NOORD-BEVELANDS NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD Lieve zuster Ma u FT houdt nu het mee st gelezen blad op Noord-Beveland m tornden Een verhaal van L. van Schooten Zeeland Magazine? Mot 3864 Vrijdag 25"mei 1979 82a jaargang DRUK EN UITGAVE: DRUKKERIJ MARKUSSE TE WISSENKERKE - TEL. 01107-13 08 - GIRO 206882 Abonnementsprijs ƒ20,— per jaar Franko per post 32,50 per jaar Advertenties 31 ct per mm, ex cl. BTW. Voor fouten in advertenties per telefoon opgegeven, kunnen wij geen enkele verantwoordelijkheid dragen. FEUtLJUETON Maartens haalde de schouders op, toen ze hem over de moeilijkheden sprak. „Sinds Frits Jonkers weg is, loopt het mis," stelde hij vast en raakte daarmee Ursula op een maar al te kwetsbare plek. Haar antwoord was dan ook vrij vinnig. „Dus het zijn-of-niet-zijn van de zaak hing af van de heer Jonkers?" „Ik zou niet zo direct willen zeggen," antwoordde Maartens op vrij raadselachtige toon, „dat het zijn van de zaak er van afhangt of Jonkers er is, maar wel dat het mis gaat, sinds hij er niet meer is." „Dat komt op hetzelfde neer," meende Ursula. „Dat lijkt maar zo," glimlachte de oude heer met pijnlijk - vertrokken gezicht. Zijn maag bezorgde hem weer last. „U spreekt in raadselen, meneer Maar tens," stelde Ursula ontstemd vast. „Ik wou liever, dat u ronduit zei wat u dacht." „Dat kan ik niet," antwoordde Maartens, „alles is niet onder woorden te brengen. Maar Frits Jonkers kon je zonder enige reserve vertrouwen." „Wou u zeggen dat meneer Koning..." „Ik denk niet eens aan meneer Koning. Die jongen doet genoeg zijn best. Maar hij kan niet vechten op twee fronten." „Wéér zo'n uitspraak," riep Ursula ge- ergerd, „wat bedoelt u daarmee?" „Denk er maar eens over na," zei de oude heer met een duistere 'blik. Ze vertelde het aan Likkens en die lachte. „Twee frontentja, het ene is natuurlijk tegen Van Ijzeren het andere is het thuisfront. Meneer Maartens is er in zijn ziel van overtuigd, dat het niet goed kan gaan, wanneer hij niet langer nummer één is. U hebt mij wel eens hard gevallen om mijn kritiek op meneer Maartens, juffrouw Leeuwenstein, maar de kritiek van de heer Maartens op mij, de tegenwerking, de ver- dachtmaking, daar heb ik maar nooit over gepraat. Dat hij dit nu nog voortzet..." „Hij heeft u met geen woord genoemd." „O nee, maar het is duidelijk genoeg. Enfin als u nog denkt, dat meneer Maar tens het beter zal doen dan ik „Praat geen onzin, meneer Likkens. Me neer Maartens heeft ongetwijfeld grote ver diensten voor de zaakgehad, maar vanmiddag' kwam ik weer opnieuw tot de conclusie, dat hij geen enkele constructieve bijdrage meer levert, en alleen nog maar kritiek." „U zegt het weer precies zoals het is," stelde Likkens vast, en Ursula glimlachte. Deze man erkende in ieder geval haar oordeel. Eigenlijk haatte ze zichzelf, dat ze op deze toon met Likkens sprak over Maartens, de man wiens betrouwbaarheid en ver- knechtheid aan het bedrijf zo boven alle twijfel verheven was. Ze gaf er zich geen rekenschap van, dat deze houding voort vloeide uit haar eigen gevoel van onzeker heid. Want Ursula had, door de geheimzinnige woorden van de oude Maartens, weer dat onbehaaglijke gevoel van twijfel gekregen. Ging alles wel goed? Handelde ze juist? Was het verstandig geweest, tegenover Frits Jonkers de gezagskwestie zo op de spits te drijven dat deze, voor het tot „brokken" kwam, eieren voor zijn geld koos en nu zijn geluk aan de overkant van de oceaan Bent u reeds geabonneerd op een 2-maandelijks tijdschrift met actualiteiten, cultuur, evenementen, historie en recreatie. Het geheel in 4-kleuren om slag en alle artikelen voor zien van nog nimmer gepu bliceerde foto's. Slechts f 20,per jaar. Vraag gratis proefnummer: POSTBUS 1 - WISSENKERKE was gaan beproeven? Moest ze de oude heer Maartens niet anders aanpakken, zodat ze weer, als vanouds, vertrouwelijk en open met hem kon praten? Was Likkens een figuur, aan wie ze vertrouwen kon schenken, ook al was hij de krachtigste steunpilaar van haar beleid? Maar van dit alles gaf ze zich nu geen rekenschap, doch het vage, onbehaaglijke twijfelgevoel, door Maartens' kritiek weer versterkt, noopte haar tot onvriendelijke woorden over hem, en juist tegenover Henri Likkens! En omdat Likkens er altijd weer in slaagde, deze twijfel-aan-zichzelf bij haar te doven, haar telkens weer bijviel. Was hij eigenlijk de enige, aan wie ze haar ge dachten kwijt kon. En nu het scheen te gaan tussen hem en Maartens, verzaakte ze de oude procuratiehouder, en ging ze achter Likkens staan. Maar dit alles kon de feiten niet ver- huiler.. En die feiten waren ernstig genoeg. Het viel niet langer te verdoezelen: Van Ijzer Molenaar, en natuurlijk aan de spits Adolf van Ijzer, voerden een strijd op leven en dood met Leeuwenstein. En de concurrentie was op hun gebied toch al fel genoeg. Het was een opluchting, toen Lies kwam vertellen dat ze een andere betrekking had gezocht en dus per eind van de maand opzegde. Tussen Lies en Likkens had het nimmer geboterd. En dat werd er niet beter op, sinds Mary zich ontpopte als een trouwe paladijne van Likkens en het er alle schijn van had, dat het stel zich toch binnenkort werkelijk zou gaan verloven. Maartens was nog steeds op halve kracht, moest meerdere malen thuis blijven, wanneer zijn maag het hem te lastig maakte. Ursula dacht er over na, of ze in de plaats van Lies een ander moest nemen, en kwam met een schok tot de conclusie, dat dit eigenlijk niet nodig was. De zaken waren wel hard achteruitgelopen. De jonge reiziger Koning werd al mismoediger en toonde zich openlijk teleurgesteld. Hij had fiducie gehad in de oude firma Leeuwen stein, maar kwam nu tot de conclusie, dat' de zaak hard achteruit liep. En dat hij veel minder provisie kon boeken, dan hij had verwacht. Koning keek ook al hard naar een andere betrekking uit, en wist dat hij bij Van Ijzer wel terecht kon. Maar hij was een fatsoenlijke jongeman en voelde er niet vee] voor, juist naar de felste con current over te lopen. Ursula waardeerde zijn loyaliteit zeer, maar begreep dat Ko ning op het ogenblik ook twee dingen tegelijk deed. die elkaar slecht verdroegen: werken voor Leeuwenstein en tegelijk uit kijken naar iets beters. Alleen Henri Likkens bleef verbeten door vechten, trachtte er steeds de moed in te houden en Ursula verwonderde zich over zijn onverwoestbaar optimisme. Ze kwam tot de conclusie, dat ze deze man voorheen verkeerd beoordeeld had. Maar toch kwam de dag, waarop ook Likkens zijn optimisme moest laten varen. De jaarresultaten hadden het overduidelijk uitgewezen: Leeuwenstein leverde niet lan ger winst op. De firma werkte met verlies. Enerzijds was dit te danken aan de felle en diwijls onsportieve concurrentie. Aan de andere kant toch ook aan de innerlijke verslapping bij Leeuwenstein, waar men zo langzamerhand het gevoel kreeg te vechten tegen de bierkaai. Ursula staarde naar de cijfers, die er niet om logen. Ze zou hierover willen spreken met Maartens, maar ze vreesde zijn commentaar. En ze wilde er ook niet over spreken met Likkens, want dan zou on vermijdelijk de vraag aan de orde komen: wat nu? Maar terwijl ze hierover zat te peinzen, kwam Likkens zelf binnen, een vreemde uitdrukking op zijn gladde gezicht. „Me neer Van Ijzer heeft opgebeldHij wil u graag nog eens sprekenHij wou van middag om drie uur komen." „Van Ijzer?" Ursula's ogen schoten vuur. „Waar haalt de kerel de moed vandaan? Is-ie nog aan de telefoon?" „Nee juffrouw Leeuwenstein." „Wat hebt u dan gezegd?" Likkens aarzelde even. „Dat ikde boodschap zou overbrengen." „Waarom hebt u hem mij niet recht streeks gegeven? Dan zou ik Opeens leek het haar ^of er een andere man voor haar stond. Het serviele, het bijna onderdanige in Likkens' houding was verdwenen. „Juist daarom, juffrouw". „Hoe bedoelt u „Ik was bang dat u overhaast, impulsief". „Meneer Likkens, u hoeft niet voor mij te denken." „Ik dacht juist dat dit, onder andere, mijn taak was". Het kwam er zonder enige heftigheid uit. Zo zakelijk, zo nuchter, dat Ursula er door werd geschokt. Ze dacht vliegens vlug na. Had hij, strikt genomen, geen gelijk? Hij was toch geen automaat? „Het lijkt me toch," bond ze in, „dat het wel gewenst zou zijn, wanneer u even overleg met me had gepleegd." „Daarvoor ben ik hier". „Én u hebt al beslist dat „Ik heb niets beslist. En u kunt ieder ogenblik opbellen en zeggen, dat u van middag voor meneer Van Ijzer niet te spreken bent. Maar lijkt het u, in de si tuatie waarin het bedrijf zich thans bevindt, niet verkieslijker om eerst eens te over leggen, of we hier een impulsieve, op sen- timent berustende koers zullen volgen, ons prestige handhaven en meneer Van Ijzer zeggen, dat hij naar de maan kan lopen... Dan wel het gezond verstand gebruiken en eens aanhoren, wat hij te vertellen heeft? Luisteren kan geen kwaad, daarvan word je altijd wijzer!" Ze zweeg. Er was geen speld tussen te krijgen. Maar het ging haar tegen vlees en bloed in, deze vent weer in haar kantoor te zien zitten. De felle concurrentiestrijd had haar gevoelens ten aanzien van Van Ijzer zeker niet verinnigd. „U bent wel bij de hand, vanmiddag, wanneer ik u mocht nodig hebben? Of bent u er liever bij?" „Nee," antwoordde Likkens beslist, „het lijkt me beter dat dit gesprek onder vier ogen wordt gevoerd. Uiteindelijk, juffrouw Leeuwenstein, bent u de baas en neemt u de beslissingen." Hij had het zo vaak gezegd en het deed haar steeds weer goed, dit te horen bevestigen. Maar nu klonk het hol. Voor dit gesprek en voor een mogelijke beslis sing (wat bedoelde Likkens daarmee) deins de ze terug. Maar ze kon niet terug. „Het is goed", zei ze mat. „Ik zal meneer Van Ijzer ontvangen." „Ik wens u sterkte", zei Henri Likkens en er was een klank van ironie in zijn stem. Of dit betrekking had op haar, of op de bezoeker die ze verwachtte, kon ze niet zeggen. Maar ditmaal was ze blij, toen Henri Likkens de deur achter zich sloot. (Wordt vervolgd) WAAR KOMT DIE UITDRUKKING VANDAAN „Het grondsop is voor de goddelozen." Deze zegswijze gebruikt men wel in scherts, wanneer iemand het laatste uit een fles of kan ingeschonken krijgt. Deze zegs wijze is ontleent aan Psalm 75,9: „alle godtloose der aarden sullen sijne droesemen uytsuygende drincken". „Hij is van de tongriem gesneden". Dit zegt men van iemand die vlot en overtuigd weet te spreken. De tongriem is het vliesje onder de tong, dat wel door gesneden wordt bij kinderen die de tong niet voldoende kunnen bewegen en daardoor in 't spréken worden belemmerd. Een vlotte spreker wordt in niets van het goede ge bruik van zijn tong weerhouden, dus is hij van de tongriem gesneden. „De vlag dekt de lading". Koopvaardijschepen die onder onzijdige vlag varen worden door oorlogvoerende par tijen ontzien. Hiervan wordt dikwijls mis bruik gemaakt, om op die manier contra bande binnen te smokkelen, want de neu trale vlag dekt dan de lading die eigenlijk verboden is. In figuurlijke zin wordt de uitdrukking gebruikt voor iets lelijks dat onder een fraaie naam is verborgen. „Hij is met de helm geboren." Dit zegt men van iemand, waarvan men aanneemt, dat hij in de toekomst kan zien, geboren met de gave der voorspelling. Vroeger betekende het ook nog dat men hiermee aanduidde dat iemand een voor het geluk geboren mens was. Een en ander vindt zijn oorsprong in het feit, dat men eeuwen geleden in de 16e eeuw reeds ge loofde, dat iemand die met de helm (dat wil zeggen een vliesachtig omhulsel om het hoofd, dat later werd weggenomen) geboren werd, geesten kon zien. „Poolshoogte nemen". Uitzoeken hoe het eigenlijk is, hoe de toestand, hoe de situatie is. Het is een zeemansuitdrukking. De zeeman berekent op astronomische wijze zijn positie. Op het noordelijk halfrond wordt de hoogte van de poolster berekend voor bepaling van de geografische breedte, om op die manier de positie van het schip te bepalen. „De tering naar de nering zetten." Zuinig zijn, zich beperken in zijn uit gaven, niet meer zo royaal zijn. In wezen niet meer uitgeven, dan men kan missen. „De tering" is eigenlijk de vertering, de consumptie, de uitgaven. „De nering" is de handel, de opbrengst, de inkomsten. Dus de uitdrukking zegt: De uitgaven regelen naar de inkomsten. PV 'DE BLAUWE DOFFER' - KORTG. Uitslag wedvlucht St. Dizier op 19 mei. Deelname 401 duiven. 1 L. de Fouw en Zn 12.00.18 335.559 336.7 2 idem 07.38 2 333.4 3 P. van Belzen 14.37 339.398 330.1 4 C. Versluis 17.09 338.649 326.8 5 W. C. Versluijs 16.23 337.172 323.5 6 M. v. Belzen en zn. 18.52 338.917 320.2 7 A. C. Hollestelle 19.23 339.252 316.9 8 P. van Belzen 20.23 2 313.6 9 H. P. Versluijs 21.17 339.941 310.3 10 P. van Belzen 20.54 3 307 KWF-AKTIE IN WISSENKERKE Kortgeleden hield het plaatselijk KWF- comité een ledenwerfaktie. Huis-aan-huis werd een folder verspreid met belangrijke feiten en wetenswaardigheden over de kan kerbestrijding. Door middel van een ant woordkaart uit de folder kon men zich opgeven als lid van het KWF. Veel plaats genoten reageerden direkt. De ledenwerf aktie is een succes geworden. Hartelijk dank hiervoor. Wat gebeurt er met uw geld? Uw jaarlijkse bijdrage (vanaf 5,—) helpt het KWF een stapje verder in de strijd tegen kanker. Ieder jaar worden de uit gaven hoger door grote kostenstijgingen. Ieder jaar neemt het Koningin Wilhelmina Fonds vaste verplichtingen op zich. Voor vele projekten. Projekten die moeten door gaan. Want wist u, dat 25% van de kanker patiënten geneest? Maarwe willen méér bereiken. Dank zij u wordt er nu méér mogelijk. Mocht u om wat voor reden ook de aktie gemist hebben, dan kunt u alsnog lid worden door het storten van uw bij drage (minimaal 5,—, het gemiddelde per gezien is 11,—) op girorekening 26000 t.n.v. Koningin Wilhelmina Fonds, Amster dam. Het KWF heeft er in ons dorp 81 nieuwe leden bij. Kruiswoordpuzzel no. 627 Horizontaal: 2. kledingstuk - 5. enkelspel 8. grote bijl - 10. vervelend - 12. beetje 14. dunne - 16. per meter (afk.) - 17. slot 19. Eng. titel - 21. rivier in Italië - 23. plaats - 25. voorzetsel - 27. uniek - 29. voor 30. plaats in Noord-Holland - 32. deel van Sumatra - 34. hemellichaam - 36. paar 38. lidwoord - 40. verdedigingsorganisatie (afk.) - 42. jongensnaam - 44. deel van een servies - 46. zangnoot - 47. spel (Engels) 49. in aanzien'houden - 51. verlaagde toon 53. aanwijzend voornaamwoord - 55. meis jesnaam - 57. gebied - 59. wagen - 60. schrijfbehoefte - 62. jongensnaam - 64. telwoord - 66. lekkernij - 68. bevel - 70. kleur - 72. dierenverblijf - 74. vleesgerecht 76. de oudere (afk.) - 77. hennepbraak 79. kleur - 81. vervoerbedrijf (afk.) - 83. meisjesnaam - 85. min - 87. opbrengst 89. tot nader order (afk.) - 90. woede 91. voorzetsel. Verticaal: 1. boom - 2. bevestiging - 3. melkklier - 4. deel van het hoofd - 5. heilige (afk.) - 6. plaats in Noorwegen 7. nakomeling - 8. reeds - 9. hoofddeksel 11. godheid - 13. soort literatuur - 15. nobel - 18. begrip - 20. regel - 22. kijken 24. windrichting - 26. plaats in Siberië 28. inwendig orgaan - 29. koeiemaag - 31. massa - 33. rivier in Duitsland - 35. ambts- kleding - 37. deel van de voet - 39. paradijs 41. opera - 43. deel van een bloem - 45. bezittelijk voornaamwoord - 48. jongens naam - 50. volgorde - 52. rustteken - 54. geneesheer - 56. vulkaan - 58. plaats in Overijssel - 59. vrucht - 61. dierenverblijf 63. vruchtbare plaats - 65. arbeid - 67. meisjesnaam - 69. linnenhuisje - 71. plaats in Afrika - 73. nakomeling - 75. deel van het priesterkleed - 78. aanzien - 80. ik 82. sportterm - 84. windrichting (afk.) 86. als eerder (afk.) - 88. .slede. Oplossing kruiswoordpuzzel M. 626 Horizontaal: 1. Ad - 3. Rob - 6. Rijn 8. tl - 10. recu - 11. eleve - 14. atol 15. sire - 17. ster - 19. pit - 21. snuiter 23. ook - 25. aha - 27. Kro - 28. var 30. staart - 33. kelder - 35. oir - 36. hekel 39. cel - 40. ro - 41. paar - 42. memo 43. ik - 44. rio - 46. naast - 48. het 50. intens - 52. storen - 55. ene - 56. aas 58. Eli - 59. lam - 61. Alkmaar - 64. nto 66. krat - 67. geej - 69. kina - 70. reder 72. Oder - 74. ge - 75. mok - 76. alg 77. nr. Verticaal: 1. ar - 2. Deli - 3. Rus - 4. Bern 5. de - 6. rete - 7. nar - 8. toko - 9. 11 12. leuk - 13. veto - 16. Isar - 18. erve 19. pas - 20. taai - 22. Irak - 23. orde 24. kar - 26. harpoen - 29. alcohol - 31. toorn - 32. thans - 33. klets - 34. elite 37. era - 38. Ems - 45. item - 47. Adam 49. Erin - 50. iel - 51. near - 53. tere 54. neo - 56. akte - 57. sage - 60. Azië 62. lark - 63. aera - 65. toen - 66. kam 68. log - 69. kg - 71. da - 73. rr.

Krantenbank Zeeland

Noord-Bevelands Nieuws- en advertentieblad | 1979 | | pagina 1