NOORD-BEVELANDS NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD m U houdt nu het meest gelezen blad op Noord-Beveland in handen Zeekind Magazine? STREEKPLAN MIDDEN ZEELAND door Tom Lodewijk N». «077 Donderdag 23 augustus 1979 82e jaargang DRUK EN UITGAVE: DRUKKERIJ MARKUSSE TE WISSENKERKE - TEL. 01107-13 08 - GIRO 206882 Abonnementsprijs 20,— per jaar Franko per post 32,50 per jaar Advertenties 31 ct per mm, ex cl. BTW. Voor fouten in advertenties per telefoon opgegeven, kannen wij geen enkele verantwoordelijkheid dragen. FEUILLETON Inmiddels had al dat streven om bij te blijven weliswaar tot resultaat gehad, dat Herman een aardig huis bewoonde en een eigen auto had, maar als bankman was hij er zich maar al te zeer van be wust, dat hij dat deed van z'n inkomen" en nog geen kans had gezien een, al was het klein, vermogen te vormen. Ook Thea voelde dat als een gemis. Dat zou nog wel komen als de kinderen voorgoed de deur uit waren, dacht ze, maar wat dén? Mis schien, als ze eindelijk een kapitaaltje had den, dat ze te oud waren om er nog van te genieten En toen was daar opeens aan de hori zon de gestalte opgedoemd van een onbe kende suikeroom. Oom Simon. Meteen had ze gedacht aan Herman, haar man, de bankman. Bij uitstek de vertrouwens man. Soms, in ogenblikken van alleenzijn, spon ze aan een stoutmoedige droom. Oom Simon, die voor al z'n zaken over legde met Herman. Oom Simon, die merk te hoe in haar huis alles op rolletjes liep en hoe verdienstelijk ze zich maakte voor gezin en maatschappij. Waarbij ze dan een enkele keer eens zou kunnen zuchten, hardop, dat dit alles van haar man en haar constant offers vroeg, dat, als dat tijd van werken voorbij was, ze eigenlijk maar zo weinig voor zichzelf hadden...!.. Ze was geschrokken van het incident met Saskia. Wat voor indruk moest oom Simon krijgen van zo'n nichtje? Ze zou Sas wel eens onderhanden nemen, haar duidelijk maken dat oom Simon een heel apart type was, maar dat het de moeite loonde een goede indruk bij hem te ma ken. En als Karei misschien binnenkort thuiskwam, maar niet te veel heldendaden van het Corps, maar degelijke praat over studie. En dan kon hij wat laten door schemeren dat hij altijd op zwart zaad zat, dat was normaal voor een student. „U blijft natuurlijk eten", had ze ge zegd. Voor het eten schonk Herman uit een goede fles een glas sherry. „Dat u het hier maar naar uw zin moogt hebben", toostte hij, en hij meen de het ook nog, want Herman was in zijn hart een goede vent, zolang hij niet werd opgejaagd door eigen eerzucht en die van zijn vrouw. Ook hij voorvoelde vaag, dat de overkomst van oom Simon mogelijk heden bood, maar hij was te reëel om daarop vooruit te lopen. Dat kwam van zelf. Het eerste wat nodig was, was een „goed klimaat". Saskia, die inmiddels was teruggeko men, werd door moeder Thea opgevan gen en kreeg de pen op de neus. Ze was intelligent genoeg om te begrijpen, dat haar beste bijdrage tot de conversatie zou zijn een geanimeerde belangstelling voor de ervaringen van oom Simon in den vreemde. Ze wist, door haar werk, iets van Brazilië af, en ze zag kans zo hier en daar een zinnetje te plaatsen dat de indruk wekte dat ze er nog veel meer van wist. Thea luisterde met genoegen en trots. Het was een geslaagde maaltijd, al vond oom Simon al dat gedoe met vingerdoek jes en zo al net zo vermoeiend als bij Ben, en dacht hij met enige weemoed aan de huiselijke maaltijd bij zijn nichtje An neke. En hij beloofde, dat hij volgende week Bent u reeds geabonneerd op een 2-maandeUjks tijdschrift met actualiteiten, cultuur, evenementen, historie en recreatie. Het geheel in 4-kleuren om slag en alle artikelen voor zien van nog nimmer gepu bliceerde foto's. Slechts 20,per jaar. Vraag gratis proefnummer: POSTBUS 1 - WISSENKERKE voor een lang weekend bij zijn nicht Thea zou komen logeren. HOOFDSTUK IV VYaarin de suiker-oom een karper vangt en een compagnon vindt. „Zo," zei Karei Kroonstuiver, „is die ouwe sok er eindelijk es vandoor ge gaan?" „Wie bedoel je?" vroeg zijn moeder scherp. „Laat me niet lachen," verzocht Karei moe, „je hoeft voor mij niet de grande dame te spelen. Ik bedoel die ouwe sok uit Brazilië." „Je oom Simon logeert een paar dagen b;i oom Herman en tante Thea," zei Jean ne stijfjes. „O, dus hij komt weer terug? Hebben jullie hem voor vast?" „Ik zie niet in, wat jou dat aangaat," zei z'n moeder scherp, „zelfs al was het zo". „Dus het is niet zo." „Wat kan het je schelen?" „Ik hou niet van klaplopers." Jeanne kreeg rode plekken in haar hals, altijd als ze zich opwond. En dat ze zich opwond, kwam omdat deze zoon een aartje naar zijn moeder had, en in vele opzichten dacht als zij. Karei kon soms zo ongemak kelijk dicht komen bij een waarheid, die Jeanne Krol zichzelf niet wilde bekennen omdat het niet fatsoenlijk was zoiets te zeggen, zélfs al dacht je het. Jannetje Krol's vader was mesthande laar geweest, iets waarover ze zich niet behoefde te schamen, al deed ze het. De oude Krol maakte het woord van keizer Vespasianus tot het zijne: „geld stinkt niet." Hij had buitengewoon genoten toen iemand hem eens verteld had, dat de kei zer dit zei omdat hij met mest werd ge gooid, nadat hij een belasting op mest had geheven. Douwe Krol had al -zijn bruine tanden bloot gelachen en zijn hond Vespasianus genoemd. Hij had, vooral in en na de oorlogsjaren, zeer veel verdiend, en al was er een hoop zwart geld bij, hij stond „aan de goeie kant" en had zelfs zo af en toe onderduikers een handje gehol pen. Hij was met geldverdienen opgehou den toen hij het jjenoeg vond om te gaan „zitten leven", maar terwijl iedereen dacht dat hij wel honderd kon worden, sloeg hij op z'n hoge fiets linksaf zonder op of om te kijken en toevallig passeerde juist een zware vrachtauto. Douwe Krol had geen kans en Jannetje was wees. En enig erfgename. Ze had toen al kennis gemaakt met Ben Kroonstuiver, een handige knaap, een jongen waar wel wat inzat. Douwe Krol mocht hem wel. Hij wist dat zijn Janneke, met haar hoogrode kleur en haar eigenaardige loop (net of ze achter de melkkar loopt, had haar neefje Kees eens gezegd) moeders mooiste niet was; dat ze een behoorlijke bom centen mee bracht, zou ongetwijfeld zijn nut heb ben. Maar hij zag haar toch niet graag met een leegloper en duitendief getrouwd. Nu, dat was Ben Kroonstuiver niet. Hij kon Janneke's centen best gebrbuiken, maar niet om er van te rentenieren, en zijn ideaal, een eigen bedrijf, kon hij er mee verwerkelijken. Hij had de conjunctuur mee. In het begin was het hard ploeteren. Jan neke zelf deed de administratie en de boek houding. Nu was ze geen Janneke meer, maar Jeanne. Ze woonde in een mooi groot huis vlak bij de fabriek. Ze had al gauw gesnapt dat je aan geld op zichzelf niets had, als je er niets mee wist te doen. Ze zag geen kans in de kring van de upper ten te komen, maar er kwam toch een kring van „zakenvrienden" en hun vrou wen, waarin Jeanne probeerde de boven toon te voeren. Haar zoon Karei, leek uiterlijk meer op zijn vader, maar had het karakter van zijn moeder. Hij was ook bepaald geen studiebol en had moeizaam en met diverse herhalingen de mulo afgelopen. Tot hij in militaire dienst moest, had hij een beetje omgehangen, want het stond immers vast dat hij bij vader in de zaak zou komen. Hij was de hoop en de trots van zijn moeder. De streken die hij uithaalde, het weinig positieve dat hij presteerde, het werd allemaal op rekening geschreven van „wilde haren". Ook Ben klemde zich vast aan de gedachte dat zulke jongelui later de braafste huisvaders en de beste zaken mensen werden. Wat Karei in de fabriek het meest aan stond, was het baaszijn. De Jonge Baas. Dat lui waarmee je vroeger op school ge gaan had, meneer moesten zeggen. Het streelde hem als hij de meisjes op het kantoor hoorde praten van „de jonge me neer". Dat werd je zo maar automatisch, omdat je vader nu eenmaal baas was. Hij was in 't purpur geboren. Vader Ben was een harde zakenman, maar hij kon nooit vergeten dat hij als gewone jongen begonnen was. Al was hij niet eens in alle opzichten een ideale werkgever, zijn mensen konden veel van hem hebben, omdat hij „gewoon" was. Hij kon tekeer gaan als een brulboei, maar ook met interesse luisteren naar sterke hengelverhalen, schudde grinnikend de hand van 'n arbeider, die juist vader geworden was en informeerde naar 'n an der. wiens vrouw in 't ziekenhuis lag. Hij was er zich ook van bewust, dat hij voor die mensen verantwoordelijkheid droeg. Hij kon soms de fabriek inkijken, den kend: dat hele stel komt eind van de week bij mij het loonzakje halen, en ik moet zorgen dat het geld er is. Daarom wilde hij ook niets horen van nieuwerwetsig- heden als ondernemingsraden, vond het al erg genoeg als hij met de bonden te maken had bij het afsluiten van een CAO. (Nadruk verboden) In de week van 10 tot 14 september a.s. zullen op 16 plaatsen in Midden-Zeeland (Walcheren en de Bevelanden) bijna 30 ge spreksgroepen bij elkaar komen om mee te denken en mee te praten over het in voor bereiding zijnde streekplan Midden-Zeeland. Voor de eerste inspraakronde hebben zich bijna 400 inwoners en inwoonsters van dit gebied aangemeld. Zij ontvangen de spe ciaal voor deze inspraak samengestelde brochure „Meepraten over Midden-Zeeland" die een samenvatting is van een uitvoerige nota over uitgangspunten en doelstellingen van het streekplan. De brochure beschrijft in het kort de procedure en bevat para grafen over onderwerpen als bevolkings groei. werkgelegenheid, bevolkingsspreiding, recreatie, verkeer en vervoer, landbouw en natuur en landschap. Elke paragraaf eindigt met een aantal discussiepunten. De brochure in een oplage van 2.000 exemplaren en voorzien van een aantal kaartjes, grafieken en foto's is of wordt ook toegezonden aan ongeveer 600 personen die daarom hadden gevraagd door een bon in te zenden uit een enkele maanden ge leden in het hele streekplangebied huis aan huis verspreide informatiefolder. De verwachting is dat van deze 600 na lezing zich nog een aantal opgeven voor de ge spreksgroepen. Ook anderen kunnen dat nog doen en wel voor 28 augustus a.s. bij: Inspraak Midden-Zeeland, Provinciehuis, Middelburg. Daar is belangstellenden ook een gratis exemplaar van de brochure ver krijgbaar. De plaatsen waar de gespreksgroepen bij elkaar komen (vier maal, om de veertien dagen, of meer als dat te weinig mocht blijken) zijn: op Walcheren Middelburg (niet minder dan zeven gespreksgroepen), Vlissingen (vier stuks), Oost-Souburg, Kou- dekerke, Meliskerke, Serooskerke en Oost- kapelle;op Noord-Beveland Colijnsplaat, Kortgene en Wissenkerke, en in Zuid-Be veland Kruiningen, Kapelle, Goes (vier groe pen), 's Gravenpolder, Heinkenszand en 's Heerenhoek. Elke groep heeft een gespreksleider en een rapporteur. Zij hebben voor hun werk in speciale bijeenkomsten de nodige tech nische aanwijzingen ontvangen. Deze eerste inspraakronde gaat over de uitgangspunten en doelstellingen van het nieuwe streek plan. De resultaten ervan zullen aan gede puteerde staten worden aangeboden. Eind oktober moet deze ronde worden afgeslo ten. In de loop van volgend jaar komt er een tweede inspraakronde die zich zal rich ten op de onderdelen van een vooront werp-streekplan. PV 'DE BLAUWE DOFFER' - KORTG. Uitslag wedvlucht Compiegne op 18 aug. '79 Deelname 327 jonge duiven 1 P. v. Belzen 15.18.29 252.947 2 L. de Fouw en Zn. 19.27 247.540 3 W. C. Leenpoel 20.37 247.677 4 A. v. d. Kreeke 20.43 247.698 5 S. M. Branderhorst 20.39 247.600 6 W. C. Versluijs 21.19 248.114 7 S. M. Branderhorst 20.56 2 24.24 249.540 23.17 2 3 8 P. J. Wilderom 9 W. C. Versluijs 10 S. M. Branderhorst 23.06 189 186.7 184.4 182.1 179.8 177.5 175.2 172.9 170.6 168.3 GESLAAGDEN DIPLOMA MACHINESCHRIJVEN Op de te Goes gehouden examens Ma- chineschrijven slaagden onderstaande per sonen voor hun diploma Machineschrijven: uit Wissenkerke de dames M. L. A. Dour- leyn, C. S. Ouwendijk en Y. Vos en de heren M. A. Imanse en J. N. Karstanje; uit Kamperland mejuffrouw C. de Kam en mejuffrouw F. J. Leendertse; uit Geersdijk mejuffrouw T. S. M. Kouwer en mejuffrouw T. L. Sandee; uit Colijnsplaat de heren L. en P. de Waal. Allen werden opgeleid door Typeschool Koetsdijk te Oudenbosch. Kruiswoordpuzzel no. 640 Horizontaal: 1. verlichtingsartikel - 3. deel v. e. muziekinstrument - 8. vlug - 11. jong 13. deel v. d. bijbel (afk.) - 15. voorzetsel 16. uitroep van pijn - 18. welwillende lezer (Lat. afk.) - 19. rang, trap - 20. gewicht 22. niet vochtig - 23. en anderen (afk.) - 24. heimelijk - 27. onder anderen (afk.) - 28. vaartuig (afk.) - 30. verlaagde toon - 31. N.V. (fr.) - 32. naschrift (afk.) - 34. de on bekende (afk.) - 36. eenh. v. kracht (afk.) 38. voorgerecht - 39. zuidvrucht - 40. ge troffen 41. onmeetbaar getal - 42. tandarm zoogdier - 43. natuurkundeterm (afk.) - 44. frans voegwoord - 46. voorzetsel - 47. uit roep - 49. afstandsmaat (afk.) - 50. ver sturen - 55. ons inziens (afk.) - 57. appel 58. baan voor balspel - 59. tegenstander 60. grondtoon - 61. water in Friesland - 62. jongensnaam - 63. zangnoot - 65. houten of metalen raamwerk - 71. Europeaan - 72. nachtverblijf voor automobilisten - 73. deel v. d. hals. Verticaal: 1. uitgestrekte - 2. familielid - 3. selenium (afk.) - 4. bijwoord - 5. vertegen woordiger - 6. de somma van (afk.) - 7. het romeinse rijk (Lat. afk.) - 9. klaar - 10. rivier in Rusland - 11. kostbaar gesteente 12. wederhelft - 14. openbaar vervoermid del - 15. naar aanleiding van (afk.) - 17. vaasje - 18. kwaad - 20. plaats in Brabant 21. noodsein - 25. hoefdier - 26. deel v. Europa - 29. nauwe straat - 32. muziek instrument - 33. deel v. Amerika (eng. afk.) - 35. lyrisch gedicht - 37. grote bijl 43. vlek - 45. te zijner tijd (afk.) - 46. meisjesnaam - 48. huisdier - 49. deel v. e. boom - 50. weidedieren - 51. gast - 52. gemoedsstemming - 53. zwijn - 54. afgunst 56. afgod - 64. rivier in Italië - 66. voor zetsel - 67. onder officier (afk.) - 68. voor zetsel - 69 stofmaat - 70. zangnoot. Oplossing kruiswoordpuzzel no. 639 Horizontaal: 2. oksel - 7. kaas - 9. olm 10. ieme - 12. pier - 13. oude - 14. via 16. het - 17. zee - 18. mud - 19. ao - 20. id - 22.- gal - 24. Ede - 25. Eos - 28. stok ken - 31. smergel - 34. ah - 35. na - 36. lorgnon - 41. snikken - 45. Lea - 46. ton 47. don - 48. rd - 49. Ur - 50. nav - 52. vos - 54. elp - 56. sla - 57. kuur - 58. imam - 60. keet - 61. eed - 63. norm - 64. uniek. Verticaal: 1. rap - 3. korhoen - 4. sl - 5. emoties - 6. snee - 7. Krim - 8. sik - 10. Ida - 11. ezel - 15. auto - 17. zaag - 19. ade - 21. dom - 23. psalm - 24. ek - 26. se - 27. flank - 29. tho - 30. keg - 32. rak - 33. ene - 37. roos - 39. oer - 40. naderen - 41. stupide - 42. nor - 43. in 44. kras - 47. dolk - 51. vlam - 53. put 55. dan - 57. kei - 59. mom - 62. ei.

Krantenbank Zeeland

Noord-Bevelands Nieuws- en advertentieblad | 1979 | | pagina 1