NOOR D-BEVE LANDS NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD II® ZOJUIST VERSCHENEN Begrotingsvergadering Kortgene Mo. 3887 Donderdag 1 ^november 1979 83e jaargang DRUK EN UITGAVE: DRUKKERIJ MARKUSSE TE WISSENKERKE - TEL. 01107-13 08 - GIRO 206882 Abonnementsprijs ƒ20,— per jaar Franko per post 32,5.0 per jaar Advertenties 31 ct per mm, excl. BTW, Voor fouten in advertenties per telefoon opgegeven. Kunnen wij geen enkele verantwoordelijkheid dragen. Bij het aanbieden van de gemeentebegro ting 1980, tijdens de gemeenteraadsverga dering op donderdag 25 oktober te Kort gene, hielden alle fracties algemene beschou wingen met de navolgende inhoud. CDA-FRACTIE. Mijnheer de voorzitter, dames en heren. Vandaag 25 oktober 1979 is het dan weer zover. De fractie van het CDA is druk in de weer geweest, om haar visie op papier te krijgen voor de Algemene Beschouwingen 1980. Wij hebben op tijd uw begeleidingsbrief ontvangen, waarvoor onze dank. De post netto onvoorzien f 229.127.29 is aanmerke lijk hoger dan in 1979 toen dit f 79.213.62 was. Toch is er heel wat tot stand geko men het afgelopen jaar. Voor onze fractie belangrijke zaken, willen wij nog even de revue laten passeren. De belangrijkste, meest omvattende be slissing is wel de besluitvorming voor de nieuwe jachthaven te Colijnsplaat met de daarbij beschikbaar gestelde credieten voor de aanleg van het casco. Nieuw brandweer materiaal, uitbreidingsmogelijkheden voor het gemeentehuis, bereikbaarheid eigen in woners Veerse Meer via het aangelegde voetpad langs de landbouwhaven en de cam ping. aankoop grond bestemmingsplan Al te Klein II te Kats. het crediet voor de eer ste fase riolering te Kats. aanvullende cre dieten voor de dorpsvernieuwing en het meewerken aan het proefproject De Beve- landen. Om een juist beeld te geven van onze inzichten op de diverse door u ge noemde punten, hebben wij de volgorde van uw begeleidingsbrief aangehouden. Ruimtelijke ordening en volkshuisvestiing. We zien met belangstelling uit naar een nieuw bestemmingsplan Al te Klein II te Kats, waardoor de woningcapaciteit wordt vergroot. De huurprijzen voor woningwet woningen worden steeds hoger, de premie- bouw steeds duurder, niettemin zijn we content met deze ruimte. We vragen voorrang voor de dorpsvernieu wing in Colijnsplaat en Kats. We werden wat ongeduldig en zien met belangstelling uit naar de plannen die dan nu op komst zijn. Bij de indeling van haven en terreinen te Colijnsplaat willen wij nauw betrokken blijven. In de doelstelling voor de Ooster- schelde, vervat in vier hoofdfuncties, te we ten: le. de natuur, 2e. de visserij, 3e. de recreatie en 4e. de overige functies, kun nen we ons vinden. We zijn blij met de be studering door de Stuurgroep voor het aan tal ligplaatsen, waarvan Colijnsplaat er 500 toegewezen krijgt. Voorstellen tot enige recreatieve ontwikke ling bij Kats, beschouwen wij als bijzonder positief voor deze kern. Voorzichtigheid is geboden voor wat betreft de opzet. Wij vinden het erg belangrijk dat er een on derzoek wordt ingesteld naar de bereidheid tot medewerking van de tweedewoning-be zitters in de kern om hun woning te ruilen voor een recreatiewoning. Wij zien liever een goede start met een klein plan met mogelijkheden tot uitbrei ding, dan een groots opgezet plan. Publica ties hierover in dit stadium hadden beter achterwege kunnen blijven. We dringen er op aan de bevolking van Kats volledig te oriënteren wat deze plannen betreft, alvo rens u met voorstellen naar de raad komt. Dit geldt eveneens voor Colijnsplaat. Wij vinden dat Colijnsplaat en Kats meer kan sen moeten krijgen als opvangkern of nog beter als dorp met aanvullende woonfunc ties, dit zou ons zeer welkom zijn. (Wij heb ben hier reeds op gewezen in de vorige Al gemene Beschouwingen). Dit is een permanente aangelegenheid. De woonkeuze-vrijheid dient zo goed mo gelijk tot zijn recht te komen. Wanneer dit alles niet verwezenlijkt wordt, zal de CDA- fractie blijven aandringen op een zekere re creatieve ontwikkeling te Kats, maar ook voor Colijnsplaat achten wij een stuk droge recreatie (appartementen) niet overbodig. Ook al is de Stuurgroep in deze afhoudend wij vinden dat er wegen gezocht moeten worden om ook hier de mogelijkheden te be nutten. We staan volledig achter uw standpunt wanneer u stelt, in het gedeelte basisdoel stelling voor het Streekplan Midden Zee land, dat stabilisatie c.q. minder bevolkings groei niet de enige manier is om de belan gen van de eigen bevolking te behartigen. De leegstand van te veel woningen in alle drie de kernen gaat niet onopgemerkt voor bij. Eén van de oorzaken, een groot aantal bejaarden in onze gemeente verwisselt het zelfstandig wonen voor een verblijf in be jaardenhuis of serviceflat. De fractie van het CDA denkt dat hier voor de gemeente een taak is weggelegd. Wat denkt uw col lege te kunnen doen aan de ontvolking van onze kernen? Op welke manier denkt u meer kleinindustrie aan te kunnen trekken? Hoe denkt uw college over de bezetting van ge renoveerde en nieuw te bouwen woningen? Deze mogen niet leeg blijven staan en het is nu reeds van groot belang hier de no dige aandacht aan te geven. Wij denken daarbij aan onder andere het uit te voeren werk aan de Oosterscheldedam en het aan trekken van jonge gezinnen, die economisch gebonden zijn uit de naburige gemeenten, die graag in één van onze mooie kernen zou den willen wonen. Het gemeentelijk woningbedrijf wilt u per 1 januari a.s. gaan beëindigen, door dit over te dragen aan een woningcorporatie. Zijn er als de raad hiermee accoord gaat voldoende zekerheden, als we denken aan bijvoorbeeld toewijzing van huizen die leeg komen en ons ingenomen standpunt dat deze huizen niet verkocht mogen worden? Wij vragen de nodige tijdsruimte voor alle beslissingen betreffende de jachthaven. Gun de raad de tijd, om weloverwogen besluiten te nemen. Forceer zeker niet. Het is ge woon nodig dat de te behandelen fasen tij dig ter discussie worden gesteld. Recreatie. De problemen die er waren voor de eigen bevolking, speciaal in de kern Kortgene, zijn grotendeels opgelost. Zo nu en dan is er nog wel eens een uitschieter, maar door regel matige controle is hier veel ten goede ver anderd. Wij raden u aan de controle te handhaven. Wij hechten veel waarde aan de plannen die bij uw college leven, om te Colijnsplaat een stuk strand te realiseren, wat kan die nen als zwemgelegenheid in de Oosterschel- de. Dit zal een waardevolle functie krijgen, speciaal voor de eigen bevolking. Het zou iets kunnen betekenen in de sfeer van So ciale Recreatie. Veerse Meer. Er is een enorme belangstelliing voor het Veerse Meer. Zowel voor te bedrijven water sport als de eilanden. Wij vinden dat hier best wat meer sociale recreatie op zijn plaats zou zijn. „De Madeleine", zoetjes aan het bekendste schip voor de Kortjenaars, is dikwijls volgeboekt. Wij vragen speciale aan dacht om mogelijkheden te creëren voor be zoek aan de eilanden. Bijvoorbeeld het in stellen van een bootdienst voor zo een 20 personen, gedurende de drie topmaanden, om één en ander uit te testen. Deze eilan den hebben miljoenen gekost, terwijl er maar zo weinig mensen in verhouding van kunnen profiteren. Verdere uitbreiding van eilanden of aanlegsteigers mag wat ons be treft achterwege blijven. Wij leggen hierbij een urgentieverklaring af voor verbetering of vernieuwing van het systeem zomer- en winterpeil. Dit blijkt in de praktijk zovele nadelen te geven, dat hier nu eerst maar eens wat aan moet veranderen, ook al gaat dit kapitalen kosten. Camping „De Paardekreek". Verkoop van de camping lijkt ons niet wenselijk. Wanneer u vanaf de overkant (het terrein De Schelphoek), dit stukje Kort gene bekijkt, komt er iets van trots over ons. het is één van de mooiste stukjes die wij bezitten. Dit moet hoe dan ook van de gemeente blijven. Wij kunnen ons vinden in een goed opge stelde pachtovereenkomst, waarin de mede zeggenschap van de gemeente duidelijk tot uitdrukking komt. Wij achten dit noodzake lijk uit sociale overwegingen. Openbare werken. De verkeersveilighied voor alle drie de kernen staat bij het CDA hoog in het vaan del. We moeten deze hoe dan ook op de knelpunten die er zijn, zien te verbeteren. Dat kost veel geld, maar het is dan wel goed besteed. Wij zien met belangstelling uit naar nadere voorstellen die leiden tot een betere verkeersveiligheid. Wij vragen ook hier voorrang. Wij rekenen er verder op, dat het overleg in verband met de restau ratie van de Nederlands Hervormde Kerken in Kortgene en Colijnsplaat wordt voortge zet, zodat er in goede harmonie definitieve plannen üitgevoerd kunnen worden. Urgen tie voor de toren, ook dit schreven wij, nu weer al een jaar geleden. De aansluiting van het gemeentehuis met pand Hoofdstraat 81 zien wij .net belang stelling tegemoet. Wilt u bij de samenvoe ging denken aan een toegang voor gehandi capten, dit geeft nog al eens problemen, die nu misschien gelijktijdig kunnen worden op gelost. Hoe zit het overigens met de airconditi oning voor de raadszaal? We waren vorig jaar voorstander, mits niet te luxe uitvoe ring. Is het misschien niet doorgegaan om dat er toen een luxe gepland was? j Welzijnsbeleid. We zien met belangstelling uit naar het eigen gemeentelijke welzijnsplan. Wij hopen dat u. meneer de voorzitter, als deskundige op dit gebied, er zeer nauw bij betrokken zult blijven. Wij hopen op veel medewerking van de eigen bevolking bij het samenstellen van dit plan. Door het dichtdraaien van de gezinshulp- kranen komen veel ouderen in de proble- men. Wij vragen u mensen uit de particu liere sector te stimuleren voor hulp aan oudere mensen. Waar mogelijk moet de ge meente alert zijn, op dit groeiend probleem. Dorpshuizen en verenigingsgebouwen. Kortgene is bijzonder blij met zijn dorps huis, het voldoet aan een behoefte. Een reeds lang gekoesterde wens van velen, is daarbij in vervulling gegaan. Het dorpshuis „De Brug" ligt wat uitbreiding en verbete ring betreft op dood tij. Nu we weten hoe en wat er aan de haven van Colijnsplaat gaat gebeuren, moet het volgens onze frac tie toch mogelijk zijn om nu met concrete plannen op tafel te komen, voor de aan passing van genoemd dorpshuis. Ook het Nieuw-Zeelandhuis willen wij aandacht blijven geven. Laat het niet slof fen. wij zien uit naar nieuwe voorstellen. Onderwijs. Wij achten een goed onderzoek voor sa menwerking van het Goese Lyceum, de Goe- se Gemeentelijke Mavo en onze eigen Mavo wenselijk, om tot een betere bezetting te komen, maar ook om een zekerheidsfactor in te bouwen wat betreft het voortbestaan van onze eigen Mavo. Wij hopen op een goed overleg tussen Bij zonder- en Openbaar onderwijs in onze ge meente, met begrip voor ieders eigen iden titeit. Het kost veel geld, maar door een goed overleg en reële afspraken valt er veel geld te besparen, zonder dat daardoor het onderwijs op zich maar iets tekort gedaan wordt. Wij zijn voor handhaving van het Open- School-project, mits het betaalbaar blijft. De deelnemers(sters) zijn erg enthousiast en hechten veel waarde aan voortzetting. Wel nu, wij staan daar volledig achter en zeg gen de nodige steun graag toe. Openbare orde, brandweer en politie. Wij zijn voor een groot deel tevreden. Het kan altijd nog optimaler en beter, maar wij vinden dat er heel wat verbeterd is. De voorgestelde belastingverhogingen zijn van dien aard dat deze redelijk genoemd mogen worden, ook om grote verhogingen in de volgende jaren te voorkomen. Slot. De fractie van het CDA wil hierbij graag u allen die hebben meegewerkt aan deze begroting met begeleidingsbrief bedanken, voor het op tijd afleveren en de keurige verzorging van het geheel. Dank ook voor de manier waarop u afgelopen jaar voor onze fractie hebt klaar gestaan op het mo ment dat wij bij jullie aanklopten. Onze fractie hoopt samen met uw college en de andere fracties, aan een goede opbouw van de gemeente Kortgene in 1980 te mogen meewerken. Fractie PvdA. I. Algemeen. Onze fractie wil, voordat we hoofdstuks- gewijs op de gemeentelijke zaken ingaan, allereerst het college en het ambtelijk appa raat dank zeggen, voor de wijze waarop be groting en nota van aanbieding aan ons zijn gepresenteerd. De stukken waren ook dit jaar weer tij dig in ons bezit, zodat er een afgewogen oordeel over gegeven kan worden. Het begrotingsbeeld, met een post netto onvoorzien van ruim f 200.000.— is voor onze gemeente een goede basis, en geeft ons geen basis voor bijzondere op- of aanmer kingen. II. Terugblik. De vele onderwerpen die u in de bege leidingsbrief opsomt, en waarvan volgens ons punt g. er wel duidelijk uitspringt, al was het alleen al om de extra vergaderingen die we hierover gehad hebben. Uit de verdere opsomming blijkt, dat er dit jaar heel wat investeringen zijn gedaan. III. Ruimtelijke ordening en volksontwikkeling. Dat de dorpsvernieuwing in Colijnsplaat en Kats prioriteit krijgt is volkomen in o- vereenstemming met onze opvattingeri. We ziin alleen ernstig bezorgd dat de verslech terde subsidieregelingen als gevolg van Be stek '81 de vernieuwing tot een te grote fi nanciële last kan maken. We zijn zeer be nieuwd naar de resultaten van de inventa risatie van de kwaliteit van het woning bestand Immers de toestand waar de wo ningen op het ogenblik in verkeren zal on getwijfeld van invloed zijn op de mogelijk heden en de daarmee gepaard gaande kos ten. Over de overeenkomst, welke behoort bij de eventuele wijziging bestemmingsplan Delta Marina, zouden wij iets concreters willen vernemen. Voor alle duidelijkheid willen we uitspreken dat we van mening zijn dat de eigen bevolking van zo'n wijzi ging voordeel dient te hebben. Wat de woningbouw betreft, lijken de ontwikkelingen in Kats niet ongunstig. Over de mogelijkheden voor de recreatieve ont wikkelingen zullen we zeker graag met u van gedachten wisselen. Het heeft ons wel verwonderd in de P.Z.C. al een uitvoerig artikel over dit onderwerp aangetroffen te hebben. Heeft het college over de woning bouw in de kern Kortgene al bepaalde ideeën? Dat als gevolg van de thans heersende opvattingen over inrichting en gebruik van de Oosterschelde intensieve recreatieve ont wikkelingen in het Kuupje op gespannen voet hiermee zullen staan, is begrijpelijk. Toch zullen enige andere recreatieve ont wikkelingen gewenst zijn. Onze gedachten gaan dan uit naar ontspanningsmogelijk heden voor de eigen bevolking en dag recreatie. Zijn naar uw mening hier wel mogelijkheden voor te vinden? Uw opvattingen over de basisdoelstellin gen voor het Streekplan Midden-Zeeland lopen parallel met onze opvattingen. We zijn zeker geen voorstander van een over matige groei, maar stilstand of een te ge ringe groei zal ongetwijfeld tot problemen leiden. Woningbedrijf. Wat betreft de woningverkoop zijn wij het met uw standpunt eens en vertrouwen er op, dat het college alle mogelijke moeite doet, toch redelijk betaalbare woningen te laten bouwen. Én de mogelijkheid te be- j kijken of de zogenaamde vorm van casco- j bouw misschien hiervoor een oplossing kan zijn. Bij lange leegstand van zogenaamde tweede woningen, die te koop worden aan geboden, is het misschien verstandig met de eigenaar te gaan praten, om via de taxatiewaarde de woning te willen aan bieden. Wij betreuren met u, dat de sub sidieregeling voor verbetering particuliere woningen onder dit kabinet zo is verslech terd en menen het zoveel mogelijk te moe ten benutten door meer gerichte subsidies, wat dan misschien meer aangedragen gaat worden door uitvoerenden van bouwwerken en op deze manier gelijk iets bij te dragen voor verbetering van werkgelegenheid. Met u hopen wij. dat de regeling voor dorpsvernieuwing verbeterd zal worden, zo als het nu gaat, voorzien wij stagnatie, met eventuele gevolgen voor de projekt- coördinator in deze. Het overdragen van het woningbedrijf aan een woningcorporatie is voor onze fraktie alleszins acceptabel, onder de door u gestelde voorwaarden, aan vullend een gemeentevertegenwoordiger, en dat deze instelling vertegenwoordigers in het bestuur toestaat uit alle lagen der bevolking. IV. Recreatie. Op het terrein van de recreatie is naar onze mening het laatste jaar niet veel ge beurd. Zij het dan, dat met de aanleg van de jachthaven te Colijnsplaat, ondanks gerezen problemen, een aanvang gemaakt is. De bereikbaarheid van het Veerse Meer is door de aanleg van een pad langs de landbouwhaven, iets verbeterd. We hopen, dat het college ook voor de bereikbaarheid langs het bungalowpark, spoedig met voor stellen komt. Het aanleggen aan de eilanden in het Veerse Meer is nog altijd een bron van veel ongenoegen, terwijl ook het maar lukraak „voor anker" gaan blijkbaar een nieuwe stunt is om havengeld te ontlopen. Ons inziens moeten de vertegenwoordigers in de beheerscommissie aandringen op ver andering van de 24-uurs regeling naar een 12-uurs regeling. Het voornemen naar meer differentiatie in de toekomst heeft onze instemming en zien voorstellen hiertoe met belangstelling tegemoet, evenals de gedachtenwisseling over de recreatie bij Kats. Voorstellen over aanleg van eenvoudige kampeergelegenheden spreekt ons sterk aan. Onze vraag is: wat verstaat u onder eenvoudig? We missen in de aanbiedingsbrief de aanleg strand te Co lijnsplaat. We verwachten echter ook in deze tijdig voorstellen van u te mogen ont vangen. Wij onderschrijven de gedachtengang over de schuttijden van de Zandkreeksluis. De overlast, voor met name de eigen inwoners van Noord-Beveland, de kosten voor be drijven, de ellende als je ih de bus zit, de sluis open ziet gaan en even later in Goes je trein weg ziet gaan. Wij zouden hier op korte termijn verandering in willen brengen. De overlast die het zomer- en winterpeil op het Veerse Meer ieder jaar met zich meebrengt, is ook ons bekend. Een oplossing hiervoor zou niet te lang meer op zich moeten laten wachten, temeer omdat volgens ons het voorzieningenniveau mooi genoeg is. Camping. Wij zijn het met het college eens, dat er een andere exploitatie dient te komen voor de camping. In afwijking van u,w ge dachten, van verpachting aan een exploi- Oplossing kruiswoordpuzzel no. 648 Horizontaal: 1. aorta - 6. lakse - 11. aow 12. gas - 14. ven - 16. Olst - 18. riant 19. Riga - 21. niets - 23. nto - 24. veter 25. ijs - 26. eind - 27. elan - 28. ie 30. sik - 33. tetra - 36. akker - 39. toga 40. ar - 41. ja - 42. ever - 43. eikel - 46. priem - 49. sec - 52. ao - 54. ambt - 55. Aida - 57. at - 58. brons - 60. rai - 62. elite - 64. eend - 65. vaart - 66. deel - 67. zes - 69. kro - 70. nut - 71. gerst - 72. lasso. Verticaal: 1. oase - 3. Rotte - 4. tw - 5. raat - 7. av - 8. keren - 9. snit - 10. konijn 12. ginds - 13. snoek - 15. garen - 17. lis 20. gei - 22. sier - 24. vaak - 29. regie 31. ik - 32. kever - 33. toe - 34. tak 35. aal - 36. aap - 37. kei - 38. rem 44. Eems - 45. de - 47. rede - 48. tabel 49. strak - 50. Cairo - 51. stelt - 53. ore 54. ander - 56. aldus - 57. Ate - 59. onze 61. aard - 63. iets. - 68. ss - 70. na. SC Dr. Ha. C.M. Ghijsen - Woordenboek der Zeeuwse Dialecten, zesde druk, jubi leumeditie ter gelegenheid van het 50-iarig bestaan van de Zeeuwsche Vereeniging voor Dialectonderzoek. Gebonden in blauwlinnen band met goudopdruk, kleurig stofom slag, verlucht met het Zeeuwse wapen in kleuren op de titelpagi na, voorzien van een foto korte levensbeschrijving van de redac trice, Mej. Dr. Ha. C.M. Ghijsen. Prijs 171,-. Verkrijgbaar in de boekhandel. Bij de Zeeuwsche Vereeniging voor Dialectonderzoek pla Vroonland- se weg 3Br Kapelle (Z.-B.) zijn te bestellen in echt leergebondenmet goud bestempelde exemplaren van de jubileumeditiegenummerd van 1 t/m 100 en voorzien van de handtekening van de secretaris. Deze speciale bibliofiele uitgave blijft beperkt tot 100 exemplaren. De prijs bedraagt 400,-, inclusief verzendkosten. De in leer gebonden exemplaren worden geleverd in een met linnen beplakte cassette. U kunt uw exemplaar laten reser veren door overmaking van 400,- op postgiro 43 98 27 t.n.v. de penningmeester. Deze uitgave is uitsluitend by de Vereeni ging- dus nietbg de boekhandel- verkrijg baar. 6 De opbrengst komt mede ten goede aan het dialectonderzoek.

Krantenbank Zeeland

Noord-Bevelands Nieuws- en advertentieblad | 1979 | | pagina 1