NOORD-BEVELANDS NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD CD II Houdt nu het meest gelezen blad op Hoofsi-Beveland door Tom Lodewijk Zeeland Magazine? Mm 0680 Donderdag 13 september 1679 83e l&argagg DRUK EN UITGAVE: DRUKKERIJ MARKUSSE TE WISSENKERKE - TEL. 01107-13 08 - GIRO 206882 Abonnementsprijs ƒ20,— per jaar Franko per post 32,50 per jaar Advertentks 31 d per mm, exd. BTW. Voor fouten in advertenties per telefoon opgegeven. Kannen wij geen enkele mantaraordeKJfckeid dragen. FEUILLETON Jeanne zag hem waakzaam aan. Ben had geen souplesse, vond ze. Ze voelde best aan, waar hij naar toe wilde. Het geld van oom Simon in zijn bedrijf en dat zou daar heel welkom zijn. Maar zoiets te zeggen met de hele familie er bij! Ze zag hoe Thea de oren spitste. Stom! „Ik weet niet of het op onze weg ligt," zei Herman, „om oom Simon in deze advies te geven." Jeanne was het ditmaal met hem eens. Te gevaarlijk, in deze kring. „Maar u hoeft toch niet te werken om aan de kost te komen?" boorde Thea nog eens het onderwerp aan. Ze moest er haring of kuit van hebben. „Wie niet werkt, zal ook niet eten," zei oom Simon geheimzinnig. „Ik ben nog lang geen ouwe vent met m'n achtenvijftig jaren. Ik ben nog niet aan m'n AOW toe, zoals jullie dat hier zeggen. Stilzitten is niks voor mij. Ik wil niet teren op andermans zak en voortdurend andermans gastvrijheid gebruiken, ook al hebben jullie daar blijk baar geen bezwaar tegen. Ik heb, dankzij die gastvrijheid, de tijd gehad om hier en daar es rond te kijken en ik heb een baantje gevonden dat me aanstaat." „Een baantje gevonden!" riep Jeanne uit. „Ja, op een klein scheepswerfje." Pieter zat te grinniken. Voor hem was het geen nieuws. „Hebt u een scheepswerf gekocht?" vroeg Jeanne. „Gekocht? Welnee kind, waar denk je an. Het is maar een heel klein eenmansbedrijfje, wat jachtenreparatie en zo. Maar ik hou van dat werk, ik hou van alles wat verband houdt met varen, heb zelf gevaren trouwens. Nou, die man kon er wel iemand bij ge bruiken." „Dus u," Jeanne moest het even ver werken, „gaat gewoon werken als knecht op een werf?" „Als je met je tweeën bent," zei oom Simon, „praat je niet zo van baas en knecht. Sjoerd zegt ome Simon tegen me en ik zeg Sjoerd." Ome Simon! Tja, dacht Thea en ze bezag hem met andere ogen. Hij is toch maar gewoon een burger mannetje gebleven. Op weg naar huis begon ze er al in de auto over. „Wat kan een mens verblind zijn," zei ze heftig, „alléén omdat we die verhalen hadden gehoord over de miljoenen van oom Simon, hebben we heel wat in hem gezien. Maar nou merk je het pas, hij is teruggekomen zoals hij indertijd is weggegaan. En dat speelt de mooie meneer en loopt bij ons op de klap, wekenlang. Daar sloof je je voor uit." ,,'t Is jouw oom," zei Herman. „O, wou je soms zeggenbegon ze en tot de wagen stopte voor het huis, hoor de hij zwijgend haar boetpredikatie aan. „Nou ja," zei hij tenslotte, „hij zit nou bij Ben." De familie Bernard Kroonstuiver had het veel moeilijker. Ben bepaalde al zijn aan dacht tot de weg. Oom Simon zat met een gezicht alsof hij geen zorg op de wereld had, voor zich uit te kijken en scheen af en toe te dutten. Jeanne, gedwongen te zwijgen, zat zich „op te vreten" zoals ze bekende in de taal. die ze meende voorgoed te hebben afgezworen. Later, in het duister van de slaapkamer, brandde ze in heftig fluisteren los. „Karei had gelijk toen hij zei, dat hij niet van Beat a reeds geabonneerd op een 2-maandelQks tijdschrift zaet actualiteiten, cultuur, evenementen, historie en reereatie. Het geheel in 4-kleuren om slag en alle artikelen voor zien van nog nimmer gepu bliceerde foto's. Slechts 20,per jaar. Vraag gratis proefnummer: POSTBUS 1 - WISSENKERKE 1 klaplopers hield. Die jongen had tenminste ogen in z'n kop." „Betere dan jij in ieder geval," zei Ben. „Mooie familie," ging Jeanne verder, „m'n oom de miljonair! Mocht wat! De laatste die 't vertelt leeft nog. En daar sloof je je voor uit. En hij zit maar pot te verteren, de ene dag na de andere, 't Is al net zo'n kale neet als de rest." „Wat is 't verschil," fluisterde Ben heet- driftig terug, „tussen een kale neet en een mestkever?" Want nu voelde hij zich ge troffen in zijn familie-eer. „Op dit peil discussieer ik niet," zei Jeanne, zo nijdig dat ze haar hooghartigheid weer terugvond. „Van een koe kun je nu eenmaal niet meer verlangen dan rundvlees." „Neem me niet kwalijk," gaf Ben niet zwaar sarcasme terug, „ik weet dat je zwaar beneden je stand getrouwd bent. Je vader zou je zo es moeten horen. Hij zou eerbiedig die gore pet afnemen, die hij altijd op zijn klapbes had. Jk geloof, dat-ie er mee naar bed ging ook." In de logeerkamer lag oom Simon, onbe wust' van de hatelijke woordenwisseling waarvan hij de oorzaak was, te slapen als een kind. Jeanne Kroonstuiver, geboren Krol, stond de volgende morgen op in een allerslechts humeur. Liefst zou ze oom Simon verteld hebben, dat hij maar op moest krassen en hoe eerder hoe beter, maar dat ging niet. Ze moest de huik maar naar de wind zet ten. Ze verontschuldigde haar balorig zwij gen met hoofdpijn en zag geërgerd toe, hoe smakelijk oom Simon z'n uitgebreid ontbijt naar binnen zat te werken. Maar hij zelf sprak het verlossende woord. „Je schoonmoeder," zei hij, „m'n zuster Anna, heeft al eens laten doorschemeren, dat ze best een kamer over had. Van haar vandaan is het een dik kwartier fietsen naar die werf. Geloof je ook niet, Jannie, dat het 't beste zou zijn als ik bij Anna inthok?" Met zoveel gratie als ze kon opbrengen, stemde ze toe. „Ja, dat lijkt me wel erg praktisch. Ben kan u," zei ze toch een beetje sarcastisch, „niet elke dag met de auto halen en brengen." Hij lachte. „Fietsen is gezond. Ik heb buitenlucht nodig. Ik ben blij, dat ik aan de klus kan. Dan denk ik dat ik vandaag maar es naar Anna ga om te kijken of dat lukt. Ennedan ben ik hier wel de langste tijd geweest." „Ja," zei ze, „dat zal dan wel." De woor den „het was ons niets te veel," kon ze niet over de lippen krijgen, zelfs niet bij wijze van frase. Ze had inderdaad de figuur- van oom Simon omgeven met de glans der veronderstelde miljoenen en als origineel en karakteristiek betiteld alles, waaraan ze zich geërgerd, had. Met name, dat hij zo weinig „representatief" was. In de grond der zaak was hij niet meer dan een arbeider van haar man's fabriek, al was hij dan TAALPRAATJE Koppig. Voor de variatie in dit Taaipraatje weer eens wat synoniemen, een onderwerp, waar over men niet zo gauw raakt uitgepraat. Het verschil bij dit soort van woorden is vaak uitermate subtiel en moeilijk te be schrijven, omdat het meestal een kwestie van gevoelswaarde is. We nemen koppig bij de kop. De synonie men van koppig zijn: hoofdig, stijfhoofdig, eigenzinnig, hardnekkig en halsstarrig. Al deze woorden geven aan, dat men niet voor leiding of overreding vatbaar is. In dit rijtje staan hoofdig, koppig en stijfhoofdig het dichtst bij elkaar. Alle drie duiden aan, dat de bedoelde persoon een grote neiging bezit zijn eigen hoofd te volgen. Meestal niet eens, omdat hij vindt dat zijn inzichten beter zijn dan die van een ander. Het minst sterk en wat „deftig" is hoofdig. A. C. W. Staring beschreef zo iemand in zijn gedicht „De hoofdige boer". Om in Almen ter kerke te gaan moest men een voorde (kleine beek) doorwaden. Dat was geen doen, men sloeg een brug over het smalle water. Ieder maakte daar dankbaar gebruik van, uitgezonderd de hoofdige boer. Die waadde iedere zondag naast de brug door de beek. Wat minder eerbiedig (vergelijk kop en hoofd) is koppig. En om de neiging nog sterker uit te drukken: stijfhoofdig. Bij de eigenzinnige is er sprake van over dreven gehechtheid aan eigen inzichten. Men laat zich door niemand overreden. Kinderen kunnen zeer eigenzinnig zijn. Hardnekkig en halsstarrig duiden op een ook oom Simon. Normaal zou ze er niet over gedacht hebben, hem als gast in haar huis te ontvangen. Ben met zijn malle familiezwak had het allemaal op touw ge zet. Oom Simon moest en zou bij hen logeren! Nu, daar had hij het laatste nog niet over gehoord Oom Simon schonk zich nog een kppje thee in en legde een grote plak ham op een vers gesmeerd broodje. „Zo goed als ik het bij jullie had, zal ik het voortaan wel niet hebben," over peinsde hij hardop, „want Anna is niet krenterig, maar ze heeft het niet breed. En wat ik daarginds verdien, zal ook niet zoveel zoden aan de dijk zetten. Als ik er maar van leven kan en een paar centen overhou voor een zak tabak, dan ben ik al dik tevreden." Karei kwam geeuwend binnen. Het was laat geworden de vorige avond. „Mogge. Zo oom, smaakt het nogal?" Op een andere tijd zou Jeanne hem de toon waarop hij het vroeg, kwalijk genomen hebben. Nu vertolkte haar zoon haar eigen gevoelens, zoals wel vaker. „Best jongen, dank je. Ik heb het hier best naar m'n zin gehad." „Gehad? Gaat u weg?" informeerde de neef, plotseling geanimeerd. Je oom heeft werk. Op een scheepswerf," zei Jeanne droog. „Waarschijnlijk gaat hij bij oma wonen, dan is hij dicht bij z'n werk." Karei keek van de een naar de ander. Zijn moeders intonatie zei hem genoeg. Wa ren de ouwelui daar even ingestonken! De miljonair uit Brazilië! Een doodgewone ar- rebeier! „Dan hebt u al die tijd toch maar een bruin leven gehad," zei Karei scherp. Maar oom Simon scheen niets te merken. „Ja jongen, het is leuk als je bij je familie terugkomt en het blijkt dat ze alle maal zo in goede doen zijn. Bij jullie en bij je tante Thea, heeft het me aan niets ontbroken." „En nu de magere jaren aanbreken," zei Karei spottend, „zit u hier voor het laatst nog es flink te bunkeren." „Nou," antwoordde oom Simon, „als alles gaat zoals ik hoop, dan kom ik toch van avond nog terug om m'n spullen op te halen. Dan kunnen we voor het laatst nog eens gezellig samen eten." ,,'t Lijkt me maar beter, dat u bij oma eet of bij de De Jongen. Dan kunt u vast een beetje wennen aan gewone kost." Jeanne schrok er van. Karei zei dat zo rauw. Maar ze kon zich maar al te goed begrijpen hoe ook hij zich ergerde aan ja, hoe moest je het noemen? Bedrog? Op lichterij? Ben had dat allemaal geslikt. Het was Ben, die erin was gevlogen. Ben. Ben... „Nou," zei oom Simon en smeerde z'n laatste broodje, „dat is nog niet eens zo'n gek idee, neef. Dat spaart je moeder weer uit, niet? Weet je wat, Jannie? Ik zal straks maar meteen m'n spullen pakken. Dan hoef ik die reis terug niet meer te maken en dan ben ik jullie ook niet langer tot last." „En u weet nog niet eens..." begon Jeanne. „Ik vind altijd wel een plekje. Desnoods slaap ik bij Sjoerd. Die heeft nog wel een hangmat. Het is niet voor 't eerst dat ik in een hangmat slaap. Nou, mensen," hij stond op, „dan zal ik meteen gaan pakken. Neef, als ik je niet meer zie, sterkte en bedankt voor alle hartelijkheid." Karei keek hem aan. Nam de ouwe baas hem te grazen? Maar het gezicht van oom Simon toonde blanke onschuld, ,,'t Ga u goed," zei hij. „Moeder, hebt u nog een eitje, of heeft oom die allemaal opgegeten?" (Wordt vervolgd) aangeboren onbuigzaamheid. Halsstarrig is veel sterker en ongunstiger dan eigenzinnig. „Hij volhardde halsstarrig in het kwade". Hardnekkig kan in tegenstelling tot hals starrig, zowel in ongunstige als in gunstige betekenis worden gebezigd. Gunstig: on wrikbaar, standvastig. „Hij hield hard nekkig vol, hoewel hij weinig kans van sla gen had". Ongunstig: „Een hardnekkige kwaal". Materiaal materieel. Naar de vorm en de spelling zou men denken, dat deze woorden synoniem zijn en ongeveer hetzelfde betekenen. Dat is echter niet zo. Wel zijn ze aan elkaar verwant, omdat beide woorden afgeleid zijn van materie, de stof waaruit iets bestaat of wordt gemaakt. Vroeger gebruikte men het woord mate riaal, dat ouder is dan materieel, ook voor werktuigen en gereedschappen. Dat is in de loop der tijden veranderd. Geleidelijk kreeg materieel de voorkeur en heeft thans materiaal geheel verdrongen. Materiaal betekent nu: bouwstof, grond stof. Bij het bouwen van een huis gebruikt men stenen, hout, kalk, glas, enz. als bouw materiaal. Metaal is het materiaal waarvan munten worden geslagen. In deze betekenis is het niet te vervangen door materieel Onder materieel verstaan we gereedschap pen, werktuigen en machines. Bij uitbreiding gebezigd bij de spoorwegen, het leger en de brandweer. Men spreekt dan van rollend materieel (locomotieven, wagons, enz.) en legermaterieel. „Om de uitslaande brand snel te kunnen bestrijden, rukte de brandweer met groot materieel uit". „De genie stelde groot materieel beschikt baar om de gevolgen van de overstroming het hoofd te bieden". Als bijvoeglijk naamwoord wordt altijd materieel gebezigd. „Bij de bosting liepen beide auto's materiële schade op". Samenvattend: Om het materieel (gereed schappen, machines en werktuigen) te ver vaardigen gebruikt men materiaal. De winkelweek is reeds lang voorbij, maar moeder en dochter waren nog steeds blij. Mevr. Kempe uit Colijnsplaat won de eersteprijs, dus bleef paraat. Zij koos een weekend naar Parijs, eerst het weekend van 7 september gingen zij pas op reis. Het was geweldig in één woord, veel gezien en veel gehoord. Een belevenis voor hun leven, dat hun door de Middenstand van Wissenkerke is gegeven. Winnares Winkelweek 1978 Wissenkerke. PV 'DE BLAUWE DOFFER' - KORTG. Uitslag wedvlucht Sittard op 8 september. Deelname 391 duiven. 1 S. Branderhorst 12.17.46 164.482 211.8 2 J. van Belzen 11.09 155.946 209.7 3 C. Bouterse 11.20 156.018 207.6 4 idem 11.21 2 205.5 5 H. J. v/d Maas 17.24 163.146 203.4 6 S. Branderhorst 18.39 2 201.3 7 M. C. Clement 18.53 164.330 199.2 8 H. J. v/d Moere 19.11 164.160 197.1 9 W. Noordhoek en zn 19.35 164.189 195 10 S. Branderhorst 20.09 3 192.9 Uitslag concours Chateauroux op 8 sept. Deelname 13 jonge duiven. 1 J. van Belzen 19.11.22 555.517 2 idem 19.43 2 3 A. J. Bouterse 11.07.40 555.783 - 4 idem 49.34 2 no. 642 Horizontaal: 2. onderwijzer - 8. samenge- plakte massa - 12. als volgt (afk.) - 14. bevestigingsmiddel - 15. suf - 16. ledemaat 18. plaats in Gelderland - 19. het romeinse riik (Lat. afk.) - 20. zangnoot - 22. helder 24. persbureau (afk.) - 26. wolpluisje - 28. bevel - 29. voorzetsel - 30. voorzetsel - 32. rivier in Brabant - 34. geneesmiddel - 35. genotmiddel - 38. water in Friesland - 39. sieraad - 41. vogel - 42. narigheid - 44. titanium (afk.) - 46. dyne (afk.) - 47. in orde (afk.) - 48. voorwoord - 49. myth, figuur - 53. vierhandig zoogdier - 56. soort gereedschap - 57. of dergelijke (afk.) - 58. doorn - 61. berg op Kreta - 62. vuistslag 64. ambtshalve (Lat. afk.) - 65. water in Brabant - 67. of eerder (afk.) - 68. rivier (Spaans) - 69. voorzetsel - 71. flesafsluiting 73. van onderen (afk.) - 74. pers. vnw. 75. snel - 77. deel van de hals - 78. zang stem - 80. beleefdheidsbetuiging - 82. deel van een Franse ontkenning - 83. meisjes naam - 84. vogel. Verticaal: 1. maand - 3. maanstand (afk.) 4. een zekere - 5. reinigingsmiddel - 6. mossteppe - 7. in persoon (afk.) - 8. in houdsmaat (afk.) - 9. onbehouwen - 10. vrouwelijk schaap - 11. nieuwe maan (afk.) 13. angst - 15. soort band - 17. zangnoot 21. overeenkomstig - 23. bijwoord - 25. rivier in Italië - 27. dubbelklank - 28. vrouwelijk dier - 31. deel van een jaar 33. ontkenning - 34. ijzeren pen - 36. bestaat 37. slede - 39. elasticiteit - 40. halteplaats 43. schaakstuk - 45. Turks decreet - 46. deel van een etmaal - 50. meisjesnaam 51. algemeen bekend - 52. voetbalvereniging 53. groente - 54. Eng. voorzetsel - 55. zangnoot - 59. etenbereider - 60. plaats in het Gooi - 62. zangnoot - 63. lengtemaat (afk.) - 66. bouwland - 68. gebogen - 70. opdracht - 72. Frans lidwoord - 73. afgelegen 76. voor - 78. voorzetsel - 79. onder andere (afk.) - 80. en omgekeerd (afk.) 81. lidwoord. Oplossing kruiswoordpuzzel no. 641 Horizontaal: 1. parodie - 7. seizoen - 13. are - 14. roesten - 16. Edo - 17. panda 19. rei - 20. kever - 22. e.a. - 23. abces 25. se - 26. vat - 28. ega - 29. NTS - 31. Ria - 33. el - 34. reaal - 35. air - 37. na 38. raden - 40. parabel - 42. boe - 44. kan 45. aardbei - 48. rente - 50. um - 51. sol 52. robot - 54. ex - 55. tas - 57. kim 59. met - 60. ent - 61. fa - 63. makke 65. on - 66. lieve - 69. lee - 70. ritme 72. ade - 73. malaria - 76. eem - 77. kortste - 78. kanarie. Verticaal: 1. papaver - 2. ara - 3. renet 4. dra - 5. io - 6. eetbaar - 7. Stien 8. Ee - 9. ink - 10. oever - 11. Ede - 12. normaal - 15. sec - 18. da - 21. es - 23. aga - 24. staan - 27. Alabama - 28. een 30. sir - 32. inenten - 34. reeds - 36. raket 39. dor - 41. ban - 43. kelim - 45. autolak 46. bok - 47. domkerk - 48. rot - 49. extreme - 53. bee - 56. sfeer - 58. malle 60. enter - 62. av - 64.kea - 65. oi - 67. ido - 68. Ems - 70. Ran - 71. mei - 74. at - 75. ia.

Krantenbank Zeeland

Noord-Bevelands Nieuws- en advertentieblad | 1979 | | pagina 1