NOORD-BEVELANDS NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD E] U houdt nu het meest gelezen Mad Noord-Beveland Ook u kunt werkelijk iets doen aan kankerbestrijding door Tom Lodewijk Zeeland Magazine? N». *876 Donderdag 16 augustus 1979 82e jeargwB DRUK EN UITGAVE: DRUKKERIJ MARKUSSE TE WISSENKERKE - TEL. 01107-13 08 - GIRO 206882 Abonnementsprijs ƒ20,— per jaar Franko per post ƒ32L50 per jaar Advertenties 31 ct per mm, exd. BTW. Voor fouten in advertenties per telefoon opgegeven, kunnen wij geen enkele verantwoordelijkheid dragen. FEUILLETON „Och", zei ze, „ik ben echt nog een beetje in de war, oom. Ik heb u zo weinig gastvrij ontvangen. „Kind, je wist toch niet wie ik was. En als ik dat nou meteen gezegd had. Maar ik ben nou eenmaal een ouwe rare vent, en je stond daar zo ongenaakbaar, ik wou je echt even het land opjagen." „U hield me voor de mal", zei Saskia bestraffend en hief haar vinger waar schuwend op. „Ik geloof dat u erg on deugend bent, oom." Simon Kolberg wist niet precies hoe je met zulk soort meisjes een conversatie moest voeren. Dit nichtje deed wel kin derlijk, maar was vast geen kind. Och heden nee! Hierbij vergeleken was zijn nicht Anneke, moeder van een driekoppig kroost, nog maar een baby! Hij was blij dat Thea weer binnenkwam, nog een beetje geagiteerd, want ze had zo gehaast haar programma moeten wijzigen. „Ik heb Herman even gebeld, dat hij meteen van kantoor naar huis komt", zei ze. „Hij werkt nog wel eens over, ziet u?" voegde ze er haastig aan toe om iedere verdenking als zou Herman om andere redenen later thuiskomen onmid dellijk weg te nemen. Ellie verscheen, keurig met een wit schortje voor, en diende de thee rond. Simon Kolberg zat in een grote crapeaud en overpeinsde, hoe je tijdens een thee visite bij twee dames conversatie moest voeren. Maar Thea was hier wel tegen opgewassen en vroeg hem honderd uit over zijn reis en over Brazilië. Saskia moest nog even naar de boekhandel, zei ze. Thea sputterde niet tegen. Het was voor het kind zo'n vreemde gewaarwor ding, zo'n verre bloedverwant, en uit zo heel andere kring dan zijzelf. Zo onder vier ogen kon ze een beetje meer vrijuit praten over wat oom Simon interresseerde. „En kunt u al wennen in het vader land?" ,,'t Is hier allemaal erg veranderd, en niet alles naar m'n zin", zei hij, „ik ben eigenlijk in dubio of ik voorgoed hier zal blijven, of maar weer teruggaan om m'n laatste dagen te slijten in het land van de zon". „U bent hier nog maar pas!" „Nou ja, ik vertrek niet op staande voet. Ik begin net weer een beetje de weg te leren." „U treft het dat we thuis zijn, want we zijn nogal eens weg. Karei studeert zoals u weet en is de deur uit. Saskia zit ook niet altijd bij vader en moeder thuis. Zo gaat dat als de kinderen groot worden." Zo en passant gaf ze hem de tip dat „zó maar es aankomen voor een koppie thee" niet helemaal volgens de regels was. Oom Simon begreep de wenk. „Ach ja", zei hij, ,,'t is natuurlijk bij jou anders dan bij Pieter en Anneke, daar hebben ze nog van dat kleinere grut en daar kan ik altijd binnenvallen, als ik dat wil". „Ja maar", vond Thea, „die zijn ook zo ehhuisellijk, hè? Die zitten altijd in hun eigen kringetje. U begrijpt, met Her mans positie, bij ons verloopt het leven wel even anders". Herman, in zijn positie, arriveerde juist en klapte de deur van de auto dicht. Even later kwam hij met uitgestrekte hand op oom Simon toe, mompelde iets over een Bent u reeds geabonneerd op een 2-maandelijks tijdschrift met actualiteiten, cultuur, evenementen, historie en recreatie. Het geheel in 4-kleuren om slag en alle artikelen voor zien van nog nimmer gepu bliceerde foto's. Slechts 20,per jaar. Vraag gratis proefnummer: POSTBUS 1 - WISSENKERKE conferentie, snel beëindigd. Oom Simon begreep steeds duidelijker dat onverwacht komen binnenvallen voor een koppie thee bij mensen met een dergelijke status een hoogst ongewoon gebeuren was. Thea kon nu eindelijk eens in de keuken gaan kijken en oom en neef begonnen een gesprek over de economische situatie des lands, waarbij voornamelijk Herman aan het woord was, die zijn oom een duidelijk inzicht gaf in de problemen en mogelijkheden van de va derlandse economie, en over de kapitaal markt. Uiteindelijk immers zou oom Simon toch een besluit moeten nemen over de belegging van zijn kapitaal en het kon geen kwaad dat hij merkte, dat zijn neef, als bankman, een betrouwbaar en vakkundig adviseur in zulke zaken was. Méér dan Ben, tenslotte alleen maar een handige zakenman. Mis schien kreeg hij dan ook enig inzicht in de financiële positie van de oom uit Brazilië, Want daarover had oom Simon zich nog tegenover niemand uitgelaten. Iedereen in de familie was er van overtuigd dat hij er warmpjes bijzat, dat hij daarginds dik ver diend moest hebben, maar enig bewijs daar van was nog niet voorhanden. Hij logeerde nu al veertien dagen bij Ben „U blijft nou maar bij Ben hangen", zei hij, op een invallende gedachte, op eens joviaal, „maar wij willen u óók wel eens een paar dagen hebben! Wanneer komt u eens bij ons logeren?" ,,'t Lijkt me hier wel een aardig stadje", zei oom Simon en toen hij Herman de wenkbrauwen zag fronsen, „vergeleken bij Rio, natuurlijk. Nou, zeg jij het maar jon gen. Dan schrikt je dochter tenminste niet meer van me". Herman keek verbaasd, maar Thea die net binnenkwam, kon een lachend relaas doen van de ontmoeting tussen Saskia en haar oom. „Hahaha!" lachte ook Herman, die nochtans van harte meevoelde met zijn dochter, die tenminste meer gevoel voor stijl bleek te hebben dan oom Simon. En Herman hield van stijl. Thea nog meer. Thea was, evenals Ben en Anneke, in haar jeugd geen weelde gewend geweest. Het was hard ploeteren en ze kon de mulo halen, maar toen zat ze al gauw op kantoor. De kinderen Kroonstuiver hadden zo hun eigen ideeën over de toekomst. Ben, bij wie het sjacheren er altijd al in gezeten had, zelfs als het over knikkers ging, droomde van veel geld verdienen in de handel. Thea ging het minder om geld, maar meer om stand. Een mooi huis, mooie meubels, een „salon", een koperen kaarsenkroontje, een mooi bankstel en een meisje voor halve dagen, daarmee waren Thea's wensen al vervuld. Voor dat alles was een man nodig. En die man was Herman Weezenaar. Een keurige jongen, een harde werker. Vast besloten promotie te maken. Maar met een ietsje te weinig zelfvertrouwen. Hij was dan ook verbaasd dat een knap en aardig meisje als die Thea Kroonstui ver (ze heette natuurlijk allang geen Door- tje meer) iets in hem zag. Thea zag veel in hem, dat liet ze duidelijk merken. Ze was vastbesloten Herman's ambities zo veel mogelijk te stimuleren. Zij had gelezen van vrouwen die hun mannen vooruithielpen, en zo'n vrouw zou zij zijn. Doelbewust drong ze zich in in allerlei verenigingen en commissies, liefst een beetje boven haar stand, waar men haar accepteerde omdat ze meestal méér deed dan de dames met de klinkende namen. Ze sprak een zeer beschaafd Nederlands, waarmee de jongens van Pieter en Anneke maar al te vaak de gek staken. Ze was zeer gesteld op goede manieren. Ze kocht Amy Groskamp ten Have's „Hoe hoort het eigenlijk" en paste de daarin gegeven wen ken dagelijks toe. Dit leverde allemaal z'n profijt wel op. Karei en Saskia werden gerekend tot de welopgevoede jongelui. Sommige dames mochten al eens plezier hebben over de „aanstellerij" van „dat mens" maar daar van trok Thea zich niets aan. Ze zag er op toe dat Herman, die aanvankelijk een beetje gemakzuchtig was, de uiterste zorg ging besteden aan zijn kleren. Kleren ma ken de man, zei Thea, en op die bank met al dat publiek ben jij de bank. Ook dat was zo gek niet. De directie vond dat Weezenaar een vent was waarmee men voor de dag kon komen, correct in verschijning, woord en wandel. En nu was hij adjunct directeur van het bijkantoor met een goede kans eenmaal directeur te worden. Heel het leven van Thea en Herman ging op in het streven, van dat leven een succes te maken. Binnenshuis liep alles op rolletjes. Thea was natuurlijk ook een efficiënte huisvrouw, wisselde alleen nog al eens van personeel, want ze was niet makkelijk. De kinderen liepen in het ga reel. Karei zou gaan studeren, dat stond vast, en aangezien hij maar één gymna sium-klas had gedoubleerd kon dat door gaan. Saskia was niet zo'n studiebol, maar erg decoratief om te zien, met een uitge sproken goede smaak, en Thea maakte zich over haar dochter niet al te veel zorgen. Die zou haar weg wel vinden. Eigenlijk vond in huize Weezenaar ieder een zijn eigen weg. Herman had het druk met de bank en met vele baantjes, in het Groene Kruis, in het Nut, in het zieken huis, en waar hij niet in zat, daar zat Thea. Af en toe beving hem een vaag ge voel van onrust, vooral in- het voorjaar. Dan kon hij vaag jaloers zijn op zwager Pieter die nu op een plas in een bootje zat te vissen, alléén maar denkend aan zijn dobber en het mooie weermaar Pieter was dan ook maar een arme school vos. En Thea had het altijd druk, die moest zórgen dat alles liep, thuis en daar buiten. Ruzie hadden ze niet in huize Weezenaar, dat was geen stijl. Maar ze wisten ook niet veel van elkaar. Saskia zocht haar vrienden in een andere kring, een beetje artistieker dan in het burger lijke thuis. En toen Karei eenmaal stu deerde, en lid was van het Corps, merkte vader Weezenaar wel dat het heel wat kostte, maar dat woog toch niet op tegen de glorie van een zoon als student. (Wordt vervolgd) Van maandag 27 augustus t.e.m. zater dag 8 september a.s. houdt het Koningin Wilhelmina Fonds zijn jaarlijkse huis-aan- huis-kollekte. In geheel Nederland gaan elk jaar, rond 31 augustus, bijna 100.000 vrouwen en mannen, als vrijwillige medewerk(st)ers van het Koningin Wilhelmina Fonds, weer of geen weer, op pad om, uit volle over tuiging, geld in te zamelen voor de kan kerbestrijding. De opbrengst van deze landelijke kollekte vormt voor het Koningin Wilhelmina Fonds een hechte basis, van waaruit de strijd tegen kanker kan worden gefinancierd. Het aandeel van onze plaats is daarin niet onbelangrijk, en terecht. Immers, kan kerbestrijding is een zaak die ons allen aangaat. JE KUNT EN MAG ER NIET OMHEEN. Ieder van ons is in eigen familie of ken nissenkring wel eens in aanraking gekomen met één van de tientallen vormen waarin kanker zich kan manifesteren. Alleen al in ons land eist deze ziekte elk jaar meer dan 30.000 mensenlevens. Eén op de vier Nederlanders sterft aan kanker. Zo liggen de feiten, daar kun je niet omheen. Geen reden echter om de moed op te geven, er is immers vooruitgang. Stapje voor stapje is in de achter ons liggende jaren terein gewonnen in de strijd tegen deze gevreesde ziekte. Nieuwe as pecten kwamen aan het licht, behandelings methoden konden worden verfijnd. HET KONINGIN WILHELMINA FONDS BESTAAT DIT JAAR 30 JAAR. Op dit moment geneest 25 °/o van alle kankerpatiënten. Dat geeft ons moed. Moed om verder te gaan met onderzoek, voor zorg en voorlichting. Doch, u begrijptdat kost geld. Veel geld. De jaarlijks aan de kankerbestrijding verbonden kosten stijgen snel. Uw hulp, uw financiële steun is onontbeerlijk. Helpt de kankerbestrijding, daar mag u niet omheen. U kunt dat op de volgende wijze doen: 1. U geeft een vrije gift aan de kollek- tant(e) aan de deur, of 2. U meldt zich aan als lid van het Koningin Wilhelmina Fonds tegen een minimum kontributie van ƒ5,— per jaar, en bent daarmede één van onze meer dan 600.000 leden geworden. Natuurlijk, u mag ook beide doen, ten slotte bestaat het KWF maar één keer 30 jaar. Laten wij in onze omgeving het goede voorbeeld geven. Mocht u de kollektant missen dan kunt u ook uw gift rechtstreeks overmaken op girono. 26000 t.n.v. KWF, Amstredam. HARTELIJK DANK. VRIJ UIT PRESENTEERT NIEUWE WINTERPROGRAMMA IN ZEELAND Vrij Uit, specialist in auto-vakantie reizen, organiseert in samenwerking met de Rabobank een tweetal avonden, waarop het winterprogramma 1979 -1980 wordt gepresenteerd aan het Zeeuwse publiek. De eerste presentatie wordt op 28 augus tus gehouden in de Schouwburg te Middel burg. Veertien dagen later op 11 sep tember dus volgt in het Zuidland Theater in Terneuzen de tweede show. Beide avonden beginnen om 19.30 uur. Na een inleiding door een vertegenwoor diger van de Rabobank wordt in woord en beeld aandacht besteed aan het nieuwe winterprogramma van Vrij Uit. Vervolgens geeft de bekende coureur Gijs van Lennep nuttige tips die automobilisten voor hun vakantie in de sneeuw goed van pas kun nen komen. Een modeshow besluit het ge deelte voor de pauze. In de pauze kan men in de stand van Vrij Uit alle gewenste informatie krijgen over het nieuwe winterprogramma. Hierna wordt een film vertoond, waarin geïllus treerd wordt hoe men het skiën onder de knie kan krijgen. Tenslotte wordt een quiz gehouden met Peter Knegjens als spelleider. Kaarten voor beide avonden zijn tegen een bedrag van vijf gulden verkrijgbaar bij alle kantoren van de Rabobank in Zeeland. Kruiswoordpuzzel ito. 639 Horizontaal: 2. lichaaamsholte - 7. zuivel- produkt - 9. boom - 10. insekt - 12. worm 13. bejaarde - 14. langs - 16. lidwoord - 17. groot water - 18. inhoudsmaat - 19. anno (afk.) - 20. hetzelfde (afk.) - 22. bitter vocht 24. pl. in Gelderland - 25. godin - 28. blijven steken - 31. amaril - 34. uitroep 35. voorzetsel - 36. oogglas met handvat 41. schreien - 45. bij'b. naam - 46. inhouds maat - 47. Spaanse titel - 48. eerwaarde heer (Lat. afk.) - 49. stad der oudheid - 50. naar aanleiding van (afk.) - 52. roofdier 54. kostbare stof - 56. groente - 57. ge neeswijze - 58. oosterse titel - 60. houten gebouw - 61. gelofte - 63. richtsnoer - 64. enig. Verticaal: 1. vlug - 3. hoenderachtige vogel 4. te zijner plaats (Lat. afk.) - 5. aan doeningen - 6. ontkenning - 7. Russisch schiereiland - 8. baardje - 10. berg op Kreta 11. hoefdier - 15. vervoermiddel - 17. gereedschap v. e. timmerman - 19. groet 21. onverstandig - 23. kerkelijk lied - 24. maanstand (afk.) - 26. selenium (afk.) - 27. zijkant - 29. ofschoon (Eng.) - 30. wig - 32. lang, recht stuk water - 33. een zekere - 37. bloem - 38. namelijk (afk.) - 39. ijzer houdende aarde - 40. dichterbij komen - 41. erg dom - 42. gevangenis - 43. voorzetsel 44. beschadiging - 47. wapen - 51. vuurtong 53. gegraven gat - 55. in dat geval - 57. steen - 59. masker - 62. vogelprodukt. Oplossing, kruiswoordpuzzel no. 638 Horizontaal: 1. homp - 4. pak - 7. ovatie 13. epe - 14. lelie - 16. adrem - 17. rand 19. alleen - 21. arm - 22. fa - 23. renet 25. ap - 26. sla - 28. oke - 30. ev - 32, rij - 33. Bastogne - 36. km - 37. veter - 39. snaar - 40. klei - 42. ra - 43. oe - 45. draf 46. loens - 48. kunst - 50. ep - 51. monteren 52. de - 54. en - 55. tam - 57. lex - 60. jr 62. order - 64. la - 65. opa - 67. teller 69. krom - 71. drama - 73. simon - 74. age 75. eerste - 76. man - 77. tien. Verticaal: 1. herfst - 2. opaal - 3. men - 4. plankier - 5. allee - 6. kilt - 8. van - 9. ad 10. trap - 11. Ier - 12. Emma - 15. Ee - 18. dr. - 20. ei - 24. eo - 25. avond - 27. Ar meen - 29. baron - 30. ets - 31. knaap - 33. be - 34. gareel - 35. erf - 36. kloof - 38. takel - 40. kim - 41. inter - 44. eskadron 47. sen - 49. un - 53. examen - 55. trema 56. me - 58. eloge - 59. node - 60. jaar 61. se - 62. olim - 63. rk - 66. pre - 67. tat - 68. Is - 70. rai - 72. ms.

Krantenbank Zeeland

Noord-Bevelands Nieuws- en advertentieblad | 1979 | | pagina 1