nog tienmaal zakelijker dan de mannen! Maar ik mag dat wel, juffrouw Leeuwen stein, ik mag dat wel. Ik geloof, dat ik u al een beetje begin te kennen en daarom geeft me dat juist moed, om tevoorschijn te komen met een idee, dat al een hele tijd in mijn achterhoofd rondspeelt." Ursula zag hem afwachtend aan. „Ik had zo gedacht", de joviale trek verdween van Adolfs gelaat en Ursula zag hem opeens zoals hij was: hard, slim, een listige snuffelaar, maar niet te onderschat ten als tegenstander. „Ik had zo gedacht," herhaalde Adolf van Ijzer, „waarom moeten onze zaken altijd met elkaar concurreren. Waarom zouden we niet... samenwerken?" Hij leunde achterover met het gezicht van een goochelaar, die een konijn uit een hoge hoed getoverd heeft, en zag Ursula verwachtingsvol aan. „Samenwerken?" herhaalde Ursula ver baasd. „En hoe had u zich diesamen werking dan wel gedacht?" „Nou, juffrouw Leeuwenstein, mag ik eens ronduit spreken?" „Dat zou ik zeer op prijs stellen." Hij merkte de ironische klank van haar stem niet op, of veinsde die niet te mer ken. En vervolgde: „Kijk es juffrouw Leeu wensteinde firma Leeuwenstein is een prima firma met een prima naam, een prima reputatie. Daar zijn we het over eens, niet? Maar ehvan reputatie alléén kun je niet leven". „Daar leven wij ook niet van," lichtte Ursula hem in. Ze verwachtte dat hij weer bulderend zou lachen, maar dat deed hij niet. Hij was in volle ernst, zag ze. En dat intri geerde haar toch. „Uw vaderhij ruste in vrede sukkelde de laatste tijd nogal," zei Van Ijzer met een uitgestreken gezicht, „en de zaak is daardoornu, laten we zeggen, ook een beetje gaan sukkelen. De oude heer Maartens, een beste man, daar niet van, ik wou dat ik zo iemand in m'n zaak hadis geen bedrijfsleider. En stilstand, juffrouw Leeuwenstein, stil stand is achteruitgang. Een zaak moet vooruit, nietwaar?" „U bent verrassend goed op de hoogte van de situatie bij Leeuwenstein en Co.," constateerde Ursula, met argwaan in haar stem. „Ach juffrouw," hij maakte een wegve gend gebaar, „er wordt toch gepraat, niet waar? Als je je ogen en je oren niet in je zak hebt, kom je van alles aan de weet. En daarom juffrouw Leeuwenstein, wou ik es een balletje opgooienzo maar een balletje, snapt u't Is geen voorstel, zo maar een ideetje van me, waar u misschien es rustig over kunt nadenkenWaarom zouden we niet combineren?" „Waarom niet?'' vroeg Ursula, toch ver baasd, omdat ze dit niet had verwacht. „Ik zou liever vragen waarom wèl?" „Omdat we dan allebei een dikkere bo terham verdienen met misschien nog een beetje er op," legde Adolf van Ijzer uit. „Ik ben heus niet bang," antwoordde Ursula, „dat deze zaak mij geen boterham zal opleveren." „Och maar lieve juffrouw Leeuwenstein." De bezoeker schoof zijn stoel een beetje dichter naar haar toe. „Maar moet een charmante jongedame als u nu haar brood verdienen met al haar dagen achter een bureau door te brengen. En haar aardige kopje vol te proppen met cijfers over een kantoormachinehandel? Vandaag of morgen komt de ware Jozef, en dan hebt u hele maal geen interesse meer voor kantoor machinesMisschien alleen nog maar voor luiermanden, hahaha!" Van Ijzer sloeg zich op de knie van plezier om zijn eigen geestigheid, maar toen hij Ursula aankeek, drong zelfs tot hem door, dat zij die allerminst waardeerde. Haar ogen schenen bevroren en ze staarde hem aan, als was hij een insekt. „Het was maar een grapje," probeerde hij nog grinnikend uit te leggen, maar Ursula antwoordde hooghartig: „Zouden we ons maar niet liever tot het strikt zakelijke bepalen, meneer Van Ijzer? Of zullen we dit hele gesprek maar als een grapje beschouwenDat lijkt me eigenlijk nog het allerbeste." Van Ijzer stond op en alle jovialiteit was nu geweken. Er was iets dreigends in de manier, waarop hij zijn bovenlip optrok, zodat zijn grote gele tanden zichtbaar werden. „Als een grapje? Zoals u wilt! U be schouwt mij dus als een soort grapjas? Nu, ik hoop voor u, dat u er zo over kunt blijven denkenmaar'ik vrees van niet." „Spreekt u liever niet in raadselen," verzocht Ursula, „en druk u duidelijk uit, dan weten we tenminste, wat we aan elkaar hebben." „Goed," antwoordde de bezoeker, „kijk es juffrouw Leeuwenstein, u vecht voor uw bedrijf en wij voor het onze. Misschien wordt één van ons het vechten moe..." „En u denkt, dat ik dat zal zijn? Me neer Van Ijzer, u bent eerder aan pensioen toe dan ik." Ursula wilde hem kwetsen, zijn zelfverzekerdheid aantasten. Het re sultaat was alleen dat zijn gelaatsuitdruk king nog grimmiger werd. (Wordt vervolgd) WAAR KOMT DIE UITDRUKKING VANDAAN „Door dik en dun gaan". Dat wil zeggen, ongeacht moeilijkheden, teleurstellingen en obstakels voortgaan met dat waarmee men bezig is. Zo kan men ook met iemand samen door dik en dun gaan. Onder dik en dun wordt hier verstaan, door modder, slijk (dik) en plassen (dun), figuurlijk bedoeld via vuile, morsige wegen, niets ontziend. „Het eind is er van weg". Wanneer iets vreselijks of ontzettend is, kan men dikwijls door de verbazing over dit feit niet aanduiden hoe erg het wel is, de grenzen die werden overschreden zijn niet te bepalen en het einde ervan is dus niet te zien. De uitdrukking wordt dikwijls gebruikt waar het gaat om verregaande baldadigheid of brutaliteit. „Een ongelikte beer". Hiermede bedoelt men een onbeschoft, ongemanierd mens. De uitdrukking heeft haar ontstaan te danken aan het oude, reeds bij de Romeinen bekende volksgeloof, dat de jonge, ontijdig geboren beertjes hun fatsoen krijgen, doordat de moeder ze voort durend likt. „Paal en perk stellen". Dat wil zeggen iets (kwaads) verhinderen verder te gaan. Veelal gezegd bij het tegen gaan van ondeugden en misbruiken, wanneer dat op personen van toepassing is. Het woord „paal" heeft hier de betekenis van grenspaal, grens. Het woord „perk" bete kent omsloten ruimte. Denk ook aan: iets binnen de perken houden. „Zich niet onbetuigd laten". In letterlijke zin „niet nalaten getuigenis te geven". Zich openbaren in zijn hande lingen. Duidelijk laten bemerken dat men aanwezig is. Tegenwoordig veelal slaande op eten en drinken. Wanneer men dan flink toetast, laat men zich niet onbetuigd. „In de pan hakken". Eigenlijk gezegd van spijzen, die worden stukgehakt, om in de pan gestoofd of ge braden te worden. Figuurlijk gezegd van soldaten, wanneer zij tot de laatste man worden vernietigd. „Een ui tappen." Een grap of mop ten beste geven. Men noemt een grap of mop ook wel een ui, omdat een goede grap de mensen zo kan doen lachen, dat hen de tranen over de wangen lopen, evenals dat het geval is bij het snijden van een ui. "ZEEUWSE VR0UWENMARKT" TE KAPELLE Donderdag 10 en vrijdag 11 mei a.s. brengt de Koningin een werkbezoek aan Zeeland. Aan de Zeeuwse Vrouwenraad is verzocht het ochtendprogramma van de tweede dag te willen verzorgen. Om Hare Majesteit een beeld te geven van alle vrouwenaktiviteiten in Zeeland, zal in gebouw „De Vroone" te Kapelle een „Zeeuwse Vrouwenmarkt" gehouden worden. De 20 organisaties, aangesloten bij de Zeeuwse Vrouwenraad, zullen tesamen met een aantal niet aangesloten groeperingen zich in 4 groepen presenteren, t.w. een groep met algemene organisaties, één met levensbeschouwelijke organisaties, een po litieke en een educatieve groepering. In marktkramen zal een overzicht gegeven worden van hun doelstellingen, aktiviteiten, programma's, etc. etc. Omdat de Koningin de wens heeft uit gesproken, dat ze graag een gesprek wil hebben met zoveel mogelijk deelnemers, zijn de kramen per groepering in een halve cirkel geplaatst, zodat iedereen ruim zijn bijdrage kan leveren aan het gesprek. Er is een hoek waar de vrouwen van politieke partijen samen een werkgelegen- heidsprojekt presenteren. Verder is er een hoek waar de Open School, samen met de V.O.S. cursussen en de Zeeuwse Avond school een gespreksgroep zullen houden, waarbij enkele cursisten zelf zullen ver tellen wat hun motivatie was om deel te nemen en wat de verschillende ervaringen waren. Een volksdansgroep in Zeeuws kostuum, alsmede een poppenmaakster, die aangepast speelgoed maakt voor gehandicapte kin deren, zullen acte de présence geven. Van 13.30 16.00 uur zal de markt openstaan voor belangstellenden. De Zeeuwse Vrouwenraad rekent op een zo groot mogelijk publiek om op deze wijze kennis te komen maken met het „vrouwenwerk" in Zeeland. Kruiswoordpuzzel no. 624 Horizontaal: 1. maanstand (afk.) - 3. begrip 7. rekening - 10. vreemde munt (afk.) - 12. zangstem - 14. drank - 16. enig - 18. bind middel - 20. kindergroet - 21. Frans onbep. vnw. - 22. bijwoord - 23. verlaagde toon 24. kledingstuk - 26. meer dan één - 29. werkplaats - 31. als eerder (afk.) - 32. larve - 34. vogel - 35. plaats in Spanje 37. water in Friesland - 38. laatst leden (afk.) - 40. vochtig - 42. grote mond - 44. titel (afk.) - 46. vernis - 47. spoedig - 49. hetzelfde (afk.) - 50. deel van het been 53. vrijgevig - 55. als volgt (afk.) - 57. persoonlijk voornaamwoord - 58. diepgaand 61. verlaagde toon - 63. plaats in Duitsland 65. ambtshalve - 66. geest - 69. landbouw werktuig - 71. plek - 72. zangnoot - 73. lidwoord - 74. onder het nodige voorbehoud (Lat. afk.) - 75. Chinese maat - 76. vloeistof 78. weefsel - 80. meisjesnaam - 82. meis jesnaam - 84. laatste nieuws (afk.) - 85. muziekterm - 86. verharde huid - 87. Frans voegwoord. Verticaal: 1. getij - 2. betaalplaats - 4. niet vochtig - 5. en anderen (afk.) - 6. slot (Duits) - 7. voorzetsel - 8. soort door gang - 9. meisjesnaam - 10. biljartstok 11. godsdienst (afk.) - 13. N.V. (Frans) 15. bevestiging - 17. meisjesnaam - 19. gewas - 21. dubbelklank - 23. insekteneter 25. overeenkomst - 26. maand - 27. oosterse titel - 28. paar - 30. godsdienst (afk.) 31. groet - 33. meisjesnaam - 36. soort bril - 39. richting - 41. reeds - 43. bolgewas 45. het Romeinse rijk (Lat. afk.) - 48. uitroep - 50. roet - 51. insekteneter - 52. ik (Lat.) - 54. eetgerei - 56. geschil - 59. geweldige - 60. bar - 62. de oudere (afk.) 64. soort ontspanning - 67. plaats in Korea 68. meisjesnaam - 70. bijwoord - 71. titel 73. boom - 75. zangnoot - 77. dierengeluid 78. inhoudsmaat (afk.) - 79. bestaat - 80. familielid - 81. dat is (afk.) - 83. heilige (afk.). Oplossing kruiswoordpuzzel no. ,>628 Horizontaal: 1. spook - 5. Vondel - 10. aai 12. ora - 13. in - 14. USO - 15. snedig 17. onze - 19. pro - 21. tp - 22. elp 24. Isar - 25. egale - 27. ons - 28. Ike 30. immer - 32. Bea - 34. etter - 36. dom 37. Ad - 39. tno - 40. ga - 41. Aa - 43. ijzige - 44. Is - 46. en - 48. LSK - 50. lb - 52. tas - 55. rogge - 57. oke - 59. okapi - 61. age - 62. dam - 64. psalm 66. raag - 67. iep - 68. es - 69. opa 71. naar - 73. orkest - 76. era - 78. mt 79. kei - 80. Spa - 81. editie - 82. bloot. Verticaal: 1. sie - 2. ooi - 3. orgel - 4. ka 5. vin - 6. onzin - 7. du - 8. esprit - 9. lor - 10. Astrid - 11. ANP - 16. doge -17. op - 18. Essen - 20. opera - 23. leb 25. Emma - 26. ara - 27. oa - 29. keg 31. mo - 33. epiek - 35. tol - 38. dijk 39. tel - 42. alg - 45. stam - 46. Erato 47. nog - 49. sedan - 51. boa - 53. ap 54. siesta - 56. Gerard - 57. om - 58. Epe 60. klok - 63. agami - 65. spoel - 67. ir 68. esp - 70. pee - 72. Ate - 74. rio 75. Est - 77. ai - 79. kb.

Krantenbank Zeeland

Noord-Bevelands Nieuws- en advertentieblad | 1979 | | pagina 1