NOORD-BEVELANDS NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD R Lieve zuster Ursula Een verbaal vau L. van Schooten Zeeland Magazine? No. 3870 Donderdag/5 juli 1979 82e jaargang DRUK EN UITGAVE: DRUKKERIJ MARKUSSE TE WISSENKERKE - TEL. 01107-13 08 - GIRO 206882 Abonnementsprijs 20,— per jaar Franko per post ƒ32,50 per jaar Advertenties 31 ct per mm, exd. BTW. Voor fouten in advertenties per telefoon opgegeven, kunnen wij geen enkele verantwoordelijkheid dragen. FSUtULETON Van Ijzer sidderde van woede, maar zweeg. „Van Ijzer en Molenaar," vervolgde Frits, „was nooit meer dan een scharrelaarszaak. Maar dat moet ik Adolf nageven, hij deed zijn best om er de grootste zaak van heel het land van te maken. Het doel heiligde daarbij weliswaar de middelen. Hij keek nooit zo nauw, hij geloofde ook dat ieder een z'n prijs had. Een combinatie met Leeuwenstein leek hem een belangrijke stap vooruit, en ook dat kan ik hem niet kwalijk nemen. Een slechte zaak een goede naam te geven, het is meer vertoond. Maar hij had nu een gans andere, nieuwe impuls. Hij voelde zich beledigd. Die juffrouw Leeuwenstein, begreep hij, keek op hem, Adolf van Ijzer, neer. En dat kon hij niet verdragen. Hij zwoer, dat hij zich zou wreken. Eens zou de dag komen, waarop de bordjes zouden zijn verhangen. En dan zou hij weer naar Ursula Leeuwen stein gaan en dan zou ze haar trotse hoofd moeten buigen. En dan zou hij haar in triomf achter zijn zegekar naar het Carlton voeren, om aan iedereen te laten zien, dat Adolf van Ijzer gewonnen had. Hij had zelfs verschillende relaties al een tip ge geven dat als ze eens iets wilden zien waarop ze nooit hadden gerekend, ze van avond in Carlton moesten gaan eten „Dat lieg je!" voer Van Ijzer opeens uit. „We zullen straks voor de aardigheid eens gaan kijken", glimlachte Frits duister. „Maar val me niet in de rede, Adolf-m'n- lief. Zoals ik al zei, Adolf-hier was ervan overtuigd, dat iedereen zijn prijs had. En dat ging zeker op ten aanzien van onze vriend Likstok hierOnze beste Hanne- man, de steun van de zaak, de vechter op leven en doodHoe zei je het ook weer, UrsulaO ja, die getracht heeft, te redden wat er nog te redden viel!" Het gezicht van Likkens was asgrauw en hij maakte een beweging alsof hij wilde opspringen. „Blijf zitten", gebaarde Frits, „ik ben nog lang niet klaar. Likkens was makkelijk te vangen. Hij leeft nogal duur en kon best een extra centje gebruiken. Hij is ook niet van een zekereslimheid ontbloot. Hij speelde zijn spel heel handig. Juffrouw Leeuwenstein kwam in de zaak, vrijwel zo groen als gras. Ze maakte een kapitale fout vergeef me, Ursula, maar ik moet het zeggen ze stelde voor alles de gezagskwestie. Ik ben de baas en anders niemand." Hij glimlachte naar Ursula en zag tot zijn blijde verrassing, dat ze terug lachte. „Daardoor kwam ze al direct in conflict met een zekere Jonkers, die~ nogal vrij- buiterig was, dit moet ik er ook bij zeggen. En die al spoedig de benen nam, omdat hij wel juffrouw Leeuwenstein al leidster van het bedrijf erkende, maar zeker niet van plan was akkoord te gaan met een beleid dat hem niet juist bleek. Dat beleid kreeg echter zeer krachtige steun van de heer Likkens, die begreep dat zolang hij juffrouw Leeuwenstein maar goed duidelijk maakte, dat zij de baas was en alles voor het zeggen had, hij de beste kans had dat zijn suggesties werden aanvaard. En de ge ringste kans op een ontdekking van zijn dubbelhartige praktijken. Zo werkte hij de oude heer Maartens uit zijn vertrouwens positie en zorgde dat juffrouw Wils naar iets anders ging omkijken. Hij maakte al- Bent u reeds geabonneerd op een 2-maandelijks tijdschrift met actualiteiten, cultuur, evenementen, historie en recreatie. Het geheel in 4-kleuren om slag en alle artikelen voor zien van nog nimmer gepu bliceerde foto's. Slechts 20,per jaar. Vraag gratis proefnummer: POSTBUS 1 - WISSENKERKE leen één grote fouthij vergat Henkie!" Hij zag Ursula een verraste beweging maken. „Henkie," ging Frits verder, „doet wel eens gek, maar hij is het niet. Om de drom mel niet. Allereerst was Henkie van ouds mijn vrindje, dan was hij de speciale be schermeling van de oude heer Maartens en voorts droeg hij zijn „juffrouw directeur" een blinde verering toe. Je weet niet Ursula, hoe goed het geweest is, dat je voor dat kereltje altijd zo vriendelijk geweest bent. Hij was hier je trouwste bondgenoot, een tijdlang je enige op heel je kantoor!" Ursula zat als een standbeeld achter haar bureau. Likkens omklemde de leuningen van zijn stoel, zodat zijn knokkels zich wit af tekenden. En Van Ijzer had een houding aangenomen als ging hem dit alles niet aan, en wachtte hij maar tot hij met goed fatsoen kon verdwijnen. Maar zijn geagi teerd trommelen op zijn stoelleuning be wees. hoe opgewonden'1 hij was. „Dankzij Henkie, die in voortdurend kon- takt stond met meneer Maartens en daar door ook met mij, hoe dat zal ik je later verklaren, weet ik nu hoe deze twee hun spel gespeeld hebben. Je hebt je vast wel eens afgevraagd, hoe het mogelijk was, dat jullie overal en altijd Van Ijzer op je pad vond. Hoe hij bij alle offertes altijd lager was, hoe hij zich wist in te dringen bij firma's die vroeger zwoe ren bij Leeuwenstein alleen. Maar Adolf van Ijzer wist van de zaak nog meer dan jij, dankzij de gegevens die vrind Likkens hier, hem steeds in handen" speelde. Je hebt je ongetwijfeld afgevraagd of Van Ijzer een zesde zintuig hadNu, daar zit z'n zesde zintuig en het heet Henri Likkens!" „Je liegt, je liegt," schreeuwde Henri, zo wit als een doek. „Ja, ik ga daar m'n eigen positie ondergraven!" „Jouw positie was gewaarborgd, vrind," antwoordde Frits kalm, „als juffrouw Leeu wenstein murw gemaakt was en de fusie een feit, zou jij adjunct-directeur worden bij Leeuwenstein en Van Ijzer." „Hoe weet jij dat?" flapte Likkens er onwillekeurig uit. „Je eigen mond veroordeelt je," consta teerde Frits, „ik zie dat ik in de roos ge schoten heb. Alleen heb je er nog nooit over nagedacht, dat wanneer het eenmaal zover was, Adolf van Ijzer altijd wel een weg zou vinden om zich van jou te ontdoen. Want deze man, die gelooft dat iedereen zijn prijs heeft en allerlei mensen probeert te gebruiken, wil zulke mensen toch niet onder zijn eigen personeel. Die moeten be trouwbaar zijn en niet' te koop. Maar zo ver, Hanneman, waren jouw gedachten nog niet gegaan. Hoe je echter de moed kon hebben vanavond mee te gaan naar dat diner, zogenaamd tot steun van juffrouw Leeuwenstein, maar in werkelijkheid als de doodgraver van haar bedrijf en medeplich tige van Van Ijzer, daar breekt m'n klomjl" Zijn stem was laag van verachting. „Dat je zo'n schurk was, zo'n misselijke karakter- lóze slak, dat had zelfs ik niet van je gedacht." Likkens zakte in zijn stoel terug, zijn gloeiende blikken nu eens op Frits en dan weer op Van Ijzer gevestigd. „En hij speelde zijn rol zo goed," ver volgde Frits, „steeds maar moest hij nieuwe jobstijdingen brengen. Wat heeft hij ge scholden op Van Ijzer! Die lui waren hem altijd voor. En wat heeft hij tegelijk handig juffrouw Leeuwenstein zo ver helpen bren gen, dat ze inzag, dat het aanbod van Van Ijzer tenslotte het enige was dat de zaak en het personeel nog redden kon." „Hoe weet je dat allemaal," fluisterde Ursula, „het is zowoordelijk!" „Twee mensen, Ursula...... de oude ge trouwe, de heer Maartens, die de zaak door en door kende en Henkie, die voor jou door het vuur zou gaan. Henkie gaf oren en ogen de kost. Maartens wist genoeg om te kunnen nagaan waar de schoen wrong. Tot op het laatste toe heeft die informatie dienst gewerkt. Zodoende wist ik van alle plannen, ook van het feest van vanavond. Ook van het diner, dat meneer Van Ijzer in Carlton heeft besteld. Kreeften, cocktail, reerug, nietwaar Adolf! Het beste was niet; goed genoeg. Maar het was me dan ook een triomfl" „Gemene leugenaar dat je bent!" Het was Likkens, die zijn zelfbeheersing verloor en opvloog uit zijn stoel. Zijn klauwende han den grepen Frits naar de keel, maar een forse stoot tegen zijn kin deed hem terug deinzen. Een ogenblik stond hij wankelend op zijn benen, maar meteen had Frits hem te pakken bij de kraag en het zitvlak en duwde hem naar de deur. Die ging, als door een wonder, vanzelf open. En Frits hief zijn rechterbeen en bespoedigde de aftocht van Henri Likkens zodanig, dat die met een vaart de deur uitschoot. Frits smeet die achter hem dicht, Tevreden klopte hij zich de handen af, als na een weivolbracht, maar stoffig karwei. „Dat is één," constateerde hij welgemoed. „En nu hebben we hier nog ons aller vriend Adolf". Van Ijzer was opgestaan met zoveel waar digheid als hij maar kon opbrengen. „Op al de nonsens die jij hier hebt uitgekraamd, jongeman," zei hij hooghartig, „wil ik niet eens ingaan. Wanneer juffrouw Leeuwenstein al deze leugens en fantasietjes wil geloven, moet zij dat weten. Maar u zult begrijpen hij wendde zich tot Ursula dat na dit alles van onze overeenkomst niets meer terecht komt. Mijn aanbod is ingetrokken. U kunt op eigen gelegenheid naar de bliksem gaan!" „Neem dat terug," verzocht Frits met dreigende kalmte, „vraag excuus aan juf frouw Leeuwenstejn. Ten eerste voor de manier waarop je haar hebt bedrogen en ten tweede voor de belediging die je haar hebt aangedaan, want ik zweer je, Adolf- me-vrind". Hij stond nu vlak voor Van Ijzer en zijn ogen spraken een duidelijke taal. „Dat je precies dezelfde weg opgaat als m'n vriend Hanneman, misschien nog een beetje hardhandiger." „Dat is mishandeling," protesteerde Van Ijzer, „ik dien een aanklacht in..." „O nee," wist Frits, „dat doe je niet. Alles liever dan dat. Je moet nooit in de modder gaan roeren, Adolf. Je weet nooit wat er dan wellicht boven komt. Dus..." Van Ijzer haalde de schouders op. „Goed", zei hij, „m'n excuus. We spreken mekaar nog." „Dat hoop ik niet voor je," glimlachte Frits, „want dat kon wel eens heel on prettig en eenzijdig gesprek worden, erger nog dan nu. EnneAdolf, maak je maar geen zorgen om je diner af te bestellen, want dat komt wel op. Daar heb ik al voor gezorgd." Hoofdstuk XIV Ursula treedt af. Ursula Leeuwenstein staarde door de zaal ',van hét restaurant. Aan de witgedekte ta fels, waarop zilver blonk en kristal fonkelde, zaten de gasten, praatten, lachten. Als duis tere geesten bewogen zich de kellners daar tussen door. Haar ogen hadden een nieuwe glans, op haar wangen was weer kleur en Frits, aan i de andere kant van de tafel, moest zich- zelf beheersen om niet op te springen en dat geliefde gezicht tussen zijn handen te nemen. i Maar telkens toch leek het, of die glans in haar ogen overschaduwd werd door be zorgdheid en na enkele haperende aanloopjes sprak ze haar zorg uit tegen Frits, die zijn wel wat kaal colbertje verwisseld had voor een dinnerjacket, dat hem als gegoten zat. En waarmee hij er, vond ze, uitzag als een prins. „Frits," begon ze aarzelend, „dat is nu alles goed en wel, dat we hier zitten en Adolf z'n diner opeten," ver volgde hij lachend. „Goedwe betalen het zelf. Maar eh... dit is maar de afsluiting van het eerste bedrijf, nu komt het tweede." „Ik hoop: met een gelukkig slot," ant woordde hij en lachte zorgeloos. „Frits," drong ze aan, „wees nu eens even nuchter." „Ursula," hij toonde zich diep geschokt, „je denkt toch niet, dat ik zó vroeg op de avond al „Naarling," haar ogen glansden hem tegen, maar de uitdrukking van zorg op haar lief gezicht maakte haar nog dubbel zo aantrekkelijk in de ogen van de jonge man tegenover haar. „Luister naar me, wil je? Toen je vanavondvanmiddag op kantoor kwam, was je een „Gesjochte jongen." „Precies. Heb je ook daarin soms komedie gespeeld?" „Nee," zijn gezicht stond strak. „Ursula, ik kan je op m'n eer en m'n geweten verklaren, dat toen ik vanmiddag op jouw kantoor kwam, ik twee oogmerken had. Het eerste was, jou weer te zien, het tweede: te proberen weer bij Leeuwenstein en Co. aangenomen te worden." „Maar Frits," zei ze verward, „dus je bent zonder baan?" „Ja." „Hoe kun je dan nu „Tja, meisjedat is allemaal maar klatergoud. Daar kijkt een kloeke zaken vrouw als jij toch wel doorheen, niet?" „Toe Frits," haar stem smeekte, maar een grappige rimpel fronste haar voorhoofd. „Drijf niet de spot met me! Ik ben toch al zo kapot van al die onthullingen „Lieve zuster Ursula", zei hij boetvaar dig, „je hebt gelijk. Het is niet lief van me. Daar komt de soep. Eet die nu als een net meisje op, niet morsen en je mooie handje gebruiken, dan zal oom Frits jou intussen een mooi verhaaltje vertellen." „Een verhaaltje dat echt gebeurd is?" (Wordt vervolgd) EVENEMENTEN TE KAMPERLAND Maandag 9 juli: Film „Force 10 from Navarone". Zaal: De Casembroothuis, Nieuwstraat 46. Aanvang 19.00 en 21.00 uur. Kaarten ƒ3,50 verkrijgbaar bij: Buijze, Veerweg; Flikweert, Noordstraat: bij de kampwinkels en aan de zaal. Zondag 15 juli: Openluchtdienst op het Banjaardstrand. Aanvang 11.00 uur. Voor ganger dhr. J. C. Mesu. Medewerking van de Brassband „Ons Genoegen". (Bij sleoht weer in de R.K. Toeristenkerk). Maandag 16 juli: Film „Even en oneven". Zaal: De Casembroothuis, Nieuwstraat 46. Aanvang 19.00 en 21.00 uur. Kaarten a 3,50 verkrijgbaar op de bekende adressen. Dinsdag i7 t/m vrijdag 20 juli: Avond vierdaagse. Start in het De Casembroothuis, Nieuwstraat 46 om 19.00 uur. KOLLEKTE De kollekte Sonnevanck, Zonnegloren voor TBC heeft in Wissenkerke opgebracht het bedrag van ƒ753,65. PV 'DE BLAUWE DOFFER' - KORTG. Uitslag wedvlucht Compiegne op 30 Deelname 242 duiven. 1 P. J. Wilderom 9.50.02 249.540 2 J. van Belzen 54.56 252.856 3 S. Branderhorst 50.32 247.600 4 P. van Belzen 57.07 252.947 5 J. Brouwer 55.34 250.512 6 A. v. d. Kreeke 55.11 247.698 7 C. Bouterse 59.42 252.853 8 S. Branderhorst 55.24 2 9 G. P. Geelhoed 10.00.17 252.999 10 P. de Waal en zn. 00.23 252.910 Uitslag wedvlucht Chateauroux op 30 Deelname 131 duiven. 1 P. van Belzen 15.09.59 555.609 2 S. Branderhorst 06.03 550.157 3 H. P. Versluijs 13.25 552.310 4 P. van Belzen 20.15 2 5 J. van Belzen 30.52 555.517 6 L. de Fouw en zn. 27.39 550.106 7 H. J. v. d. Moere 27.44 549.754 8 A. v. d. Kreeke 33.03 550.262 9 C. Bouterse 39.41 555.514 10 J. van Belzen 39.54 2 juni. 147 144.6 142.2 139.8 137.4 135 132.6 130.2 127.8 125.4 juni. 220.2 213.6 207 200.4 193.8 187.2 180.6 174 167.4 160.8 Kruiswoordpuzzel no. 633 Horizontaal: 1. snel - 4. vaartuig - 7. meubel - 9. dichterbij - 11. lidwoord - 12. projektiel - 13. recht stuk water - 15. naast wonenden - 17. zacht - 19. deel van een dag (afk.) - 20. plezier - 23. bijeen groeiend bosje planten - 24. onmeetbaar getal - 25. ongebonden - 27. snugger - 28. stremsel 29. knaagdier - 30. Engelse titel - 31. waterdier - 32. plaats in Brabant - 33. mal, dwaas - 35. seconde - 37. opstootje 38. hijsen - 40. kledingstuk - 42. deel van de bijbel (afk.) - 43. textiel grondstof 44. haarkrul - 46. rivier in Italië - 47. klassieke taal - 51. kleurling - 53. dieren- liefkozing - 54. vloerkleed - 56. afgelegen 57. ijskegel - 59. meisjesnaam - 61. ont kenning - 62. bloeiwijze. Verticaal: 1. klepper - 2. klaar - 3. teer- produkt - 4. vis - 5. de somma van - 6. man 7. voorzetsel - 8. loterijbriefje - 9. troefkaart 10. wiel - 11. geestigheid - 14. soort stof 15. speelgoed - 16. wolvlokje - 17. insekt 18. gebogen been - 21. meetlat - 22. ge wicht - 23. kleine kwast - 26. wapen 28. inhoudsmaat - 33. cijfercombinatie - 34. wig - 36. schaakstuk - 37. cilinder - 38. vat - 39. kloosterzuster - 41. sleepnet - 43. opzij gaan - 45. insekt - 48. advies - 49. tuimeling - 50. stapel - 52. verlaagde toon 54. thee (Duits) - 55. open plek in het bos 58. jongensnaam - 60. en anderen (afk.). Oplossing kruiswoordpuzzel no. 632 Horizontaal: 1. tarwe - 6. haver - 11. dal 12. vod - 14. rad - 16. reet - 18. parel 19. daar - 21. allen - 23. ate - 24. femke 25. ap - 26. lier - 27. noor - 28. se - 30. tas - 33. storm - 36. koran - 39. kooi 40. en - 41. nu - 42. ober - 43. serre 46. steeg - 49. duo - 52. ei - 54. rauw 55. vals - 57. mo - 58. knoet - 60. eva 62. karei - 64. kast - 65. tiran - 66. tong 67. lik - 69. lel - 70. leo - 71. rogge 72. gerst. Verticaal: 2. adel - 3. ratel - 4. wl - 5. port - 7. ar - 8. vader - 9. edam - 10. kraal 12. vaart - 13. deens - 15. kreet - 17. elp 20. aks - 22. nier - 24. foto - 29. stoel 31. al - 32. tabel - 33. sos - 34. oir 35. mee - 36. kus - 37. roe - 38. neg 44. raat - 45. au - 47. tolk - 48. lekke 49. dweil - 50. ovaal - 51. wolga - 53. ina 54. retig - 56. sater - 57. men - 59. oslo 61. vrek - 63. roos - 68. kg - 70. Ie.

Krantenbank Zeeland

Noord-Bevelands Nieuws- en advertentieblad | 1979 | | pagina 1