NOORD-BEVELANDS NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD Lieve zuster Ursula 0 KI* U houdt m hst meest mMm hisH sp heord-BsraiaBd lea verhaal vai L. van Schooien Zeeland Magazine? ettand Not 3671 Dondsrdag 12 juli 1979 62e jaargang DRUK EN UITGAVE: DRUKKERIJ MARKUSSE TE WISSENKERKE - TEL. 01107-13 08 - GIRO 206882 Abonnementsprijs ƒ20,— per jaar Franko per post 32,50 per jaar Advertenties 31 ct per mm, exd. BTW. Voor fouten in advertenties per telefoon opgegeven, kannen wij geen enkele verantwoordelijkheid t FEUILLETON „Een verhaaltje dat écht gebeurd is. Je weet. dat toen ik met een kwaaie kop bij jou wegliep, ik al heel gauw naar Amerika vertrokken ben." „Lieve zuster Ursula, ik ga naar Amerika", citeerde ze lachend. „Ja, dat werd wel wonderlijk bewaarheid. Ik heb daar heel goed m'n ogen de kost gegeven en kwam tenslotte terecht bij Hun- ter. Heb je wel eens van gehoord zeker?" „Toch niet die Hunterdie met die nieuwe Electrospeed-machine op de markt komt?" „Dezelfde," zei Frits plechtig, „de ouwe heer Hunter, Mister Alfred Hunter, „zeg maar Al", die scheen me op de een of andere manier een aardige vent te vinden. „The Dutchman" zei hij altijd. We hebben heel wat afgepraat, wij tweeën. En die Elec- trospeed, dat is een machine," hij knipte met de vingers, „die zal de wereld vero veren." „We hebben geprobeerd", zei Ursula mis moedig, „of we daarvan de vertegenwoor diging konden krijgen. Dat zou ons mis schien gered hebben. Maar we waren zeker al té ver heen. En Van Ijzer zal er wel achteraan gezeten hebben, vooral als Lik- kens „Noem die naam niet. Van Ijzer zat er achterheen. Maar Van Ijzer kreeg hem niet en Leeuwenstein ook niet. Die concessie was al vergeven, weet je." „Aan wie?" „Aan mij." Ze zag hem ongelovig aan. „Maar Frits, jij hebt toch geen bedrijf." „Met de licentierechten van Hunter in m'n zak, staat ieder bedrijf voor me open, Ursula." „Dusbegon ze, en opeens sloeg ze de ogen neer en speelde met haar lepel. „Wat wou je zeggen?" drong hij. „Dan ehdan sta je toch eigenlijk niet op straat?" „Nee, eigenlijk niet. Ik kan zó beginnen. Maar je bent niet helemaal ronduit, Ursula, je wou eerst wat anders zeggen." „Wat dan? Heus niet. Frits," ontkende ze, met een kleur als vuur. „Je durfde het niet te zeggen, Ursula. Maar je zag opeens ergens in het verschiet een mogelijkheid, en vóór je er in ging geloven, klapte je gauw het venster toe. Is het niet zo?" Ze bleef hardnekkig staren naar haar bord. „Jij dacht, Ursulaals Leeuwenstein die Hunter-licentie kreeg, dan hadden we een goeie kansKom. wees ronduit, het is toch zo?" „Ja," bekende ze blozend, „dat dacht ik ookeen ogenblik. Maar „Kijk es juffrouw Leeuwenstein," zijn toon was opeens zakelijk, maar zijn ogen lachten, „een gerenommeerde firma als Leeuwenstein en Co. valt natuurüjk in de termen. Laat ik eerlijk zijn op mijn beurt; ik heb dat eigenlijk met Al Hunter al zo voor mekaar gedokterd. Ik heb gezegd, dat als er één firma in Nederland was, die wat service en reputatie een record heeft van hier tot New York, het Leeuwenstein en Co. is. En dat hij met die firma gerust in zee kon gaan, dat ik daar borg voor stond. Nou, toen maajete hij verder helemaal geen spats" „Frits!" haar ogen waren als sterren. „Ja, ja, juffrouw Leeuwenstein, maar ik stel m'n voorwaarden. U hebt die licentie rechten nog niet. Ik heb ze. En ik wil er wat aan verdienen. Ik wil weer bij Leeuwen stein komen werken." „Frits," over de tafel greep ze zijn hand. „Nee, zeg dat het niet waar is, dat je een grapje maakt." „Juffrouw Leeuwenstein," verklaarde hij doodernstig, „ik ben geen man die grapjes maakt, in tegenstelling tot vriend Adolf, Ik ben dood, doodernstig." Ten bewijze fronste hij zeer zwaar zijn wenkbrauwen. „U hebt maar te kiezen: U neemt de heer Jonkers weer in dienst, of hij loopt met de Hunter-licentie naar een ander, naar Van Ijzer bijvoorbeeld." „Dat méén je niet," lachte ze, „nee Frits, jij komt bij Leeuwenstein...... bij mij in dienst. Frits, wil je me een groot plezier doen? Wil je bij mij in de zaak komen als mede-directeur?" „Nee," zei hij beslist. De uitdrukking op haar gezicht veran derde. „Waarom niet, Frits?" „Ik had andere plannen," zei hij geheim zinnig. „Maar wat wil je dan?" vroeg ze, en ze keek gespannen naar hem op. Wat ze in zijn ogen las, deed haar echter terstond de hare neerslaan. „Lieve zuster Ursula," zei Frits Jonkers, „ik ben een gemene vent. Ik heb je voor gelogen. Ik heb me arm voorgedaan, bij je om een baantje gesmeekt. Ik wou weten hoe je over me dacht. Ik heb op je gezicht gelet, toen ik binnenkwam, Ursula. Zo lief als je me tegemoet kwam. Ik wist dat je het meende, toen je zei dat als het kon, je me graag had teruggenomen. En toen wist ik dat ik het van het begin aan goed gezien had, toen ik bloemen voor jou mee bracht. Want toen jij je niet meer de baas voelde, toen je zelf in de nood zat, toen zag ik de ware Ursulade Ursula waar ik van hield, op het eerste gezicht. Waar van ik was blijven houden, ook in Amerika. En toen ik je weer terugzag, wist ik dat er niets veranderd was. Dat het een ho peloos geval wasdat jij het was, jij alleen en geen ander. Ik heb goed verdiend en goed gespaard. Ursula. Ik kom niet met lege handen. Ik breng de Hunter-licentie mee. die Leeuwenstein er weer bovenop kan brengen. Wat meer zegt, ik ga zelf met hart en ziel daaraan werken. En we hebben dan geen vijfde colonne op kantoor, die heult met de vijand. Van Ijzer zal merken, dat hij tegen een harde mededinger op te boksen heeft, en ditmaal geef ik geen kwar tier! Maar niet met jou als directeur van de zaak. Ursula. Je kunt mijnentwege president-commissaris worden of welke ti tel je maar wilt, maar als ik voor je ga werken, bepaal ik het beleid." „En ik dan?" vroeg ze hulpeloos. „Dacht je dat het niet prettig is voor een man. wanneer hij ook de problemen van het bedrijf, waaraan hij al zijn krach ten geeft, kan bespreken met ehnou, bijvoorbeeld met zijn'vrouw?" „O Frits," haar lippen beefden. „Zou je dat wel willen. Ursula?" „O Frits," het leek of ze niets anders kon zeggen, maar haar ogen glansden en haar hand drukte de zijne. „Enneplaagde hij, „zul je je bruids boeket niet in de prullemand gooien?" Nou, ik geloof inderdaad dat we wel iets bijzonders hebben gezien," zei meneer Van Dordt (van Van Dordts Kantoormachine- handel N.V.) tot meneer Lips (van de Rol- lison Comptometer Cy) en zijn collega Bij- tels (van Bijha Stalen Meubelen), terwijl hii zijn glas neerzette. Want je hoeft alleen je ogen maar de kost te geven om te zien, dat Jonkers, die ouwe vertegenwoordiger van Leeuwenstein en z'n knappe directeur het goed met mekaar eens zijn geworden." „Daar is geen twijfel aan," bevestigde Bijtels, die met zijn scherpe blik het hele tafereel had gevolgd. „Ik hoor de bruilofts muziek al schallen." „Jonkers laat er heus geen gras over groeien," meende Lips, welgevallig smak kend met zijn lippen. „En als hij er bij Leeuwenstein inspringt, zul je nog es wat beleven!" „Alleen begrijp ik één ding niet," peinsde meneer Van Dordt hardop. „Van Ijzer, Adolf van Ijzer, belde me op „Ja, ons ook," knikten de anderen. „Hij zei: Je moet vanavond in Carlton gaan eten, dan zul je iets bijzonders zien. Maar ik vraag me af, hoe wist Van Ijzer dit ,,'t Is nu eenmaal een linke jongen," meende Bijtels. „Maar ik dacht toch, dat ie nooit zo bijster op Jonkers gesteld was." „Het hart van een mens gaat wondere wegen," wijsgeerde meneer Lips. i „Oh Frits," zei op datzelfde moment Ur sula Leeuwenstein, „nu ken ik alleen nog maar die twee regels: Lieve zuster Ursula, ik ga naar Amerikamaar hoe loopt het verder af?" 1„Nou, niet zo best," zei Frits somber, „want Prikkebeen loopt weg van Ursula en die is heel lelijk aan haar eind gekomen. Met een vreselijk gerucht, zo staat het in het boek, spat ze in stukken door de lucht. Ze was uit haar vel gesprongen van kwaad aardigheid". „Als het met ons óók zo gaat," zuchtte Ursula, maar haar glimlach weersprak haar woorden. „Dat kan niet!" wist Frits stellig, „want jij bent mijn lieve zuster Ursula niet, ge lukkig nietjij wordt mijn vrouw!" EINDE. B«at u reeds geabonneerd op een 2-maandelqks tijdschrift met actualiteiten, cultuur, evenementen, historie en recreatie. Het geheel in 4-kleuren om slag en alle artikelen voor zien van nog nimmer gepu bliceerde foto's. Slechts 20,per jaar. Vraag gratis proefnummer: POSTBUS 1 - WISSENKERKE Geboren: 19 juni: Eduard W., z.v. G. J. van der Heijde en M. Scherp. Ondertrouwd: 8 juni: J. A. Balkenende, 25 jaar en J. C. Versluis, 24 jaar; 25 juni: F. A. Scheppers, 19 jaar en Y. Vlaming, 16 jaar; 26 juni: J. J. van Maldegem, 27 jaar en W. Slabbekoorn, 20 jaar; 29 juni: J. M. Geelhoed, 25 jaar en M. J. Versluis, 27 jaar. Gehuwd: 22 juni: A. Blankenstijn, 23 jaar en N. v. d. Boogaart, 19 jaar. Overleden: 11 juni: Willem M. Dinge- manse, 66 jaar, e.v. G. Janse. WISSENKERKE Geboren: 13 juni: Marinus Frans, z.v. H. J. Poortvliet en J. B. van der Maas; 17 juni: Janneke, d.v. J. H. Schalk en I. Sellies; 25 juni: Jesse Amora Gautama, z.v. J. J. E. Voet en E. M. Waegemakers; 27 juni: Ferdy, z.v. A. M. Koole en M. W. Clement. Ondertrouwd: 15 juni: Adriaan Filius, oud 24 jaar en Sara Blazina Kouwer, oud 21 jaar; 27 juni: Adriaan Marinus Quak- kelaar, oud 36 jaar en Cornelia Liplijn, oud 27 jaar. Gehuwd: Geen. Overleden: Geen. PV 'DE BLAUWE DOFFER' KORTG. Uitslag wedvlucht Orleans op 7 juli. Deelname 186 oude duiven. 1 W. C. Versluijs 12.29.20 435.215 184.8 2 H. J. v/d Moere 37.43 434.058 180.9 3 M. v. Belzen en zn 40.18 433.964 177 4 P. J. Kesteloo 40.57 434.680 173.1 5 P. J. Wilderom 42.40 436.528 169.2 6 S. M. Branderhorst 40.58 434.454 165.3 7 M. C. Clement 41.07 434.367 161.4 8 J. Brouwer 46.10 437.851 157.5 9 S. M. Branderhorst 43.25 2 153.6 10 H. J. v/d Moere 43.08 2 149.7 Uitslag wedvlucht Quievrain op 7 juli. Deelname 539 jonge duiven. 1 M. C. Clement 10.27.12 129.496 283 2 P. J. Verburg 26.24 127.732 281 3 M. C. Clement 28.05 2 279 4 A. van de Kreeke 28.41 129.625 277 5 J. J. de Bruine 28.43 129.309 275 6 J. Meester 29.51 130.426 273 7 M. van Belzen en zn. 28.50 129.057 271 8 J. J. de Bruine 29.01 2 269 9 L. de Fouw en zn. 28.34 127.705 267 10 M. C. Clement 30.34 3 265 KOLLEKTE De Rode Kruis kollekte van de afdeling Noord-Beveland heeft opgebracht te: Geersdijk 231,50 Wissenkerke 755,75 Kamperland 1912,50 Kortgene 1196,50 Kats 606,— Colijnsplaat 1073,85 Totaal ƒ5776,10 PIJLERBOUW OOSTERSCHELDE TOEGANKELIJK VOOR PUBLIEK Met ingang van zaterdag 14 juli krijgt het publiek toegang tot de grootste bouw plaats van Nederland: het werkeiland in de Oosterscheldemonding, waar de pijlers voor de stormvloedkering worden vervaar digd. Vanaf zaterdag zullen dagelijks bus diensten worden onderhouden van het eiland Schouwen naar het werkeiland Neeltje Jans. In de 1200 meter lange en 800 meter brede bouwput achter dit werkeiland is enkele maanden geleden begonnen met de bouw van de pijlers, die in de monding van de Oosterschelde zullen worden ge plaatst als onderdeel van de stormvloed kering. In deze bouwput, omringd door de zee, zullen de komende jaren 66 betonnen pijlers van ongeveer 40 meter hoogte worden gebouwd. Dagelijks tussen 10 en 17 uur vertrekt ieder half uur een bus van de damaanzet op Schouwen bij Burgsluis over de drie km lange hulpbrug naar het werkeiland. Deze hulpbrug is vorig jaar gebouwd ten be hoeve van het vervoer van materiaal en personeel van en naar de bouwplaats mid denin de Oosterscheldemonding van de Oosterschelde. Op het werkeiland is een eenvoudig in formatiecentrum ingericht, waar met behulp van film- en fotomateriaal een beeld wordt gegeven van de werken aan de stormvloed kering. De excursie naar het werkeiland inclusief het bezoek aan het informatie centrum duurt één tot anderhalf uur en kost ƒ4,— per persoon; voor kinderen van vier tot en met negen jaar en 65-plussers is de prijs 2,50. Bij het vertrekpunt van de bus op Schou wen is een parkeerterrein voor bezoekers. Men kan dit vertrekpunt bereiken door ko mend vanaf Zierikzee de provinciale weg richting Haamstede te volgen en de afslag Westerschouwen te nemen. Dan volgt men de borden „Damaanzet". Knriswoordptasal no. 634 Horizontaal: 1. behoefte aan drinken - 4. plaats in Brabant - 7. soort stof - 10. in stelling - 13. oneerbiedige scherts - 14. oevergewas - 16. seconde - 18. deel van het hoofd - 20. gegroet (Lat.) - 22. een (oud) 23. mondeling onderhoud - 25. vis - 26. thulium (scheik. afk.) - 27. thee (Duits) 28. Gode zij lof (Lat. afk.) - 29. als eerder (afk.) - 30. indien - 32. bijbelse naam - 34. en omgekeerd (afk.) - 36. stempelsnijder 37. van een harde laag voorzien - 38. uitroep 39. drank - 41. plaats in België - 42. Frans lidwoord - 43. de somma van - 45, watering 47. kindergroet - 48. voertuig - 49. van doornstruiken - 50. gewicht - 52. in orde 53. groente - 54. voetbalclub - 55. uitheems zoogdier - 59. hemellichaam - 62. in tegen gestelde stand - 65. handschoenenleer - 66. bevel - 67. planeet. Verticaal: 1. Italiaanse dichter - 2. beteuterd 3. tot nader orde (afk.) - 4. deel van de bijbel - 5. groene kleur in wapenkunde 6. heilige (afk.) - 7. werkschuw - 8. godheid 9. plant - 11. behoudens de titel (Lat. afk.) 12. plaats der oudheid - 13. bridgeterm 15. spraakklanken -17. haak bij het enteren gebruikt - 18. oost (Duits) - 19. meisjesnaam 21. geboorteland - 23. met uitgebreide kennis 24. kraken - 29. oosterse titel - 30. gegroet (Lat.) - 31. onnozel persoon - 32. onderricht 33. uitroep - 35. lofdicht - 40. bedot - 44. soort werpanker - 45. ongebonden - 46. Spaanse koningin - 47. in die tijd - 48. graansoort - 51. pijlstift - 56. borduursel, pluis - 57. familielid - 58. landbouwwerktuig 59. pers. vnw. - 60. soort papegaai - 61. meisjesnaam - 63. verlaagde toon - 64. en anderen (afk.). Oplossing kruiswoordpuzzel Mt ,633 Horizontaal: 1. rap - 4. aak - 7. tafel - 9. nader - 11. het - 12. kogel - 13. rak 15. buren - 17. teder - 19. am - 20. lol 23. pol - 24. pi - 25. los - 27. pienter 28. leb - 29. rat - 30. sir - 31. vis - 32. oss 33. gek - 35. tel - 37. rel - 38. tekelen 40. rok - 42. ot - 43. wol - 44. lok - 46. po 47. latijn - 51. neger - 53. lik - 54. tapijt 56. ver - 57. pegel - 59. trees - 61. nee 62. aar. Verticaal: 1. ratel - 2. af - 3. pek - 4. aal 5. ad - 6. kerel - 7. ter - 8. lot - 9. nel 10. rad - 11. humor - 14. keper - 15. bal 16. nop - 17. tor - 18. rib - 21. liniaal 22. ons - 23. penseel - 26. sabel - 28. liter 33. getal - 34. keg - 36. loper - 37. rol 38. ton - 39. non - 41. kor - 43. wijken 45. kever - 48. tip - 49. val - 50. mijt 52. ges - 54. tee - 55. tra - 58. ge - 60. ea.

Krantenbank Zeeland

Noord-Bevelands Nieuws- en advertentieblad | 1979 | | pagina 1