NOORD-BEVELANDS NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD Lieve zuster Ursula ED U houdt nu het meest gelezen blad op Noord-Beveland Een verhaal van L. van Schooten Magazine? 90-jarig bestaan mnziekver. „Apollo" - Wissenkerke Mm S665 Donderdag 31 mei 1979 82e jaargang DRUK EN UITGAVE: DRUKKERIJ MARKUSSE TE WISSENKERKE - TEL. 01107-13 08 - GIRO 206882 Abonnementsprijs ƒ20,— per jaar Franko per post ƒ32,50 per jaar Advertenties 31 ct per mm. ex cl. BTW. Voor fouten in advertenties per telefoon opgegeven, kunnen wij geen enkele verantwoordelijkheid dragen. FEUUXETON Hoofdstuk X. Ursula's vernedering. Ursula Leeuwenstein voelde hoe haar han den trilden, toen Henkie, na uitvoerig te hebben geklopt, zijn gebruikelijk saluut bracht, dat haar thans geen glimlach ont lokte, en aankondigde: „Meneer Van Ijzer voor u, juffrouw." Het was kwart over drie. Van Ijzer had het niet nodig gevonden op tijd te zijn. Dat, voelde Ursula, voorspelde niets goeds. Maar aan de man die thans, nog meer zeker van zichzelf dan de eerste maal, binnentrad, was niets onheilsspellends waar te nemen. Hij zag er ook nu weer een ietsje té verzorgd uit, levenslustig en vrolijk, en hij kwam met uitgestoken hand op Ursula toe. „Neem me alstublieft niet kwalijk, juf frouw Leeuwenstein, dat ik even over tijd was, maar er kwam juist een belangrijke order binnen en u weet, nifetwaarhet oog van de meester maakt het paard vet. Enfin, u kent het zakenleven." Ursula glimlachte zwakjes, voelde de steek wel, maar maakte een uitnodigend gebaar naar de stoel, waarin Van Ijzer ook de vorige keer gezeten had en zei: „Gaat u zitten, en vertelt u eens waarvoor u komt." „Tja", Van Ijzer verzonk in herinneringen, „dat is alweer een tijd geleden, dat ik in deze zelfde stoel zat. Herinnert u zich nog?" Welja, dacht Ursula, wrijf het er maar even goed in. Maar haar gezicht verried niets van haar gedachten. Ze zat, beheerst en waardig; achter haar bureau, in afwach ting. „U weet nog, waarover we het toén gehad hebben?" vroeg Van Ijzer. „Inderdaad." Ursula besloot zelf zo min mogelijk te zeggen en hem aan het woord te laten. „Ik had niet gedacht," ging Van Ijzer voort en bekeek liefkozend de messcherpe vouw in zijn lichtgrijze pantalon, „dat ik op dit gesprek nog eens zou terugkomen. U ehu hebt me daartoe toen niet bepaald aangemoedigd." Ursula bleef zwijgen. „Maar", vervolgde de heer Van Ijzer op gewekt, „u en ik, we zijn zakenmensen, juffrouw Leeuwenstein. En een zakenman laat zich niet leiden, door sentimenten En ik denk: een zakenvrouw als u net zo min. Cijfers en feiten, die bepalen onze koers, nietwaar? glimlachte hij. Hoeveel weet hij? dacht Ursula. Zou het hem op een of andere manier bekend zijn, hoe Leeuwenstein er voor staat? Ze was er bijna zeker van. Ze schenen bij Van Ijzer altijd wondergoed op de hoogte te zijn van de „faits et gestes" van Leeuwen stein Co., waarom van deze situatie niet? „En daarom, juffrouw Leeuwenstein, om dat ook u zich natuurlijk uiteindelijk laat leiden door cijfers en feiten, dacht ik: ons gesprek van toen was niet afHet zou goed zijn wanneer we dit in een nuchtere, zakelijke atmosfeer eens voorzetten. U bent nu ook veel beter ingewerkt, kunt alles bekijken, uw oordeel vormenIk geloof, dat we nu rustiger en prettiger met elkaar zouden kunnen praten." Zijn optreden, stelde Ursula bij zichzelf vast, miste volkomen de agressiviteit van Bent u reeds geabonneerd op een 2-maandelijks tijdschrift met actualiteiten, cultuur, evenementen, historie en recreatie. Het geheel in 4-kleuren om slag en alle artikelen voor zien van nog nimmer gepu bliceerde foto's. Slechts 20,per jaar. Vraag gratis proefnummer: POSTBUS 1 - WISSENKERKE de eerste keer. Er was inderdaad niets op aan te merken. Zijn woorden waren zake lijk, zijn redenering verstandigErgens bleef echter het waakvlammetje van de achterdocht branden. „Wat geeft u reden, meneer Van Ijzer," ging ze tot de tegenaanval over, „om uit de cijfers en feiten, zoals u het zelf noemt, te concluderen, dat er thans een betere basis is voor een gesprek dantoen?" Hij schuifelde op zijn stoel heen en weer en vroeg toen: „Kunnen we volkomen rond uit met elkaar praten en zult u niet boos worden, wanneer ik de dingen bij de naam noem?" Desondanks glimlachte Ursula. „Zolang u het bij de dingen laat, niet," zei ze. Even grinnikte hij, «iet iets van appreciatie. Ook hij voelde, op zijn beurt, de steek. „Juffrouw Leeuwenstein", zijn stem was nu op-en-top die van de zakenman, „ik heb mijn ogen niet in mijn zak. Wij mensen langs de weg komen van alles aan de weet, ook van onzeconcurrenten. Dan geloof ik, dat ik niets teveel zeg, wanneer ik constateer, dat uw omzet dit jaar aanzienlijk is teruggelopen „Dat kunt u inderdaad zeggen," merkte Ursula scherp op.NWas de moordende con currentie van Van Ijzer daarvan niet de voornaamste oorzaak geweest?. „Goed", stemde hij toe, „ik heb altijd gezegd dat wij scherp concurrerenmaar laten we ons niet op zijpaden begeven. Ik zie, dat de staf van uw bedrijf is inge krompen. Neehij stak bezwerend de hand op, „laat me even uitpraten.'Dat doet niets af aan mijn respect voor u als zakenvrouw. Maar u hebt het tij tegen gehad. Wanneer u alles vooruit nuchter had bekeken, zoudt u er misschien niet eens zijn ingestapt. Maar, juffrouw Leeuwen stein, mag ik u eens precies zeggen wat, naar ik denk, uw beweegreden geweest is? Een beweegreden overigens waarvoor ik alle respect heb? U wilde het bedrijf, dat uw grootvader heeft gesticht, dat wijlen uw vader heeft groot gemaaktJa, ere wie ere toekomtU wilde dat bedrijf voort zetten. U wilde de naam Leeuwenstein nieuwe glans verlenen. Ik geloof niet, dat u zich hoeft te schamen, wanneer u zegt: Van Ijzer, je hebt gelijk." Hij zag haar gespannen aan. Ursula zat roerloos achter haar bureau, haar ogen starend naar het beweeg op de grachten. Inderdaaddeze man had precies in de roos geschoten. Ze knikte nauwelijks merk baar. „Inderdaad, meneer Van Ijzer, ik ge loof niet dat ik me behoef te schamen, als ik zeg, dat u hierin gelijk hebt." Hij glimlachte voldaan. „Kijk es aan, juf frouw Leeuwenstein, het doet me plezier, dat u dit toegeeft. Ik merk, dat wij nu wel kunnen praten. Het is goed, dat ik gekomen ben." Dat moeten we nog afwachten, dacht Ursula, en zette zich om hem verder aan te horen. Van Ijzer ging er breed voor zitten. „Juf frouw LeeuwensteinIk ben het met u eens, dat het bijzonder jammer zou zijn. wanneer de naam Leeuwenstein, die nu bijna driekwart eeuw zo goed bekend stond, zou gaan verdwijnen. Ik kan me voorstellen, i dat u daarvoor alle zeilen in de mast spant. Alleengelooft u dat, zoals de zaken thans staan, het voortbestaan van die naam gewaarborgd is? Ik zou het nog sterker willen stellenVreest u niet dat, wan neer het zo doorgaat, alle opofferingen die u zich daarvoor hebt getroost, tevergeefs zullen zijn geweest? En dat u daarenboven niets meer overhoudt?" Hij tekende zo precies de vrees, die Ur sula bevangen hield, sinds de balans en winst- en verliesrekening haar in kille cijfers de werkelijkheid hadden laten zien, dat ze een ogenblik de adem inhield. Van Ijzer sloeg haar gespannen gade, benieuwd naar haar reactie. „U ziet de zaak wel erg pessimistisch in," zei ze tenslotte, maar het klonk niet overtuigd. „U weet het natuurüjk beter dan ik", zei hij met een insinuerende knipoog, „of ik de zaak te pessimistisch zie. Misschien gaat het juist heel goed, misschien maakt u grote winsten zonder dat iemand er iets van merktZijn toon was nu duidelijk sarcastisch en Ursula verbeet zich, dat ze hem niet kon aftroeven. Want inderdaad... hij was goed geïnformeerd. Hoe en door wie, dat wist ze niet. Maar hij schilderde de situatie zeker niet te pessimistisch, die was zeer beslist niet om er over naar huis te schrijven, bedacht ze wrang. „Goed, meneer Van Ijzer," hernam Ur sula, „laten we aannemen, dat tengevolge van verschillende omstandigheden, het be drijf een moeilijke periode doormaakt Vanwaar dan die belangstelling uwerzijds?" „Dat zal ik u vertellen. Ik ben geen filantroop, ik ben zakenman. Mijn belang stelling is puur zakelijk". Even zag ze iets schitteren in zijn ogen, dat zijn woorden beloog. ,En als ik mag, wil ik mijn gezichts punt in het kort zo samenvatten: U bent, juffrouw Leeuwenstein, in de zaak gestapt om de naam Leeuwenstein hoog te houden. Dat blijkt niet gemakkelijk. Het ziet er zelfs naar. uit, dat het u op de duur niet zal lukken. Er is een spreekwoord dat zegt: als de ene hand de andere wast, worden ze beide schoon. Ik zie een mo gelijkheid, de naam Leeuwenstein te be waren. op zijn vooraanstaande plaats in i onze branche. Wanneer die naam gekoppeld wordt aan die van een firma die afdoende bewezen heeft wat ze presteren kan! Mijn collega Moolenaar is, zoals u misschien wel weet, geretireerd. Als we Van Ijzer Mole naar eens omzetten in Van Ijzer Leeuwen stein Ursula sloot een ogenblik de ogen. Haar naam, die van haar vader, in één adem genoemd met die van de man, die ze in haar hart diep verachtte en die door haar vader altijd was aangeduid als een tweede rangs-zakenman. „Leeuwenstein en Van Ijzer desnoods, de oudste voorop. Ik ben niet krenterig in die dingen," vervolgde Van Ijzer, die haar aarzeling wel had opgemerkt en nu als een concessie voorstelde, wat hij eigen lijk meteen al had gewild. De uitstekende reputatie van Leeuwenstein vooropstellen! „Tot welke prijs?" vroeg Ursula bijna onhoorbaar. „Juffrouw LeeuwensteinEerlijk, de zaak zoals ze thans loopt, is me geen cent waard. Die gaat naar de kelder. Is het van 't jaar niet, dan volgend jaar. Maar het zou me nog een jaar minstens fel concurreren en verlies-nemen moeten kos ten. En trouwenswat is er mee ge wonnen, wanneer Leeuwenstein verdwijnt? Dat is puur kapitaalsvernietiging in geld en in goodwill. Want dit wil ik ook terstond toegeven, juffrouw Leeuwenstein, de good will van Leeuwenstein bestaat nog." (Wordt vervolgd) PV 'DE BLAUWE DOFFER' K0RTG. Uitslag wedvlucht Noyon op 26 mei 1979. Deelname 409 duiven. 1 W. C. Leenpoel 11.14.33 227.816 229 2 H. J. v. d. Moere 18.56 227.328 226.8 3 P. J. Kesteloo 19.01 227.402 224.6 4 S. M. Branderhorst 20.46 227.748 222.4 5 M. v. Belzen en zn. 20.25 227.231 220.2 6 G. P. Geelhoed 28.01 232.825 218 7 W. M. Bouwense 30.22 232.858 215.8 8 W. C. Versluijs 26.54 228.061 213.6 9 A. J. Bouterse 32.34 232.952 211.4 10 P. van Belzen 33.14 232.761 209.2 BAZAR TE KORTGENE Op zaterdag 2 juni a.s. zal weer de eerste bazar in dit seizoen worden gehouden ten bate van het restauratiefonds van de Ned. Herv. Kerk te Kortgene. De bazar- commissie zal zich tot het uiterste inspan nen om het echt gezellig te maken. De vrolijke en opgewekte tonen van muziek zullen ongetwijfeld de feestvreugde verho gen. Het wordt een gezellige dorpsdrukte, zowel voor de eigen inwoners als voor de vele genietende vakantiegasten. Op zaterdag 2 juni gaan de kramen om omstreeks 10.00 uur al open tot omstreeks 21.00 uur. Deze zaterdag worden poffertjes en pannekoeken gebakken, die al om 9.30 uur bij de kramen op het Kerkplein ver krijgbaar zullen zijn. Ook het rad van avon tuur zal op die dag vele malen zijn geluid doen horen en menige prijs zal van eigenaar verwisselen. Ook zal weer een grote ver loting worden gehouden met vele mooie prijzen w.o. een draagbare radio en tele visie. De loten kosten 1,— per stuk. Komt allen, en doe mee aan al datgene wat wordt geboden. Op het groepsbureau der Rijkspolitie te Kortgene, Bernhardstraat 20, zijn inlichtin gen te verkrijgen omtrent de volgende gevonden voorwerpen: 1 siewing van auto; 2 bankbiljetten van 25,— en 2 van 10,1 bankbiljet van 25,1 deursleutel; 1 gouden zegel ringetje; 1 bankbiljet van ƒ100,—; 1 plas tic doos met sneeuwkettingen; 2 sleutels met hanger; 1 bruine herenportemonnee met inhoud; 1 handkar; 1 paar witte dames laarzen; 1 oranje „Peugeot"-helm; 1 bos autosleutels met hanger; 1 bankbiljet van 25,—; 1 oranje zeilbootje; 1 mapje met 3 autosleutels; 1 kinderpolshorloge met zwart bandje; 1 bruin dekzeil; 1 bruin etui met 2 sleuteltjes; 1 fietssleuteltje; 1 sleutel; 300 Ned. postzegels; 1 gouden oorbel; 1 blauw jack, waarin mapje met Frans do cument. K Dit jaar bestaat de muziekvereniging Apollo" te Wissenkerke 90 jaar. Hieraan zal op 1 en 2 juni a.s. aandacht worden besteed. Op 2 juni a.s. zal een festival worden gehouden, waaraan de muziekvere nigingen van Noord-Beveland en „ONDA" uit Nieuw- en St. Joosland hun medewerking zullen verlenen. Op vrijdag 1 juni a.s. zal om 20.00 uur een receptie worden gehouden. Het programma voor 1 en 2 juni a.s. ziet er als volgt uit: Vrijdag 1 juni: 20.00 uur: Receptie voor iedereen in het Dorpshuis te Wissenkerke. 22.00 uur: Dansen op muziek van het Riverside Combo. Zaterdag 2 juni: 15.00 uur: Mars door Wissenkerke door: „ONDA" uit Nieuw- en St. Joosland; „Wil- helmina" uit Colijnsplaat; „Ons Genoegen" uit Kamperland en „Apollo" uit Wissenkerke 15.45 uur: Gezamenlijk spelen van de mars „Over and Out" in de Voorstraat. 16.00 uur: Show „Apollo" in de Voorstraat. 16.30 uur: Optreden op muziektent van het jeugdkorps „ONDA", Nieuw- en St. Joosland. Pauze. 18.30 uur: Concerten op de muziektent: 18.30-19.00 uur: ONDA, Nw. en St. Joosland 19.05-19.35 uur: E.M.M., Kortgene. 19.40-20.10 uur: Ons Genoegen, Kamperland 20.15-20.45 uur: Wilhelmina, Colijnsplaat. 20.50-21.20 uur: Apollo, Wissenkerke. Het belooft, met goed weer, een gezellige dag te worden. De muziekvereniging „A- pollo" telt momenteel rond de 40 leden, terwijl een 15 jongeren aan het leren zijn of gaan leren. Onder de bezielende leiding van dirigent Boon kan aan tal van eve nementen medewerking verleend worden. Kruiswoordpuzzel no. 628 Horizontaal: 1. Spaanse titel - 4. deel van de week - 9. boom - 11. steensoort - 13. water in Friesland - 14. water in Brabant 15. vruchtennat - 16. natuurkundeterm (afk.) - 17. door elkaar halen - 21. bestaat 23. wachtwoord - 25. vorm van dreunen 27. rang in het leger (afk.) - 28. water stand (afk.) - 30. getij - 31. godsdienst (afk.) 32. vertrek in een toren - 37. mannelijk zoogdier - 38. Gode zij lof (Lat. afk.) - 39. dubbelklank - 40. bar - 42. Frans on'bep. vnw. - 43. lidwoord - 44. staatsbedrijf 45. op dit moment - 46. vogel - 47. vogel 49. familielid - 51. heilige (afk.) - 52. vrucht 53. hondenras - 59. Engels voorzetsel - 60. bekende motorraces - 61. jongensnaam - 62. wintervoertuig - 64. gerecht - 68. waardeloos iets - 71. vreemde munt (afk.) - 72. prettig 75. soort onderwijs (afk.) - 76. dun - 78. voorzetsel - 79. en anderen (afk.) - 80. tijdperk - 82. boom - 83. afgeremd, opge houden - 84. zijrivier van de Donau. Verticaal: 2. meisjesnaam - 3. deel va_ji een Franse ontkenning - 5. land in Europa - 6. nieuw (Engels) - 7. mannetjesbij - 8. vrucht 9. en anderen (afk.) - 10. geleedpotig dier 12. kostbare stof - 15. soort soep - 16. graafwerktuig - 18. en omgekeerd (afk.) 19. reeds - 20. bijwoord - 22. bevel - 24. zuivelprodukt - 26. klein kind - 29. eenheid van kracht (afk.) - 30. rustend (afk.) - 32. kleur, soort bruin - 33. leerling (Frans) 34. jongensnaam - 35. interest - 36. glazen uitbouw - 37. kledingstuk - 41. ijle stof 48. lor - 50. ontvangdraad - 51. oude Per zische titel - 52. wegkant - 54. halfedelsteen 55. Frans voegwoord - 56. zangnoot - 57. yerlamde - 58. luchtmacht, (afk.) - 63. soort onderwijs (afk.) - 65. jongensnaam 66. kindergroet - 67. Frans lidwoord - 69. onder anderen (afk.) - 70. geestdrift - 73. vluchtige stof - 74. nieuw (Lat.) - 77. voegwoord - 81. het Romeinse rijk (Lat. afk.) Oplossing kruiswoordpuzzel no. 627 Horizontaal: 10. saai - 17. eind - 25. door - 32. Deli - 40. Nato - 47. game - 55. Lena - 62. Noël - 70. rose - 77. rete - 85. laag - 91. over. 2. jurk 12. iets 19. lord 27. enig - 34. ster 42. Okke 49. eren 57. zone 64. twee 72. stal 79. geel - 87. bate - - 5. solo - 8. aks 14. iele - 16. pm 21. Po - 23. oord 29. pro - 30. Edam 36. stel\- 38. een - 44. bord - 46. ei - 51. es - 53. daar - 59. kar - 60. inkt 66. noga - 68. sta - 74. sate - 76. sr 81. ns - 83. Anke 89. tno - 90. rage Verticaal: 1. esp - 2. 5. st - 6. Oslo - 7. 11. amor - 13. edda 20. orde - 22. ogen - 28. nier - 29. pens - 35. toga - 37. teen - 43. kelk - 45. onze 52. sela - 54. arts 59. kers - 61. nest 67. Olga - 69. tent 75. albe - 78. eer 84. no - 86. ae - 88. ja - 3. uier - 4. kin oir - 8. al - 9. kepi - 15. edel - 18. idee 24. oost - 26. Omsk 31. drom - 33. Elbe 39. Eden - 41. Aida - 48. Arie - 50. rang - 56. Etna - 58. Olst 63. oase - 65. werk - 71. Oran - 73. telg - 80. ego - 82. set

Krantenbank Zeeland

Noord-Bevelands Nieuws- en advertentieblad | 1979 | | pagina 1