NOORD-BEVELAND5 NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD R Rodellco bv U houdt nu hetn ■eest gelezen blad op Noord-Beveland in handen l O STIEFMOEDER door Tom Lodewijk Zeeland Magazine? No. 3954 Donderdag 5 maart 1981 84e jaargang DRUK EN UITGAVE: DRUKKERIJ MARKUSSE TE WISSENKERKE - TEL. 01107-1308 - GIRO 206882 Abonnementsprijs ƒ24,— per jaar. Franko per post ƒ40,— per jaar. Advertenties 35 ct. per mm., excl. BTW. Voor fouten in advertenties per telefoon opgegeven, kannen wij geen enkele veiantwaordeifjkheld dragen. FEUILLETON Haar kamer... dat had óók wat gegeven, toen ze zo maar, alsof het de gewoonste zaak van de wereld was, aan Carla had gezegd dat ze een kamer had genomen in Amsterdam. Een mooie, grote kamer bij het Museumplein, dichtbij Bep in de buurt. Een mede-studente, die ging verhuizen, had haar de tip gegeven. .,Ik was het allang van plan," had ze gezegd, „dat heen en weer reizen is me op de duur toch te vermoeiend, vooral van de winter. En ik kan niet altijd bij anderen klaplopen." „Maar lieve kind." Carla was onthutst. „Je doet zoiets ook meteen maar. Waarom heb je er niet eerst over gepraat?" „Ik hoorde er van en ik ben er meteen op af gegaan," legde Judith uit, „dat hangt soms op vijf minuten. Is een ander je voor, dan zit je er naast. Er is schreeuwend ge brek aan kamers in Amsterdam en ik heb bijzonder geboft. En nog niet eens duur." „Ik vind het allemaal wel erg plotseling," zei Carla, een beetje bedrukt. „Ik dacht, dat je het hier zo best naar je zin had..." „Dat speelt toch helemaal geen rol," ant woordde Judith ongeduldig. „Het is niet dat ik hier weg wil, het is dat ik liever in Amsterdam zit. Als je dan nog eerst naar Centraal moet, en dat halve uur in die boemel, en dan nog naar huis lopen, weer of geen weer." „Je stelt het allemaal opeens wel erg tragisch voor," vond Carla, „maar nou ja, Boukje zegt altijd: een mens z'n lust, is een mens z'n leven." „Wat vindt Gert ervan?" vroeg ze toen opeens. „O, die weet het nog niet eens. Hij zal het wel merken," zei Juud onverschillig. Carla staarde haar verwonderd aan. Meestal hadden die jongelui die persé een eigen kamer wilden, wel een andere reden dan alleen de studie. De vrijheid! Thuis kunnen komen wanneer je wou, mee kunnen nemen wie je wou. Al was dat nog niet eens overal zo gemakkelijk. Vandaar de vraag naar kamer „met afzonderlijke op gang". Geen bemoeizieke en gluurderige hospita's, die bang waren voor haar repu tatie. Of zich misschien toch een beetje verantwoordelijk voelden voor het doen en laten van zo'n jonge studente. Al werd dat als zodanig zelden of nooit gewaardeerd. Misschien, had ze een ogenblik gedacht, is het dat. Misschien vond Gert het soms bezwaarlijk, haar nog naar Bussum te bren gen. Hoewel, daar merkte ze niets van. Integendeel, hij zat hier nogal eens de laatste tijd, veel vaker dan vroeger. Juud bleek niet in de stemming om er nog op door te praten. Ook dat was de laatste tijd geen uitzondering. Carla had het gevoel, dat Juud zich langzaam maar zeker terugtrok. In haar schulp kroop, de oude, gezellige vertrouwelijkheid leek zoek. „Heb je gehoord, dat Juud een kamer heeft in Amsterdam?" had ze tegen Derk gezegd. „Zo, heeft ze er één? Ik wist wel dat ze op zoek was. Waar?" „Bij het Museumplein," antwoordde Carla lusteloos. Wéér zoiets. Derk wist, dat ze een kamer zocht. Derk wél, zij niet. Ze kon het niet binnenhouden. „Dus jij wist, dat ze op kamers wilde." „Jij dan niet?" „Nee, mij heeft ze niets gezegd. Van- Beat u reeds geabonneerd op een 2-znaandelijks tijdschrift met actualiteiten, cultuur, evenementen, historie en Het geheel in 4-kleuren om slag en alle artikelen voor zien van nog nimmer gepu bliceerde foto's. Slechts 25,per jaar. Vraag gratis proefnummer: POSTBUS 1 - 4480 AA WISSENKERKE daag: ik heb een kamer. Punt uit. Alles in kannen en kruiken." „Zo," zei Derk neutraal. „Weet jij wat ze heeft, de laatste tijd?" „Juud? Ik niet, wat zou ze hebben?" „Nou, wat is dat nou. Ik dacht, dat ze er wel eens met me over praten zou. Met jou heeft ze wel gepraat." „Ik ben haar broer." „En ik ben..." wou ze zeggen, maar ze slikte het in. ,,'t Is toch niks bijzonders," ging Derk voort. „Het verwonderde me allang dat ze zo lang spoorstudente bleef. Je staat overal buiten." „Het leek haar best te bevallen." „Zo zie je maar weer," meende Derk mannelijk superieur, „ongestadigheid, uw naam is vrouw." Hij lachte. „Is er nog koffie?" Met andere woorden, dacht Carla, laten we er niet meer over praten. Leek het maar zo, of raakte ze ook langzaam maar zeker het kontakt met Derk kwijt? Hij was geen gesloten type, had het hart op de tong, een vlotte vent. Maar zoals hij nu rea geerde, zo gereserveerd, en niet scheen te willen begrijpen dat zij, Carla, er niets van begreep! „Zelfs Gert weet er niets van," waagde ze nog. „Nou, hij is haar voogd toch niet? Juud kan heus haar eigen peultjes wel doppen." Het klonk scherp, of verbeeldde ze zich dat maar? Gert had het alles veel luchtiger opge nomen, toen hij een week daarna opeens voor de deur stond. „Je bent aan het verkeerde adres," had ze gezegd, toen ze opendeed. „Je uitver korene woont hier niet meer." „O, dat weet ik," zei hij opgewekt, „maar ik ben niet aan het verkeerde adres. Ik had je beloofd dat ik dat boekje van Pinter voor je zou meebrengen. Dat toneelstuk, weet je wel?" „O ja," herinnerde ze zich, „nou, kom d'r in." „Hoe vind jij dat nou," had ze gevraagd, toen hij zich huiselijk had geïnstalleerd in een fauteuil. „Daar komt Juud me van de ene dag op de andere vertellen, dat ze in Amsterdam gaat wonen. Wat zeg ik...? Dat ze al een kamer heeft." „En jij had totaal geen Ahnung." „Geen idee, nee." „Tja, ze is geen kind meer. Waarom zou ze niet op zichzelf gaan wonen?" „Daar gaat het niet om. Maar me zo voor een voldongen feit te zetten! Ik vind het eerlijk gezegd, bijna onbeleefd. Als ik haar kostjuffrouw was, had ze me van te voren opgezegd." „Maar je bent haar kostjuffrouw niet. En ze komt toch nog vaak genoeg thuis? Ze houdt hier toch haar kamer?" „Vanzelf. Maar ik had niet het flauwste vermoeden, dat ze het van plan was." „Misschien was ze het niet eens van plan, maar kreeg ze de kans. Eén van die vriendinnen van Bep gaat verhuizen. Bep zegt: er komt een mooie kamer vrij en Juud jaagt op slag de kogel door de kerk. Zo is ze wel." Nee, zo is ze niet. Tenminste nooit ge weest. Juud is juist helemaal niet zo spon taan, veel meer aarzelend. Als het zo is gegaan als jij zegt, dan betekent dat,'dat ze al een hele tijd met dat idee heeft rondgelopen." „Ja, dat kan best," stemde hij toe, „en 't is best te begrijpen ook. Spoorstudent is niet alles. Straks komt de winter weer. Ze moet nou telkens bij de één of andere vriendin slapen, als het te laat wordt voor de laatste trein." „Dat kwam zo vaak niet voor." „Misschien wel daarom! Nu hoeft ze zich nergens zorgen over te maken. Hoeft ook niet altijd ergens te gaan eten. Ik snap niet waar je je druk om maakt." „En ik weet niet eens hoe haar kamer er uit ziet," klaagde Carla. „O, ik ook nog niet." „Ben je er nog niet geweest?" „Zó druk lopen we niet, Juud en ik. Soms zien we elkaar een hele week niet en dan weer drie dagen achtereen. Net naar 't zo uitkomt." Carla bladerde automatisch in het boekje, dat hij haar gegeven had. Zij had een andere indruk gehad. Gert kwam hier de laatste tijd juist nogal druk en dan zag hij Juud nog telkens in Amsterdam. Misschien merkte Gert iets van haar bevreemding. „Juud en ik kunnen erg goed met elkaar overweg," legde hij uit, „maar in veel op zichten gaan we elk onze ei^en wegen. Zij is eerstejaars, ik zit al tegen m'n semi- examen aan. Ik ben nogal aktief in het corps, Juud is heel anders. En dan... Nou ja, het leeftijdsverschil natuurlijk." „Ja," stemde Carla nadenkend toe. „Jul lie schelen zeven jaar. En dat is toch nogal wat. Immers," ze hief haar hoofd op en zag hem lachend aan, „dat schelen wij ook, niet?" „Als jij het zegt zal het wel zo zijn," gaf Gert toe. „Al moet ik eerlijk zeggen, dat ik het ten aanzien van jou minder merk dan bij Juud. Misschien ben ik zelf een beetje oud voor m'n jaren... en in ieder geval zie je het jou niet aan. En merk je het alleen maar in de, eh... gunstige zin. Die avond dat we samen naar het ballet zijn geweest... Nou, toen merkte ik niks van die zeven lange jaren verschil!" Ze bloosde. Ze dacht er aan hoe hij bij het afscheid haar gezoend had. Nou ja, dat was een dolle impuls, na een heel ge zellige avond. Ze probeerde snel het gesprek in minder gevaarlijk vaarwater te sturen. „Nu Juud in Amsterdam woont, zal ik je zo vaak niet meer zien, al hoop ik wel, dat jullie zo af en toe es komt opdagen. Anders wordt het hier zo stil." Ze zag opeens het schrikbeeld van de eenzaamheid. „Je hoeft hier toch niet altijd te blijven koekeloeren," vond hij. „Amsterdam is vlak bij. En als je eens een avond gezellig uit wilt: Het zou me een eer en een genoegen zijn." Een ogenblik weifelde ze wat te ant woorden, maar ze kreeg de kans niet meer, want door de achterdeur hoorde ze het lawaai waarmee Derk placht thuis te ko men: een zwaar ronkende motor. Zijn nieuwste liefhebberij: een aftandse Harley van vóór de oorlog, die hij stukje bij beetje opknapte. „Ha," zei Derk al in de deur. „Is d'r nog wat? Mijn maag is gewoonweg ramp gebied. Ha, Gert. Hoe kom jij hier verzeild? Weet je niet, dat Juud tegenwoordig in Amsterdam zit?" „Jawel, maar ik kwam Carla een boek brengen." „Haha," lachte Derk, „zo ben ik ook bij Greet begonnen, met haar een boek te brengen. Maar ze had al een boek, zei ze." Opeens zweeg hij, weriT zich vaag bewust van de conclusie, die uit zijn opmerking kon worden getrokken. „Klets niet zo," zei Carla ongewoon scherp. „In de keuken staat een jachtscho- teltje in de oven. Speciaal voor jou, want ik dacht wel, dat je uitgehongerd thuis zou komen." „Dan ga ik maar es op speurtocht." Derk blies, blijkbaar opgelucht, de aftocht. „Nou Carla, ik moet ook foetsie," zei Gert opstaande. „Dat boek kom ik bij ge legenheid wel es terughalen, als ik mag." „Welja, je komt maar," zei ze neutraal. Ze liet hem uit en liep snel naar de kamer, spreidde een dekservet op een hoek van de tafel, liep bijna Derk tegen het lijf, die met z'n vuurvaste schaaltje tussen twee pannelappen, en een gezicht als een oor worm, de kamer indraaide. „Wat kijk je zuur?" vroeg Carla. „Pak ik verdikkeme die schaal effe an, kost me zowat een paar vingers," urmde hij. „Al doende 'leert men," constateerde Car la. „Moet je er soms een zeer lapje om?" „Ta, lach jij maar. Ik heb de blaren." „Gelukkig, dat je geen pianist bent." „Ja, zoek de zon-zij. Je bent ook zo'n lekkere optimist." (Wordt vervolgd) KADE 23 - VEERE - TEL. 01181-5 55 VOOR BEMIDDELING AAN-EN VERKOOP HYPOTHEKEN TAXATIE VAN AL UW ONROEREND GOED Vertegenwoordiger voor Noord-Beveland: dhr. Watt el, Tel. 01186 -1578. 20 MAART: CABARET-AVOND OP WISSENKERKE De zegelvereniging „Door Sparen Verga ren" van Wissenkerke en Geersdijk biedt de consumenten op vrijdag 20 maart een vrolijke cabaret-avond aan. Om een toe gangskaart te krijgen voor deze avond moet men twee volle zegelkaarten (waarde 5,—) inleveren bij Supermarkt Van Boven. Aangemoedigd door het succes van vorig jaar hebben de ondernemers besloten weer een gezellige avond te brengen voor de consument. Na De Twee Pinten, Ria Valk en Harry Touw vorig jaar, heeft men ge zocht naar weer iets attraktiefs. Die spe ciale attraktie zit hem dit jaar in de cabaret-avond, die overwegent in het Zeeuws zal worden gebracht. De avond zal worden gebracht door: De Schompen, ondertussen een bekend Zeeuws duo van de plaat Zeeland Plat, met hun liedjes en conferences in het Zeeuws. Jan Proos en Peter Dielemam samen het duo De Schompen vormend, deelden ons mee, dat in februari een nieuwe L.P. is opge nomen, die wellicht in mei op de markt zal verschijnen. Verder werkt aan deze avond mee: Engel Reinhoudt. Misschien voor velen beter be kend als de „Zeeuwse Troubadour". De liedjes die Engel brengt zijn alle zelfge maakt en zijn vaak geestig van inhoud. De Zeeuwse Troubadour uit 's Heerenhoek begeleidt zichzelf daarbij op verschillende instrumenten. Dan als laatste, om er echt een vrolijke cabaret-avond van te maken, is ook het Zeeuws cabaret „Zo Zijn We Nu Eenmaal" aanwezig. Na de verschillende optredens op Zuid- en Noord-Beveland, die allen een enorm succes waren, dan nu ook op Wis senkerke om mee te maken. De avond zal onder leiding staan van Kees van Boven, terwijl de regie in handen is van Kees van Damme, respectievelijk uit Wissenkerke en Kortgene. De avond begint om 20.00 uur en vindt plaats in het Dorpshuis van Wissenkerke. Kruiswoordpuzzel no. 715 Horizontaal: 1. weerklank - 4. kleur - 7. egaal - 11. jongensnaam - 12. bid (Lat.) 13. teug - 15. bijwoord - 16. pers. vnw. 18. bijwoord - 19. rang - 21. herkauwer 23. familielid - 24. godin - 26. meisjesnaam 28. elektr. a. d. pos. pool - 31. speling 32. van het heilige roomse rijk (Lat. afk.) 34. inwendig orgaan - 35. strijdmacht - 39. inhoudsmaat - 41. muziekdrama - 44. oog ziekte - 46. oprijg - 48. Engels voegwoord 49. afwezig - 51. niet dezelfde - 53. schrijver 56. onbuigzaam - 58. ambtshalve (Lat. afk.) 59. voorzetsel - 60. overal - 62. drank - 63. nieuwe wereldtaal - 64. venster - 65. godin 66. onderhuidse vetlaag. Verticaal: 1. plaats in de Betuwe - 2. klein vertrek - 3. ver opwaarts reikende - 5. bos 6. plaats in Italië - 8. metaal - 9. ledemaat 10. bergplaats - 14. drinkgelegenheid - 15. voeg - 17. geestdrift - 18. wond - 20. vriendin (Fr.) - 22. koraaleiland - 25. larve 26. leraar (afk.) - 27. spil - 28. tandarm zoogdier - 29. evenredige vertegenwoordi ging (afk.) - 30. deel van een kledingstuk 33. mannelijk dier - 36. gedeputeerde sta ten (afk.) - 37. strandmeer - 38. uiterste grens - 39. titel (afk.) - 40. zangnoot - 41. vette vloeistof - 42. meisjesnaam - 43. landbouwwerktuig - 45. bloedvat - 47. fijn gemaakte vruchten, houtpap - 50. bijb. fi guur - 51. gehoorzaal - 52. kleur - 53. deel van het hoofd - 54. gevaarlijke plek in zee 55. toestand van razernij - 57. thee (Eng.) 61. lyrisch gedicht. Oplossing kruiswoordpuzzel no. 714 Horizontaal: 1. hengelo - 7. zaandam - 13. ali - 14. gaviaal - 16. ada - 17. asem 19. medan - 20. oder - 21. tam - 23. rol 24. ate - 25. los - 27. ar - 28. om - 29. lee 31. en - 32. dd - 33. vlg - 35. ea - 37. sl 38. paria - 39. aarde - 41. tu - 42. aal 43. er - 45. iller - 47. enkel - 50. In 52. ge - 53. ski - 55. ag - 56. bij - 57. kus 59. en - 60. sa - 61. sim - 62. tin - 64. gok 66. nat - 68. aser - 70. terra - 72. long 74. air - 75. vandaal - 77. ree - 78. renesse 79. brummen. Verticaal: 1. haarlem - 2. els - 3. niets - 4. eg - 5. lam - 6. over - 7. zaal - 8. aan 9. al - 10. dadel - 11. ade - 12. markelo 15. idool - 18. ma - 20. ot - 22. madrileen 24. amerikaan - 26. on - 30. es - 32. da 33. vaars - 34. galei - 36. ad - 38. pui 40. eel - 44. alkmaar - 46. lg - 48. eg 49. nijmegen - 51. nu - 54. koord - 56. bi 58. stern - 61. storm - 63. ir - 64. gene 65. krab - 67. el - 69. sie - 70. tas - 71. aar 73. ree - 75. vs - 76. lu.

Krantenbank Zeeland

Noord-Bevelands Nieuws- en advertentieblad | 1981 | | pagina 1