NOORD-BEVELANDS NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD si Lieve zoster Ursula II houdt nu het meest gelezen blad op Noord-Beveland Een verhaal van L. van Schooten Zeetend Magazine? No, 3868 Donderdag 28 juni 1979 82e jaargang DRUK EN UITGAVE: DRUKKERIJ MARKUSSE TE WISSENKERKE - TEL. 01107-13 08 - GIRO 206882 Abonnementsprijs 20,— per jaar Franko per post ƒ32,50 per jaar Advertenties 31 ct per mm, ex cl. BTW. Voor fouten in advertenties per telefoon opgegeven, kunnen wij geen enkele verantwoordelijkheid dragen. FEUILLETON „O juist", zei Van Ijzer koeltjes, „ik herkende hem niet eens zo gauw. Zo te zien gaat het u niet zo erg voor de wind, jongeman." „U wel", antwoordde Frits gelijkmoedig, „zo te zien tenminste. Zo, Hanneman", wendde hij zich tot Likkens, „ook al in het zondagse pak? Mag jij mee uit eten met de baas en de vrouw?" „Ik begrijp niet," antwoordde Likkens, koeltjes, „wat jij hier te maken hebt, Jonkers." „O, dat zul je straks wel begrijpen," beloofde Frits, „zelfs jouw hersens zullen het dan wel snappen." Ursula deed een paar passen naar voren. „Frits", zei ze gejaagd, „het spijt me erg, maar ik moet „Jij moet niks," antwoordde Frits kortaf, „jij moet voorlopig je mond houden, Ursula. Ik wil eerst eens prettig gaan kennismaken met meneer Van ijzer, die niet in z'n benen heeft, wat hij in z'n hoofd heeft en die uiteindelijk altijd zijn zin krijgt. Is het niet zo, Adolf-me-jongen?" „Ik begrijp niet," antwoordde Van Ijzer uit de hoogte, „waarover je het hebt m'n goeie man. En het lijkt me toe, juf frouw Leeuwenstein, dat deze ehme neer welÜcht een beetje een kwaaie dronk heeft. Ik zou u willen verzoeken dit vertrek te willen verlaten, want wij zijn op uw aanwezigheid in rt geheel niet gesteld." „Wie zijn wij," informeerde Frits. „Juffrouw Leeuwenstein en ik". „Juffrouw Leeuwenstein kan voor zichzelf spreken. En dit is het kantoor van juffrouw Leeuwenstein, waarin jij, Dolf-me-knecht, niets te vertellen hebt." Ursula haastte zich er tussen te komen. „Meneer Van Ijzermisschien is meneer Jonkers wat opgewonden, hij meent het allemaal zo niet. Hij kwam zich aanbieden als vertegenwoordiger en hoorde dat „Hahaha!" lachte opeens Henri Likkens, die tot nog toe gezwegen had, ,*die is goed. Dat hadden we nog net nodig. Meneer Jonkers, de kurk waar de zaak op dreef. Met hangende pootjes terug!" „In mijn zaak", verklaarde Van Ijzer waardig, „is voor dergelijke individuen geen „O", legde Frits voorkomend uit, „maar ik wilde ook niet werken in uw zaak... Geen haar op m'n hoofd, ik at nog liever droog broodIk wou werken bij Leeu wenstein en Co!" „Ik merk dat je het nog niet weet, jongeman". Van Ijzer voelde, dat hij het zich kon veroorloven „heer te blijven", aangezien hij alle troeven in handen had en zijn voornaamste thans ging uitspelen. „Maar in feite houdt Leeuwenstein en Co vanavond op te bestaan." „Vanavond?" vroeg Frits. Hij leek geheel terneergeslagen. „Vanavond wordt het voorlopig contract getekend, waarbij ik de zaak Leeuwenstein overneem en die voortzet onder de naam Leeuwenstein en Van Ijzer", legde Adolf welwillend uit. „Vanavond? O, maar het is nog geen avond," ontdekte Frits blij. Ursula staarde hem niet-begrijpend aan. „Sjonge," viel Likkens in, terwijl z'n ogen vuur schoten en al de opgekropte animo siteit onweerhoudbaar naar voren kwam. „Wat ben jij helder vandaag. Het is nog Beat u reeds geabonneerd op een 2-maandelijks tijdschrift met actualiteiten, cultuur, evenementen, historie en recreatie. Het geheel in 4-kleuren om slag en alle artikelen voor zien van nog nimmer gepu bliceerde foto's. Slechts 20,per jaar. Vraag gratis proefnummer: POSTBUS 1 - WISSENKERKE geen avond, zegt hij. En dat weet hij zonder op z'n horloge te kijken, dat hij waarschijn lijk al naar de lommerd heeft gebracht!" „Hanneman," verzocht Frits gevaarlijk- kalm, „hou je er buiten, als ik je een raad mag geven. Vandaag wordt de firma begraven, waarvoor jij," zijn toon werd on miskenbaar sarcastisch, „zo hard gezwoegd hebt om te redden wat er te redden viel. Je kon dus wel een beetje pipser kijken, zoals juffrouw Leeuwenstein bijvoorbeeld, die het helmaal niet leuk vindt „Frits," waarschuwde Ursula, boos en angstig tegelijk. „Die het hélemaal niet leuk vindt," ging Jonkers onverstoorbaar voort, „met een parvenu als meneer Van Ijzer in het open baar te moeten dineren. En de gezelligheid zal heus niet worden verhoogd, wanneer de begrafenisondernemer zelf aanzit bij het begrafenismaal." Nu was het voor Adolf van Ijzer genoeg. „Juffrouw Leeuwenstein", informeerde hij, terwijl zijn blozend gezicht paars aanliep, „vindt u niet dat deze discussie lang ge noeg geduurd heeft? Zoudt u deze heer willen verzoeken dit kantoor te ver laten, of zal ik u een dienst bewijzen en hem er eigenhandig uitsmijten?" „Ja", antwoordde Frits geanimeerd. „Hè ja, dat moet je doen, Adolf-m'nzoon. Dat wil ik wel es beleven. In je jacquet, maar doe eerst die tulp uit je knoopsgat. Of is het geen tulp? Hij kleurt als een vlag op een mestschuit!" „Dit is ongehoord," Van IJzer's gezicht was nu purper, „meneer, wanneer u niet direct vertrekt, bel ik de politie!" Ursula stond, trillend als een espenblad, achter haar bureau, waar ze impulsief de wijk had genomen. „O nee, meneer," smeekte Frits koddig, „niet doen meneer, alstublieft geen politie meneer! Ik ben al weg, ik ga al Inderdaad draaide hij zich om en haastte zich naar de deur. Maar daar aangekomen, bleef hij plots staan en zijn stem had een gans andere klank, toen hij zei: „Maar eerst moeten wij nog een woordje met elkaar wisselen. Ga zitten!" Van Ijzer stond als door de bliksem ge troffen, Likkens wrong zich nerveus de handen. „Zitten, zeg ik jullie!" donderde Frits, „jij, Adolf-me-vrind, hier, en jij, Likstok, daar, in die stoel. En een beetje gauw, want ik maak me kwaadanders sla ik jullie er in, allebei. Is dat goed be grepen?" „Juffrouw Leeuwenstein," jammerde Van Ijker en wendde zich tot Ursula, die bleek GROOT STANDWERKERS CONCOURS EN MIDDELBURG De sectie standwerkers van de Vere niging voor Ambulante Handel organiseert tesamen met de Middelburgse Marktcom- missie donderdag 12 juli a.s. een groot standwerkersconcours in de binnenstad van Middelburg. Het evenement, dat al voor het derde jaar wordt gehouden, valt gelijk met de eerste folkloristische dag van het zomerseizoen. Zo'n twintig standwerkers uit het gehele land zullen deze dag vanuit hun stand op de Lange Delft-promenade hun waren aan de man(vrouw) trachten te brengen. De wijze waarop zij dat zullen doen wordt beoordeeld door een speciaal hiervoor in gestelde jury. Dit jaar is deze als volgt samengesteld: wethouder W. P. J. Baars (voorzitter), mej. Inge Russel (journaliste PZC), de heren A. J. de Jonge (hoofd bureau Voorlichting gemeente), C. J. J. M. Laurense (voorzitter Stichting Promotion Lange Delft) en de heer H. J. Nuss (marktmeester ge meente Maastricht). De leden van de jury zullen met name letten op de gevatheid, de welsprekendheid, de beschaafdheid en de presentatie van de standwerkers. Ook de algemene indruk speelt bij de jurering een rol. Het stand werkersconcours begint 's morgens om tien uur en duurt tot vier uur in de middag. Om kwart over vier zal de voorzitter van de jury, ter hoogte van Vroom en Dreesman bekend maken wie de prijswinnaars zijn. Namens het gemeentebestuur zullen aan de drie besten bekers worden uitgereikt. Voor alle deelnemers zal er een aandenken aan het concours zijn. Naast de folkloristische dag en het stand werkersconcours vindt ook de weekmarkt gewoon doorgang. Zeker is dan ook, dat donderdag 12 juli vele mensen-toeristen, inwoners van Middelburg en andere plaatsen in Zeeland, de weg naar de Zeeuwse hoofd stad zullen weten te vinden. tot haar lippen, als verdwaasd het gehele tafereel aanzag, „vindt u dat nu maar goed? Dat dié vent hier als een krankzinnige tekeer gaat? Moet ik me dit allemaal laten welgevallen? Ik waarschuw uals aan deze komedie niet terstond een eind komt, dan gaat onze overeenkomst niet door Dan moet u maar zien hoe u u redt!" „Juist," stemde Frits in, „en dat zal ze ook. Dat was nou juist de bedoeling, Adolf- me-kind. Ga zitten en hoor me aan." Hij sprak met zoveel gezag, dat Van Ijzer en Likkens verwezen elk in een stoel zakten. Frits, volkomen op z'n gemak, zocht z'n oude, geliefkoosde plaatsje op de punt van Ursula's bureau. Hij glimlachte naar het meisje, en die glimlach, hoe onbegrijpelijk ook in deze omstandigheden, gaf Ursula weer moed. Langzaam keerde de kleur terug in haar gezicht. Gespannen gingen haar blikken van de een naar de ander. „Meneer Van Ijzer," begon Frits, „begrijp me goed, dat meneer is maar een beleefd- heidsfraze. Want je bent gewoon een schoft. Een schoft van een zakenman en een schoft van een vent. Als ik er aan denk, dat het je plan was, juffrouw Leeuwenstein te pres senJa, want daar komt het op neer... Met een individu als jij in het openbaar aan één tafel te zitten, dan begrijp ik niet dat ik hier zelf zo rustig zitten blijf. Ze zou voor eeuwig zijn geblameerd." „Ik begrijp nietprobeerde Likkens te interrumperen. „Je zult het allemaal begrijpen, Hanne man, zoals ik je beloofd heb," kalmeerde Frits, „en straks zal ik persoonlijk het ge noegen smaken je de deur uit te schoppen, reken 'daar op. Maar vóór het zover is, zul je eerst luisteren." „Maar ik verkies nietbegon Van Ijzer, overeind komend. „Zitten," beval Frits, „je hebt niets te verkiezen. Luisteren zul je tot je met je oren zit te klapperen en dan ga je je vrind Likkens achterna „Je vrind?" Het waren de eerste woorden die Ursnla sprak, sinds de situatie zich zo volkomen gewijzigd had. Verbijsterd zag ze van baar procuratiehouder naar Van Ijzer. En dan, als om een verklaring vragend, naar Frits. „Z'n vrind", bevestigde Frits, „en zelden paste een paar beter bij elkaar. Luister, Ursula, dan zal ik je de zaak uit de doeken doen!" Hoofdstuk XIII. Onthullingen. „Toen meneer Van Ijzer," begon Frits zijn verhaal, „indertijd woedend wegging, omdat jij zijn aanbod niet had aangenomen en duidelijk had laten merken, dat je hem helemaal niet het type man vond om je in het openbaar mee te vertonen vol komen terecht overigens was hij in z'n proleten-trots getast. Hij kon niet verdra gen. dat iemand hem aanzag voor wat hij werkelijk was, een poenig manneke, dat op een onscrupuleuse manier wat geld bij el kaar gegrabbeld had. En nu meende dat hij daarmee de wereld kon commanderen en een meisje, dat huizenhoog boven hem stond, kon beldigen, door haar te vragen een avondje met hem uit te gaan. Met hem, notabene. Hij is een man van' onbesproken gedrag, niet Adolf?" (Wordt vervolgd) MAVO K0RTGENE Voor het MAVO-4 diploma slaagden de volgende kandidaten: Ronnie Blomaard, Mieke Boot, Lennard van Damme, Hans van Maldegem, Jan Vogelaar, Ad Welleman en Peter Vos uit Kortgene; Joop Bouterse, Wim de Fouw, Marjan Geel hoed. Ella Verburg en Anke van der Weele uit Colijnsplaat; Leo Clement uit Kats; Anita van Fraassen, Caroline de Ligt, Nanou Mazairac en Jan Zuydweg uit Kamperland. Zes kandidaten werden afgewezen. MAVO KORTGENE EXAMENS TYPEN 3e KLAS Voor de op zaterdag 23 juni 1979 ge houden examens typen slaagden 19 leer lingen van de 3e klas MAVO. Eén leerling werd afgewezen. De slaagden zijn: Kortgene: Margriet Bloemhard, André Boot, Anton de Bruine, Yolanda de Fouw, Ellen Israël, Marjan Nijsse, Ronald Suurmond, Manja Vogelaar, Jan de Vos en Jetske Weber. Colijnsplaat: Wim Hoogerheide, Willem Klein Wassink, Arita Snoep, Anita Verburg en Maja Ver burg. Kloetinge: Paul Izeboud. Goes: Eduard Vermaas. Kamperland: Petra Zuydweg en Marius Zuydweg. De examens werden afgenomen door het Instituut van Otterloo te Amsterdam. De cursus stond onder leiding van de heer W. Goossen. NEDERLANDSE KAMPIOEN SCHAPPEN WINDSURFEN Zaterdag 7 en zondag 8 juli a.s. vinden bij Camping „De Schotsman" de Neder landse kampioenschappen windsurfen plaats Er wordt gevaren in de klassen: Wind surfer, Windglider en Mistral, zowel bij de dames als tie heren. De wedstrijden worden gehouden vanaf 11.00 uur en naar alle waarschijnlijkheid zullen op zondag 8 juli, na ongeveer 13.00 uur, de beslissende manches plaats vinden. Deze kampioenschappen worden voor de tweede maal georganiseerd door de nog jonge Surfvereniging Zuid-West 7 uit Mid delburg. Rond de 200 surfers, waaronder natuurlijk de top van Nederland, zullen aan de start komen. PV 'DE BLAUWE DOFFER' - KORTG. Uitslag wedvlucht St. Dizier op 23 juni. Deelname 184 duiven. 1 S. Branderhorst 2 J. van Belzen 3 W. C. Filius 4 P. van Belzen 5 J. van Belzen 6 H. J. v. d. Moere 7 P. de Waal en zn. 8 P. J. Wilderom 9 P. van Belzen 10.58.18 59.58 57.08 11.00.15 00.37 01.53 03.25 04.05 04.37 10 S. M. Branderhorst 05.04 339.507 171.7 339.331 168 335.528 164.3 339.398 160.6 2 156.9 339.014 153.2 339.505 149.5 339.722 145.8 2 142.1 2 138.4 TENTEVANGELISATIE TE MIDDELBURG Van zaterdag 30 juni tot en met zaterdag 14 juli wordt er weer een tentevangelisatie campagne gehouden in Middelburg en wel aan de Kousteensedijk, bij de gevangenis. Er zal gesproken worden door br. Manfred Lieske en br. Joop Adelmund, terwijl ver scheidene koren het geheel muzikaal luister bij zullen zetten. De aanvang is elke avond om 20.00 uur en de toegang is uiteraard vrij. Vanaf maandag 2 juli is er elke middag voor de kinderen kinderclub. De aanvang is hier 16.15 uur, behalve 's woensdags en zaterdags, dan wordt er om 15.00 uur begonnen. Woensdag 4, donderdag 5 en maandag 9 juli treedt in de kinderclub Aad Peters op met zijn op de Bijbel geïn spireerde poppentheater „Het gespeelde Woord", als zodanig een unicum in Ne derland. Het geheel wordt verzorgd door „Ec clesia" (gemeente der Christenen) en zij nodigt iedereen van harte uit. Kruiswoordpuzzel no. 632 Horizontaal: 1. gewas - 6. gewas - 11. vallei - 12. lor - 14. wiel - 16. kier - 18. kleinood - 19. aanw. vnw. - 21. geen uit gezonderd - 23. godin - 24. Friese meisjes naam - 25. waterstand (afk.) - 26. hijs werktuig - 27. Europeaan - 28. selenium (afk.) - 30. stapel - 33. hevige wind - 36. Moh. heilige schrift - 39. dierenverblijf - 40. voegwoord - 41. op dit moment - 42. be diende - 43. glazen uitbouw - 46. nauwe straat - 49. tweetal - 52. vogelprodukt 54. ongekookt - 55. gemeen - 57. soort onderwijs (afk.) - 58. strafwerktuig - 60. eerste vrouw - 62. jongensnaam - 64. berg plaats - 65. dwingeland - 66. soort vis 67. dierenliefkozing - 69. deel van het oor 70. jongensnaam - 71. gewas - 72. gewas. Verticaal: 2. maatschappelijk groep - 3. klepper - 4. geogr. aanduiding (afk.) - 5. drank - 7. wintervoertuig - 8. familielid 9. plaats in Noord-Holland - 10. negerdorp 12. gegraven water - 13. uit Denemarken 15. schreeuw - 17. kostbare stof - 20. grote bijl - 22. inwendig orgaan - 24. fotografische opname - 29. zetel - 31. reeds 32. lijst - 33. noodsein - 34. nakomeling schap - 35. bijwoord - 36. zoen - 37. straf werktuig - 38. zelfkant - 44. deel van een bijenkorf - 45. uitroep van pijn - 47. ver taler - 48. water doorlatende - 49. schoon maakgerei - 50. langwerpig rond - 51. rivier in Rusland 53. meisjesnaam - 54. vol scheuren - 56. bosgod - 57. onb. vnw. 59. Europese hoofdstad - 61. gierigaard 63. bloem - 68. gewicht (afk.) - 70. Frans lidwoord. Oplossing kruiswoordpuzzel no. 631 Horizontaal: 1. aa - 3. rebus - 8. r.i. 10. nap - 12. sinopel - 14. mos - 15. prettig - 16. rabat - 17. ges - 19. bof 21. nlw - 23. hak - 25. gei - 26. rob 28. iep - 29. rob - 31. e.k. - 32. eenling 34. giro - 35. sekte - 37. ook - 38. vaart 39. tros - 40. Senegal - 42. et - 43. eel 44. los - 45. nul - 46. ale - 47. nor - 48. sec - 50. aks - 52. met - 55. vesta - 57. diamant - 60. gil - 61. camelia - 63. tot 65. en - 66. terts - 67. lt. Verticaal: 1. an - 2. aap - 3. rit - 4. enig 5. bogen - 6. up - 7. s.e.r. - 8. rot - 9. is 11. prooi - 12. sta - 13. laf - 14. malaria 18. slinken - 19. bekeren - 20. don - 22. weg - 24. korrels - 25. geste - 26. ree 27. bloesem - 30. botte - 32. ets - 33. ion 34. gal - 36. kolonel - 38. val - 40. sos 41. gul - 46. akant - 49. ceder - 51. etc 53. tilt - 54. oma - 55. vin - 56. aat 58. ais - 59. tol - 60. ge - 62. m.e. - 64. t.t.

Krantenbank Zeeland

Noord-Bevelands Nieuws- en advertentieblad | 1979 | | pagina 1