NOORD-8EVE LANDS NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD Lieve zuster Ursula mi QD U houdt au het meest gelezen blad op Noord-Beveland in handen Een verhaal van L. van Schooien Nfc «862 Donderdag 10 mei 1979 82e jaargang DRUK EN UITGAVE: DRUKKERIJ MARKUSSE TE WISSENKERKE - TEL. 01107-13 08 - GIRO 206882 Abonnementsprijs 20,— per jaar Franko per post 32,50 per jaar Advertenties 31 ct per mm, excl. BTW. Voor fouten in advertenties per telefoon opgegeven, kunnen wij geen enkele verantwoordelijkheid dragen. FEUILLETON „Dit heeft met leeftijd niets te maken, juffrouw Leeuwenstein, al meent u, in uw jeugdige overmoed, van wel. Dit is een kwestie van uithoudingsvermogen, van za- kenschap, van ervaring en... handigheid." „Waarschijnlijk vooral het laatste," meen de Ursula. „Misschien," gaf hij toe. „Juist," zei ze langzaam, „ik geloof dat ik u begin te begrijpen." Opeens was hij weer joviaal. „Nou nou, juffrouw Leeuwenstein, daar komt het immers op aan, dat we mekaar begrijpen! We kunnen nou wel als leeuwen tegenover mekaar staan, maar waarvoor is dat nu nodig? U moet mijn aanbod eens rustig overwegen. We moeten eens ronduit met elkaar kunnen praten. En dan niet in dit akelige kantoor. Daar hoort u net zo min als een bloem op een kachel. Ik zou zeggen, juffrouw Leeuwensteinlaten we vanavond in de stad samen es ergens ge zellig gaan eten, niet? Ik zeg altijd maar: Aan de wit gedekte tafel maak je het meeste klaar en een goed glas wijn verheldert je inzicht". „Ikdinerenmet u?" vroeg Ur sula met beledigende verwondering. „Ik geloof, dat u weer één van uw grapjes maakt, meneer Van Ijzer!" Een ogenblik dacht ze, dat hij haar zou slaan. Toen zette hij zijn hoed op en wendde zich naar de deur. „U ziet het helemaal verkeerd, juffrouw Leeuwenstein. Adolf van Ijzer is geen grap jas en Van Ijzer en Molenaar maken geen grapjes. Dat zult u wel gaan merken. En dan kon het wel es zijn, juffrouw Leeuwen stein, al zit u nu nog zo hoog te paard, dat u die grappige uitnodiging van die grappige meneer Van Ijzer nog eens serieus ging overwegen! Dan kon het wel eens zijn, dat u heel blij zou zijn, als ik die uitno diging nog een keer wou herhalen, omdat u nu eenmaal een charmante jongedame bent en ik nu eenmaal een zwak voor de aardige vrouwtjes heb. Ik geef nog altijd de hoop niet op, dat wij elkaar beter zullen leren kennen enwaarderen. Denk er nog es over na, juffrouw Leeuwen stein, maar denk niet te lang, anders kon het wel eens te laat zijn!" „Ik meende," zei Ursula opstaande, „dat u me kwam bezoeken als collegais het nu de concurrent, die me in mijn eigen kantoor staat te dreigen?" „Ik dreig helemaal niet." „Oik begrijp, dit was weer één van uw grapjes. Meneer Van Ijzer, ik heb werk te doen, bedankt voor uw bezoek." Ze drukte op de belknop en Henkie verscheen als een automaat. „Henk, laat jij meneer even uit." Van Ijzer liep naar de deur met zoveel waardigheid als hij bijeen kon brengen. In de deuropening draaide hij zich om en zei met bijzondere nadruk: „Tot wéérziens, juffrouw Leeuwenstein". Ursula knikte onverschillig. Toen de bezoeker weg was, zei ze tot Henkie: „Zet eens een raam open, jong." Hoofdstuk VIII. Ursula heeft zorgen. Ursula zag met een broedende blik naar de deur, waardoor zoéven de heer Van Ijzer Bent u reeds geabonneerd op Zeeland Magazine? een 2-maandelijks tijdschrift met actualiteiten, cultuur, evenementen, historie en recreatie. Het geheel in 4-kleuren om slag en alle artikelen voor zien van nog nimmer gepu bliceerde foto's. Slechts 20,per jaar. Vraag gratis proefnummer: POSTBUS 1 - WISSENKERKE was verdwenen. Ze was er van overtuigd, dat ze hem flink te woord had gestaan. En toch was ze niet over zichzelf tevreden. Had ze nog geen zorgen genoeg in haar eigen bedrijf, dat ze zich nu nog de'vijand schap van een, zonder twijfel gevaarlijke, concurrent op de hals had gehaald? En als ze nu maar iemand had, met wie ze dit kon bepraten, die haar raad kon gevenIemand als Frits Jonkers, die voor een Van Ijzer niet opzij ging! Wie moest, ze hierover in vertrouwen nemen? Maartens? Zo toegedaan als hij haar was... kracht, durf en initiatief gingen van hem niet uit. Likkens? Hij was de enige, die haar begreep, die haar steeds gesteund had in haar opvattingenEn toch kon ze er nooit geheel toe komen hem in ver trouwen te nemen. Het leek haar of hij ergens, in een geheim celletje van zijn brein, helemaal zelfstandig aan 't werk was voorzichzelf? Toch was ze blij, toen even later" op de deur geklopt werd en Likkens binnen trad. „U komt net van pas," zei ze, „want ik had willen vragen of die offerte aan Klaassens al de deur uit is." „Ik heb tegen meneer Maartens gezegd," antwoordde Henri met een nauwelijks merk baar schouderophalen, „dat u er op stond, dat die brief vóór twaalven de deur uitging." „En „Nou ja't Zal wel in orde komen." De manier waarop Likkens dit zei, sugge reerde dat Maartens er weliswaar het nut niet van inzag, maar aan deze „gril" wel zou voldoen. „Nu ja," voegde hij er haastig als ver goelijkend aan toe, toen hij zag hoe Ursula's gezicht betrok, „hij is een beetje dwars, de laatste dagenhij heeft veel last van zijn maag. Er is kans dat hij opgenomen moet worden „Hm", zei Ursula. Op een ander ogenblik zou deelneming met de narigheden van haar oude procuratiehouder alle andere ge voelens overmeesterd hebben. Nu stond haar hoofd er niet naar. „Zeg, meneer Likkensgaat u even zittenKent u die man die net hier was, die Van Ijzer?" „Van Ijzer?" herhaalde Henri, „van Van Ijzer en Molenaar? Tjakennen en kennen is twee „Hij kwam in ieder geval kennismaken". „Kennismakenmet u?" ,Ja". „Zoaardig van hem," zei Henri met een lichtelijk smalende glimlach. „Ja bijzonder," Ursula's stem klonk iro nisch, „maar dat niet alleen. Hij had meer pijlen op zijn boog. Hij stelde me voor, en ik geloof in alle ernst, dat we zouden combinerenHij wilde het hele bedrijf, geloof ik, overnemen, mijzelf incluis!" Likkens vertrok geen spier. Hij zag Ur sula vorsend aan. „Wat hebt u gezegd?" vroeg hij tenslotte. „Moet u dat nog vragen?" barstte ze uit, „waarom zou ik de zaak overdoen, waarom combineren met Van Ijzeruit gerekend met Van Ijzer? Waarom zou ik de goeie naam van Leeuwenstein, de naam van mijn vader, van mijn grootvader, die dit bedrijf heeft gesticht, verbinden aan die van," haar stem klonk onbeschrijfelijk min achtend, „meneer Adolf van Ijzer, die zoveel van grapjes houdt?" „Maakte hij grapjes?" informeerde Lik kens, één wenkbrauw opgetrokken. „Hij dacht dat er wel gauw een tijd zou komen, zei hij, waarin ik me meer voor de luiermand dan voor kantoorma chines zou interesseren!" Ze bloosde van ergernis. „Onbeschaamd," meende Likkens. „Wan neer u mij had geroepen, had ik de kerel er uit gesmeten!" „Dat was niet nodig," antwoordde Ur sula rustig, „hij weet nu even goed waar hij aan toe is." Likkens stond op en ijsbeerde door het kantoor heen en weer. ,,'t Is toch ongehoord brutaal," mopperde hij, „typisch Van Ijzer, die lui staan ner gens voorHet enige wat ze ontbreekt is gebrek aan tact Ursula zag hem verwonderd aan. Wat meende hij met die laatste opmerking? En ze vroeg hem dat ook. Likkens aarzelde, zocht naar de juiste woorden. „Tjakijk es juffrouw Leeuwen steinIk kan me levendig voorstellen, dat de manier waarop hij dit aanpakte u helemaal niet bevielWie zou zoiets nemen? En daarom is het juist zo moeilijk geworden, dit geval objectief te bekijken." „Wat valt hieraan objectief te bekijken?" informeerde Ursula, argwanend. „Simpelweg," zei Likkens vlak, „zijn voorstel: combinatie van de beide bedrijven. Als u het van zijn kant bekijkt, is het dan zo'n gek idee?" „Waarom zou ik het van zijn kant be kijken?" meende Ursula. „Omdat het altijd goed is, de motieven van de tegenstander te doorgronden," le raarde Likkens, „en dan ga ik me afvragen: waarom komt Van Ijzer nu 'bij u met dit voorstel?" „Misschien staat hij zwak!" melende Ur sula. „Integendeel," Likkens leunde over de stoelleuning, „waarschijnlijk staat hij heel sterk. Waarschijnlijk meent hij, dat hij de troeven in handen heeft." „Dus dan voelt hij zich sterker dan wij?" „Precies". „En is daarvoor reden?" Likkens liet de stoelleuning los en begon weer te ijsberen. Ursula's blikken volgden hem verontrust. Een gevoel van naderend onheil besloop haar. „Van Ijzer heeft natuurlijk ook wel ge merkt," begon Likkens voorzichtig, „dat het hier enige tijd een slappe boel geweest is. Toen uw vader ziek was, en alles rustte op de schouders van meneer Maartens..." „Zouden we die er maar niet bever buiten laten?" interrumpeerde LTrsula. „Ik wou zeggen," zei Likkens onverstoor baar voort, „in die tijd is, dankzij de heer Maartens vooral, heb bedrijf blijven draaien. Maar ehstationnair, begrijpt u? Toen kwam u, en nu waait er een nieuwe wind, maar dat is nog niet direct naar buiten merkbaar. En Van Ijzer redeneert waar schijnlijk zo, dat u er niets kwaads ver moedend bent ingestapt, hebt gemerkt dat de zaak er toch niet zó florissant voor stond, en nu wel bereid zoudt zijn, een ander er mee op te knappen." „Dan zou hij toch eenvoudig hebben kunnen proberen, ons eruit te boren?" (Wordt vervolgd) Bupgerlfike abend KORTGENE Geboren: 13 april: Veronique Wijntje Lena, d.v. J. M. de Looff en W. Nieuwdorp; 13 april: Nigel Edgar, z.v. D. J. Holmes en M. C. Janssen: 18 april: Michael James, ✓z.v. D. J. Easthope en C. J. Spuij. Ondertrouwd: Geen. Gehuwd: Geen. Overleden: 5 april: Maria Flipse, 87 jaar, w.v. P. Clement; 6 april: Jacob Stevense, 75 jaar, e.v. P. J. van Maldegem; 13 april: Elisabeth Kramer, 72 jaar, e.v. J. H. Verhage. WISSENKERKE Geboren: 8 april: Miranda, d.v. H. den Butter en T. Miedema; 8 april: Tatjana Maria, d.v. A. Berrevoets en A. C. C. M. Schepens; 9 april: Willeke, d.v. G. P. Geelhoed en M. A. Begthel. Ondertrouwd: Geen. Gehuwd: Geen. Overleden: 15 april: Jannetje de Ridder; 29 april: Cornelia Jacoba Aarnoudse, w.v. A. van Hee. WAAR KOMT DIE UITDRUKKING VANDAAN „Iemand overduvelen". Het betekent eigenlijk, iemand bedrem meld maken, door te „duivelen", (dat is bij de duivel te vloeken en vervloeken) en daarmee overstelpen, iemand van zijn stuk brengen. In de 17e eeuw, zei men hiervoor: „iemand verduivelen", in de 18e eeuw: „iemand verdrommeien". En tegenwoordig bezigt men in dezelfde betekenis: „iemand overdonderen". „Hij heeft de bokkepruik op." Dit is een uitdrukking waarmee wij aan duiden, dat iemand slecht gehumeurd is. Voor de oorsprong ervan moeten we terug gaan naar de pruikentijd, dus de 18e eeuw. Het op een bepaalde manier dragen van de pruik en ook wel van de hoed, werd in die tijd beschouwd als kenteken der stemming van de drager. Zat de pröik of het hoofddeksel netjes en had men veel zorg aan het toilet besteed, dan maakte men daaruit op, dat de drager goed ge humeurd was. Stond daarentegen de pruik of het hoofddeksel scheef, zat het slordig, dan merkte men dat aan als een kenteken van onverschilligheid, norsheid, ontevreden heid, kortom de stemming van een „bok" (een nors mens) en dan zei men: Hij heeft de bokkepruik op. De uitdrukking: Hij is goed/slecht gemutst, heeft dezelfde oor sprong. „Drinken als een tempelier." Dat wil zeggen onmatig gebruik maken van alcoholische dranken. Velen zullen zich afvragen wat het woordje tempelier hier mee heeft te maken. Kort na de kruis tochten en ook wel gedurende die periode werden er dikwijls door groepen ridders, broederschappen gesticht die bijvoorbeeld ten doel hadden het Heilige Land te be schermen tegen de ongelovigen. Zo werd in 1118 te Jeruzalem een geestelijke orde, gesticht door Hugo de Payns met de naam „Tempelieren", tempelridders. De orde was bijzonder rijk en machtig en naar de kro nieken vermelden, maakten diverse leden zich herhaaldelijk schuldig aan onmatig gebruik van alcoholica, onzedelijkheid en geloofsafval, redenen voor Philips de Schone van Frankrijk om de orde in 1312 op te heffen. Het feit dat deze mannen zo ver schrikkelijk konden drinken, was een al gemene bekendheid en leidde tot deze uit drukking. Als tegenhanger ontstond in mo derne tijden, de orde van goede tempelieren, een genoodschap van geheelonthouders. PU 'DE BLAUWE DOFFER' - KORTG. Uitslag wedvlucht Maastricht op 5 mei. Deelname 295 duiven. 1 L. de Fouw en zn. 13.11.38 154.112 163.6 2 P. van Belzen 11.54 153.866 161.4 3 M. van Belzen en zn. 21.39 160.960 159.2 4 A. J. Bouterse 15.55 154.354 157 5 P. van Belzen 16.16 2 154.8 6 W. M. Bouwense 17.57 153.883 152.6 7 idem 17,59 2 150.4 8 W. Noordhoek en zn. 25.04 160.996 148.2 9 A. C. Hollestelle 18.17 153.944 146 10 J. van Belzen 18.46 153.862 143.8 KOLLEKTE De kollekte voor het Astmafonds heeft in Wissenkerke ƒ760,35 opgebracht. Kruiswoordpuzzel no. 625 Horizontaal: 1. bevestiging - 2. zelfkant 5. behoeftig - 8. bezittelijk vnw. - 10. zangnoot - 11. deel van een geheel - 14. landbouwwerktuig - 16. moesplant - 18. leerling - 19. bezittelijk vnw. - 21. vloeistof 23. bijbelse naam - 24. plek - 25. meisjes naam - 26. afgemat - 27. meisjesnaam 28. nagerecht - 30. grote bijl - 32. plaats op Ameland - 34. staf -36. rekening - 40. vochtig - 42. vervoermiddel - 43. hennep braak - 45. het zijn - 48. op de wijze van 50. indien - 52. al (Engels) - 53. flauw 55. jong dier - 56. voorzetsel - 57. familie lid - 59. Europeaan - 61. voorzetsel - 63. muziekinstrument - 65. dunne - 66. plaats in Italië - 68. betrekking - 70. deel van een Franse ontkenning - 71. algemene sa menvatting - 74. dubbelklank - 75. maan stand (afk.) - 76. in orde - 77. Engels pers. vnw. - 78. nummer (afk.). Verticaal: 1. kledingstuk - 2. de onbekende (afk.) - 3. plaats in Gelderland - 4. plaats in Limburg - 5. raad - 6. hert - 7. pers. vnw. - 9. roofdiertje - 10. Frans lidwoord 11. uitroep - 12. opstootje - 13. bestemming 15. pers. vnw. - 17. afbeelding - 20. mist 22. plaats in Duitsland - 24. treiter - 25. zijrivier van de Donau - 29. bergweide - 31. vlinder - 33. deel van het been - 35. schou derholte - 37. vreemde munt - 38. Euro peaan - 39. visgerei - 41. lokspijs - 43. cilinder - 44. meubelstuk - 46. langzaam 47. water in Utrecht - 49. waterplantje 50. eenheid van stroomsterkte - 51. groot 52. deel der wet (afk.) - 54. boom - 58. kleur - 60. jongensnaam - 62. enzovoorts (afk.) - 64. knaagdier - 65. voorzetsel 66. dwaas - 67. uitroep - 69. Frans pers. vnw. - 72. van onderen (afk.) - 73. uitroep. Oplossing kruiswoordpuzzel Horizontaal: 1. ek - 3. idee - 7. nota 10. kr - 12. bas - 14. ranja - 16. uniek 18. sago - 20. da - 21. on - 22. hu - 23. es - 24. robe - 26. menig - 29. garage 31. ae - 32. emelt - 34. ka - 35. Sevilla 37. Ee - 38. 11 - 40. nat - 42. muil - 44. ir 46. lak - 47. dra - 49. id - 50. knie - 53. gul - 55. av - 57. ik - 58. gedegen - 61. es 63. Essen - 65. re - 66. esprit - 69. ploeg 71. stee - 72. re - 73. de - 74. rr - 75. li 76. olie - 78. kelim - 80. Marie - 82. Ans 84. In - 85. sela - 86. eelt - 87. et. no., 1624 Verticaal: 1. eb - 2. kassa - 4. droog - 5. ea - 6. ende - 7. na - 8. tunnel - 9. An 10. keu - 11. rk - 13. sa - 16. ja - 17. Inge 19. graan - 21. oe - 23. egel - 25. bestand 26. mei - 27. imam - 28. stel - 30. rk 31. ave - 33. Leida - 36. lorgnet - 39. links 41. al - 43. ui - 45. ri - 48. au - 50. kier 51. -egel - 52. ego - 54. lepel - 56. vete 59. enorme - 60. erg - 62. sr - 64. spel 67. Seoel - 68. Irene - 70. er - 71. sire 73. den - 75. la - 77. ia - 78. kl - 79. is 80. ma - 81. ie - 83. st.

Krantenbank Zeeland

Noord-Bevelands Nieuws- en advertentieblad | 1979 | | pagina 1