NOORD-BEVELANDS NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD Lieve zuster Ursula F~1 II houdt mi Iwt meest gelezen blad Een verhaal van L. van Schooten Zeeland Magazine? vrijdag 25 mei No, 3863 Donderdag 17 mei 1979 82e jaargang DRUK EN UITGAVE: DRUKKERIJ MARKUSSE TE WISSENKERKE - TEL. 01107-13 08 - GIRO 206882 Abonnementsprijs ƒ20,— per jaar Franko per post ƒ32,50 per jaar Advertenties 31 ct per mm, ex cl. BTW. Voor fouten in advertenties per telefoon opgegeven, kunnen wij geen enkele verantwoordelijkheid dragen. FEUILLETON „Dat kost tijd, moeite en geld. Waarom niet getracht het in vrede en vriendschap te doen? Van dat standpunt uit gezien, juf frouw Leeuwenstein, zult u het hoop ik met me eens zijn, dat het begrijpelijk is, dat Van Ijzer u dit aanbod deed. Alleen de manier waaropdaarmee gooide hij zijn eigen glazen in!" „Precies," stelde Ursula voldaan vast. „Leeuwenstein en Van Ijzer", peinsde Likkens hardop, „dat zou niet eens zo'n erg gekke combinatie zijnTwee van de grootste firma's in de branche gecombi neerd „U schijnt er nogal verlekkerd op te zijn," stelde Ursula vinnig vast. „Ik?" verontschuldigde zich Likkens ver baasd. „O nee, maar dan vergist u zich. Laat meneer Van Ijzer maar gewaar wor den, dat Leeuwenstein weer een nieuwe di recteur heeft!" „En dat zal hij," beloofde Ursula. „Dat neemt niet weg," Likkens ging weer zitten en trommelde in gedachten met de vingers op zijn knie, „dat we toch terdege rekening met Van Ijzer zullen moeten hou den. Het is voor hem nu een kwestie van prestige gewordenEn ook zonder dat was hij al één van onze scherpste concur renten. We zullen alle zeilen in de mast moeten spannen en zo efficiënt mogelijk moeten werken". Het laatste zei hij met opvallende nadruk en dat ontging Ursula niet. „U zegt dat zo nadrukkelijk," antwoordde ze, „gelooft u, dat dit op het ogenblik niet het geval is?" „Het kan nauwelijks," zei Likkens schou derophalend, „ik haat het om weer over meneer Maartens te spreken, maar die is op het ogenblik werkelijk niet honderd procent „Wilde u, dat ik hem aan de kant zette?"? „Needat heb ik al eens gezegd, maar achWe zullen het wel rooien." „Erg hard vooruit gaan we niet de laatste tijd," stelde Ursula benepen vast, „sinds meneer Jonkers „Dat heeft niets met meneer Jonkers te maken," haastte Likkens zich te verzekeren, „we zitten een beetje in de slappe tijd... Jonkers wist goed te verkopen, maar ook zichzelf goed te verkopen. Hij wist de indruk te vestigen, dat de zaak zonder hem niet draaien kon......"Het is nu al te mer ken, dat die indruk foutief was, en dat niemand onmisbaar is, ook meneer Jonkers niet." „Weet u waar-ie zit?" informeerde Ursula met een zo onverschillig mogelijk gezicht. „Ze zeggen dat ie naar Amerika ver trokken isbegon Likkens. En Ursula schoot in een lach. Likkens staarde haar verwonderd aan. „Lieve zuster Ursula, ik ga naar Ame rika", citeerde ze. „Hij is toch een man van z'n woord." Ze zag dat Likkens er niets van begreep en had toch helemaal geen lust, het hem uit te leggen. ,,'t Zal hem daar niet meevallen," meende Likkens tevreden, „ze kijken daar naar resultaten." „Het verwondert mij, dat hij niet bij Van Ijzer is gekomen", zei Ursula naden kend. „Hij bij Van Ijzer", grinnikte Likkens, Bent u reeds geabonneerd op een 2-maandelijks tijdschrift met actualiteiten, cultuur, evenementen, historie en recreatie. Het geheel in 4-kleuren om slag en alle artikelen voor zien van nog nimmer gepu bliceerde foto's. Slechts 20,per jaar. Vraag gratis proefnummer: POSTBUS 1 - WISSENKERKE „nu, die konden mekaars bloed wel drinken" Om de één of andere reden deed dit Ursula innig goed. „Nu, meneer Likkens", maakte ze een einde aan het onderhoud, „de kop er maar voor en we zullen het wel klaren". „Daar kunt u op vertrouwen-," was Lik kens' bescheid en met die woorden nam hij afscheid. Ursula was weer alleen. Frits Jonkers... naar Amerika! 't Was tóch een onderne mende vent! Ergens speet het haar, dat ze hem niet voor haar bedrijf had kunnen houden. Maar twee kapiteins op één schip, dacht ze, dat zou nooit gegaan zijn. Haar blik ging naar de pul op de schoorsteen. Daarin hadden eens, de bloemen van Frits Jonkers gestaan „Niet sentimenteel worden," bestrafte ze zichzelf, „er zijn zaken te doen, Ursula Leeuwenstein!" Hoofdstuk IX. Van Ijzer slaat toe. Herman Koning,, de nieuwe vertegen woordiger van Leeuwenstein en Co, zat met een terneergeslagen gezicht in de stoel voor Ursula's bureau. „Wanneer u denkt, dat het^ niet gaat, ontslaat u me maar, juffrouw." Zijn stem klonk mismoedig. „Nu," troostte Ursula, „ik zou de moed maar niet laten zakken. Wie praat er van ontslaan? Ik ben ervan overtuigd, dat u uw best doet, meneer Koning, maar......" „Maar het levert niets op," viel de jon geman bitter in. „Is dat uw schuld?" „Weet ik nietMisschien heb ik geen geiuk. Maar Napoleon heeft eens gezegd, dat geluk ook een kwaliteit- is. En als ik die mis, deug ik niet voor dit werk." „Onzin," meende Ursula kortaf. „Dit is geen kwestie van geluk. Wanneer ik het verloop van de laatste maanden eens naga, dan is er één ding dat mij opvaltDat we verschillende belangrijke orders hebben gemist, en dat die allemaal gegaan zijn naar Van Ijzer." „Die zit ons ook wel geweldig dwars, antwoordde Koning. „Ik weet niet of ik het goed zie, maar het lijkt wel of hij er alles op zet om onder onze duiven te schieten. En dat het dan in de tweede plaats om winst gaat. In de eerste plaats om'-ons er uit te werken." „Die zienswijze kan wel eens juister zijn, dan u denkt." Ursula streek de hand met een vermoeid gebaar over de ogen. „Ik heb alle reden om te geloven, dat Van Ijzer er alles op zet om ons er uit te boren. Een andere zaak is, meneer Koning, of het toeval is, dat zijn offertes altijd net iets lager zijn dan de onze. En dat hij altijd zo precies op de hoogte is, waar wij een ijzer in het vuur hebben, om dan meteen het zijne er vlak naast te leggen!" „Tja," weifelde Koning, „hij kan het toch niet ruiken?" „Je zou haast zeggen van wel." Ze zag aan Koning's gezicht, dat hij deze wending van het gesprek onvruchtbaar achtte. Herman Koning was een zeer nuchter en zakelijk mens, die afging op cijfers en feiten. Zijn ervaring was, dat wanneer hij een offerte deed, Van Ijzer ook altijd van de partij was, zelfs bij oude klanten van Leeuwenstein. En dat in vele gevallen de prijzen van Van Ijzer lager lagen dan die van Leeuwenstein. Hij had die prijzen, voor zover dat mogelijk was, nagecalculeerd en uitgerekend, dat Van Ijzer er op toelegde. Maar wanneer hij zijn verwondering uitte tegenover zijn klanten, lachten die en meen den dat Van Ijzer het zelf moest weten, wanneer hij van zijn zaak een filantropische instelling wilde maken. Wat hen aangaat, ze kochten zo scherp mogelijk in. Ze hadden niets tegen Leeuwenstein en wilden de oude relatie graag voortzetten, maar als Leeu wenstein niet kon meekomen met de con currentietja...... Ursula had het hele geval besproken met Likkens. En die had haar precies voorge rekend, dat Leeuwenstein niet lagfer kon gaan, en dat Van Ijzer het voor die prijs niet kon doen. „Als hij zo doorgaat, maakt hij zichzelf kapot," had hij vol vertrouwen gezegd. „Het gaat er maar om, wie de langste adem heeft." Maar Ursula was er helemaal niet zeker van, dat dit Leeuwenstein zou zijn Ook tegenover Likkens had ze haar ver wondering geuit over het feit, dat Van Ijzer overal van de partij wasen altijd lager. „Dat hoeft u niet te verwonderen," meende Henri, „ik denk dat Van Ijzer over al zijn mannetjes heeft zitten, die hem een tip geven. Zo in de trant van: daar zit voor jou een kistje sigaren aan En ik ben het wel met u eens, dat het een regel rechte manoeuvre tegen Leeuwenstein en Co is. Dat Van Ijzer inderdaad probeert er ons uit te drukken." „Wat moeten we daartegen doen?" „Niets," antwoordde Likkens met kalme zekerheid, „uit laten zieken. Op de lange duur moet hij dit opgeven." „Maar inmiddels is onze positie dan ernstig verzwakt," vreesde Ursula. „Ernstigmeesmuilde Likkens, „zo somber zie ik de toestand nu ook weer niet in." Ze probeerde er over te praten met de oude heer Maartens, wiens gezondheids toestand hem de laatste weken niet meer toeliet regelmatig op kantoor te komen. Soms bleef hij hele dagen weg. De leiding was dan ook volkomen in handen van Likkens gekomen. Mary en hij waren het meer met elkaar eens dan ooit, maar Lies liep uit te kijken naar wat anders. „De oude heer was niet makkelijk, maar Henri is een stuk verdriet," had ze eens ronduit verklaard. En ze voerde dan ook met haar nieuwe chef een soort koude oorlog. De enige, die niet het minst onder de indruk was van Likkens nieuw verworven gezag, was Henkie. Nog altijd innig be vriend met de oude heer Maartens, zocht hij deze thuis op, wanneer Maartens niet op kantoor kon komen. Hij voerde alle op drachten uit, maar liet zich door Likkens niets zeggen. Al meermalen had Likkens Ursula een wenk gegeven, dat ze wel een „meer representatieve figuur" dan Henkie Duffel zou kunnen engageren. Maar Ursula was erg aan Henkie gehecht en wist zich zeker van zijn onverflauwde devotie. Lik kens begreep al spoedig, dat hij Henkie had te accepteren. En hij deed dat dan ook tenslotte, maar met weinig gratie. (Wordt vervolgd) WAAR KOMT DIE UITDRUKKING VANDAAN „Het eerste gewin is kattegespin". Hiermede bedoelen we, dat veelal de eerste winst die men in het spel behaalt later weer wordt verloren. Dus in wezen een schijnwinst is. Het is al een zeer oude uitdrukking en de betekenis ervan zou men als volgt dienen te verklaren. Kattegespin is katteliefde. Als een kat spint, dan voelt hij zich behaaglijk en is vriendelijk, maar de winst is wat dat betreft even onbe trouwbaar als de vriendelijkheid van de kat. Althans zo vatte vroeger het volk het op. Even snel als de vriendelijkheid van de kat plotseling in agressiviteit kan omslaan, waarbij hij de hand die hem streelde met zijn nagels verwondt, even onbetrouwbaar zou dit eerste gewin zijn. „Voor de draad komen". D.w.z. voor de dag komen, zich vertonen. De oorsprong ligt bij de wedstrijd, waarbij de mededingers eerst voor de draad, dat is de streep kwamen, om daarna tegelijk af te gaan. „Op stel en sprong". Dit heeft de betekenis van dadelijk, on middellijk, zonder voorbereiding. Ongeveer gelijk aan: „hals over kop". De eigenlijke betekenis is, iets moeten doen in zo korte tijd, als men nodig heeft zich op te stellen voor het maken van een sprong, dat is dus in zeer korte tijd. VERSCHIJNINGSDATUM In verband met Hemelvaarts dag verschijnt het eerstvolgend nummer van dit blad op Advertenties, e.d. gaarne bin nen vóór woensdagmiddag 23 mei om 12.00 uur. De uitgever. PV 'DE BLAUWE DOFFER' - KORTG. Uitslag wedvlucht Quievrain op 12 mei. Deelname 413 duiven. 1 W. C. Leenpoel 16.12.30 129.640 221 2 L. de Fouw en zn. 11.09 127.705 218.9 3 S. M. Brandeahorst 13.22 129.622 216.8 4 idem 13.33 2 214.7 5 L. de Fouw en zn. 12.20 2 212.6 6 W. M. Booiwense 18.04 132.794 210.5 7 W. C. Leenpoel 16.11 2 208.4 8 L. de Fotuw en zn. 14.37 3 206.3 9 A. C. Hollestelle 19.09 132.476 204.2 10 H. J. van der Maas 18.26 131.060 202.1 ZEEHENGELWEDSTR1JD Op zaterdag 12 mei 1979 werd de 4de competitiewedstrijd van de Noord-Beve- landse hengelsportvereniging gehouden in de Oosterschelde in de omgeving van Co- lijnsplaat. Voor deze wedstrijd werden 58 deelnemers ingeschreven, wat gezien de goede weersomstandigheden aan de lage kant was. Toch waren er nog 7 deelnemers meer dan bij de vorige wedstrijd. Er werden 129 boven- en 103 ondermaatse vissen ge vangen, dat is 37 boven- en 43 ondermaatse vissen meer dan bij de vorige wedstrijd. In totaal werden er 25.195 wedstrijdpunten bijeen gevist. Er waren toch nog 2 pech vogels, die niets gevangen hadden. Voor de 16 mooie prijzen kwamen in aanmerking: 1. G. de Haan, Middelburg 1795 pnt. 2. A. Versluis, Colijnsplaat 1395 pnt. 3. M. de Regt, Kamperland 1155 pnt. 4. A. Zwemer, Kamperland 1065 pnt. 5. A. G. de Waard, Colijnsplaat 1050 pnt. 6. C. de Fouw, Colijnsplaat 1010 pnt. 7* J. J. Lamse, Colijnsplaat 930 pnt. 8. W. J. Mennes, Bergen op Zoom 925 pnt. 9. J. Bouterse, Colijnsplaat 910 pnt. 10. J. Huige, Colijnsplaat 905 pnt. 11. A. Kastelein, Geersdijk 845 pnt. 12. W. Noordhoek, Oostkapelle 780 pnt. 13. W. v. d. Vreugde, Kamperland 765 pnt. 14. B. Stage, Middelburg 760 pnt. 15. Ph. Leendertse, Kamperland 750 pnt. 16. J. van Velzen, Geertruidenberg 700 pnt. Na afloop werden in café „Juliana" te Colijnsplaat de prijzen uitgereikt door voorzitter Biondina uit Kamperland. Hij bedankte de deelnemers voor hun opkomst en vond de vangsten redelijk goed, evenals het weer. Verder deelde hij mede, dat de volgende wedstrijd zal plaats vinden op Hemelvaarts dag, waaraan zoals bekend door iedereen kan worden deelgenomen en waaraan vele mooie prijzen verbonden zijn. Inschrijven voor deze wedstrijd in café „Juliana" van 12.30 tot 13.00 uur. Inleggeld is 5,— per persoon. Er wordt gevist vanaf 13.30 tot 16.00 uur. Kruiswoordpuzzel no. 626 Horizontaal: 1. jongensnaam - 3. jongens naam - 6. rivier in Europa - 8. ten laatste (afk.) - 10. ontvangstbewijs - 11. leerling (Frans) - 14. koraaleiland - 15. titel - 17. gast - 19. kern - 21. snoeshaan - 23. alsmede - 25. uitroep - 27. omroepvereni ging (afk.) - 28. Verenigde Arabische Re publieken (afk.) - 30. deel van een dier 33. deel van een huis - 35. nakomeling 36. afschuw - 39. klein vertrek - 40. ambts halve (Lat. afk.) - 41. stel - 42. memo randum (afk.) - 43. pers. vnw. - 44. rivier (Spaans) - 46. voorzetsel - 48. lidwoord 50. diep, innig - 52. hinderen - 55. een zekere - 56. lokspijs - 58. bijbelse naam 59. jong dier - 61. plaats in Noord-Holland 64. netto - 66. verpakkingsmiddel - 67. kleur - 69. koortswerend middel - 70. houder van schepen - 72. rivier in Duitsland - 74. pers. vnw. - 75. drinkgerei - 76. water plantje - 77. nummer (afk.). Verticaal: 1. slede - 2. deel van Sumatra 3. Europeaan - 4. plaats in Zwitserland 5. lidwoord - 6. hennepbraak - 7. dwaas 8. indische winkel - 9. laatst leden (afk.) 12. aardig - 13. ik verbied - 16. zijrivier van de Donau - 18. erfdeel - 19. schrede 20. lenig - 22. land in Azië - 23. regel 24. vervoermiddel - 26. wapen - 29. vloei stof - 31. woede - 32. heden - 33. geluids nabootsing - 34. keurtroep - 37. tijdperk 38. plaats in Duitsland - 45. hetzelfde - 47. jongensnaam - 49. land in Europa - 50. dun 51. dichtbij (Engels) - 53. breekbare - 54. nieuw - 56. deel van een toneelstuk - 57. legende - 60. werelddeel - 62. vaartuig 63. tijdperk - 65. bijwoord - 66. toiletgerei 68. zwaar - 69. gewicht (afk.) - 71. kinder- groet - 73. regeringsreglement (afk.). Oplossing kruiswoordpuzzel no. 625 Horizontaal: 1. ja - 2. neg - 5. arm - 8. uw 10. la - 11. onderdeel - 14. eg - 16. eppe 18. eleve - 19. onze - 21. olie - 23. Eli 24. stee - 25. Ina - 26. moe - 27. Eva 28. vla - 30. aks - 32. Nes - 34. roe - 36. nóta - 40. klam - 42. postkoets - 43. rete 45. esse - 48. ala - 50. als - 52. all - 53. laf 55. lam - 56. ter - 57. oom - 59. Belg 61. per - 63. trom - 65. iele - 66. Genua 68. ambt - 70. ne - 71. overzicht - 74. eu 75. Ik - 76. oke - 77. she - 78. nr. Verticaal: 1. japon - 2. nn - 3. Ede - 4. Geleen - 5. advies - 6. ree - 7. me - 9. wezel - 10. Ie - 11. oei - 12. rel - 13. lot 15. ge - 17. plaat - 20. nevel - 22. Ems 24. sar - 25. Inn - 29. alm - 31. kapel 33. enkel - 35. oksel - 37. ore - 38. Est 39. net - 41. aas - 43. rol - 44. tafel - 46. sloom - 47. Eem - 49. alg - 50. ampere 51. struis - 52. art - 54. abeel - 58. omber 60. Leo - 62. enz - 64. rat - 65. in - 66. gek 67. ach - 69. tu - 72. vo - 73. he.N

Krantenbank Zeeland

Noord-Bevelands Nieuws- en advertentieblad | 1979 | | pagina 1