NOORD-BEVELANDS NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD SUIKE U houdt nu het meest gelezen blad op Noord-Beveland in handen door Tom Lodewijk Zeeland Magazine? Nieuw bestuur Pensiontehuis Noord-Beveland te Kortgene No. 3894 Dondordag 20 december 1979 83e Jaargang DRUK EN UITGAVE: DRUKKERIJ MARKUSSE TE WISSENKERKE - TEL. 01107-13 08 - GIRO 206882 Abonnementsprijs ƒ20,per jaar Franko per post 32,50 per jaar Advertenties 31 ct per mm, excL BTW, Voor font» in advertenties per telefoon opgegeven, kunnen wij geen enkele verantwoordelijkheid dragen. FEUILLETON „Ja, Sjoerd wordt er een ander mens door. Totnogtoe heeft hij maar zo'n beetje voor 't vaderland weg geleefd, maar nu wordt ie wakker. Vindt het nog wel verschil maken of je baas bent van een klein „wurrefie" of de schepper van een nieuwe wedstrijd type." „Hij is ook zo jong niet meer." „Nee. En misschien gaat hij zich ook wel afvragen: als ik zo nog wat jaartjes doorga, wat ben ik dan, waar ben ik dan? Dan komt er opeens nog een laat perspectief." „En wat heb jij daarmee te maken?" „Alles. Als Sjoerd dat type bouwen wil, heeft hij geld nodig. Hij wil niet afhan kelijk zijn. Wij vertrouwen elkaar, Sjoerd en ik. Met mij zou hij graag samen doen. En ik vind 'em een vent waarmee ik graag samen doe. Wij krijgen geen ruzie. Want eigenlijk gaat het ons om het plezier dat we er aan beleven." „Dus", zei Han, „zou ik met mijn plannen Sjoerd de kans hebben ontnomen?" „Tja, je moet je geld aan het één of aan het ander besteden. Natuurlijk gaan jouw plannen voorop. Maar het is de vraag of die nu nog doorgaan. En dandan is Sjoerd aan de beurt." „Siem, dan is het goed zoals het is. Want dit betekent ook veel meer voor jou. Jij bent geen man om stil te zitten of klusjes of boodschappen te doen." „Gelukkig niet." „Dan ben je met iets bezig waar je hart naar uit gaat. Samen met Sjoerd en jullie bent een goed span samen. Je kijkt zo geheimzinnig. Je bent al aan 't plannen maken geweest!" beschuldigde ze. „Eerlijk gezegd ja," erkende hij. „Ik wist niet of die plannen van jou zouden slagen. Er komt zoveel bij kijken in dit land, ieder een bemoeit er zich mee en al die ver gunningen! En ik heb me de laatste maan den afgevraagd of jij het wel op kon bren gen. Je hebt het altijd maar op de zenu wen en zo gegooid, maar je werd mij te bleek en te mager en je was altijd moe de laatste tijd." „Tja, de dokter zegt het. Ik heb te hoog gegrepen." „Nou ja, toen dacht ik: voor het geval er eens niets van komt, wat gaan we dan doen? En dus heb ik een nooduitgang, die nu de hoofdingang wordt, toevallig. Een aardige bungalow aan het meer, ik weet een mooi plekje, niet ver van de werf. Een aardig bootje om het water es op te gaan. En jij neemt maar rijles en dan kopen we een klein autootje, als je nog es ergens heen wilt en het is geen weer om te fietsen of te lopen. Wat is dat nou, huil je?" Ze veegde schuldbewust langs haar ogen. „Jij, die dat allemaal hebt bedacht, voor mij. En Siem, bij al m'n plannen heb ik nauwelijks aan jou gedacht. Of jij wel ge lukkig zou zijn." „Tja, je bent niet gewend met een man rekening te houden." ,,'t Zal best wennen, Siem." „Dus je bent niet verdrietig om je— je verloren droom?" „O nee, ik ben stik-gelukkig om die droom van jou, die werkelijkheid gaat wor den. O, Siem, ik voel, nu zal ik beter wor den! 'Alles valt van me af. Ik heb nü nog maar voor één ding te zorgen: gauw weer sterk en vrolijk zijn, en dan!" „Je bent al weer bijna helemaal de oude!" zei hij tevreden. Bent n reeds geabonneerd op een 2-maandelijks tijdschrift met actualiteiten, cultuur, evenementen, historie en recreatie. Het geheel in 4-kleuren om slag en alle artikelen voor zien van nog nimmer gepu bliceerde foto's. Slechts 20,per jaar. Vraag gratis proefnummer: P0STRUS 1 - WISSENKERKE Toen een strakblauwe hemel boven het meer de madeliefjes en de pinksterbloemen aankondigden dat het voorjaar weer geko men was, begon een drukke tijd voor Simon en Han. Samen met Pieter en Sjoerd stond hij op het stukje grond aan het meer, waarop de bungalow zou komen. En samen met Anneke, die dol was op zulke bezigheden, besprak Han de inrichting. Door de achtertuin zou een paadje lopen naar de steiger, waaraan de boot gemeerd kon worden. De jongens van Pieter verheugden zich op de belofte van oom Simon, dat er gevaren zou worden. Het werd een motorkruiser met een flinke hut en je kon zowel in het meer als in de zon baden. Zeilen met zo'n hele koppel, dat was toch niks. Dat deed hij dan wel met Han of met Pieter samenAnneke was bang van „al die touwen" en doods benauwd dat ze aan het verkeerde eind zou trekken. Simon Kolberg zette er haast achter. En iedere dag was hij op het werk om te kijken of het opschoot. De aannemer en zijn arbeiders waren daar eerst helemaal niet op gesteld, pottekijkers die nergens verstand van hadden en dachten dat ze alles wisten, dat was maar narigheid. Maar 'bin nen de kortste keren was Simon welkome gast in de directiekeet en noemde alle werkers bij hun voornaam. Ze vonden hem een geklofte vent en hij kreeg in alles zijn zin. Daarna was Anneke dagen van 'huis en moesten Pieter en de jongens het maar doen met stamppot of brood met gebakken vis, want het huis moest ingericht en het leek wel of Anneke zelf de bruid was. In deze dagen kwam ze Han veel nader. Pieter klaagde dat een hengelpartijtje er helemaal bij inschoot, maar Simon troostte hem met een gulden toekomst. In die dagen trok Simon ook nog een keer z'n donkerblauwe pak aan en zag ook Sjoerd er ongewoon netjes uit, al had hij het vertikt zijn sporthemd te verwisselen voor een net overhemd-met-das. Want en kele redacteuren van watersportbladen en organisatie-heren kwamen op bezoek en vernamen van de plannen voor het nieuwe schip en de uitbouw van de werf. Simon zei niet veel, maar luisterde des te scher per. Deze mensen wisten van wanten. Hij hoorde hun kritische commentaren bij het bekijken van model en tekeningen, de zaak kundige vragen en opmerkingen. Sjoerd was in zijn element, en bemerkte Simon met genoegen, ze erkenden in hem de vakman en liefhebber. Het werd een gezellige ronde tafel, die later in „De Meermin" werd voortgezet. „Net als bij de vissen," zei Sjoerd later, „je moet eerst een grondje leggen." Simon, als de voornaamste financier, werd met argusogen bekeken door mens die instinctief de medemens wantrouwden, die geld wenste te verdienen aan hun liefhebberij. Maar toen ze tot de conclusie kwamen dat hij con amore aan het projekt meewerkte en het ook voor hem in de eerste plaats een hobby was, zat hij mee in de kring en hoorde de verhalen die sterker werden naar mate het later werd. En hij voelde zich een gelukkig mens. In deze sfeer te werken was een plezier! Thea Weezenaar keek zuinig, toen haar dagblad onder een driekolomskop medede ling deed van de plannen van de heer S. Bol (want zo heette Sjoerd officieel) en zijn medefirmant de heer S. Kolberg, voor de uitbouw van de bestaande scheepswerf en het lanceren van een nieuw type wedstrijd- jacht. De verslaggever had het niet bij de technische details gelaten. En zo kwam ze aan de weet dat de heer Kolberg binnenkort in het huwelijk zou treden met mej. Heers- ma, tot voort kort directrice van het Kraam- centrum te X en de fraaie bungalow zou betrekken die aan de oever van het meer al bijna gereed was. „Dat moet je uit de krant lezen," zei ze droef, „van je familie moet je 't maar hebben." Herman zei niets. Ook voor hem was het een teleurstelling dat van zijn plannen, op te treden als de vertrouwde raadsman van oom Simon, niets terecht gekomen was. Maar nuchter als hij was, kon hij het het zwarte schaap van de familie niet kwalijk nemen, dat hij alles op eigen houtje deed. Zo bijzonder hartelijk was de familie niet geweest, toen ze meende te weten, dat oom Simon geen miljonair was, maar moest sappelen voor zijn broodje. Op een middag, toen hij voor de bank was weggeweest, reed hij de weg langs het meer. De bungalow was bijna klaar. In de voortuin stonden Han Heersma en Simon Kolberg. Hij wilde doorrijden, maar bedacht zich en stopte. „Kijk", zei oom Simon verrast, „daar hebben we Herman. Zo jongen, leuk dat je es komt kijken." Herman was een beetje met z'n figuur verlegen, wat hem niet zo snel gebeurde. „Dit is Han Heersma. Zoals je wel zult weten, gaan we gauw trouwen. Han, dit is mijn neef Herman Wezenaar. Hij is getrouwd met mijn nicht, ehThea." Bijna had hij Doortje gezegd. „Je komt er toch even in? We zijn al zo ver. dat Elan thee kan zetten." Herman Wezenaar zat op de 'bank en keek rond. Gezellig was het hier al, al klaagde Han er over dat de boel nog niet „op orde" was. Hij keek naar die twee mensen, die nog zo laat elkaar gevonden hadden. Qom Simon vertelde onbekommerd van zijn plannen en zijn zakelijke problemen, die er ook waren. Herman was teveel man van het vak om er niet op in te haken en tijdens het gesprek kwam hij met een schok tot de conclusie, dat hij nu toch inderdaad oom Simon kon adviseren, al was de situatie thans wel heel anders dan hij zich indertijd had voorgesteld. Maar, dacht Herman Weezenaar met een gevoel van be vrijding, nu hoef ik niet allerlei bijgedachten te overwegen. Ik zit hier als man van het vak. uit. En het was nog niet eens een vruchteloos bezoek. Want oom Simon onderkende dat zijn wat stijve en nuchtere neef een integere en bekwame bankman was en aangezien de bank er toch bij nodig was, had Herman, toen hij tevreden vertrok, er een cliënt bij. En man des vredes als hij was, stapte hij in zijn auto met de constatering dat alles met oom Simon weer in orde was. En Thea, Saskia en Karei moesten dan de pet maar een kapstokje lager hangen. Voor een oom als Simon Kolberg, al bleek hij dan geen suiker-oom, behoefde niemand zich te ge neren. „Ziezo," zei Simon Kolberg tevreden, door het grote raam de auto nakijkend die om de bocht van de 'yveg verdween, „de bussiness is in orde. Herman is een pientere knaap. Hij moet een beetje loskomen, dan is hij bepaald niet ongeschikt. En nu, aan staande bruid, gaan we het over de bruiloft hebben!" EINDE. Het algemeen bestuur van de Stichting Pensiontehuis Noord-Beveland hield dezer dagen de najaarsvergadering. In de verga dering, die onder leiding stond van voor zitter P. J. Bom, werd kennis gemaakt met de tijdelijk waarnemend directrice mevrouw M. J. Stevense, wonende te Schore, in het verleden directrice van het voormalig be jaardenoord Pomona te Kapelle. Mevrouw Stevense zal tijdelijk optreden in verband met ziekte van de directrice, mevrouw J. T. van Noort - van Kempen. In het algemeen bestuur werden gekozen de dames J. L. A. Blankers - Boot. M. H. Remijnse - van der Weele en S. Hartog - de Jager, alsmede de lieer M. Meesen. Wegens aftreden niet herkiesbaar van de heer P. J. Bom (voorzitter), mevrouw P. Bom - van Oeveren en de heer W. Goossen (se cretaris-penningmeester) werden in het da gelijks bestuur waar alleen nog de heer J. L. D. van der Linde zitting in heeft gekozen de heren C. A. P. Schippers te Kats en W. Huibregtse te Kortgene. In een volgende vergadering zullen nog 2 leden van het dagelijks bestuur worden gekozen. In verband met het feit, dat de heer Meesen de funktie van administrateur per 1 januari 1980 beëindigt, \\erd in zijn plaats benoemd de heer G. Blankenstijn te Kortgene. tevens lid van het bestuur. In een afzonderlijke bijeenkomst zal op het aftreden van de genoemde bestuursleden en administrateur worden teruggekomen. Vastgesteld werden de begrotingen van het huis, de bejaardenwoningen en de ga rages voor 1980. De kamerprijzen zullen niet kunnen ontkomen aan een tariefswij ziging van 6% per 1 januari 1980 en een aanvullende verhoging omstreeks 1 juli 1980, welke in de buurt van 31/2°/° zal liggen. Een en ander is een gevolg van in 1979 gestegen kosten en de verwachtingen voor het komende jaar. OPBRENGST KOLLEKTE SPORT GEHANDICAPTEN De opbrengst van deze kollekte gaf op Noord-Beveland het volgende te zien: Colijnsplaat 535,61 Kats 85,16 Kortgene 304,83 Kamperland ƒ1003,96 Wissenkerke/Geersdijk 972,47 KERSTTENTOONSTELLING IN HET ZEEUWS MUSEUM In het Zeeuws Museum aan het Abdij plein te Middelburg is de Kersttentoonstel ling gewijd aan een keuze uit de schenkin gen aan het Museum vanaf 1961, onder de titel: „In dank aanvaard". Een bonte kollektie van de meest uiteen lopende voorwerpen, zoals een paar kinder schoentjes, poppenmeubeltjes, fraaie Zeeuw se kostuumonderdelen, tekeningen, grafiek en schilderijen, enz. zullen te zien zijn vanaf zaterdagmiddag 22 december tot en met 24 januari 1980. Het Zeeuws Museum is deze maand be halve op werkdagen 10—17 uur, geopend op zaterdag 22, op Tweede Kerstdag en zaterdag 29 december, alle van 14—17 uur. Eerste Kerstdag en Nieuwjaarsdag gesloten. 1STE EN 2DE PRIJS DAMESKAPSTERS Bij de Regionale Dameskapperwedstrijden van Zuid-West Nederland op maandag 10 december j.l. in de „Prins van Oranje" te Goes, behaalde Hanny de Kam, eigenaresse van Kapsalon „De Kam" uit Wissenkerke, een 1ste prijs. Haar eerste kapster Henriët Boot uit Zierikzee behaalde een 2de prijs. Beide dames verdienden hiermee een fraaie beker. Er waren 40 deelnemers aan deze wedstrijd. Kruiswoordpuzzel no. 655 Horizontaal: 1. stofvouw - 6. genoegen 10. omroepvereniging - 11. waddeneiland 14. koeiemaag - 16. vadsig - 17. meisjes naam - 18. soort onderwijs (afk.) - 19. kleur 20. omringen - 23. nota bene (afk.) - 25. jongensnaam - 26. schortje - 27. maatschap- pijvorm - 29. van onderen (afk.) - 30. deel van de hals - 32. de oudere (afk.) 33. zangnoot - 34. geestdrift - 36. snavel 38. koosnaampje - 40. palmsoort - 41. heilige (afk.) - 42. bitter vocht - 43. Duits pers. vnw. - 44. de dato (afk.) - 45. rijst brandewijn - 47. soort schimmel - 49. uit roep - 51. boterton - 52. zangnoot - 53. jongensnaam - 54. jongensnaam - 56. Fr. onbep. vnw. - 57. televisie (afk.) - 59. deel van het kippenhok - 61. titel - 62. bevel 64. verbaasd - 68. plaats in Noord-Holland 70. deel van een Franse ontkenning - 71. lengtemaat (afk.) - 72. kledingstuk - 74. meisjesnaam - 75. vogel - 78. gevangenis 79. geest - 80. familielid. Verticaal: 1. voor - 2. metaal - 3. onder andere (afk.) - 4. oosterse titel - 5. namelijk (afk.) - 6. uitheems zoogdier - 7. en der gelijke (afk.) - 8. vette vloeistof - 9. seconde 10. geluid - 12. griezel - 13. bijwoord - 15. vleesgerecht - 20. of dergelijke (afk.) - 21. evenredige vertegenwoordiging (afk.) - 22. de onbekende (afk.) - 24. levensmogelijkheid 25. bevallig - 28. ondervraging - 29. heden 31. voegwoord - 35. Frans lidwoord - 37. mop - 39. vrouwelijk dier - 40. uitroep 46. onder voorbehoud (Lat. afk.) - 47. klein bolletje - 48. land in Europa - 50. laatst leden (afk.) - 51. metaal - 55. boetende bedelmonnik - 58. heen en terug (afk.) 60. bijwoord - 61. hetzelfde (afk.) - 63. voorgebergte - 65. reus - 66. vlek - 67. munt 69. verhoogde toon - 73. afgemat - 75. jongensnaam - 76. gewicht (afk.) - 77. voorzetsel. Oplossing kruiswoordpuzzel no. 654 Horizontaal: 1. besluit - 7. gebaren - 13. stand - 14. barak - 15. ara - 18. rel - 20. knol - 22. loos - 25. oh - 27. indiaan 29. ao - 30. tra - 32. Ee - 33. se - 34. bus 35. ram - 37. Ate - 39. Spa - 41. ed - 42. prima - 43. rr - 45. sok - 47. mes - 48. vos - 50. ala - 52. lo - 54. tl - 55. tik 57. Ab - 58. armelui - 61. tt - 62. over 63. eind - 65. ooi - 66. dof - 68. gesel 70. negen - 72. vertrek - 73. spreeuw. Verticaal: 2. es - 3. sta - 4. bark - 5. una niem - 6. id - 8. eb - 9. barones - 10. Ares 11. ral - 12. ek - 16. old - 17. vla - 19. rots - 21. one - 23. OAS - 24. rose - 26. hr 28. intieme - 29. au - 31. Arosa - 34. barst 36. ADO - 37. arm - 38. Ems - 40. pro 44. paar - 46. klavier - 48. vlinder - 49. akte - 51. lb - 53. ore - 54. tui - 56. it 59. mrs - 60. lek - 62. oost - 64. doge 65. oer - 67. fee - 68. ge - 69. Ie - 70. np 71. nu.

Krantenbank Zeeland

Noord-Bevelands Nieuws- en advertentieblad | 1979 | | pagina 1