NOORD-BEVELANDS NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD •19 H SUIKER U houdt nu het meest gelezen Mad door Tom Lodewijk Zeeland Magazine? M». «881 Donderdag 20 september t079 83a feargosg DRUK EN UITGAVE: DRUKKERIJ MARKUSSE TE WISSENKERKE - TEL. 01107-13 08 - GIRO 206882 Abonnementsprijs 20,— pa jaar Franko pa po§t 32,50 pa jaar Advertenties 31 ct pa mm, excl. BTW. Voor fouten in advertenties pa telefoon opgegeven, Kannen wij geen enkele verantwoordeHjklield dragen. FEUILLETON Jeanne stond voor het raam te kijken, toen zij oom Simon met zijn koffer, heen zag gaan naar het station. Hij had niet gewild, dat ze een taxi belde. Nee, ze moest Ben niet lastig vallen, die had zijn werk. Ze moest hem vooral de hartelijke groeten doen. Hij ging de hoek om. Hij keek niet om. Oom Simon af. Opgeruimd staat netjes, dacht ze. Om elf uur kwam Ben koffiedrinken. Karei had op de zaak verteld, dat oom Simon wegging. Hij stond verbaasd, dat de oude baas al verdwenen was. „Hij heeft me niet eens gedag gezegd." „Ik moest je de hartelijke groeten van hem doen," zei Jeanne stijf. Hij zag haar opmerkzaam aan. „Hoe is ie weggegaan?" „Lopend." „Met die zware koffer?" „Hij wou geen taxi." „Waarom heb je mij niet gebeld?" „Ik dacht, dat jij wel wat anders te doen had." Hij stond daar en een ogenblik was Jeanne bang. Ben was een doodgoeie vent, maar hij had driftbuien en dan was hij niet te hanteren. „Het ontbijt was zeker zo gezellig, dat hij 'em meteen gesmeerd is, niet? Hij zou toch vanavond terugkomen, morgen pas gaan?" „Hij ging liever meteen." Hij stond daar en ze zag de gevreesde ader op z'n voorhoofd donker worden. Met één ruk sleurde hij het ontbijtlaken met alles wat er op stond van de tafel. Jeanne hield de gebalde vuist voor de mond om niet te gillen. „Ziezo," zei hij met een kalmte die haar deed verstijven, „nou hoef je tenminste z'n bordje ook niet af te wassen. Jij represen tatieve gastvrouw." Toen draaide hij zich om en even later hoorde ze het portier van de auto dichtknallen. Op datzelfde ogenblik wandelde oom Si mon, die z'n koffer op het station in be waring had gegeven, fluitend naar de wo ning van zijn zuster. Beter thuis in het gevang, dacht hij. dan gast in een paleis waar ze je wegkijken. Anna zou de koffie wel bruin hebben. Hoofdstuk VII. Waarin banden opnieuw worden aange knoopt en andere verbroken. „Hé," zei Anneke de Jong verrast, „hoe komt u hier zo verzeild?" „Ik kom een bakkie doen," grinnikte Simon Kolberg, „als je tenminste al zo ver bent." „Nou u er bent wel. Alleen kom ik er vaak niet aan toe. Op je eentje koffie drinken is niet gezellig." „Nou meid, dat hoeft dan vanmorgen niet." „Als u vijf minuten geduld hebt? 's Effen kijken of PieterO nee, u rookt uw pijp. Nou oom, zoet zitten en nergens aan komen, hoor!" Zingend verdween ze naar de keuken. Simon Kolberg stak tevreden zijn pijp aan en keek de kamer rond. Het was hier wel anders dan bij Ben en bij Herman. Pieters makkelijke stoel, tamelijk uitge woond al. vlak naast de boekenkast met veel pocketboeken, voor de goedkoopte. Er lag een tijdschrift naast op de grond. Hij Bent u reeds geabonneerd op oen 2-maandelijks tijdschrift net actualiteiten, cultuur, evenementen, historie en recreatie. Met geheel in 4-kleuren om slag en alle artikelen voor alen van nog nimmer gepu bliceerde foto's. Sleehts 20,per jaar. Vraag gratis proefnummer: POSTBUS 1 - WISSENKERKE glimlachte, Anneke had natuurlijk even gauw dat tijdschrift zitten lezen, in plaats van, zoals een rechtgeaarde huisvrouw be taamde, bezig te zijn met poetsen en wrij ven. Op de bank lag een half afgemaakt modelvliegtuigje van één van de jongens. De kamer blonk en glom niet tegen je aan, maar er was weinig dat kon blinken of glimmen. Alles droeg de sporen van lang en veelvuldig gebruik, maar het was een kamer om in te leven en niet om op visite te zitten. En de koffie was best. „Ik hou je toch niet op?" vroeg oom Simon. „Welnee. Zeeën van tijd." „Thea heeft nooit vóór half twaalf tijd voor koffie. Die heeft het zo druk met de huishouding." „Maar die heeft ook een dagmeisje," lachte Anneke. „Nog es, hoe komt u zo onverwachts hier?" „Mag ik alsjeblieftin m'n eigen woon plaats rondwandelen?" „Uw eigen woonplaats? Zit u voor vast bij Herman en Thea?" vroeg ze ongelovig. „Welnee kind, bij je moeder." „Wat!" „Pas op, mors je koffie niet!" „Je moeder heeft nog wat een aardige kamer vrij met uitzicht op de haven nota- bene. We waren het binnen vijf minuten eens. Die goeie ziel dacht dat het niet goed genoeg voor me was. dat ik me meer thuis zou voelen bij Ben of bij Herman." „Nu, dat dacht ik ook," zei Anneke en grinnikte als een kwajongen. „Ik weet niet," zei oom Simon, hoewel hij het zeer wel vermoedde, „wat die men sen van me dachten. En toen ik vertelde dat ik een baantje had, viel het ze bar tegen. Nou, ik dacht toen ook, zo'n man netje van een klein scheepswerfje past niet in zo'n groot huis. Soort zoekt soort. Daarom ben ik bij m'n zuster ingetrokken." „En daarom drinkt u hier koffie," con stateerde Anneke vergenoegd. „Vanwege dat soort bij soort?" infor meerde oom Simon. „Ja. U zei niet: stand bij stand. Ons soort mensen geeft niet om stand. Geen kouwe drukte. Neem het zoals het valt en zint het je niet, dan ga je maar ergens anders." „Tja, zo denk ik er ook over. Bij jou hoef ik geen audiëntie aan te vragen." „Nou, dat hoefde bij Jeanne en Thea toch zeker ook niet?" „Officieel niet, nee. Maar die hebben zoveel, hoe noem je dat. sociale verplichtin gen. Wat gaat u doen vandaag, oom? Bent u thuis met de lunch, bent u thuis met het eten? En dan weer werkt Herman over en dan weer heeft Ben een zakenbespreking." Hij vertelde maar_ niet hoe hij bij Jeanne was weggegaan. De vuile was kon beter binnenshuis blijven. „Ik was blij dat ik weer wat om handen had." „Pieter zei zoiets van dat u het met Sjoerd eens was geworden.'' „Ja, die Sjoerd. dat is een vent naar m'n hart. Daar kan ik mee lezen en schrijven. En ik hou van boten en water. Ik weet nog altijd niet of ie hulp dan wel gezellig heid nodig heeft, maar hij kan ze allebei krijgen. Vet is het niet, het is maar zo'n klein bedrijfje, een éénmanszaakje. Maar ik kom er best van rond. Je moeder wou niet eens kostgeld van me hebben, maar toen ik zei dat ik dan een ander kosthuis zou zoeken, draaide ze van armoe wel bij." Anneke verwerkte het snel. Alzode miljonair was een fato morgana. Oom Si mon kwam terug zoals hij was gegaan, kon zichzelf redden als hij er nog iets bij deed. Dat bij Sjoerd was geknipt voor hem. Terwijl ze aandachtig haar koffie dronk, werkte haar snelle fantasie. Met het mil joenen-aureool had oom Simon natuurlijk alle attrakties voor de anderen verloren. Ze had Jannie's gezicht wel eens willen zien. Ze kon maar hopen, dat ze zich niet al teveel in de kaart hadden laten kijken, dat zou voor oom Simon pijnlijk hebben kunnen zijn. Maar hij zag er bepaald niet naar uit, dat iets knaagde aan zijn levens geluk, zo onbekommerd als hij daar zijn koffie zat te drinken. „U hebt dus zo'n beetje het lek gevonden", constateerde ze. „Ja meid, precies zoals je zegt. Het gaat mij niet om werk en 't kan niet schelen wat. Maar bij die Sjoerd, op dat werfje, daar had ik meteen sjenie in, zoals dat heet." „Nou u zo vlak in de buurt bent, komt u toch zeker wel es vaker aan," noodde Anneke. „De jongens vroegen al naar u. En Simon had het laatst over een bootje met een buitenboordmotor." „Nou. laat-ie es bij Sjoerd komen neuzen. Hij zal z'n centen hard nodig hebben, maar als ie er zelf een boel aan wil op knappen, kan ie misschien voor een koopje terecht." „O ja, dat vindt ie leuker dan wanneer alles er al op en an zit. Wanneer gaat u nou bij Sjoerd aan de gang?" O kind, dat is een heel aparte bedoening. Ik ga zo vanmiddag es even kijken. Is er klus, dan werken we. Is er geen klus, dan gaan we vissen. Maar Sjoerd is bezig met een nieuw model zeilboot. Hij is er erg geheimzinnig mee. Hij denkt dat het een hele revolutie zal geven, dat het zoiets wordt als indertijd de BM of de Flying Dutchman, 't Is een vent, die werkt voor z'n plezier en dat doe ik ook graag." „Dus u bent op weg naar 't werk?" „Ja, zo je ziet," grinnikte hij. „Maar eerst nog een bakje?" „Als 't lijen kan. Ik heb gisteren een hele beste tweedehands fiets gekocht, zo'n echte degelijke Engelse. En ik ben het nog hele maal niet verleerd. Nou kan ik weer alle kanten uit. En als ik nog eens een dagje hengelen wil met Pieter, nou, dat kan al tijd, hè?" Oom Simon dronk nog „een bakje" en Anneke inspecteerde de fiets en zag haar oom met zwier wegrijden, op weg naar de werf van Sjoerd. En onder het klaarmaken van de koffie tafel bedacht ze, wat ze hiervan bij Ben en Herman zouden zeggen (Wordt vervolgd) TAALPRAATJE Volksetymologie. Onder etymologie verstaat men de taal wetenschap, die zich bezighoudt met de oorsprong en de geschiedenis der woorden. Een onderdeel daarvan is de volksetymo logie. Het is de vervorming van vreemde en onbegrepen woorden tot vertrouwde en begrijpelijke woorden. Een bekend voorbeeld hiervan is scheur buik voor scorbut. De naam van de ziekte die ontstaat door gemis aan verse groenten, fruit en vitamine C. Gevolg: bloedend tand vlees en losse tanden. Ook pollepel voor potlepel is zo'n woord. Verder hangmat voor hamac, afkomstig van Haiti (vergelijk Spaans: hamaca). De heer lijk ruikende kamperfoelie is er ook een. Het is de volksnaam voor Caprifolium. De uitdrukking: iemand van haver tot gort kennen, behoort ook tot de volks etymologie. Het betekent: iemand van ge slacht tot geslacht kennen. Het is afkomstig van het verouderde woord aver (kind, na komeling). Iemand van aver tot aver kennen. Van haver tot gort is dus eigenlijk onzin, maar dat geeft niet, omdat de afzonderlijke woorden (haver en gort) bekend zijn en ieder weet wat men bedoelt. Een ander voorbeeld is „heiligmaker", de naam van een soort van gebak. Dit komt van hijlikmaker, een met honing en spece rijen bereide koek, gesneden in lange repen en vroeger op bruiloften een gewaardeerde lekkernij. Rederijker kwam in de plaats van rheto- rijker (rhetorica is welsprekendheid). Men dacht aan rede en rijk. Vergelijk: hij is rederijk (goed van de tongriem gesneden, beschikt over een grote woorden-schat). Vroeger gingen de soldaten met „de spekzak" op hun rug met groot verlof. Met de spekzak bedoelde men de inspec- tiezak. In sommige plaatsen spreekt men van Hazenberg. Bedoeld wordt Asenberg van Asen, de Noorse goden. Volksetymologie ontstaat ook nu nog. Een goed voorbeeld daarvan is Gouden Liesje voor de appel Golden Delicious. Een bewijs dat de taal leeft. In een advertentie lazen we zelfs alleen Golden. Dit kunnen we minder waarderen, dan het leuk gevonden Gouden Liesje. Tautologie. Tautologie is een verschijnsel in de stijl leer. dat tamelijk veel voorkomt in onze taal. Het woord is afgeleid van het Griekse „to auto", dat „hetzelfde" betekent. De term tautologie wil dus eigenlijk zeg gen: twee keer hetzelfde beweren. Het is te vergelijken met het pleonasme (gebruik van meer woorden dan strikt nodig is). Voorbeelden: de stokoude grijsaard, de zwarte Moor, hij pleegt gewoonlijk vroeg op te staan. (In plegen ligt gewoonlijk al opgesloten). Deze pleonasmen zijn niet aan te bevelen. Bij tautologie zegt men tweemaal het zelfde om zijn woorden kracht bij te zetten. Het is dan goed Nederlands, zoals de volgende zinnen demonstreren: Hij zal het wis en zeker doen. Belast en beladen hield de compagnie een dag mars (zwaar bepakt). Hij hield zijn standpunt stijf en strak vol. Ergens frank en vrij voor uitkomen. Het land lag open en bloot voor de vijand. Soms is tautologie een stijlfout: Dapper en moedig trok hij ten strijde. Ajax speelde geestdriftig en enthousiast, maar het spel was echter niet best. Moedig, enthousiast en echter hebben geen funktie en dienen uit de zin te verdwijnen. Heerleger en brokstuk zijn tautologische samenstellingen. Het zijn goede woorden. Heer en leger, brok en stuk, betekenen hetzelfde. ZWEMVIERDAAGSE ZWEMBAD WISSENKERKE Aan de in de periode van 11 t/m 15 september 1979 gehouden zwemvierdaagse in het zwembad Wissenkerke hebben 118 personen deelgenomen. Door wethouder Wisse zijn zaterdag middag de volgende medailles uitgereikt: 69 - brons; 47 - zilver; 1 - goud en 1 - goud 4. KOLLEKTE De opbrengst van de kollekte voor de kankerbestrijding was te Kamperland een bedrag van 3446,45. En deze kollekte heeft 1219,— in het dorp Wissenkerke opgebracht. WISSENKERKE Geboren: 9 aug.: Francisca Adriana, d.v. L. E. van der Moere en A. W. Hanegraaf. Ondertrouwd: 24 aug.: Jacobus Cornelis Bouterse, oud 25 jaar en Janna Cornelia de Visser, oud 20 jaar. Gehuwd: 28 aug.: Adriaan Marinus Quak- kelaar, oud 37 jaar en Cornelia Liplijn, oud 27 jaar. Overleden: 27 aug.: Abrahamina Anthonia van Pagee, wed. van I. Lamain, oud 79 jaar. Ki ui&woordpuzzel no. 643 Horizontaal: 1. ligplaats voor schepen - 4. primitief wapen - 10. onbep. voornaamw. 13. rijstbrandewijn - 15. boomvrucht - 16. hennepbraak - 17. verslag - 19. steeds weer 21. vervoerbedrijf (afk.) - 22. deel van de bijbel (afk.) - 24. familielid - 25. NV (Fr.) 27. bekénde motorraces (afk.) - 29. ineen- lopende kamers - 32. heilige (afk.) - 34. geur 37. gelijke - 39. vaartuig - 40. vrouwelijk dier - 42. deel van de vinger - 43. deel van de bijbel (afk.) - 44. zangnoot - 45. bovenste deel - 46. klein persoon - 47. nummer (afk.) - 48. deel van een schip 50. onbep. vnw. - 51. Turkse titel - 52. meisjesnaam - 54. verlangen - 56. en dergelijke (afk.) - 57. schoonmaakartikel 60. normaal peil (afk.) - 61. toets alleen (afk.) - 62. reeds - 63. meisjesnaam - 65. getij - 67. zangstem - 70. losgeld - 73. strijd - 74. Afrikaan - 76. erbarmen - 77. zijrivier van de Donau - 78. zelfzucht 79. dwaas. Verticaal: 1. insekt - 2. plaats in Afrika 3. klerenhanger - 5. bontsoort - 6. voor zetsel - 7. eenheid van kracht (afk.) - 8. hoofddeksel - 9. leerling (Fr.) - 10. in de meeste gevallen - 11. vulkaan - 12. plaats op Ameland - 14. kanaalpeil (afk.) - 16. godsdienst (afk.) - 18. Fr. onbep. vnw. 20. zangnoot - 23. tandarm zoogdier - 26. deel van de week - 28. tot en met (afk.) 30. plaats in Friesland - 31. schedelboor 32. natuurkundeterm (afk.) - 33. het dringen 35. klepper - 36. strijdperk - 37. muziek- oefening - 38. water in Gelderland - 41. plakmiddel - 49. zeer onaangename pijn 51. plaats in Zuid-Holland - 53. de dato (afk.) - 55. voorzetsel - 57. reptiel - 58. voegwoord - 59. hevige wind - 61. losse naad - 62. water in Brabant - 64. herkauwer 66. haast - 67. sportartikel - 68. rijksgrens (afk.) - 69. nieuw (in samenstellingen) - 70. onderricht - 71. godsdienst (afk.) - 72. treiter - 75. Amerikaanse soldaat (afk.). Oplossing kruiswoordpuzzel no. 642 Horizontaal: 2. meester - 8. klont - 12. av 14. knoop - 15. sloom - 16. arm - 18. ede 19. ri - 20. mi - 22. rein - 24. anp - 26. nop - 28. ho - 29. te - 30. om - 32. Donge - 34. pil - 35. sigaar - 38. Ee 39. ring - 41. ara - 42. ellende - 44. ti 46. dn - 47. ok - 48. en - 49. Adriadne 53. aap - 56. tang - 57. od - 58. stekel 61. ida - 62. stomp - 64. ro - 65. aa 67. oe - 68. rio - 69. met - 71. kurk 73. vo - 74. ik - 75. rap - 77. nek - 78. tenor - 80. egard - 82. ne - 83. Gerda 84. koekoek. Vertikaal: 1. maart - 3. ek - 4. ene - 5. soda - 6. toendra - 7. ep - 8. kl - 9. lomp 10. ooi - 11. nm - 13. vrees - 15. singel 17. mi - 21. volgens - 23. nog - 25. po 27. oe - 28. hinde - 31. maand - 33. nee 34. spin - 36. is - 37. ar - 39. rek - 40. station - 43. loper - 45. irade - 46. dag 50. notoir - 52. edo - 53. asperge - 54. at 55. re - 59. kok - 60. laren - 62. si - 63. mm - 66. akker - 68. rond - 70. taak 72. un - 73. ver - 76. pro - 78. te 79. oa - 80. eo - 81. de.

Krantenbank Zeeland

Noord-Bevelands Nieuws- en advertentieblad | 1979 | | pagina 1