NOORD-BEVELANDS NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD GD mi SUIKE U houdt nu het meest geleien blad op Noord-Beveland in handen c TAALPRAATJE door Tom Lodewijk Zeeland Magazine? No. 3893 Donderdag 13 december 1979 83e DRUK EN UITGAVE: DRUKKERIJ MARKUSSE TE WISSENKERKE - TEL. 01107-13 08 - GIRO 206882 Abonnementsprijs 20,— per jaar Franko per post 32^0 per jaar Advertenties 31 ct per mm, excl. BTW. Voor fouten in advertenties per telefoon opgegeven, kunnen wij geen enkele verantwoordelijkheid dragen. FEUILLETON „Het viel niet mee", ging oom Simon, nu op zijn praatstoel, voort, „om na zoveel jaren alles nog eens na te gaan, maar de advocaat van de verdachte was gelukkig nog in leven, en zelfs nog practiserend, een ouwe rot in het vak. Hij geloofde toen in de onschuld van zijn cliënt en heeft haar vrij gekregen. Hij vond het ook nu nog best de moeite waard, om te proberen de waar heid aan het licht te brengen, vooral nu eh het om het geluk van twee mensen ging". Jeanne luisterde zwijgend', haar handen in haar schoot, maar de knokkels van haar vingers waren wit. „Ik heb de eigenaar van de zaak, die me neer De Jong opgespoord. Het was een tra gische ontmoeting. Want die zoon ging in derdaad helemaal de verkeerde kant op en kwam in de oorlog lelijk aan zijn eind, hoe, dat doet er niet toe. De man had verdriet genoeg gehad. Hij had niet veel zin ouwe koeien uit de sloot te halen, maar ik wel. Ik heb hem gezegd dat als hij niet mee werkte, hij die ouwe koeien levensgroot voor zich zou zien opstaan op z'n ouwe dag. En als hij wél meewerkte, dat het een zaak bleef tussen hem en mij en de derde". „En zo heb ik", zei oom Simon tot zijn nog altijd zwijgende gastvrouw, „zwart op wit een verklaring van die meneer De Jong gekregen dat mejuffrouw Johanna Heersma ten onrechte beschuldigd is van diefstal in dienstbetrekking, dat de werkelijke schul dige inmiddels is overleden en dat hij van ganser harte zijn leedwezen betuigt en zich gaarne bereid verklaart alles te doen wat nodig is, om haar eerherstel te geven. Dat laatste is maar voor de vorm, want dat heeft ze niet meer nodig". „Interessant", zei Jeanne toonloos. Ze be greep nu. welk een spel die ouwe, sluwe vos met haar gespeeld had. Het kon niet an ders; zij, dat schepsel, had hem alles ver teld, ook haar dreigement! En hij deed net of hij van niets wist, zat hier zoete broodjes te bakken, maar inmiddels zei hij haar de levieten aan. „Waarmee ik maar zeggen wil", zei oom Simon in het algemeen, „dat wanneer ie mand, wie dan ook, zelfs al was het iemand van mijn eigen familie, het in zijn of haar hoofd mocht halen praatjes over juffrouw Heersma rond te strooien, ik niet- zal-aarzelen", hij zei het met grimmige na druk. „tegen die iemand een aanklacht in te dienen wegens aantasting in eer en goede naam, en dat kon voor zo iemand wel eens een héél onprettige gewaarwording zijn. Kijk es, Jeanne, ik ben een vent waarover je kunt lopen, zolang je niet op me trapt. Er is een spreekwoord; als je een Rus krabt, komt er een Tartaar tevoorschijn. Nou, dat is wel een beetje van toepassing op je oom Simon, weet je. Overigens zal het je een genoegen doen, dat ik je niet alles verteld heb. Juffrouw Heersma heeft het niet uit kunnen maken, want dat heb ik eenvoudig niet genomen. En nu de hele zaak aan kant is, is er natuurlijk helemaal geen sprake van uitmaken enzovoorts. Wij gaan trouwen en dat plannetje van haar eens verwerkelij ken. Ik heb er het geld voor zoals ik je zei". Hij stond op. „Ik vond het heel sympathiek, dat je me hebt willen inlichten. Daarom heb ik, van mijn kant, jou ingelicht. Nu weet je hoe de vlag er voor staat, misschien in meer dan één opzicht. Bedankt voor je koffie, lieve Bent u reeds geabonneerd op een 2-maandelijks tijdschrift met actualiteiten, cultuur, evenementen, historie en recreatie. Het geheel in 4-kleuren om slag en alle artikelen voor zien van nog nimmer gepu bliceerde foto's. Slechts 20,per jaar. Vraag gratis proefnummer: POSTBUS 1 - WISSENKERKE nicht, en ik zal je een kaart sturen voor de bruiloft". Jeanne was zo totaal overbluft, dat ze er niet eens toe kwam hem uit te laten. Ze stond als een stenen beeld, de vuisten ge bald, toen ze de voordeur al hoorde dicht vallen. ze zag hem. met zijn typische gang als van een zeeman, de regenjas losjes over de arm. opgewekt de laan uitstappen. „Natuurlijk naar haar", siste ze. En daarin had ze gelijk. Want oom Simon zou bij Han Heersma lunchen. HOOFDSTUK XV Waarin de suiker-oom tot bruigom promoveert. „Denk je eindelijk het geluk gevonden te hehben, en dan wordt het me niet gegund", klaagde Simon Kolberg. Anneke de Jong, die mannenklachten nooit serieus nam en vooral Oom Simon placht uit te kiezen tot voorwerp van haar plage rijen. lachte ditmaal niet. Ze zat aan de tafel, de handen onder de kin en staarde naar buiten. Het ging niet goed met Han Heersma. Het was haar al opgevallen, hoe nerveus ze was de laatste tijd. Ze had allerlei plannen om haar ideaal te verwerkelijken, ze ging nu hier en dan daar heen. Maar ze zag er heel niet best uit, vond Anneke. Misschien spande ze zich te veel in? In wrkelijkheiid probeerde Han Heersma, haar geest te doen zegevieren over haar lichaam. Ook zij voelde wel dat ze het ei genlijk niet kon opbrengen, maar ze ver zette zich met allemacht. Ze was altijd gezond en sterk geweest. Maar toen ze met, naar ze dacht, een griepje op bed kwam te liggen, trok de dokter een lang gezicht. Hij onderzocht haar zo grondig, dat ze niet kon laten er mee te spotten. „Straks komt u tot de conclusie dat ik platvoeten heb", zei ze lachend. „En zou dót even een meevaller zijn?" antwoordde de dokter ironisch. „Alléén maar platvoeten?" „Anders mankeert me toch niets?" „We zullen zien". Ze kreeg het te zien. Het cardiogram. „U bent indertijd in Zuid-Amerika ziek geworden en weer teruggegaan", herinner de haar de dokter, „en toen hebt u meteen vrijwel het zwaarste werk op u genomen dat er voor een vrouw bestaat. Dag in dag uit, en 's nachts vaak ook, bij tij én ontij in de weer. Dat gaat zo lang het voeten heeft, zustertje. Maar nu zijn 't-platvoeten en gaat het niet meer". Han lachte niet. Ze was bleek. „Wat dan, dokter?" „U kunt wel honderd worden", zei hij, „maar niet meer op deze manier. En ook niet door u achter adem te lopen voor grootse plannen. Nee. zuster Heersma, u zult het veel kalmer aan moeten gaandoen. En waarom moet u nu meteen al weer een groot doel najagen? Terwijl er iemand is die niets liever wil dan u een zorgeloos le ven bereiden? Waarom altijd die rusteloze jacht?" „Er zijn zoveel mensen die geholpen moe ten worden", zei ze zacht. „Ja, die zullen er altijd blijven. En ge lukkig zullen er ook altijd mensen zijn zoals u. Mensen die daarvoor willen zorgen. U hebt dat heel lang gedaan, met inspanning van al uw krachten. U kunt er, op een andere manier, misschien nóg heel veel aan doen. Maar niet meer in de voorhoede". „Is dat onherroepelijk?" „U kunt naar een specialist gaan, als u nog meer zekerheid wenst. Maar wees eer lijk zuster; voelt u het zélf niet? Hebt u het al niet lang gevoeld? Hebt u het niet verstopt onder uitvluchten als zenuwen en zovoorts?" Han Heersma had gedacht dat het haar zwaarder zou treffen. Maar vreemd ei genlijk voelde ze zich opgelucht. Ze had het al gemerkt: de verwezenlijking van haar plan was niet eenvoudig. Allerlei personen, allerlei instanties moesten er bij betrokken worden. En wanneer die allemaal een vin ger in de pap hadden, in hoeverre was het dan nog haar plan, haar werk? Toen dacht ze aan Simon. Wat moest die met een zieke vrouw? „Onzin", zei de dokter, .,u bent niet ziek, u moet alleen een beetje rustig leven, een beetje normaal leven, om niet ziek te wor den". Toch was ze erg nerveus, toen ze Simon vertelde wat de dokter had gezegd. Hij, ijzer- sterk, kerngezond, „nooit een dokter aan m'n lijf" hoe zou hij er op reageren? Haar ogen speurden langs zijn gezicht. „Met andere woorden", zei Simon, „er zit voor jou niets anders op dan doodgewoon mevrouw Kolberg te worden. Geen directrice of presidente of joost mag weten wat van een of andere inrichting. Vind je 't heel erg? „Voor mij is het belangrijkst, of jij het erg vindt", zei ze. „Mag ik eerlijk zijn?" „Mogen? Moeten, zou ik liever zeggen". „Nou dan. lieve meid, ik heb hard zin om die dokter een kist hele beste sigaren te sturen. Want nu heb ik meer kans dat ik je voor mezelf heb. Tenzij jij bang bent dat je je verveelt met een ouwe vent, die wat aan bootjes knutselt, hengelt en pijpjes rookt". „Eigenlijk, Siem, en misschien blijkt daar uit ook wel dat de dokter gelijk heeft eigenlijk voel ik het als een opluchting. Géén plannen, géén sjouwen en confereren en allerlei problemen, maar leven als een gewoon mens". „En verder kun je op allerlei manieren nog wel in de bres springen voor je hulp behoevende medemensen. Maar je moet zor gen dat je daardoor niet zélf hulpbehoevend wordt, want dat is de achterdeur uit, zou ik zo zeggen". Ze lachte om zijn nuchtere constatering. „Trouwens", voegde hij er aan toe en haalde met een gebaar van welgevallen zijn doorroker tevoorschijn, „d'r zit er nóg een aan m'n oren te lamenteren". „Wie dan?" vroeg ze verbaasd. „Sjoerd". Hij grinnekte en trok met aan dacht het vuur in z'n pijp. „Sjoerd?" „Sjoerd scheldt me uit: Ouwe deserteur! de ratten verlaten het schip! Enzovoorts". „Jij de rat die het schip verlaat! Zinkt het dan?" „Nee, dat is het 'em juist. Sjoerd is in alle staten! Je weet, dat hij ook plannen heeft voor een nieuw soort zeiljacht. Re volutie in de zeilsport en zo. Nou, ik weet er alles van en heb zo hier en daar m'n licht es opgestoken, maar voor dit nieuwe type zal er best een markt zijn. Volgende week komen er een paar doorgewinterde zeilers en die moeten het model eens be kijken. Het is klaar." „Wat énig voor Sjoerd!" (Wordt vervolgd). Hond. Behalve de aap komt ook de hond in veel spreekwoorden, zegswijzen en vergelij kingen voor. Enkele mindere bekende wil len we nader bekijken. Er zijn meer hondjes die Fik heten (ook Bloem): Door overeenkomst in naam kan men gemakkelijk worden misleid. Het kan de oorzaak zijn, dat de verkeerde persoon van iets wordt beticht, de schuld krijgt van iets waaraan hij part noch deel heeft. Het maken als Jochems hond: Het hoe langer hoe erger maken. De hond laten hinken: Gezegd van bezig heden of gewoonten, die onaangename ge volgen met zich medebrengen, o.a. bij drankmisbruik. De hond hinkt met hem: Hij is er slecht aan toe. Het is mis met hem. In vergelijkingen: Zo ziek als een hond. Zo dartel als een (jonge) hond. Ik ben zo verkouden als een hond. Hij heeft een leven als een hond. Deze vergelijking staat in verband met de slechte behandeling, die sommige hon den moeten ondergaan. De honden lusten er geen brood van: Het is zo smerig en vuil, dat zelfs de honden er hun neus voor optrekken. Van het hondje (hond) gebeten zijn: Ge zegd van iemand die trots of ingebeeld is. Enkele oude zegswijzen luiden: Het ziet eruit of het uit de hond zijn aars komt: Iets dat er erg verfrommeld, verfomfaaid of bezoedeld uitziet. Wat hond is moet benen kluiven: Dat betekende vroeger: een ondergeschikte moet zich voegen naar wat zijn positie meebrengt. Wat de hond past, past de ezel niet: Wat de een zich mag veroorloven, wordt de an der kwalijk genomen. Hij is nog slechter dan het haar van de hond: Hij deugt niet. Muis. Ook het leuke, helaas schadelijke knaag diertje de muis. komt in enkele zegswijzen en vergelijkingen voor. Als de kat uit de schuur is, dansen er de muizen: Te vergelijken met: als de kat van huis (honk) is, dansen de muizen: Als er geen toezicht is, halen de kinderen hun hart op. Ook: Als de kat van huis is, dansen de muizen in het meel: Gezegd van een onge regeld, slordig huishouden. Een Gelderse zegswijze luidt: Een muis van de Veluwe is slimmer dan een kat van de Betuwe. Zeer oud zijn: De muis meende dat zij de molenaar was, toen zij toegang tot de meelton had. Als de muis zat is. smaakt het meel bit-, ter: Men kan van het goede te veel krijgen. Ze leden zoveel armoede als de muizen in de kerk: Daar is immers voor een muis weinig te halen. De muizen vallen er dood voor de brood kast: Het is daar armoe troef. Daar komt geen muis in het land, of hij laat er een gouden tand: Landerijen, door muizen geteisterd, leveren naderhand des te meer op. Daarvan heb ik al eens muizen horen piepen: Over dat gerucht heb ik al eerder gehoord. Met man en muis vergaan is algemeen bekend, maar onbekend is de herkomst van: een muis met veren: Hij was zo arm, dat hij stierf als een muis met veren. Tenslotte: Het is een slechte muis. die maar één hol-heeft: Als iets mislukt, moet men het op een andere manier proberen. (Nadruk verboden). KORTGENE Geboren: 5 nov. Geert M., z.v. Ch. van der Kraan en H. Verweij; 18 nov. Eric, z.v. L. Barendrecht en J. M. van der Lelie; 29 nov. Marjolein, d.v. C. Kraaijeveld en M. Rosier. Ondertrouwd: 30 nov. Th. Boeder, 23 jr. en J. van der Maas, 21 jr. Getrouwd: geen. Overleden: 22 nov. Jan Dees,79 jr., w.v. C. E. Riemens. Kruiswoordpuzzel no. 654 |2 |3 U 15 |6 I I Ï7 8 9 10 11 12 I E--- on Tl Tl 11 F-™ OA Horizontaal: 1. beslissing, slotsom - 7. uit drukkingsbeweging - 13. houding - 14. loods 15. vogel - 18. opstootje - 20. bolvormig gewas - 22. ledig - 25. uitroep - 27. kleur ling - 29. van het jaar (afk.) - 30. baan voor balspel - 32. water in Friesland - 33. sele nium (afk.) - 34. vervoermiddel - 35. man nelijk dier - 37. godin - 39. plaats in België 41. of dergelijke (afk.) - 42. uitmuntend - 43. regerings-reglement (afk.) - 45. kleding stuk - 47. snijwerktuig - 48. roofdier - 50. op de wijze van - 52. soort onderwijs (afk.) 54. ten laatste (afk.) - 55. klopje - 57. jon gensnaam - 58. arme mensen - 61. geheel de uwe (afk.) - 62. voorzetsel - 63. slot - 65. vrouwelijk dier - 66. glansloos - 68. straf werktuig - 70. telwoord - 72. deel van een huis - 73. vogel. Verticaal: 2. verlaagde toon - 3. bevel - 4. vaartuig - 5. eenstemmig - 6. hetzelfde (afk.) - 8. getij - 9. titel - 10. godheid - 11. vogel - 12 maanstand (afk.) - 16. oud (eng.) 17. nageslacht - 19. steenmassa - 21. eng. telwoord - 23. Franse ondergrondse strijd krachten (afk.) - 24. kleur - 26. heer (afk.) 28. innige - 29. uitroep van pijn - 31. plaats in Zwitserland - 34. beschadiging - 36. fu siepartner van Holland Sport - 37. behoef tig - 38. plaats in Duitsland - 40. voor - 44. stel - 46. deel van een muziekinstru ment - 48. insect - 49. bewijsstuk - 51. loco-burgemeester (afk.) - 53: vreemde munt 54. steundraad - 56. hetzelfde (afk.) - 59. mevrouw (eng. afk.) - 60. waterdoorlatend 62. windrichtinig - 64. bestuurder van Ve netië - 65. ijzerhoudende aarde - 67. sprook jesfiguur - 68. pers. voornaamwoord - 69. Frans lidwoord - 70. normaalpeil (afk.) - 71 bijwoord. Oplossing kruiswoordpuzzel no. 653 Verticaal: 1. olifant - 2. ca - 3. eden - 4. netel - 5. dg - 6. pl - 7. rijweg - 8. oker - 9. sr - 10. Teheran - 13. eb - 15. vlot - 16. lelie - 18. Essen - 19. stil - 21. neen - 22. giek - 24. toegang - 26. nr - 28. etagere 30. erika - 32. dadel - 35. era - 37. all - 43. maandag - 44. stoer - 45. taan - 46. klem 47. fakir - 49. asperge - 51. eind - 53. ar 55. aloe - 57. geste - 58. netje - 61. gast 63. deeg - 65. nn - 68. de - 70. al - 71. dl 72. md. Horizontaal: 1. ochtend - 6. protest - 11. la 12. degelijk - 14. re - 15. vlot - 17. wees 20. lenen - 22. gerst - 23. atol - 25. lening 27. sier - 29, notie - 31. ere - 32. delta - 33. te - 34. eren - 36. kaan - 38. An - 39. ga 40. ir - 41. ld - 42. eg - 43. ma - 44. skat 46. klef - 48. ea - 50. Aneta - 52. aal - 54. laars - 56. agio - 57. garen - 59. klep - 60. negen - 62. medio - 64. dras - 66. tere - 67. ad - 69. standje - 72. mg - 73. geratel - 74. legende.

Krantenbank Zeeland

Noord-Bevelands Nieuws- en advertentieblad | 1979 | | pagina 1