NOORD-BEVELANDS NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD SUIKE F°1 II houdt nu het meest geleien blad op Noord-Beveland in handen Comité 100 jaar E.M.M. ontbonden door Tom Lodewijk Zeeland Magazine? •to. 3892 Donderdag 6 december 1979 83e ftrirtpHtg DRUK EN UITGAVE: DRUKKERIJ MARKUSSE TE WISSENKERKE - TEL 01107-13 08 - GIRO 206882 Abonnementsprijs 20,— per jaar Franko per post 32,50 per jaar Advertenties 31 ct per mm, excl. BTW, Voor fouten in advertenties per telefoon opgegeven, kunnen wij geen enkele verantwoordelijkheid dragen. FEUILLETON Haar begroeting was hartelijk. „Wel, oom Simon! Blij u weer eens te zien." „Och ja, kind. ik dacht, ik moet toch weer eens bij jullie aan." „Komt u maar gauw binnen, ik heb net koffie." Men mocht van Jeanne zeggen wat men wilde, maar haar koffie was goed. Dat wist ook oom Simon en hij liet zich niet noden. „Ach ja," zei Jeanne, toen ze beiden in de salon zaten, „het heeft me zo dwars gezeten, dat u indertijdNou ja, ik was in een niet al te beste stemmingen toen u weg was, zat het me erg dwars. En Ben is zo kwaad geweest dat hij," ze aarzelde even en zei toen verlegen, „het hele servies van de tafel veegde." „Och, nu ja," meende haar bezoeker, „het beste is zoiets te laten betijen, zoals mijn zuster Anna zegt. Alles is tenslotte op zijn pootjes terecht gekomen. Ik zit nu dicht bij mijn werk". „Hoeft u vandaag niet te werken?" in formeerde Jeanne naief. Ze besloot door niets te laten blijken, dat de ware situatie omtrent oom Simon's financiën haar be kend was. „Ik heb vandaag maar es een dagje vrij genomen," zei hij vergenoegd. „Je koffie is weer prima." „U wilt zeker nog wel een kopje?" Oom Simon zei niet nee en constateerde inmiddels, dat Jeanne vandaag de rode loper voor hem uit had. Hij was benieuwd naar de drijfveren tot die plotselinge vriendelijk heid en vond, dat je al pratend achter veel dingen kwam. „Je zult je wel afvragen, hoe ik zo opeens kom opdagen," zei hij, met welgevallen één van Ben's goede sigaren opstekend, „maar dat zit zo." Hij aarzelde even, scheen niet goed te weten hoe te beginnen. Jeanne zat waakzaam, maar als sympathieke luisteraarster, tegenover hem. „Kijk es, ik ben nou m'n hele leven vrijgezel geweest. Altijd m'n benen onder andermans tafel gestoken. Ook bij Anna, al heb ik het daar heel gezellig. En nu heb ik met iemand kennis gemaakt. En daardoor ben ik op het idee gekomen, dat het nog zo gek niet zou zijn als ik nog eens... trouwen ging. Beter laat dan nooit." Ziezo. Het hoge woord was er uit. Jeanne slaagde er in, hoogst verbaasd te kijken op het vernemen van het haar reeds lang bekende nieuws. „Trouwen? U? Och ja, waarom eigenlijk niet. 't Valt niet mee dan nog een vrouw te vinden. Hoe ouwer je wordt, hoe kri tischer." „Inderdaad," zei hij droog, „maar ik ben er nog niet. Want er is een dot van een kans, dat de hele zaak niet dodrgaat." „Niet doorgaat? Waarom niet?" vroeg Jeanne verbaasd. „Zij krabbelt terug. Ik weet niet waarom, maar ze durft het niet meer aan. Opeens niet". Jeanne kneep zichzelf even. Tiaar methode had weer eens succes gehad. Dat brutale mens van Heersma had het niet aangedurfd! En oom Simon, zich van geen kwaad be wust. zat haar hier de hele geschiedenis te vertellen! Het kon niet beter. Alles kwam nu aan op haar eigen diplomatie. Es kijken wat Ben zou zeggen, als hij zou merken, dat zij, Jeanne, de vertrouwde van oom Simon was! „Er moet iets gebeurd zijn," zei oom Simon droefgeestig, „maar opeens was alles tussen ons veranderd. Het kan niet. zegt ze en daarmee basta." „Als ik niet te onbescheiden ben," vroeg Jeanne met een gevoel of ze op drijfijs stapte, „is het iemand die eh die wij kennen?" „Ik weet niet of je haar kent," antwoord de oom Simon, „maar ze woont hier wel. Ze is verpleegster. Ene zuster Heersma." „Zuster Heersma," Jeanne zei het als een zucht. Nu ging het er om, haar kaarten verstandig uit te spelen. Ze bleef uit het raam turen, als diep in gedachten. „Ach ja", zei ze toen, „natuurlijk". „Wat bedoel je?" vroeg oom Simon. „Ach oom, het is veel beter dat ik het niet zeg. Maar ik begrijp wel wat haar bewogen heeft. En in zeker opzicht kan ik dat in haar respecteren ook." „Lieve nicht, je spreekt in raadselen; ver klaar je nader." „Ach oom Simon," smeekte ze bijna, „laat me het liever niet vertellen. Het is gebeurd. En wie zonder zonde is, moet maar de eerste steen werpen." „Hoor eens," zei oom Simon, opeens grim mig, „als je zó praat, ga ik van alles den ken. Ik meen dat als je iets weet. dat het je plicht is het mij te vertellen." „Later neemt u het me kwalijk." „Dit vage gepraat zou ik je meer kwalijk nemen. Ik noem de dingen graag bij de naam en heb ook graag dat anderen dat doen. Vooruit Jannie, vooruit er mee." Jeanne stond op, zuchtte diep. Ze ging voor het raam staan en staarde naar buiten. Aan alles was te merken, dat ze zich in hevige tweestrijd bevond. „Ik ken zuster Heersma," zei ze. „als bestuurslid van het kraamcentrum ken ik haar. Ze is indertijd aangesteld ondanks ondanks haar ver leden." „Jakkes, haar verleden! Mens, wat kan ze voor een verleden hebben?" „Hoor eens oom Simon, ik ben ervan overtuigd dat ze eh niet weer de kans zal krijgen. Maar goed, ik zeg het dan maar ze is indertijd uit Holland weg gegaan, omdat ze in de gevangenis heeft gezeten. Wegens diefstal." „Zo, zo," zei oom Simon verslagen, „daar hoor ik van op. In de gevangenis, zei je?" „Ja. En nu ben ik wel de laatste om te zeggen: wie eens steelt is altijd een dief. Dat vind ik erg onbarmhartig," vervolgde Jeanne haar predikatie, „maar ja, ten eerste is je naam bevlekt. En ten tweede: je weet maar nooit of het een incidenteel geval is of dat er kans is op eh recidive." Ze sprak het woord trots uit. Het klonk geweldig, vond ze. „Met andere woorden: 't kan wéér ge beuren," zei hij koel. „Op een of andere manier. Er zijn mensen voor wie het geld tovermacht heeft. Ze zijn bereid er alles voor te doen. En nu u me dit vertelt oom nee, ik zeg het niet. U zoudt boos op me zijn." „Spreek gerust je hart uit," zei hij. „Ik ben blij dat ik dit allemaal aan de weet kom." „Misschien heeft ze gedacht," Jeanne zei Tijdens een vergadering met het bestuur van de Kon. muziekvereniging „E.M.M." te Kortgene in het dorpshuis „De Pompweie", is het comité, dat de viering van het 100- jarig bestaan van die vereniging heeft ge organiseerd, ontbonden. De voorzitter van dit comité, dhr. G. Boot, gaf een overzicht van de voorbereiding en d„e uitvoering van het gevarieerde pro gramma op 31 aug. en 1 sept. j.l. Zijn conclusie was, dat het comité, mede dankzij prettige samenwerking met het bestuur van de jubilerende vereniging, met genoegen hierop terugziet. Hij bracht dank aan de secretaris, dhr. A. Westdorp. Deze heeft zeer veel werk verricht. Vanaf de eerste vergadering op 27 maart tot op heden is alles in een prachtig album gebundeld. Nadat die aan de voorzitter van E.M.M., dhr. A. Welleman, was overhandigd, dankte deze voor de wijze waarop het comité de viering van het 100-jarig bestaan heeft georganiseerd. Het zijn voor heel onze ge meenschap onvergetelijke dagen geworden en jong en oud is hierbij betrokken geweest. Mede dankzij financiële bijdragen van de het heel voorzichtig, want nu werd het ijs inderdaad spiegelglad, „dat u een man van geld was. En dat is dan óók een manier om er aan te komen." „Nu," zei oom Simon, „daarin heeft ze niet verkeerd gedacht. Ik heb geld genoeg. Ik had bepaalde plannen om het te besteden, of liever, zij had bepaalde plannen". „O," Jeanne zoog hoorbaar haar adem in, „zij had bepaalde plannen. Juist." Ze knikte, perste haar lippen op elkaar, dacht er zichtbaar het hare van. „Dit alles," zei oom Simon, „brengt me helemaal in de war." „Wat een wonder," zei Jeanne begrijpend, „u bent zelf zo ronduit en zo eerlijk. Zoiets, daar staat u vreemd van te kijken. Ik heb in mijn leven meer meegemaakt, ik ben niet zo goed van vertrouwen." „Dus dat zou het geweest kunnen zijn," zei oom Simon als in gedachten. „Dan is ze toch niet zo slecht, als ze om die reden het niet met mij aandurft, niet." „Ze is misschien bang dat het uitkomt, en dan is de boot natuurlijk aan." „Hoe zou zoiets uitkomen? Hoe lang zal het al wel geleden zijn? Wie zou er van weten?" „Och, dat weet u niet. In ieder geval weet ik het, zoals u hoort." „En weet zij, dat jij het weet?" Die vraag was opeens zo scherp op haar gericht, dat Jeanne nerveus werd. Ze besloot het spel voorzichtig te spelen. „Het is de vraag, of ik de enige ben die het weet. Het is een rechtzaak geweest." „Is ze veroordeeld?" „Nee," zei Jeanne traag, „ze is vrijge sproken. Wegens gebrek aan bewijs. En meteen daarop nam ze de benen. Naar Zuid- Amerika. Misschien hebt u haar daar wel es ontmoet," lachte ze. „Daar is Zuid-Amerika een beetje te groot voor. Maar dan is het toch best mogelijk, dat ze het niet gedaan heeft." „Zou ze, als ze wist dat ze onschuldig was en dat ze die onschuld bewijzen kon, het opeens met u hebben uitgemaakt?" vroeg Jeanne triomfantelijk. Oom Simon zat diep in gedachten, richtte zich toen ineens op. „Moet je horen. Ik was van de week in Utrecht en daar sprak ik ene meneer De Jong. Zegt die naam je iets?" „Nee," zei Jeanne, „er zijn zoveel De Jongen." „Het is een heel ouwe baas, al bij de tachtig, of in de tachtig, meen ik. Hij had daar vroeger een zaak." Jeanne luisterde, zich afvragend waar oom Simon heen wilde. „Die De Jong had een zoon en die hielp in de zaak. Die zoon was een nogal wilde jongen. Zijn vader had niet veel plezier van hem. De zoon moest in de zaak later, maar vader hield zijn hart vast. Enfin, om een lang verhaal kort te maken, zoon stak geld uit de zaak in zijn zak. En toen hij vreesde ontdekt te worden, gooide hij de schuld op een ander." Jeanne werd waakzaam. Iets in de toon van haar bezoeker beviel haar niet. Maar ze bleef luisteren met een vage uitdrukking op haar gezicht van wat-gaat-dit-alles-mij- aan? „De politie werd er in gemengd, de ver dachte werd in voorarrest gesteld. De zaak kwam voor. Er waren alleen wankele be wijzen, gemerkt geld in de mantel van de verdachte. Ze was niet op heterdaad be trapt, uit niets bleek dat ze boven haar middelen leefde. Het politie-onderzoek leek naar niets. Ze gingen er van uit, dat ze de schuldige hadden en keken niet uit of mogelijk een ander het gedaan had. En die ander speelde de rol van aanklager." „Wel," zei Jeanne niet op haar gemak, „dat is een vreemd geval." (Wordt vervolgd) ingezetenen van Kortgene, vele oud-inge zetenen en een aantal instellingen is een programma uitgevoerd kunnen worden, dat letterlijk klonk als een klok. Verder was hij vol lof over de medewerking van het gemeentebestuur. De ere-voorzitter van het comité, bur gemeester J. L. D. van der Linde, was bij zonder tevreden over het verloop van de feestelijkheden Hier is aangetoond wat met gemeenschapszin te bereiken is. Hij hoopte dat hen E.M.M. goed zal gaan en dat men bij een volgend jubileum weer een beroep zal kunnen doen op zulk een voortreffelijk comité. Dit hoopte ook de voorzitter van E.M.M. Hij was ervan overtuigd, dat alle comité leden zich stuk voor stuk hebben ingezet bij de voorbereiding en de uitvoering van dit aantrekkelijk programma. Onze vereni ging is u daar zeer dankbaar voor. Hij vond het wel spijtig, dat de NOS geen tijd had kunnen vinden om aandacht aan dit jubileum te schenken, hoewel er vroegtijdig om is verzocht. HENGELSPORTERS HIELDEN ST. NICOLAASWEDSTRIJD Op zaterdag 1 december 1979 was het voor de hengelsportliefhebbers, die lid wa ren van de Noord-Bevelandse hengelsport vereniging. een feestwedstrijd ter gelegen heid van de verjaardag van St. Nicolaas. Deze wedstrijd werd gehouden in de Oos- terschelde in de omgeving van Colijnsplaat. Het bijzondere van deze wedstrijd was, dat iedere deelnemer na afloop een prijs in ontvangst kon nemen, wat bij de andere wedstrijden maar 1 op de 5 deelnemers betreft. 63 deelnemers lieten zich voor deze wedstrijd inschrijven. Over de vangsten mocht men niet klagen, want na afloop van de wedstrijd bleek dat er in totaal 393 vissen gevangen waren. Het viel wel bijzonder op, dat er bij elke 5 gevangen vissen maar 1 bovenmaatse vis bij was, zodat vele andere vissen de vrijheid terugkregen. Voor de 6 pechvogels was het ditmaal niet erg, want ook zij kwamen Kruiswoordpuzzel no. 653 Horizontaal: 1. deel van de dag - 6. tegen werping - 11. zangnoot - 12. betrouwbaar 14. zangnoot - 15. vaartuig - 17. ouderloos kind - 20. in bruikleen geven - 22. graan soort - 23. koraaleiland - 25. buigzaam 27. tooi - 29. begrip - 31. aanzien - 32. riviermond - 33. voorzetsel - 34. in aanzien houden - 36. uitgesmolten stukje vet - 38. meisjesnaam - 39. bevel - 40. titel (afk.) 41. Gode zij lof (afk.) - 42. landbouwwerk tuig - 43. familielid - 44. kaartspel - 46. kleverig - 48. en anderen (afk.) - 50. pers bureau - 52. vis - 54. schoeisel - 56. opgeld 57. naaigerei - 59. soort afsluiting - 60. telwoord - 62. half - 64. moerassig - 66. breekbare - 67. de somma van (afk.) - 69. uitbrander - 72. gewicht (afk.) - 73. het aanhoudend ratelen - 74. soort verhaal. Horizontaal: 1. aandeel - 7. grafiet - 13. man - 14. PTT - 15. rat - 16. lor - 17. el 18. lot - 19. kor - 20. so - 22. SER - 24. vel 26. ibis - 29. ramen - 31. stop - 33. kater 35. kar - 36. moede - 37. al - 38. toe 40. lok - 41. et - 42. kroniek - 43. Ko 45. lee - 46. beo - 48. dg - 50. allen 52. dal - 54. rover - 56. leek - 57. hagel 59. Mina - 60. tam - 61. Lea - 63. BS 65. gom - 66. pro - 67. WI - 68. elk 70. ket - 72. lei - 73. die - 74. rapport 75. planeet. voor een prijs in aanmerking. Naar gelang van het aantal behaalde punten werd de volgorde van het in ont vangst nemen van de prijs bepaald. Door het trekken van een envelop werd het nummer van de prijs bekend. Als extra prijs was er voor iedereen nog een pracht van een boterletter aanwezig, die door niemand geweigerd werd. De voorzitter Biondina uit Kamperland reikte de prijzen uit. Alvorens dit te doen bedankte hij alle deelnemers voor hun op komst. Hij herinnerde er aan, dat dit de laatste wedstrijd in 1979 was geweest. Wij gaan eerst de jaarwisseling vieren, zo sprak hij, en hopen het volgend jaar met andere wedstrijden terug te komen. Deze wedstrijd was een afsluiting van een seizoen, waarin er in totaal 15 wed strijden plaatsvonden. Verticaal: 1. zoogdier - 2. ongeveer (afk.) 3. lusthof - 4. plant - 5. gewicht (afk.) 6. meervoud (afk.) - 7. weg voor het verkeer 8. kleurstof - 9. de oudere (afk.) - 10. hoofdplaats van Iran - 13. getij - 15. pri mitief vaartuig - 16. bloem - 18. plaats in Duitsland - 19. geluidloos - 21. ontkenning 22. deel van een zeilboot - 24. doorgang, entree - 26. nummer (afk.) - 28. meubelstuk 30. heidebloempje - 32. zuidvrucht - 35. tijdperk - 37. al (Eng.) - 43. deel van de week - 44. dapper - 45. kleurstof - 46. vangwerktuig - 47. moh. boetende bedel monnik - 49. groente - 51. slot - 53. slede 55. plant - 57. gebaar - 58. klein net - 61. eter - 63. dooreengekneed mengsel - 65. de onbekende (afk.) - 68. lidwoord - 70. reeds - 71. inhoudsmaat (afk.) - 72. met dank (afk.). Verticaal: 1. Amerika - 2. aal - 3. nn - 4. epos - 5. etter - 6. lt - 7. gr - 8. raken 9. atol - 10. il - 11. Eos - 12. trompet 21. pit - 23. rak - 24. ver - 25. Ate - 27. bal - 28. set - 30. maandag - 31. sok 32. ode - 34. roken - 36. moker - 39. ere 40. leb - 43. kaliber - 44. ole ,- 45. lek 47. oom - 48. den - 49. graniet - 51. les 52. dam - 53. lel - 55. vin - 57. hamer 58. lepel - 60. toko - 62. aria - 64. sla 67. wie - 69. kp - 71. tt - 72. lp - 73. de. Bent u reeds geabonneerd op een 2-maandelijks tijdschrift met actualiteiten, cultuur, evenementen, historie en recreatie. Het geheel in 4-kleuren om slag en alle artikelen voor zien van nog nimmer gepu bliceerde foto's. Slechts 20,per jaar. Vraag gratis proefnummer: POSTBUS 1 - WISSENKERKE 33 ÉH31 35 37 Hf 43 MBU !^^H46 Oplossing kruiswoordpuzzel no. 652

Krantenbank Zeeland

Noord-Bevelands Nieuws- en advertentieblad | 1979 | | pagina 1