NOORD-BEVELANDS NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD U houdt nu het meest gelezen blad 100 jaar muziek in Kortgene I1 I I18 I 8E B 1 B 1 L B i 1 I57 ■I door Tom Lodewijk Zeeland Magazine? 6 21 31 33 34 51 42 43 fl 49 bü bb Mai M78 Donderdag 30 augustus t®79 82a Hawaï, DRUK EN UITGAVE: DRUKKERIJ MARKUSSE TE WISSENKERKE - TEL. 01107-13 08 - GIRO 206882 Abonnementsprijs 20,— per jaar Franko per post ƒ32,50 per jaar Advertenties 31 ct per mm, exd. BTW. Voor fouten in advertenties per telefoon opgegeven, kunnen wij geen enkele verantwoordek^dteid dragen. FEUILLETON Karei vond dat ouderwetse denkbeelden, al besefte hij niet dat hij zelf nog midden in de negentiende eeuw stond. Voor hem ging het om de winst. Lonen en prijzen fungeerden daarin, maar mensen niet. Het was al erg genoeg, dat je vanwege de krappe arbeidsmarkt niet kon doen wat je wou. De mensen in de fabriek meer nog dan die op kantoor wisten dat „de jonge meneer" hen eenvoudig niet zag. Hij reed in zijn snelle sportwagen, hij liet in dure restaurants dg kelners voor zich vliegen, voorzover ze dat nog deden. Dat was alle maal nodig voor de representatie en daarin vond hij zijn moeder aan zijn kant, die dit een machtig woord vond. Douwe Krol was verre van representatief geweest, met z'n eeuwige pet en de mesthandel was het al evenmin. Ben had voor die dingen zo geen gevoel, die zou liefst nog na een drukke dag z'n das afdoen en z'n sokke- voeten op een andere stoel leggen. Jannetje zag in zoon Karei de kans, om helemaal boven het verleden uit te komen. Als Ben eens klaagde over de grote kosten die zoonlief veroorzaakte, als er eens wrij ving was omdat Karei wat al te veel uit de hoogte tegen de mensen was opgetreden, wist Jeanne, zoals ze thans heette, altijd woorden ter verdediging te vinden. „Jij en je zoontje" had Ben eens gezegd en hij besefte zelf niet hoe juist hij de situatie had geschetst: moeder en zoon aan de ene, hij aan de andere kant. Maar ook hij klemde zich vast aan de zoon en opvolger. Anders immers had hij tevergeefs geleefd en gewerkt. Want Ben Kroonstuiver was één van die mensen die menen dat het levensdoel er in gelegen is, dat hun werk door anderen wordt voortgezet. „Anders," zei hij, „ging ik net zo lief iedere dag vissen." In heerlijke onwetendheid omtrent het gesprek tussen moeder en zoon, waarvan hij het onderwerp vormde, zat oom Simon in een roeibootje op de plas naast zijn nieuw ontdekte neef Pieter de Jong. Hij logeerde bij Herman en Thea, maar daar voelde hij zich voortdurend op visite en had er dan ook een dag van genomen om met Pieter te gaan vissen. Hij zat er nu vlakbij, Pieter en Anneke woonden maar een kwartiertje van Herman vandaan. Het was stil op het water. Af en toe kwam er geluidloos, behalve wat vaag geruis van water en van wind in de zeilen, een jolletje of een schouwtje langs, dan werd er een hand opgestoken. Verderop tjotterde de motor van een beurtschipper en een statige Lemsteraak met witte zeilen toonde dat er ook in de vrijetijdsbesteding rangen en standen waren. Maar op het water, zei Pieter. die zelf een klein schouwtje had, ging het er alleen om of je een goeie zeiler en een goeie sportsman was. Oom Simon zat vredig naar zijn dobber te staren en trok af en toe eens aan zijn pijp. Gek, dacht hij, noch bij Ben, noch bij Herman ontbrak het hem aan iets. Alles was er royaler en geriefelijker dan bij Pieter en Anneke. En toch had hij hier, in dit bootje, naast zijn neef „de school meester" pas het gevoel, werkelijk vrij man te zijn en te genieten van het leven. Op zitten en pootjesgeven was er niet bij. Je kon helemaal jezelf zijn, want de anderen waren dat ook. Er werd ook helemaal geen drukte gemaakt. Neef én oom gingen samen vissen. Dat was het doel van de tocht. B»nt u reeds geabonneerd op •en 2-maandelijks tijdschrift met actualiteiten, cultuur, evenementen, historie en recreatie. Het geheel in 4-kIeuren om slag en alle artikelen voor zien van nog nimmer gepu bliceerde foto's. Slechts 20,per jaar. Vraag gratis proefnummer: POSTBUS 1 - WISSENKERKE Inmiddels verleende de vis weinig mede werking. „Ze hebben vakantie," wist Pieter. „Ze verlangen helemaal niet naar de pan," stemde Simon bedroefd toe. „Dat zal Anneke spijten." „Geloof dat," grinnikte Pieter, „die is nogal tuk op al die rommel. Ik heb es één keer een snoek gevangen. Mens nog toe, alles stond overeind. En al die graten! Ik had maar één troost, de jongens waren diep onder de indruk." Ze zwegen en visten weer. „Hoe bevalt u nou dat niksdoen?" vroeg Pieter, steeds starend op zijn simmetje. „Nou, jong, eerlijk gezegd, maar matig. Ik ben geen man om met m'n duimen te draaien." „Nee," knikte Pieter. Het was hem dui delijk. „ik zoek wat te doen, maar ik moet er een beetje sjenieïgheid in hebben, zie je? Niet te veel zorgen, een beetje eigen baas, en liefst niet aismaar binnen. Daar moet je tegenaan lopen." „Ja," zei Pieter, „als je gaat zoeken vind je het niet, stiekum wachten tot het voorbij drijft en dan ophalen." Maar hij sprak aan dovemansoren, want oom Simon was in een andere wereld. Hij had „een bewijsje", er was duidelijk daar onder water een lief hebber komen opdagen. „Eindelijk," zei Pieter, „wat zal het wezen, een witvisje?" „Nee," zei oom Simon gespannen, „dit is wat anders, jong. Pats, daar gaat ie. Nou, maar dat is een knaap!" „Laat 'em niet schieten," vermaande Pieter. Nu. dat was oom Simon bepaald niet van plan; met een ijver, een betere zaak waardig, voerde hij de strijd met de nog onzichtbare vis, die niet op de kennismaking met oom Simon gesteld bleek. En toen hij wild uit het water opsprong, zagen de twee hengelaars eindelijk wat er aan de haak spartelde. „Een reus van een karper!" schreeuwde Pieter opgewonden. „Jaja," hijgde oom Simon, want de reus van een karper gaf hem handen vol werk. „Wacht," zei Pieter ijverig, „zal ik effe," maar hij maakte de zin niet af. In zijn ijver om zijn maat te hulp te komen, struikelde hij en wankelend proberend zijn evenwicht te bewaren, belandde hij met een grote plons in de woelige baren. „Hou 'em vast," schreeuwde hij naar oom Simon, „ik red me wel!" Een zwaar geronk overstemde zijn woor den. Met een sierlijke boog en een brede schuimbaan voer een kleine sloep met bui tenboordmotor op hem af. „Hier moet je wezen," riep de schipper, en naar oom Simon, „houd 'em aan de lijn, meneer, ik pik deze dooje visjesvreter wel op." Pieter stak een nat hoofd boven de golven, spuwde met een vies gezicht wat water uit eii maakte zich gereed om zijn redder van antwoord te dienen. „Niet preken, klim d'r in," zei de redder. „En dan zullen we es kijken wat die ouwe baas klaarmaakt." Oom Simon, ofschoon hevig benieuwd hoe Pieters leven werd gered, was geheel be vangen door jagersinstinct. Hij dacht niet aan loslaten, integendeel bracht hij de kar per al dichterbij. Hij voelde hoe de boot hevig schommelde en begreep, dat er iemand overstapte. Een bruin gezicht met baard dook in zijn gezichtskring op, alsmede een schepnet. „We krijgen 'em ook nog," zei de baard. Vijf minuten later was het bekeken. In derdaad was het een pracht van een karper. Oom Simon's borst zwol van trots. „Nau welijks in 't land en nou al roem," zei hij stralend. Naast elkaar lagen de beide boten. Pieter, in de sloep, was bezig zich van zijn natte kleren te ontdoen. „D'r ligt nog een ouwe werkbroek van mij," zei de baard, „als je niet in adam- kostuum wilt lopen, trek die dan maar an." „Zozo," zei oom Simon, „nou u kwam net bijtijds." „U moet niet met schoolmeesters gaan vissen," zei de baard, „daar komt niks dan narigheid van. Dat zie je nou alweer." „Luister niet naar wat die vent zegt," protesteerde Pieter, tijdens het uittrekken van een kletsnat hemd, vanuit het andere schuitje. „Hij heeft iets tegen schoolmees ters, omdat ie het zelf nooit verder dan de derde klas heeft gebracht." Oom Simon grijnsde naar de baard. „Jul lie kent mekaar zeker." „Nou, ik zou Pieter niet kennen! Ik heb hem bij vergissing het leven gered, anders had ik hem laten dobberen. D'r is niks an verloren, meneer." „Jij mij het leven gered," protesteerde Pieter. „Je had me bijna overvaren, sukkel. Ik heb jou niet nodig!" „Maar wel m'n broek," constateerde baardmans tevreden. „Kleed je nou an, want het is geen gezicht, al die beenderen." Oom Simon knorde van genoegen. Niet alleen had hij een knaap van een karper gevangen, helemaal alleen, ondanks de duik- demonstratie van zijn neef, maar hier was een man komen opdagen waarmee je ook figuurlijk uit vissen kon gaan, dat wist hij meteen. „Ik ben Simon Kolberg," zei hij, „en Pieter is mijn aangetrouwde neef." „Zo," zei de baard, „ik heet Sjoerd Bol. Tia, je weet niet wat je in de familie krijgt, hè? Het is een misstap van Anneke geweest, denk ik altijd maar." „Ik kom zo bij je," dreigde Pieter, die net bezig was de laatste hand aan zijn schaars toilet te leggen. „Pas maar op, dat je er dan niet wéér induvelt. Ik heb geen twee broeken," trei terde Sjoerd. Nadat oom Simon bemiddelt had tussen de man met de baard en Pieter, die aanbood zijn levensredder te water te werpen, to verde Sjoerd ergens uit een kastje van de sloep een kleine, vierkante fles te voorschijn, waarvan hij Pieter de inhoud sterk aanbeval tegen „de kippekoorts." Ook oom Simon versmaadde de medicijn niet en Sjoerd nam de laatste en grootste slok. „Ziezo," zei hij, „alle goeie dingen bestaan in drieën. Wat gaan we doen, jongens? Piet, ga mee naar de werf, dan kunnen je kleren drogen. Ennezouwen we die karper dan niet soldaat maken?" „Ben je gek," meende Sjoerd, „niks voor Anneke." Oom Simon meende van zijn neef al zoiets gehoord te hebben. „Maar niemand gelooft me als ik vertel „Zien is geloven," besliste Sjoerd. „We maken d'r een foto van. De karper een beetje naar voren, dan lijkt ie nog groter en u zakt een beetje door uw knieën." „Je bent een schurk," lachte Simon Kol berg. (Wordt vervolgd) Voor feestvieren bij een 100-jarige vere niging is niet veel moed nodig. Meer lof kan men toeschuiven naar al degenen, die gedurende een eeuw de muziekvereniging in stand wisten te houden. Wat een doorzetting en opoffering moeten de bestuursleden en leden van het eerste uur hebben gehad om met eenvoudige in strumenten een harmonisch geluid voort te brengen. Zij toch wisten het te klaren om na dagen ja lange dagen hard werken een avond per week vrij te maken om bij kou en kaarslicht te oefenen en te repeteren. Steeds te voet langs vrijwel onbegaanbare wegen werd getrouwelijk en eensgezind getornd om zuivere tonen uit te stoten. De naam „Eendracht Maakt Macht" is veel betekenend en hulde voor de leden, die steeds streefden om de vaandelspreuk te handhaven. Het saamhorigheidsgevoel moet toch wel bijzonder groot geweest zijn. Van het karige loon en grote verscheiden heid van kleding en uitrusting, bezochten zij te voet de omliggende plaatsen op Noord-Beveland, waar zij de „muziekkie- men" achterlieten. Na enkele jaren ontsproot een zuster vereniging te Wissenkerke, die onlangs haar 90-jarig bestaan mocht vieren. Een vereni ging, die ook thans goed floreert en van aanpakken weet. Huidige leden, adspirantleden en vele toekomstige muziekbeoefenaars, uw bedje is gespreid. De begeerte tot het optreden in uniform is al jaren verwezenlijkt en de werkdagen zijn thans zodanig ingekort, dat er in vergelijking met vroeger een zee van tijd over moet zijn voor de mu ziekbeoefening. Het draaien aan een knop of het beluisteren van mechanische muziek kan nimmer die bekoring geven als wat men zelf produceert. Jongelui, ban luiheid en laksheid uit uw agenda. Het verhoogt de eendracht en het geeft u macht. De bevolking draagt de muziek een warm hart toe, niet alleen met woorden, maar ook met daden, getuige de goede opbrengst van ingezetenen, oud-dorpsgenoten, midden standers en instellingen, etc. voor de viering van het 100-jarig bestaan. Dit is geen loze kreet, want zelfs het gemeentebestuur van Kortgene onderschrijft dit, door aan het jubilerende korps met een groot scala van genodigden, een offi ciële receptie aan te bieden op vrijdag 31 augustus a.s., aanvangende om 19.00 uur in het dorpshuis „De Pompweie" te Kort gene. Aansluitend hierop organiseert het werkcomité een gezellige avond met mede werking van The Riverside Combo. Zaterdag 1 september a.s. staat de 100- jarige E.M.M. de gehele dag in het midden van de belangstelling. 's Morgens met torenmuziek, herauten te paard en groepjes paarden/pony's zullen u tonen, dat het een bijzondere dag is. Een echt draaiorgel zal al spelende de stemming verhogen. In de namiddag zullen een aantal mu ziekkorpsen hulde brengen aan E.M.M. bij een muziektent op het Kerkplein en ver volgens zullen deze korpsen bij toerbeurt concerteren op de tent. Voor de jeugd zal een jeugdprogramma in „De Korenbeurs" worden georganiseerd en één muziekkorps zal zelfs gaan musiceren in het Pensiontehuis Noord-Beveland, zodat jong en oud bij dit unieke gebeuren wordt betrokken. In de avonduren komt een groot muziek korps „Kolpings' Zonen" uit Bergen op Zoom een gevarieerd muziekprogramma verzorgen en tot slot zal het muziekkorps uit Oost-Souburg optreden met een taptoe en fakkel-lampionoptocht. Toont uw belangstelling en komt allen naar Kortgene. Een aantal programma's zijn nog te koop op de straat en bij de sigarenwinkelier Fa. Post aan de Hoofd straat. Door nijverige handen zijn borden met muziekbalken gemaakt, die geplaatst zijn bij de toegangswegen tot het dorp Kortgene. DOE IETSHEEL ZEELAND OP DE FIETS Zaterdag 1 september 1979 Provinciale Fietsdag Zeeland Ook in de gemeente Wissenkerke bestaat de mogelijkheid aan deze provinciale fiets dag Zeeland deel te nemen. De Commissie Sportieve Recreatie in de gemeente Wissen kerke heeft hiertoe een route van ongeveer 35 km in de gemeente uitgestippeld. U kunt tussen 9.00 en 12.00 uur starten te: Wissenkerke, hal Dorpshuis, Voorstr. 20; Kamperland, hal Dorpshuis, Nieuwstraat 46; Geersdijk, hal Drenthehuis, Hoofdstraat. De deelnemersbijdrage bedraagt 2,50 per persoon. Aan het eind van de tocht wordt een medaille uitgereikt. Fiets daarom eens mee. Kruiswoordpuzzel no. 041 2 3 4 5 7 8 s ,0 11 12 14 15 16 17 19 20 22 23 24 25 2b 27 28 29 30 32 35 3S 40 44 47 48 51 52 54 56 58 Horizontaal: 1. noodgebouw - 4. borstharnas 6. indien - 8. gewicht - 9. muziekinstrument 11. halfedelsteen - 13. soort onderwijs - 14. onderwijzer - 16. eminentie (afk.) - 18. Europeaan - 20. schermbloemige plant - 21. heuvel - 23. Europeaan - 25. spoorstaaf 26. voorzetsel - 28. staaf - 30. vochtig - 31. vleesgerecht - 32. tafelfles - 34. getreiter 36. glibberig - 37. strafwerktuig - 39. op gedragen werk - 41. deel van een bijenkorf 44. laatste nieuws (afk.) - 46. oefenen - 50. geogr. aanduiding (afk.) - 51. plaats in Duitsland - 53. deel van een trap - 55. Eng. telwoord - 56. steen - 57. arbeidzaam 58. oorzaak. Verticaal: 2. aanhaling - 3. vochtig - 4. oude boomtronk - 5. deel van Amerika (Eng. afk.) - 7. snavel - 8. toegankelijk 9. land in Europa - 10. dubbelklank - 11. jongensnaam - 12. buigzaam - 13. koeien- maag - 15. noodsein - 17. afstandsmaat 19. projectiel - 20. het in voorraad vervaar digen - 22. tuin - 23. Frans voegwoord 24. toets alleen (afk.) - 25. tiert - 27. bevel 29. Eng. lidwoord - 32. afnemer - 33. vreemde munt (afk.) - 34. pers. vnw. - 35. ongekookte - 36. bitter vocht - 38. schaap 40. koud - 42. toestand van rust - 43. boom 46. kleurnuance - 47. slede - 48. deel van de "bijbel (afk.) - 49. naar beneden - 52. paard - 54. aanw. vnw. Oplossing kruiswoordpuzzel no, 040 Horizontaal: 1. lamp - 3. snaar - 8. gauw 11. jeugdig - 13. n.t. - 15. na - 16. au 18. b.l. - 19. graad - 20. ons - 22. droog 23. e.a. - 24. verstolen - 27. o.a. - 28. ms 30. es - 31. sa - 32. ps - 34. mm - 36. pk 38. soep - 39. dadel - 40. raak - 41. pi 42. ai - 43. sg - 44. et - 46. ah - 47. oh 49. km - 50. verzenden - 55. oi - 57. renet 58. tra - 59. vijand - 60. ut - 61. Ee 62. Ed - 63. do - 65. rooster - 71. Noor 72. motel - 73. keel. Verticaal: 1. lange - 2. ma - 3. se - 4. nu 5. agent - 6. ad - 7. ri - 9. af - 10. Wolga 11. jade - 12. gade - 14. tram - 15. nav 17. urn - 18. boos - 20. Oss - 21. sos 25. rendier - 26. Lapland - 29. steeg - 32. piano - 33. USA - 35. ode - 37. aks - 43. smet - 45. tzt - 46. Ina - 48. hond - 49. kruin - 50. vee - 51. ster - 52. ernst 53. ever - 54. nijd - 56. idool - 64. Po 66. om - 67. oo - 68. te - 69. el - 70. re.

Krantenbank Zeeland

Noord-Bevelands Nieuws- en advertentieblad | 1979 | | pagina 1