NOORD-BEVELANDS NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD DU SUIKER OOM U houdt nu het meest gelezen Mad op Noord-Beveland m handen Zeeland Magazine? >or Tom Lodewijk No. 3886 Donderdag 25 oktober 1979 83e fsargma DRUK EN UITGAVE: DRUKKERIJ MARKUSSE TE WISSENKERKE - TEL. 01107-13 08 - GIRO 206882 Abonnementsprijs ƒ20,— per jaar Franko pes post ƒ32,50 por jaar Advertenties 31 et per mm, exd. BTW, Voor foutas in advertentk» per tefeiott upgi jjnmiii, Kaztnen wij geen enkele verantwoordelijkheid dragen. FEUILLETON Bent u reeds geabonneerd op een 2-maandelijks tijdschrift met actualiteiten, cultuur, evenementen, historie en recreatie. Het geheel in 4-kleuren om slag en alle artikelen voor zien van nog nimmer gepu bliceerde foto's. Slechts 20,per jaar. Vraag gratis proefnummer: POSTBUS 1 - WISSENKERKE WAAR KOMT DIE UITDRUKKING VANDAAN? „Een man een man, een woord een woord". Deze uitdrukking wil zeggen, een eerlijk man houdt zijn gegeven woord. Zo waarlijk een man in de beste zin van het woord een man van eer is, zo is ook zijn gegeven woord te vertrouwen. Het is een zeer oude uitdrukking die nog dateert uit de tijden toen ongeschreven afspraken bindend waren. „Iets verdonkeremanen". Iets ongezien wegnemen, verduisteren, stelen. In het ongeveer hetzelfde beteke nende „verduisteren" vinden we een soort gelijke strekking. Het bij donkere maan wegnemen van iets, zodat er geen licht is en niemand het kan zien. Het duister maken van iets, het zo donker maken als wanneer er geen maan staat, komt allemaal neer op het wegnemen, wanneer niemand iets kan zien, of zodat niemand het meer zien kan. Dus doodgewoon stelen. „Een twistappel". Een geschilpunt. De oorsprong moeten we zoeken in de mythologie. Eris, de godin van de twist, wierp eens een gouden appel dat je allebei je handen mag dichtknij pen." „Ja. zie je, dat vind ik zelf ook. Nou jongens, jullie zijn de eersten die het weten." Anneke stond op. „Oom Simon, daar ben ik nou toch zo blij om." Ze sloeg 'haar armen om hem heen en zoende zijn gebruinde wang. Toen kwam ze met uitgestrekte hand op Han toe. „Ik ken je nog wel helemaal niet, maar als ik jullie zo zie ben ik heel erg blij. Kom es een keertje alleen, dan klet sen we samen wat. waar die kerels niks mee nodig hebben." „O graag," zei Han, en oom Simon zag met welgevallen dat die twee vrouwen al meteen goed met elkaar konden opschie ten. „Het wordt natuurlijk wel wat raar Han", zei Pieter, die ook nadrukkelijk handen schudde, „dat ik voortaan tante tegen je zal moeten zeggen." „Dat zul je wel laten!" zei Han be vreesd. „Je bent tegen mij ook altijd zo eer biedig", zei oom Simon. „Vooral als je in de majem ligt, wanneer ik een karper vang." „Dat verhaal ken ik nog niet," zei Han en terwijl Anneke stilletjes wegsloop, kreeg ze het verhaal van de karper te horen „Die karper had ik eigenlijk moeten opzetten." zei Simon Kolberg, „want door die karper ontmoette ik Sjoerd, en door Sjoerd ontmoette ik jou." „Zo zie je," constateerde Simon, „als je maar genoeg hengelt vind je altijd wel een vrouw." Even later kwam Anneke terug met een goede fles wijn, „zuinig bewaard voor een gelegenheid", en een schotel met kaashap jes. „Ik wist niets vooruit," verontschul digde ze zich, „maar dit eist mèèr dan gewoon koffie!" Het ijs was meteen gebroken, dank zij de krachtige aanpak van Simon en ook Han merkte, waarom deze zo graag in htlize De Jong vertoefde. Wie hier „in de flank viel", zoals Simon het uitdrukte, „behoorde meteen tot de familie." „En wat ga je nou doen?" vroeg Pieter ronduit, „rentenieren?" „Daar ben ik nog lang niet aan toe en Han nog minder," was het antwoord. „Nee, we hebben een heel ander plan, maar het is nog lang niet in kannen en kruiken. Daarom blijft Han zo lang kra men en ik 'boten bouwen, trouwens, daar zal ik toch wel de liefhebberij voor hou den, tot we een beetje zekerheid hebben." „Je maakt me nieuwsgierig," zei Pieter. „Han zeg jijhet maar," moedigde Si mon aan. Toen kwam Han met haar plan voor de dag. Een oud ideaal wilde ze werkelijkheid doen worden. Ze wilde een tehuis stichten voor kinderen die bijzondere verzorging no dig hadden, en ze had 'het oog op een ouderwetse, maar ruime villa, die hier niet zo ver uit de buurt stond in een stuk nog vrijwel ongerepte natuur. „Villa Elise zeker," wist Pieter. „Nou. da's een mooi plekje. Alleen heeft het huis een opknappertje nodig, en een goeie ook." „O ja," stemde Han in, „en dat is het niet alleen. Ik moet ook een beetje morele steun hebben. Ik heb een paar dokters die er alles voor voelen, en ik heb nog een paar invloedrijke mensen nodig. En fin, haast is er nog niet bij, je moet dat niet forceren, misschien gaan er wel een paar jaar overheen voor we werkelijk kun nen beginnen." „Wanneer trouwen jullie?" vroeg Pieter schijnbaar zonder reden. Wanneer mijn werkzaamheden aan dit ehprojekt me zo gaan opeisen dat ik mijn werk voor het centrum moet laten schieten," vertelde Han. „Misschien al met een paar maanden, een half jaar op z'n hoogst." (Wordt vervolgd). tussen de gasten van de bruiloft van Peleus en Thetis. Op de appel stond het opschrift: „voor de schoonste". Hierdoor ontstond twist tussen Juno, Minerva en Venus, die elk pretendeerden de schoonste te zijn. De herder Paris als bemiddelaar aan gewezen, wees tenslotte de appel aan Venus toe. Teruggrijpend naar deze mythologische vertelling spreekt men over een geschilpunt als over een „twistappel". „De kroon spannen". Dat wil zeggen, boven anderen uitmunten, de eerste zijn in aanzien en eer, alle an deren achter zich laten. Onder „kroon" moet men verstaan de krans, de lauwer krans. als zinnebeeld van eer en roem, die iemand bijvoorbeeld door een overwinning heeft verworven en op het hoofd heeft gezet. Vandaar dat het de betekenis kan aannemen van boven anderen uitkomen, anderen overtreffen en de krans verwerven. KOLLEKTEN De Zeeuwse kollekte te Kamperland heeft 1285,80 opgebracht. In Wissenkerke heeft de buskollekte voor de blinden opgebracht 450,66. VEILIG VERKEER NEDERLAND AFDELING KORTGENE Het wegverkeer in Nederland neemt nog steeds toe, evenals het gemotoriseerd verj voer. Daarom is het begrijpelijk dat de vereniging Veilig Verkeer Nederland op deze situatie inhaakt en probeert overal in den lande afdelingen op te richten, met het doel de consument (weggebruiker) wegwijs te maken in de doolhof van regelingen en verkeerssituaties. Overal waar een „gat in de markt is" probeert men een afdeling op te richten. En daarom is in de gemeente Kortgene besloten dat „gat" te dichten, omdat er géén afdeling was. Men wil nu proberen wèl zover te komen in het belang van de weggebruiker, Of men nu voetganger, fietser, brommer, motor rijder of automobilist is. Een stukje voor lichting kunnen we allemaal gebruiken en Kruiswoordpuzzel no. 648 Horizontaal: 1. hoofdslagader - 6. langzame 11. Alg. Ouderdomswet (afk.) - 12. ijle stof 14. heidemeertje - 16. pl. in Overijssel - 18. ruim - 19. pl. in Oost-Europa - 21. nihil 23. netto (afk.) - 24. rijgsnoer - 25. koude lekkernij - 26. slot - 27. geestdrift - 28. dubbelklank - 30. baardje - 33. reinigings middel - 36. bouwland - 39. ambtskleding 40. slede - 41. bevestiging - 42. zwijn - 43. boomvrucht - 45. soort gereedschap - 49. droog van wijnen - 52. anno (afk.) - 54. openbare betrekking - 55. opera - 57. Eng. voorzetsel - 58. metaallegering - 60. ten- toonst. geb. in A'dam - 62. keurtroep - 64. vogel - 65. gegraven water - 66. part - 67. telwoord - 69. omroepvereninging - 70. voordeel - 71. graansoort - 72. werpstrik. Horizontaal: 1. baron - 4. reu - 7. sepia 10. ouderwets - 13. wild - 14. papa - 16. opa - 18. Dee - 20. Abe - 22. dol - 23. kwartet - 25. ras - 26. rm - 27. sec - 28. ds - 29. as - 30. one - 32. opm - 34. ka 36. gedrang - 37. popelen - 38. al - 39. erg 41. rui - 42. t.p. - 43. en - 45. las - 47. Ob - 48. die - 49. Elspeet - 50. val - 52. Ans - 53. K.P.M - 54. Eli - 55. trek - 59. neer - 62. aspiratie - 65. nooit - 66. kei 67. klaar. wanneer we als weggebruiker de hand in eigen boezem steken moeten we tot de com clusie komen dat we vele dingen nog niet weten. Enwe dragen niet alleen verant woordelijkheid voor onszelf op de weg. maar we zijn medeverantwoordelijk voor onze medeweggebruiker. Daarom is het no dig en noodzakelijk dat we ons laten voor lichten en begeleiden. Daartoe hebben on- derstaanden gemeend een oprichtingsver gadering voor een afdeling te beleggen in het dorpshuis „De Pompweie" te Kortgene op donderdag 8 november a.s. des avonds om 8 uur. Onze doelstelling is deze: „DE BEVORDE RING VAN DE VERKEERSVEILIGHEID IN DE MEEST RUIME ZIN DES WOORDS". Zie verder de folders die u dezer dagen hebben bereikt of nog zullen bereiken. Namens de voorbereidingscommissie: P. v. d. Giessen. adj. Rijkspolitie, Kortgene. Mevr. A. Schippers-van Oeveren, Kats. Mevr. C. A. van Dijke-Geluk, Colijnsplaat. C. J. van Damme, Kortgene Verticaal: 2. vruchtbare plaats - 3. water bij Rotterdam - 4. te weten (afk.) - 5. deel v. e. bijenkorf - 7. als volgt (afk.) - 8. draaien - 9. vorm - 10. knaagdier - 12. in de verte - 13. vis - 15. naaigerei - 17. plant - 20. lopend touw - 22. opschik - 24. dikwijls - 29. spelleiding - 31. pers. vnw. 32. insekt - 33. gesloten - 34. deel v. e. boom - 35. vis - 36. zoogdier - 37. steen 38. belemmering - 44. water in Duitsland 45. lidwoord - 47. verstand - 48. lijst - 49. stijf - 50. pl. in Egypte - 51. houten been verlenging - 53. vr. munt - 54. niet dezelfde 56. bijwoord - 57. godin - 59. bez. vnw. 61. karakter - 63. beetje - 68. vaartuig (afk.) - 70. voorzetsel. Verticaal: 1. brood - 2. ooi - 3. nul - 4. re 5. ergeren - 6. uw - 7. sta - 8. esp - 9. alles - 11. dd - 12. e.p. - 13. walm - 15. aard - 17. porselein - 18. das - 19. etc. 21. basketbal - 23. kanarie - 24. toppunt 29. aga - 30. ore - 31. eng - 32. oor - 33. mei - 35. A.N.P. - 40. dappere - 44. nest 45. L.S.K. - 46. samen - 47. over - 48. dalen - 51. liter - 56. R.A.I. - 57. Est 58. k.p. - 59. n.t. - 60. eik - 61. eel 63. ik - 64. ai. HOOFDSTUK XI. Waarin onthullingen worden gedaan en een fles wijn opengemaakt. „Jij bent toch vanavond wel thuis?" vroeg Anneke 'haar man. „Als je jou hoort ben ik iedere avond weg," zei Pieter verwonderd. „Nee maaroom Simon vroeg of we vanavond thuis waren. Dan kwam hij even aan." Pieters verwondering nam toe. „Vanwaar die plechtigheid?" Oom Simon woonde nu al enkele maan den bij zijn zuster in en was een ongere gelde, maar frequente gast in het gezin De Jong. Vooral sinds hij samenwerkte met Sjoerd. hadden de neven Kees en Kas in hem een geweldige aanwinst ontdekt. Meer malen vonden ze de weg naar de werf en uren zaten ze in een schuitje op het meer. De jonge Simon kon met zijn oom tech nische gesprekken houden over buitenboord motoren en al dat gesnor. Verder vond Simon het bijzonder prettig dat hij bij Pieter en Anneke zonder meer kon binnen lopen, niet als visite werd beschouwd, rus tig in een makkelijke stoel een krantje kon zitten lezen zo goed als met Pieter een diepzinnig gesprek voeren over de filosofie van het hengelen, terwijl Anneke, die een bijzonder wit voetje bij hem had, bij hem voor al haar problemen een symphatiek oor vond. Dit alles in aanmerking genomen, was het wel verwonderlijk dat Oom Simon voor deze avond „belet" vroeg. „Misschien," zei Pieter ironisch, „was hij in de war en moet hij bij Thea zijn." „Daar loopt ie nogal hard!", antwoord de zijn vrouw. Inderdaad had Oom Simon, die als zo vele robuste, openhartige mensen toch een heel gevoelig huidje had, niet veel lust meer tot bezoeken bij Herman en Thea. Zijn elegante nicht Saskia zag hem niet, als hij haar op straat eens tegenkwam. Thea had hem een keer niet kunnen ont wijken. had vriendelijk gevraagd hoe het ging en heel in het algemeen en zonder al te veel nadruk „komt u nog es an?". Dan wist hij wel hoe de vlag er voor stond. De familie Weezenaar legde niet langer eer met hem in, 'hij was integendeel een fa milielid dat maar op de achtergrond moest blijven. Het was waar. ook Pieter was maar een armoedzaaier, een arme schoolmeester, maar Pieter was nog een beetje een intellec tueel in de ogen der familie en, nu ja, „nu eenmaal een rare". Oom Simon was maar een gewone handswerkman en dat trof te dieper, nadat men hem als miljonair had binnengehaald. „Nou ja," concludeerde Pieter, „we zijn thuis. We zullen wel horen wat ie op z'n lever heeft. Misschien herrie met Sjoerd?" „Herrie met Sjoerd"!, zei Anneke weg werpend. Wie kreeg ooit herrie met Sjoerd? Toen er die avond gebeld werd en Pieter zich haastte om open te doen, zag hij tot zijn grote verbazing twee mensen in het duister voor de deur staan, en die ver bazing werd nog groter, toen hij in een ervan zuster Heersma 'herkende, die ook hij wel eens op de werf bij Sjoerd had ont moet. „Twee varensgasten," zei oom Simon iets te luiddruchtig, „zoeken een plekje aan de wal bij de huiselijke haard." „Kom d'r in, pekbroeken," antwoordde Pieter. Ook Anneke keek verwonderd toen ze, met Oom Simon, Han Heersma zag bin nenkomen. „Dit is zuster Heersma," stelde Pieter voor „ook een liefhebster van varen." Ja, dat wist Anneke, want oom Simon had van de ontmoeting verteld, en van de ge broken mastmaar niet van zijn be zoek bij Han. Ongeneeslijk romantisch als ze was, maakte haar vlugge geest een ge waagde combinatie, maar ze verwierp die gedachte meteen. Oom Simon zou toch nietmaar waarom niet? En, zo ging Anneke's gedachtenspinsel onweerstaanbaar verder, was het zo'n gek span? Maar 'haar gezicht verried niets van haar gedachten, al viel het baar wel op dat de bezoekers allebei een beetje nerveus waren. Pieter zei niets, ze gaf een kwartje voor zijn ge dachten. Als hij zo'n blanco gezicht trok, waren die gedachten allesbehalve blanco! Er was het gewone preludium van kof fie met veel of weinig suiker en niet zo veel melk, en even wat gepraat over de boot en over het weer, en toen schraapte oom Simon, die de taal nimmer gebruikte om de gedachten te verbergen, zeer na drukkelijk zijn keel. „Lui," zei hij, „jullie bent wel hard- stikke beleefd om niks te vragen, maar jullie denkt natuurlijk: wat doen die twee nou hier?" Hij zag de gastheer en de gast vrouw uitdagend aan. „Momenteel koffie drinken," zei Pieter nuchter. „Daar hoeven we niet voor hierheen te komen, al gaat er geen koffie boven die van Anneke." „Ouwe vleier," zei de gastvrouw. „Jongens," ging oom Simon onverstoord verder, „we zijn hier omdat we eens met jullie wilden praten. Han en ik. En als ik zeg Han en ik, dan bedoel ik ons samen." Anneke zag hoe Han opeens een felle kleur kreeg. Ze slaakte een kreetje van plezierige spanning. „Wij denken er namelijk over om voor het vervolg sam-sam te gaan doen, en nou zul je het gek vinden, maar we wilden eens horen wat jullie daar nou van den ken." Er viel een diepe stilte, terwijl Pieter met aandacht zijn pijp weer aanstak. „Ja lieve mensen," zei hij, „wat moeten wij er van zeggen. Dat is toch een zaak die alleen jullie tweeën aangaat?" „In zekere zin wel," zei oom Simon, „maar als ik nou es ronduit mag zijn: vin den jullie het niet gek dat een ouwe kerel als ik „Niet zo opzienbarend naar complimen tjes gaan vissen, oom", zei Anneke lachend. „Han had natuurlijk wel honderd 'betere kunnen krijgen en eerlijk gezegd snap ik niet hoe ze het aandurft, maar het is een moedige vrouw," grinnikte Pieter. „Dus jullie vinden het niet gek?" „Gek?" kwam Pieter. "Gek zou het zijn als u uw hele verdere leven als een ouwe vrijgezel bleef doorbrengen, 't Werd tijd. zou ik zo denken, dat een vrouw dit kar wei es aanpakte. En ik ken Han maar op pervlakkig, maar ik vind wel oom Simon, Oplossing kruiswoordpuzzel no. 647

Krantenbank Zeeland

Noord-Bevelands Nieuws- en advertentieblad | 1979 | | pagina 1