NOORD-BEVELANDS NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD R Illl SUIKER-OOM ir E T 1 Ir _J IH57 door Tom Lodewijk Zeeland Mot 8889 Donderdag 15 november 1979 83s jaareaeg DRUK EN UITGAVE: DRUKKERIJ MARKUSSE TE WISSENKERKE - TEL. 01107-13 08 - GIRO 206882 Abonnementsprijs 20,— per jaar Franko per prat 32*50 per jaar Advertenties 31 ct per mm, excL BTW, Voos fouten in adverïentiee por cetefoon opgegeasen» Bramen wij geen enRele verantwoordelijkheid. dragen. FEUILLETON Herman glimlachte bitter. „In zekere zin wèl", zei hij. „Dat is dan niet het eerste", constateer de Ben, doelend op het „bedrog", waarvan de familie het slachtoffer was geworden toen ze, menend een suikeroom van de boot te halen, de rijkdom van oom Simon zich niet zag materialiseren. „Ik weet eigenlijk niet hoe ik het zeggen moet", zei Herman, „maar ehonze eerste indruk van hem is wél juist geweest". „Ik had hem al metéén door," zei Jeanne fel. „Jij juist het minst van allen", troefde Herman, die zijn bazige schoonzuster niet mocht lijden, „want meneer Simon Kolberg hoeft heus niet te werken voor zijn broodje. Dat doet hij alleen maar om iets om han den te hebben. Als hij dat wil kan hij van heden af gaan rentenieren en in alle staatsie". Zijns ondanks genoot hij van de indruk, die zijn mededeling maakte. Het was of een bom in de kamer ontploft was. Jeanne zat een ogenblik met open mond en dat gaf haar een zeer stupide uiterlijk. Ben knip perde met de ogen en gaf zich blijkbaar moeite het nieuws, en alle konsekwenties ervan, te verwerken. Dus oom Simon was rijk! En zij hadden hem de deur nou ja, niet uitgeschopt, maar toch wel min of meer gewezen. Zij? Hij niet! Hij had zelfs, in een aanval van woede om deze handelwijze, het hele tafel kleed-met-servies-en-al van de tafel getrok ken! Het was Jannie, die samen met die eigenwijze zoon van haar (want nu was het gemakshalve haar zoon) de goeie ouwe baas zo honds had behandeld! „Zozo", zei hij. met een stem, laag van woede, „nou, gefeliciteerd, vrouw. Jij, die alles en iedereen zo meteen dóór hebt, jij hebt hem de deur uitgetrapt. Geloof maar dat hij ons in liefde gedenkt". Jannie ging rechtop zitten en maakte zich klaar voor een krachtig weerwoord, toen Herman bezwerend de hand ophief. „Dat is nog niet alles", zei hij. „Wat je daar zei over het in üefde gedenken, klopt óók. Alleen geldt dat niet ons. Hij is ver slingerd geraakt aan een of andere dame. En dan denk ik", voegde hij er veelbeteke nend aan toe, „dat het er niet veel meer op aan zal komen, of hij ons in de toekomst al of niet in liefde gedenkt". „In zijn testament bedoel je", zei Ben grof. Herman kneep zijn lippen samen. Die Ben had geen beschaving. „Natuurlijk", haakte Jannie snel in, „als ie geen vrijgezel meer is, dan komen wij in 'tstuk niet meer voor". „Precies", zei Herman kort. Het was weer stil in den huize Kroon- stuiver. Ben's koffie werd koud. „En wie is die ehdame?" vroeg Jan nie. Het was duidelijk: het kon onmogelijk een dame zijn. „Een verpleegster, schijnt het", zei Her man onverschillig en dan, opeens de moge lijkheden ziende, „zeg. jij zit toch in het bestuur van die kraambeweging? Ze moet hier uit de buurt komen. Ze willen samen een kindertehuis inrichten. Met het geld van hém, natuurlijk". „Een verpleegster? Hier uit de buurt? Nou, d'r lopen er hier nog al wat, maar d'r is d'r een die altijd praat over een kin dertehuis of zoiets. Heeft al es geprobeerd mij er voor warm te maken. Dat is dat mens van Heersma". Bent a seedü geabonneerd op •en S-maamtotyfes tijdschrift Oft actualiteiten, cultuur, evenementen, historie cm recreatie. Het geheel ln 4-klearen om slag en alle artikelen voor den van nog nimmer gepu bliceerde foto's. Slechts f 20,per jaar. Vraag gzutb proefnummer: POSTBUS 1 - WISSENKERKE „Zuster Heersma". viel Ben bij, „nou die is toch zeker twintig jaar jonger dan hij!" Jeanne wierp hem weer een minachtende blik toe. „Twintig jaar! Hoogstens een jaar of tien. En dat is haar ook best aan te zien. Ja, die zou er misschien gek genoeg voor zijn". „En gezien alles wat we van hém onder vonden hebben, is hij er óók gek genoeg voor", vond Ben. „Nou, dat is dan leuk voor jou, Jeanne", kwam Herman sarcastisch, „als ie z'n fian- cé dan bij jullie komt voorstellen kén jij d'r al. Hebben jullie samen iets om over te praten!" Bij de gedachte alleen al begon Jeanne's hoofd te suizen. Die vent weer in haar huis, met dat mens! „Wat vindt Thea ervan?" vroeg Ben, om olie op de golven te gieten, die hij al drei gend zag naderen. „Thea!" Herman wilde de familie wel even laten voelen hoe men in beschaafde kringen zoiets behandelt. „Thea laat het onverschillig. Hij heeft getoond dat hij zich in onze kring niet thuisvoelt. Saskia zag hem laatst fietsen, met een manchester broek aan en een ouwe zeilpet op. Hij zag haar gelukkig niet, en zij deed geen moeite, vanzelf. Hij moet zelf maar weten wat hij doet". Het klonk heel geloofwaardig, maar hij herinnerde zich de stormachtige scene, toen Thea het nieuws hoorde, en de gans niet damesachtige woorden waarin ze het ge drag van oom Simon had gelaakt. Een ouwe bok die nog wel een groen blaadje lustte nou ja -gróénü En dat men natuurlijk blij met alles wat maar een broek aan had, zo'n ouwe vrijster. En de gemene streek om net te doen of hij zo arm was en bij de familie op de schobberdebonk te lopen. Ja, zo had de deftige mevrouw Weeze- naar zich in de salon van haar echtelijke woning uitgelaten, gelukkig tussen vier mu ren, gelukkig slechts tegenover haar echt genoot. Hij stond op. „Misschien krijgen we nog een onder- trouwkaart", zei hij schamper. „Het is zover nog niet", zei Jeanne op eens. Herman zag zijn schoonzuster aan. Er was iets in de klank van haar stem, dat hem onthutste. „Het is zo ver nog niet", herhaalde Jean ne. „Let op mijn woorden". En er over peinzend, wat deze kryptische uitspraak wel mocht betekenen, reed Her man Weezenaar naar huis. Er waren maar weinig mensen die Jeanne Kroonstuiver geboren Krol meenden te ken nen, er was niemand die haar werkelijk kende, behalve wijlen haar vader Douwe Krol, die over het karakter van zijn dochter geen illusies had. Jeanne Kroonstuiver was een heerszuch tige vrouw. Grote gaven van hoofd en hart zouden haar nooit een vooraanstaande plaats bezorgen, maar er waren andere wegen. Wanneer het er haar om ging, een doel te bereiken, deinsde ze voor niets terug. Ze ging er van uit dat ieder mens zijn prijs had en dat ieder mens iets te verbergen had. Kon je de prijs betalen, of kende je het geheim, dan kon je zulke mensen naar je pijpen laten dansen. Toen ze er achter kwam dat Ben méér dan gewone belangstelling koesterde voor een bebpaalde jonge weduwe, zweeg ze. maar verzamelde bewijzen. Ach tereenvolgens maakte ze deze dame de grond zo heet onder de voeten, dat ze geen an dere weg zag dan ergens naar verre gewes ten te verhuizen, terwijl ze Ben voortaan onder haar duim had. „Je lijkt wel een de tective", had Ben eens uitgeroepen. „Dat moet wel met zoveel schobbers om me heen", had ze scherp geantwoord, zichzelf van dat gezelschap uitzonderend. Jeanne was blij dat ze niet toegegeven had aan haar eerste opwelling van drift. „Het is nog niet zo ver", had ze slechts gezegd, want als een flits was haar door de gedachten geschoten, dat ze een wapen in handen had! Hoe goed was het toch, dat zij maar niet alles voor zoete koek opnam, wat de mensen zeiden. Dat ze maar niet geloofd had, dat mevrouw De Wit van Marken van deftige komaf was, maar na naarstig speu ren er achter was gekomen, dat haar va der een arme postklerk was. Eenmaal, toen mevrouw De Witt haar erg uit de hoogte behandeld had, had ze gezwegen, maar la ter het gesprek onopvallend op de poste rijen gebracht. „Ach, had ze terloops ge zegd. „maar daar bent u natuurlijk niet zo mee bekend, nietwaar mevrouw?" Wevrouw De Witt had op haar lippen gebeten en niets gezegd. Voortaan had Jeanne „geen kind" aan mevrouw De Witt. En zo was het vaker gegaan! Die kerels in het bestuur van het kraam- centrum waren allemaal ganzen. Als zo'n griet kwam solliciteren, namen ze haar aan op haar diploma's en haar eerlijke gezicht. Zij, Jeanne Kroonstuiver, groef dieper. Ook toen het ging om de benoeming van een besturende zuster voor het kra'amcentrum, waarnaar Hanna Heersma gesolliciteerd had Waarom was die indertijd zo hals over kop naar Zuid-Amerika vertrokken? De gedach- f te liet Jeanne geen rust en toen ze het ant woord gevonden had, lieten haar lippen niets los. Je kon nooit weten! Vandaag of morgen kreeg die zuster het in haar hoofd een hoge toon aan te slaan, en dan zou nie mand van het bestuur er iets van snappen, hoe mevrouw Kroonstuiver er in slaagde van zo'n leeuwin een lammetje te maken dat at uit haar hand. Macht over mensen! Ze zien verbleken als ze merken dat hun geheim hun geheim niet meer was. Er was een heel lelijk woord voor zo'n handelwijze, namelijk chantage, en dat wist Jeanne heel goed, maar in haar geval was het wat an ders. Zij gebruikte haar macht alleen ten goede van de samenleving, waarover zij zich als hoedster beschouwde. (Wordt vervolgd) KORTGENE Geboren: 4 okt. Jacomina A., d.v. J. P. Markusse en C. A. Verhoef; 8 okt. Wilhel- mina D., dv K. P. van Gilst en J. Bel; 15 okt.: Ruben J. H., zv S. A. Bil en J. L. M. Hoogerheide; 25 okt.: Bas, zv P. C. van Oeveren en M. J. J. Passenier. Ondertrouwd: geen. Getrouwd: geen. i Overleden: 3 okt. Jacob de Boo, 56 jr., lev P. R. Schipper; 3 okt. Joost Schrier, 82 jr., ev L. de Wild; 8 okt. Krijn J. Roodzand, 68 jr.. ev J. T. Noordhoek; 10 okt. Pieter- nella J. Markusse, 88 jr.. wv F. Maasman; 21 okt. Santina W. Snoep, 91 jr., wv M. H Kievit; 25 okt. Jacomina A. Karreman, 82 jr., ev L. de Fouw. WISSENKERKE Geboren: 4 okt.: Renske, dv D. de Zwart en M. E. E. Guelen; 6 okt.: Sandra, dv W. H. Kleine Piening en A. J. v/d Est; 18 okt.: Janna Pieternella, dv A. J. Haze en J. L. Filius; 25 okt.: Niels Abraham, zv A. E. P. W. Wattel en C. J. de Paauw Ondertrouwd: 4 okt.: Janus Westerweele, oud 22 jaar en Ingeborg Maria Christina Bakker, oud 18 jaar; 5 okt.: Hendrik Hui- bregtse, oud 23 jaar en Jerina Elizabeth Westerweele, oud 21 jaar; 12 okt.: Johannes Olivier de Smit, oud 25 jaar en Christina Stoffelina van Sluijs, oud 21 jaar; 18 okt.: Jan Adriaan Beenakker, oud 20 jaar en Yolande Marjolein Oudshoorn, oud 18 jaar. Gehuwd: 26 okt.: Jacobus Dirk Noord- hoek, oud 26 jaar en Sara Wilhelmina Bouterse, oud 22 jaar. Overleden: 17 okt.: Sara Adriana Wil helmina de Muijnck, oud 53 jaar, ev P. Versluijs; 31 okt.: Cornelia Jacoba Provoost, oud 68 jaar, ev A. L. Leendertse. Kruiswoordpuzzel no. 850 ENQUETE V.A.C. „N.-BEVELAND" De V.A.C. „Noord-Beveland" heeft een enquête gehouden onder de bewoners van de 28 woningwetwoningen, die in 1977— 1978 te Kortgene zijn gerenoveerd. De commissie was van mening, dat na een jaar van bewoning in de gerenoveerde woning duidelijk moest zijn of de aangebrachte veranderingen wenselijk en noodzakelijk zijn geweest. Ze is van mening, dat de gemeente en de dienst gemeentewerken te Seroos- kerke hun voordeel zouden kunnen doen met het resultaat van deze enquête, b.v. in verband met een volgende renovatie. In samenwerking met voornoemde dienst is het renovatie-enquêteformulier opgesteld. Van de 28 gezinnen, van wie de woningen op Kortgene, Colijnsplaat en Kats zijn ge renoveerd, hebben er 26 hun medewerking verleend. De resultaten van dit onderzoek die in een overzichtelijk rapport zijn op genomen, geven een gevarieerd beeld van de mening der bewoners. Zo zijn, voor wat de afwerking betreft, 14 bewoners tevreden en 12 ontevreden. Op de vraag of de vensterbanken in de woonkamer voldoende breed zijn, antwoord den er 21 ontkennend. Voor wat de slaap kamers betreft, een grote meerderheid is van mening dat de ventilatie voldoende is, maar dat er geen voldoende kastruimte is. Op de vraag of er in het gehele huis vol doende bergruimte is. is de helft van de bewoners van mening, dat dit niet het geval is. Over de geluidsisolatie ten aanzien van de aangrenzende panden zijn 13 bewoners van mening dat die goed is, 8 matig en 5 slecht. De vraag of er voldoende ruimte is om de was binnen te drogen, wordt door 16 bewoners ontkennend beantwoord. Voor wat de afwerking betreft, zijn er 19 van mening dat het schilderen slecht is. 18 hadden een rookkanaal willen behouden i.v.m. eventuele aanleg van een open haard. 21 zijn er van mening, dat de warmte-isolatie in de wo ning goed is. Over de huisvesting tijdens de bouw waren de meesten maar matig te vreden. Wat het tempo van de uitvoering betreft, waren er 23 van mening dat dit goed was. Verder was een meerderheid van oordeel, dat een vertegenwoordiging van 2 personen namens de huurders in de bouw commissie voldoende was. De conclusie is dat de bewoners de en quête zinvol vonden. Verder attendeert de commissie op de meest terugkerende op- en aanmerkingen, t.w.: Entree, trap en trapgat: a. wandafwer king te ruw; b. door plaatsing radiator toegang bemoeilijkt. Woonkamer: praktisch alle bewoners wen sen dubbele beglazing. Keuken: in de meeste hoekwoningen klachten over plaats radiator en aanleg van waterleidingbuizen. Slaapkamer: weinig kastruimte aantal be woners in aanmerking genomen. Sanitaire ruimten: klachten over lekkages, rioollucht. afvoer en ventilatiekoker. Toe gezegde tegels zijn niet aangebracht. Algemeen: Schilderwerk door het hele huis slecht. Hoorzittingen: aanvankelijk positief, maar bleek later niet aan de verwachtingen te voldoen. Na enige kritische kanttekeningen wil de commissie opmerken, dat de renovatie over het algemeen een positieve indruk heeft achtergelaten. Ze dankt voorts ieder die aan het totstandkomen van dit onderzoek heeft meegewerkt. 1 2 3 6 5 6 7 8 9" 10 11 12 13 16 15 16 22 17 18 19 20 21 26 25 26 27 28 29 30 31 36 32 33 35 65 37 38 39 60 41 63 H 46 «■66 67 68 49 51 58 52 53 |HI56 55 ■56 59 60| 61 62 63 66 65 |B66 67 68 69 70 71 72 75 76 77 78 79 80 Horizontaal: 1. getij - 5. deel van een boom 7. rivier in Overijssel - 11. ongekookte - 13. mannelijke vogel - 15. plaats in Gelderland 17. welgesteld mens - 19. aanw. vnw. - 21. meisjesnaam - 23. tijdperk - 24. hoefdier 26. selenium (afk,) - 27. wondje - 29. water in Friesland - 30. bestaat - 32. heilige (afk.) 33. Chinese maat - 34. nummer (afk.) - 35. hoekpilaster - 37. het Romeinse rijk (afk.) 39. ons (Eng.) - 40. rekening - 42. behoef tige omstandigheid - 43. haast - 44. rivier in Spanje - 46. muziekterm (afk.) - 47. als eerder (afk.) - 48. draai in een kabel - 50. inhoudsmaat (afk.) - 51. lidwoord - 53. land bouwwerktuig - 54. bevel - 55. vr. munt (afk.) - 57. appel - 61. N.V. (Duits) - 63. deel van het jaar - 66. metaal - 67. on vriendelijke - 69. Utr. Stedelijk Orkest (afk.) 70. stumper - 73. wandversiering - 74. ver tering - 78. toonladder - 79. drank - 80. bosgod. Verticaal: 1. dierlijk product - 2. plaats in Oost-Europa - 3. en anderen (afk.) - 4. kost bare - 5. sein - 6. boos - 7. verstand - 8. bijwoord - 9. IJslandse literatuur - 10. deel van een trap - 12. pers. vnw. - 14. goud (fr) 16. open ruimte in een stad - 18. godheid 20. traag - 22. pers. vnw. - 25. zangnoot 27. wilddief - 28. plaats op de Veluwe - 31. metaal - 34. van node - 35. deel der wet (afk.) - 36. bar - 38. boom - 39. deel van Amerika (afk.) - 40. deel van de hals - 41. woonschip - 45. verzoekschrift - 49. voor zetsel - 52. bewijs van verdriet - 55. be waarplaats van geld e.d. - 56. bekende mo torraces (afk.) 58. verdieping - 59. deel van het been - 60. bevestiging - 62. getreiter 64. taaie lekkernij - 65. rivier in Spanje - 67. opening - 68. smalle opening - 71. zoals de acten getuigen (lat. afk.) - 72. stofmaat 75. maatstok - 77. familielid. Oplossing kruiswoordpuzzel no. 649 Horizontaal: 1. nl - 3. haast - 8. ol - 10. rok 12. fondant - 14. pil - 15. bedoeld - 16. oe ver - 17. oer - 19. big - 21. rek - 23. hap 25. sla - 26. tas - 28. kam - 29. rog - 31. to 32. mortier - 34. lire - 35. aktie - 37. ren 38. niets - 39. Azië - 40. geleerd - 42. it 43. j lijn - 44. nav - 45. nou - 46. ree - 47. lts 48. ser - 50. sok - 52. nep - 55. alles - 57. Nereide - 60. rat - 61. aandeel - 63. elp - 65. kk - 66. sterk - 67. is. Verticaal: 1. nr - 2. lob - 3. hoe - 4. Anlo 5. adder - 6. sa - 7. tno - 8. oir - 9. 11 - 11. Kenia - 12. fok - 13. tel - 14. penarie - 18. rekenen - 19. Blokzijl - 20. dar - 22. kar 24. portiek - 25. staal - 26. toe - 27. stre ven - 30. geste - 32. Mie - 33. iel - 34. lid 36. tintelt - 38. nru - 40. gas - 41. Eos - 46. ronde - 49. rende - 51. Bea - 53 peer - 54. vel - 55. aak - 56. aas - 58. rek - 59. Eli 60. rk - 62. nt - 64, ps.

Krantenbank Zeeland

Noord-Bevelands Nieuws- en advertentieblad | 1979 | | pagina 1