NOORD-BEVELANDS NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD U hom nu het meest getozeu Mad door Tom Lodewijk Zeeland Magazine? Not 3672 Donderdag IB'juli 1979 62e Jnrgasg DRUK EN UITGAVE: DRUKKERIJ MARKUSSE TE WISSENKERKE - TEL. 01107-1308 - GIRO 206882 Abonnementsprijs ƒ20,— per jaar Franko per post 3230 per jaar Advertenties 31 ct per mm, excL BTW. Voor fouten in advertenties per telefoon opgegeven, kunnen wij geen enkele verantwoordelijkheid dragen. FEUILLETON HOOFDSTUK I. Waarin een suikeroom van de boot wordt gehaald. „Dat treft nou slecht Pieter," zei het hoofd van de Koninginneschool, toen hij met zijn oudste onderwijzer, Pieter de Jong, vanaf de ingang de woelige jeugd op het schoolplein in de gaten hield. „Als jij vrijdag ook weg bent, moet ik twee klassen naar huis sturen, want juffrouw Koebergh zal, als alles goed gaat tenminste, niet voor maandag weer voor de klas kunnen en ik kan Hendrikse toch moeilijk zeggen, dat hij niet naar de begrafenis van zijn moeder toe kan." „Nee," zei Pieter glimlachend, „dat zou een rare indruk maken. En tenslotte kan die oom van mij ook zonder mijn hulp wel aan land komen. Anneke gaat wel mee, zuster Van der Woude heeft beloofd een oogje in 't zeil te houden." „Dus je vindt het niet erg?" zei het hoofd opgelucht. Hij vond het vervelend. Pieter had nooit noten op zijn zang, was altijd op zijn post en nu hij die éne keer vrijaf gevraagd had en alles in kannen en kruiken was, kreeg juffrouw Koebergh de griep en moest Hendrikse naar een begrafenis. ,,'k Had het je graag gegund", zei hij hartelijk. „Dat weet ik immers wel," zei Pieter en accepteerde een sigaret. „Maar wat het zwaarste is moet het zwaarste wegen, om het es heel origineel te zeggen." „Is dat een suikeroom?" vroeg het schoolhoofd plagend, „dat je je zo veel moeite voor hem geeft?" „Niet vanwege de suiker," antwoordde Pieter nonchalant, „hoewel ik geloof dat-ie daarginds aardig heeft geboerd." „In Brazilië, niet?" „Ja, daar in die contreien. Maar hij is moeders enige broer en ze waren nogal gek op elkaar. Moeder vindt het natuurlijk ook fijn, als dan het hele zaakje bij elkaar is." „En nou ben jij er niet." „Ik ben maar van de kouwe kant." „Jaja," zei het hoofd, „maar je praat toch over moeder, en niet over schoon moeder." „Da's ook maar gekheid," zei Pieter, „voor haar is er geen kouwe kant. Ik heb zelf m'n moeder al vroeg verloren en An- neke's moeder heeft me een tweede huis gegeven. Ik was er in de kost. toen ik Anneke leerde kennen en ze had helemaal geen bezwaar om haar dochter aan een kale schoolmeester te geven." ,,'t Is gelukkig niet zo kaal meer als vroeger," merkte het hoofd op. „Nee, de tijd van de kwekeling met akte en de hongerlonen is voorbij. We hebben er onze portie wel van gehad, Anneke en ik." „Maar jullie rooiden het," zei het hoofd, die wel wist hoe het bij Pieter de Jong thuis was. „Met zo'n vrouw als Anneke rooi je het altijd," zei Pieter tevreden. Zijn baas keek hem van terzijde aan. Pieter de Jong, man met weinig behoeften. Schoolmeester met hart voor z'n werk en aandacht voor de kinderen, een fijne vent. Nee, dat was geen man om een suikeroom onder z'n kin te strijkenterwille van de suiker. „Is dat waar," vroeg het hoofd nieuws gierig, „dat die oom van je miljonair is?" „Hij schijnt ze daarginds dik verdiend te hebben," bevestigde Pieter. „Of ie mil- Bent u reeds geabonneerd op een 2-maandelijks tijdschrift met actualiteiten, cultuur, evenementen, historie en recreatie. Het geheel in 4-kleuren om slag en alle artikelen voor zien van nog nimmer gepu bliceerde foto's. Slechts 20,per jaar. Vraag gratis proefnummer: POSTBUS 1 - WISSENKERKE jonair is, weet ik niet en het kan me niet schelen ook. Ik herinner me hem van toen ik nog een kind was, toen was ie een aardige kerel, bracht altijd wat voor ons mee. De poes ging van de stoel voor Ome Simon, zoals we toen zeiden. Ik hoop, dat de centen 'em niet veranderd hebben, maar er liggen zo'n kleine dertig jaren tussen. Kijk, de jongeheer Nelissen, die is weer bezig de grieten te jennen." „Jaap! Ja, jij! Ga jij maar vast in de klas, je bent nog niet geschikt om los te lopen!" De jongeheer Nelissen verdween, als met de staart tussen de benen, de gang in. De baas keek op zijn horloge, klapte in de handen. Het speelkwartier was weer voorbij. „Nou", zei Pieter aan tafel, ,,'t is of de duvel d'r mee speelt, maar ondergetekende gaat niet mee naar Amsterdam. Truus Koe bergh heeft nog altijd griep en Hendrikse moet naar een begrafenis; en een begrafenis gaat voor." De tweeling. Kees en Kas, keek zuinig. „We dachten al dat we een vrije dag hadden, omdat meester Hendrikse naar de begrafenis moest." „Meelevende jongens zijn jullie," sprak hun vader, „de een z'n dood is de ander z'n vrije dag. Nee hoor, jullie krijgt meneer De Jong en meneer Verbrug neemt net als vandaag de klas van juffrouw Koebergh." „We krijgen meester De Jong," zei Kees tot z'n broer, „boffen wij even." „Da's een heel aardige meester, heb ik gehoord," zei hun moeder glimlachend. „Ach moeder," zei Kas, „u kent hem nog niet. Op school moet je hem mee maken." ,,'t Is niet alles," begreep Pieter, „op een school waar je vader onderwijzer is. Wees maar blij dat je maar die ene dag bij me in de klas zit." „En dan krijgen we thuis op ons falie voor wat we in school uithalen," voor spelde Kees somber. „Tja," zei Pieter ernstig, „dat risico loop je. Dat wordt een zwarte dag voor jullie jongens. Heel zoet zijn maar, met twee woorden spreken, mooie handje geven en je best doen." „Jullie zult het wel overleven," bemoe digde hun moeder. „Zij eerder dan ik," zei de vader en sneed zich een plak kaas af. „De kaasschaaf ligt er naast hoor," wees Anneke. „Kaasschaven zijn ondingen," wist Pieter, „net als fruitmesjes. Je kunt er niet eens een sinaasappel mee pellen. Ik proef graag dat ik kaas op m'n brood heb." „We moeten er tot vrijdag mee toe," zei Anneke. „Beter één dag goed kaas dan twee dagen een bewijsje," vond haar man. „Pieter, zo houen we nooit een cent over." „Hoeft niet, als we maar nooit een cent tekort komen, wijf van me." „Als oom Simon komt," zei Siem, een ogenblik uitrustend van de zware arbeid, die het eten voor hem betekende, „dan brengt ie misschien een hele bom duiten mee." „Dan kan het me niet schelen," zei z'n moeder, „al neemt je vader de kaas een decimeter dik op z'n brood en smeer jij er tweemaal zoveel jam op als nu Dat is genoeg voor twee boterhammen, Pieter," verzuchtte ze, „als jij ook het voorbeeld geeft „Stil maar lieverd. Ik hou er mee op. De volgende boterham eet ik met tevreden heid. Dus Anneke m'n kind, dan zul jij alléén naar Amsterdam moeten met je broer. In de Buick." ,,'k Ging net zo lief met jou op de fiets," zuchtte Anneke. „Als ik straks van Herman dan weer al die verhalen krijg over de studie van Karei en de successen van Saskia." „Ja", zei Simon, z'n mond nog half vol, „en dan vraagt tante Thea zo lief: en Simon, hoe maakt die het? Is ie nog altijd bij ehdie baas?" Allen lachten, want het was tante Thea naar 't leven. Simon had, zoals men dat in de familie noemde, geen knobbel voor studie. Het was geen mulo, maar technische school geworden en die had 'hij met moeite en nood doorgemaakt. Maar wat hij over auto's niet wist, was de moeite van het leren niet waard. Kroon, de garagehouder, had schik in de jongen. „Hij heeft 'et in z'n vingers," zei-ie tót de tevreden toehorende vader, „en is nergens te beroerd voor. Er zijn al klanten die naar hem vragen, want hij weet binnen de kortste keren waar het mankement zit. En 't is een aardig jong." Kroon was aan 't onderhandelen over de vertegenwoordiging van een nieuw auto merk en dan kon er voor Simon wel eens beter werk aan de winkel komen. Maar al voelde Simon zich in de garage een vorst, hij haatte de familiebijeenkomsten waar de ooms en tante's en niet te ver geten neef Karei, de student hem zo neer buigend over z'n werk konden vragen als was hij in een inrichting voor onvol- waardigen werkzaam. „Ach ja," zei tante Thea dan, met een verstolen blik vol trots op haar zoon Karei, die rechten studeerde, in ieder geval als student stond ingeschreven. „Als 't er niet in zit, moet je ook niet proberen het er uit te halen." Op zulke momenten koesterde Simon bepaald onchristelijke gedachten, naar een blik op zijn vader, die hem een veel betekende knipoog toezond, maakte alles weer goed. Vaderdie geen bal verstand van motoren had, maar altijd belangstelling voor het werk en de pres taties van de zoon. En hem had geholpen met de theorielessen, zodat hij, al was 'het dan niet glansrijk, slaagde voor het eind examen van de technische school en met de cursus motortechniek van PBNA. Zou neef Karei, de student, wel half zo hard ploeteren? Als je hem zo hoorde over Het Corps, vroeg je je af hoeveel tijd er nog voor studie overbleef. Maar tante Thea luisterde verheerlijkt naar de sterke stu- dentenverhalen van haar zoon „de jurist", zoals ze tot kennissen zei. „Komt oom Simon hier wonen?" vroeg Kees. „koopt hij hier een huis of zo?" „Hij zal eerst wel eens uitkijken," dacht vader Pieter, „ik heb gehoord dat hij in ieder geval de eerste veertien dagen bij oom Ben logeert." „Dat is stand voor een miljonair," vond Simon. „Bij oom Ben kan het lijden. Beter dan bij ons." „Als ik oom Simon was, zat ik liever bij ons," kwam Kas. „Zo jongen," lachte zijn moeder, „verlang jij niet naar de vleespotten? Oom Ben met z'n grote auto?" „Nou ik wel," zei Kees, „moordwagen vader, waarom koopt u geen auto?" „Zou gauw het schip met geld binnen komt," beloofde zijn moeder. „En hoe lang is dat al niet onderweg," lachte ^Pieter. „Jullie hebt maar een arme vader." (Wordt vervolgd) TENTOONSTELLING "IN DEN YNGELSCHE KRAYER" IN DE ABDIJ TE MIDDELBURG „In den Yngelsche Krayer" is de titel van een tentoonstelling die medewerkers van het Documentatiecentrum Zeeuws Delta gebied hebben ingericht in de voorzaal van de Statenzaal aan de Abdij in Middelburg. De tentoonstelling wil een beeld geven van de betrekkingen in de loop van de eeuwen tussen Engeland en Zeeland. De titel is ontleend aan een gevelsteen van het huis Dam 71 in Middelburg. Deze naam komt al voor in een kohier uit 1576 en is ook de naam van een schip in 1578. De Oxford Dictionary geeft als betekenis van het woord krayer klein handelsschip. Zover de geschiedenis reikt hebben er banden bestaan tussen Engeland en de Delta van Zuidwest Nederland, met name Zeeland. Handelsbetrekkingen, diplomatie en politieke relaties, veerverbindingen. Een behouden vaart naar Britannia over de ge vaarlijke Noordzee en terug was een reden tot grote dankbaarheid jegens Nehalennia, de godin in het Deltalgebied, tot uiting gebracht met fraaie gelofte (votief) stenen. Een paar eeuwen later predikte de uit Engeland komende Willibrord op Walcheren het christendom. In de 8e en 9e eeuw won het gebied bij Domburg aan betekenis als schakel in het handelsverkeer tussen het Frankische en het Anglo-Saksische rijk. Weer enkele eeuwen later speelde de wolhandel in de betrekkingen een voorname rol: de Schotse stapel in Veere. De Schotse huizen aan de kade herinneren daar nog aan. In Middelburg was er reeds in de 14de eeuw een kapel van de kooplieden van de Engelse natie. Een deel van de handel verplaatste zich naar deze stad na de val van Antwerpen. Vlissingen was van 1585 tot 1616 pand stad in handen van de Engelsen. De namen van Philips en Robert Sidney zijn aan deze periode verbonden. Vlissingen was in die jaren een brandpunt van diplomatieke be drijvigheid. Er waren ook dieptepunten in de Engels-Nederlandse betrekkingen: de vier Engelse oorlogen: 1652—1654, 1665—1667, 1672—1674 en 1780—1784. In 1809, in de Franse tijd, bezette een Engels invasieleger Walcheren. Vlissingen werd in augustus gebombardeerd. De Zeeuwse koorts versloeg duizenden man schappen en nog voor het einde van het jaar waren de laatste troepen teruggetrok ken: Antwerpen was niet veroverd. Het jaar 1875 bracht de oprichting van de Stoomvaartmaatschappij Zeeland, die op Engeland ging varen. Toen na de Tweede Wereldoorlog de Zeeland naar Hoek van Holland vertrok, leed Vlissingen econo misch en mentaal een groot verlies. Het duurde tot 1974 voordat een nieuwe lijn dienst, nu op Sheerness, begon: de Olau-lijn. In de eerste wereldoorlog, in 1917, het een Engels vliegtuig bommen vallen op Zierikzee, bij vergissing, maar met moeilijke diplomatieke verwikkelingen als gevolg. En in de tweede werldoorlog waren het ook vele Engelse mannen en jongens, die zich inzetten voor de bevrijding van Vlissingen en Zeeland. Tenslotte laat de tentoonstelling ook iets zien van hetgeen „The Missions to Seamen" doet in het Sloegebied. De diensten in de kapel in Scheldepoort, uitgaande van de Anglicaanse kerk, kunnen worden gezien in het licht van een historische traditie: ban den tussen Engeland en Zeeland van ma teriële maar ook van niet-materiële aard. De tentoonstelling, met gratis catalogus, is open van 6 juli tot 17 augustus ('s zon dags niet) en wel van 10 tot 17 uur. EVENEMENTEN TE KAMPERLAND Vrijdag 20 juli: Avro's Top-Pop in loods op het haventerrein. Aanvang 20.30 uur. Zaterdag 21 juli: Vaartocht met salonboot de „Madeleine" op het Veerse Meer. Aan boord gezellig dansen m.m.v. „The Riverside Combo". Inschepen tussen 20.00 en 21.00 uur aan het oude veersteiger bij de jacht haven. Kaarten a 15,— verkrijgbaar bij alle winkels en kampwinkels en aan de boot. Maandag 23 juli: Film „Jaws 2". Zaal: De Casembroothuis, Nieuwstraat 46. Aan vang 19.00 en 21.00 uur. Kaarten k 3,50 verkrijgbaar bij: Buijze, Veerweg; Flikweert, Noordstraat; bij de kampwinkels en aan de zaal. Woensdag 25 juli: Autopuzzelrit met vele en mooie prijzen. Inschrijving en finish in het De Casembroothuis, Nieuwstraat 46. Inschrijving 18.00 uur en start 19.00 uur. Na afloop gezellig bal in het De Casem broothuis m.m.v. „The Riverside Combo". Horizontaal: 1. deel van het jaar - 5. kant lijn - 9. vreemde munt - 10. rondhout 12. uitroep - 13. geneesmiddel - 14. gods dienst (afk.) - 15. omroepvereniging - 17. betrekking - 18. vreemde munt - 20. zege- vierder - 22. reptiel - 25. ontvangdraad 28. plaats in Zwitserland - 29. Europeaan 30. Engelse collegeplaats - 31. vochtige 33. Germaanse godheid - 35. naam - 38. een der zintuigen - 41. wrang - 42. zwaard walvis - 43. opgeld - 45. muziekterm - 47. deftige vorm van reeds - 50. zwaar vergrijp 51. vogel - 53. spet - 54. zacht metalen buisje - 55. pers. vnw. - 56. plaats op de Veluwe - 58. titel (afk.) - 59. pers. vnw. 60. mannelijk dier - 61. ijzeroxyde - 62. elk. Verticaal: 1. vrucht - 2. soort vaartuig - 3. als eerder (afk.) - 4. kornuit - 5. jongens naam - 6. antwoord betaald (afk.) - 7. schelle kreet - 8. keurtroep - 11. zangstuk 12. vogel - 16. meisjesnaam - 17. kinharen 19. scherp kijken - 21. bovenlipversiersel 23. getij - 24. delfstof - 26. uitstalkast 27. de onbekende (afk.) - 32. gesloten - 34. boom - 35. beplant stuk grond - 36. mu ziekinstrument - 37. voert af - 38. kaartspel 39. vrucht - 40. smalle opening - 41. zoon (afk.) - 44. of dergelijke (afk.) - 45. be vestigingsmiddel - 46. land in Azië - 48. half warm - 49. gedachteloze gewoonte 52. voetbalclub - 55. groot water - 57. water in Friesland - 60. eerwaarde heer (Lat. afk.). Oplossing kruiswoordpuzzel no. 634 Horizontaal: 1. dorst - 4. oss - 7. laken 10. instituut - 13. spot - 14. riet - 16. tel 18. oog - 20. ave - 22. ene - 23. gesprek 25. aal - 26. tm - 27. tee - 28. ld - 29. ae 30. als - 32. lea - 34. eo - 36. graveur 37. verhard - 38. ah - 39. eel - 41. spa 42. Ie - 43. ad - 45. lee - 47. ta - 48. kar 49. doornen - 50. ons - 52. oke - 53. sla 54. ede - 55. gnoe - 59. maan - 62. om gekeerd - 65. nappa - 66. sta - 67. aarde. Verticaal: 1. dante - 2. sip - 3. tno - 4. ot 5. sinopel - 6. st - 7. lui - 8. ate - 9. netel 11. st - 12. ur - 13. slem - 15. taal - 17. enterhaak - 18. ost - 19. gre - 21. vaderland 23. geleerd - 24. knerpen - 29. aga - 30. ave 31. sul - 32. les - 33. aha - 35. ode - 40. verlakt - 44. dreg - 45. los - 46. ena 47. toen - 48. koren - 51. sonde - 56. nop 57. oma - 58. eg - 59. me - 60. ara 61. ada - 63. es - 64. ea.

Krantenbank Zeeland

Noord-Bevelands Nieuws- en advertentieblad | 1979 | | pagina 1