NOORD-BEVELANDS NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD R M bet mess! gelezen filed m d nu uur lend UIKER-OO Drukkerij Markusse Wissenkerke door Tom Lodewijk Zeeland Magazine? Sint-Nicslaas-feest in Wissenkerke met Zwarte-Piet-wedstrijd ei Songfestival - I I M l No. «888 Donderdag 8 november 1979 83e jaargang DRUK EN UITGAVE: DRUKKERIJ MARKUSSE TE WISSENKERKE - TEL. 01107-13 08 - GIRO 206882 Abonnementsprijs 20,— per jaar Franko per post 32,50 per jaar Advertenties 31 ct per mm, excl. BTW. Voor fouten in advertenties per telefoon opgegeven, Kunnen wij geen enkele verantwoordelijkheid dragen. FEUILLETON „Wij zijn geen lui om in donkere laantjes te scharrelen," legde Simon overbodig uit onder een lachbui van Anneke, die hem al in die funktie bezig zag, „maar we kunnen toch nog wel even wachten tot het geschikte ogenblik. En dan liever in het voorjaar dan in de winter. Dat is misschien meer poëtisch dan zakelijk, maar zo ben ik nu eenmaal." „Enne," zei Pieter bedenkelijk, „hoe staat het met de dubbeltjes, als ik zo vrij mag zijn? Zo'n projekt kost een heleboel geld. Hoe krijg je dat bij elkaar? En als je het bij elkaar hebt, in hoever ben je dan nog baas? Straks heb jij het vuile werk opge knapt en gaat een ander met de eer strijken." „Dat geld," zei Han weifelend en keek naar Simon Kolberg, „tja dat is niet het grootste bezwaar." Simon Kolberg ging rechtop zitten in zijn fauteuil. „Jongens", zei hij, „ik heb niet voor niets gevraagd of jullie vanavond thuis waren. Want wat we hier voeren is een zéér vertrouwelijk gesprek. En ik zou graag willen, dat het voorlopig tussen deze muren bleef. Niet dat ik jullie voor kletskousen aanzie," voegde hij er haastig aan toe, „maar het is nog iets anders als ik jullie nadrukkelijk verzoek, er voorlopig met nie mand anders over te spreken." „We zijn alleen maar vereerd met het vertrouwen," zei Pieter. „Spuit maar op!" „Tja, dat geld, weet je. Dat is inderdaad niet zo'n bezwaar. Want wat we direct nodig hebben, daar ehdaar kan ik wel voor zorgen." Oom Simon zag de beide anderen aan en genoot een ogenblik van hun verbazing. „Duszei Anneke. Oom Simon begon te lachen. „Zo langzamerhand heb ik wel gemerkt, hoe de situatie in de familie is. Toen ik( uit Brazilië terugkwam, veronderstelde iedereen dat ik potten met geld zou hebben. De ontvangst was er naar. Vooral Ben en Herman, nog meer Thea en Jannie, legden me in de watten." „Wij zeker niet," zei Anneke veront waardigd. „Nee, jullie niet. Niet in de watten, in ieder geval. Ik had de indruk dat of ome Simon nou terugkwam kaal als een kerkrat of met goud beslagen, dat dit er bij jullie net niks toe deed". „Nou, die indruk was wel juist," zei Pieter droog, „en als we je grote gaven van hoofd en hart niet hadden leren waar deren, dan hadden we je liever van ach teren dan van voren gezien, al stond je stijf van het goud." 1 „Precies. Bij jullie was ik gewoon ome Simon van vroeger en als er al van een beetje berekening sprake was, dan bij Kees en Kas, die altijd wel een paar zakcentjes extra kunnen gebruiken." „U begon al met ze te trakteren!" ver weet Anneke lachend. „Goed. Ik had het gevoel dat ik 'hier welkom was om mezelf en om niets anders. Bij de anderen kreeg ik het omgekeerde gevoel. En toen ik liet doorschemeren, dat ik toch eens iets om handen moest hebben om de kost te gaan verdienen, toen merkte ik dat mijn idee waarheid was. Vooral Jannie, of Jeanne, zoals ze tegenwoordig heet. heeft het me ronduit gezegd, met begeleiding van haar geliefde zoon, dat ze aan klaplopers de kost niet wenste te geven" Bent a reeds geabonneerd op een 2-maandelijks tijdschrift met actualiteiten, cultuur, evenementen, historie en recreatie. Het geheel in 4-kleuren om slag en alle artikelen voor zien van nog nimmer gepu bliceerde foto's. Slechts 20,per jaar. Vraag gratis proefnummer: POSTBUS 1 - WISSENKERKE „dat „Ach kom," zei Anneke geschrokken, zal ze zo niet gezegd hebben!" „Niet met die woorden, maar het kwam er vrij aardig op neer," antwoordde Simon Kolberg. „En je zuster Doortje, of Thea, stelde ook op mijn gezelschap geen prijs, toen ze merkte dat haar rijke oom uit Brazilië maar een doodgewone werfarbeider werd. Mijn nichtje Saskia ziet me al niet eens meer op straat." „Och oom. ziet u dat niet te zwart in?" vroeg Anneke. „Ja meid. ik kan me indenken dat jij je zoiets niet kunt indenken. Maar deze men sen hebben een stand op te houden en kunnen eigenlijk alleen lieden gebruiken, die deze stand luister bijzetten." „Nou ja," zei Pieter, „wij lopen er ook de deur niet plat." „En zij bepaald die van jullie niet," voegde Simon er aan toe. „Maar toen ik dus de miljoenendroom had verstoord, was je moeder dolblij dat ik bij haar in kwam wonen en was het bij jullie net als altijd. Zo leer je je mensen kennen, zie je. En daarom ben ik vanavond niet naar m'n neef Ben toegekomen, met z'n zakenman schap, en niet naar m'n neef Herman, met z'n financiële inzichten, maar naar jullie. Ik heb m'n geld netjes belegd en ik ben lekker bij Sjoerd gaan werken. En vissen en kletsen, want ik verveelde me. En zo zie je maar weer. Aan Sjoerd heb ik een vriend gekregen, ik heb er Han leren kennen en ik heb het reuze naar m'n zin gehad. En bij m'n zuster Anna heb ik een leven als een vorst, die goeie meid. Dat zijn de mensen waarmee ik hier te maken wil heb ben, de mensen waarvan ik ben gaan hou den. En daarom geloof ik, dat ik wijs gedaan heb, zoals ik heb gedaan. Wat zeg je Han?" „Het eind is nog niet in zicht," zei Han Heersma nuchter en haar trof Pieters blik van verstandhouding. „Maar in ieder geval moet ik zeggen, dat de gevolgen wel voor je houding pleiten. Hier zit ik tenminste erg naar m'n zin". En ze lachte haar stra lende lach. „Ik hoop, dat jullie voor mij net zo zult willen zijn als voor Simon." „Die had het lang niet altijd zo best," zei Pieter. „Ik heb hem veel wijze raad gegeven en daardoor is ie nu zo, dat jij het met hem aandurft." „Ach kerel," zei Simon, „wat zou je zelf zijn zonder je vrouw! Wat jij Anneke?" Anneke lachte. „Nu ja," zei Simon, „dat was het dan. Verder kan ik nog niks zeggen, want ik weet nog niks. Ik weet niet hoe ik anders gedaan zou hebben, maar nu heb ik Han ontmoet en nu zie ik allerlei mogelijkheden. Maar jongens, nogmaals, praat er met geen mens over. Tegen jullie speel ik open kaart. Ik moet een paar mensen hebben met wie ik over dit alles kan praten en waar ik met Han over de vloer kan komen, als we trek hebben in een kopje koffie." Ze zaten nog lange tijd bij elkaar en praatten over alles en nog wat, en op een gegeven moment verdwenen Han en Anneke samen naar de keuken om nog iets lekkers klaar te maken en hadden daar beduidend lang werk over. „Ik ben blij", zei Simon, dat jouw vrouw en Han het zo goed met elkaar af schieten". „Anneke is een reus", stelde Pieter vast. „Die van mij ook". „Twee reuzen. En wij twee kleine kereltjes, allebei erg blij dat ze ons wel wilden heb- ben", lachte Pieter tevreden. „Nou, als mannen onder elkaar, ik feli citeer je met je keus. Han is een reuze meid, dat zie je met één oogopslag. Som mige kerels boffen toch maar". „Jij bijvoorbeeld". „Ongetwijfeld". „Waar hadden jullie het over?" vroeg An neke achterdochtig terwijl ze beladen met nieuwe heerlijkheden de kamer binnenkwam. „Als je dat wist", zei Pieter, „ging je je veel te veel verbeelden". „Wat zit je te staren", vroeg Anneke toen het paar al weer lang verdwenen was. „Ik dacht dat je er zo mee in je schik was. Zie je nu leeuwen en beren op de weg??" „Óp hun weg kon dat wel eens zijn", ant woordde haar man. „Vroeg of laat komt ie dereen het aan de weet en dan zit de kat in de gordijnen". „Stiekem laten zitten", vond Anneke. „Ze zijn er nog niet", meende Pieter, „maar ik denk niet dat ze zich ergens aan zullen storen. Daar zijn ze geen van beiden het type voor". ,,'t Kan alleen maar héél interessant wor den", vond Anneke. „Eerst suikeroom, dan geen suikeroom, dan tóch suikeroom, maar een ander krijgt de suiker. Je zou er een boek over kunnen schrijven". „Jawel," zei Pieter, „maar wie zou het lezen?" Hoofdstuk XII. Waarin nog meer onthullingen worden gedaan. Een geheim is een geheim, zo lang het veilig is bij één mens. Zodra méér het kennen, is het geen ge heim meer. Dat ondervond Simon Kolberg ook. Wellicht waren het de voorzichtige ver kenningen rond de toekomstplannen van Han en hemzelf, die ergens het lek 'hadden veroorzaakt, waardoor Herman Weezenaar, de bankman, een paar druppels van de waarheid opving. En terstond gealarmeerd alle zeilen in de mast spande om er hele maal achter te komen. Twee dingen stonden weldra onomstote lijk voor hem vast. Ten eerste: oom Simon was geen arme man, die met een nederig baantje de kost moest verdienen, maar een man in bonus. Ten tweede: oom Simon had „kennis" aan een verpleegster eh het zou helemaal niet te verwonderen zijn, wanneer hij nog eens ging trouwen. Twee dagen later zat Herman bij zijn zwager Ben. Jeanne nam de honneurs waar, nieuwsgierig wat Herman hierheen voerde, want dat hij iets op de lever had, was ieder duidelijk. Herman liet zijn schoonfamilie niet lang in het onzekere. „Jullie zult je wel afvragen wat ik hier kom doen," zei hij met een gewichtig gezicht, „maar het gaat om eh... oom Simon." „O!" zei Jeanne met een gezicht van: wat zal die nu weer uitgehaald hebben. Want omtrent oom Simon verwachtte zij, na diens gruwelijke dubbelhartigheid en afglijden naar het proletariaat, alleen nog maar narigheid. „Heeft ie een schurfie uitgehaald?" bracht Ben haar gevoelens onder woorden. En dus reageerde ze, haar status indachtig, prompt met een: „Jakkes Ben, praat niet zo or dinair!" (Wordt vervolgd). Het ieder jaar terugkerend St. Nicolaas- feest voor de kinderen begint dit jaar al op 17 november in Wissenkerke. Een groot feest-programma is opgebouwd rondom de aktie van de ondernemers, waar alle kin deren beslist aan hun trekken zullen komen. Zaterdag 17 november begint de Sint zijn tocht op Geersdijk, waar hij de ondernemers uit die plaats zal bezoeken. Daarna zal de Sint aanwezig zijn bij het begin van een grote kindermiddag in het Drenthehuis. Om ongeveer 13.45 uur is de goedheilig man op het gemeentehuis te Wissenkerke, waar hij zijn opwachting zal maken bij de burgemeester, waarna een bezoek volgt aan alle ondernemers van Wissenkerke. Bij alle winkels die de Sint bezoekt zullen de kinderen worden getrakteerd. Tijdens de tocht door het dorp is er voor de kinderen een wedstrijd, n.l. wie is het leukst c.q. origineelst verkleed als Zwarte Piet. Een jury bestaande uit de dames van b. en w. zal de Zwarte Pieten beoordelen. Op zaterdag 24 november is er een peuter en kleutermiddag in het Dorpshuis voor kinderen tot 6 jaar; met poppenkast, enz. Na afloop van deze middag wordt een film vertoond voor kinderen tot 12 jaar („Sjors en Jimmy en de Rebellen"). De afsluiting van de festiviteiten is op zaterdag 1 december in het Dorpshuis, 's Middags is er dan een groot Kindersong festival, waar ieder kind aan deel kan ne men,. Dit muzikaal gebeuren staat onder leiding van dirigent Jaap Boon en een des kundige jury zal de liedjes beoordelen. In lichtingen over dit alles bij Supermarkt Van Roven. Na het Songfestival is er een film voor kinderen boven 12 jaar („Death-Race 2000"). Diezelfde avond is er een grandioze Bing.o. Tijdens de Bingo zullen de prijzen van het Songfestival en de Zwarte Pieten- wed strijd worden bekend gemaakt. Bij de aktie die de ondernemers houden, wor den bonnetjes verstrekt waar prachtige priji'.en op te winnen zijn. De eerste prijs is een weekend Londen of Parijs; verder 6 fietsen, een televisie en vele andere waar devolle prijzen. no. 649 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Bg923 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 31 38 39 40 41 42 4 3 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 57 58 59 50 62 63 64 65 bb 67 Horizontaal: 1. namelijk (afk.) - 3. over ijling - 8. geogr. aanduiding (afk.) - 10. kledingstuk - 12. soort suikergoed - 14. geneesmiddel - 15. ten doel gesteld - 16. walkant - 17. ijzerhoudende aarde - 19. jong varken - 21. elasticiteit - 23. beet 25. groente - 26. stapel - 28. toiletgerei 29. vis - 31. meisjesnaam - 32. vuurwapen 34. vreemde munt - 35. handeling - 37. deel van een kippenhok - 38. nihil - 39. werelddeel - 40. bestudeerd - 42. hetzelfde (afk.) - 43. streep - 44. naar aanleiding van (afk.) - 45. spreektaal voor „nu" - 46. herkauwer - 47. vorm van onderwijs (afk.) 48. Soc. Economische Raad (afk.) - 50. kledingstuk - 52. zwendel, oplichting - 55. niets uitgezonderd - 57. dochter van Nereus 60. knaagdier - 61. geldswaardig papier 63. kostbare stof - 65. kosten koper (afk.) 66. krachtig - 67. bestaat. Verticaal: 1. nummer (afk.) - 2. kwab - 3. op welke wijze - 4. plaats in Drente - 5. reptiel - 6. NV (Franse afk.) - 7. tot nader order (afk.) - 8. nakomelingschap - 9. laatst leden (afk.) - 11. land in Ó.-Afrika - 12. zeil 13. seconde - 14. verlegenheid - 18. cijferen 19. plaats in Overijssel - 20. soort bij - 22. voertuig - 24. inspringende ruimte van een straatdeur - 25. metaal - 26. gesloten - 27. ijveren voor een doel - 30. gebaar - 32. meisjesnaam - 33. dun - 34. deel van de vinger - 36. vorm van tintelen - 38. Ned. Radio Unie (afk.) - 40. ijle stof - 41. godin 46. soort wielerwedstrijd - 49. holde - 51. meisjesnaam - 53. vrucht - 54. huid - 55. soort schip - 56. sluis - 58. elasticiteit 59. bijbelse naam - 60. godsdienst (afk.) 62. deel van de bijbel (afk.) - 64. naschrift (afk).

Krantenbank Zeeland

Noord-Bevelands Nieuws- en advertentieblad | 1979 | | pagina 1