NOORD-B EVE LA NOS NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD H Rodelko bv U houdt nu het meest geleien in hsnden STIEFMOEDER door Tom Lodewijk Zeeland Magazine? Jubileum-voetbalwedstrijd op 23 april te Wissenkerke No. 3960 Donderdag 16 april 1981 84e jaargang BROK EN UITGAVE: DRUKKERIJ MARKUSSE TE WISSENKERKE - TEL. 01107-13 08 - GIRO 206882 Abonnementsprijs ƒ24,— per jaar. Franko per post ƒ40,— per jaar. Advertenties 35 ct. per mm., excl. BTW. Voor fouten in advertenties per telefoon opgegeven. Runnen wij geen enkele verantwaoidelrjkïieid dragen. FEUILLETON „Na al je werken heb je best een klein tijdje paradijs verdiend. Wacht maar rustig af. Je hoort nog van me. Vandaag nog. En nu praat ik niet meer, want het windt je te veel op. Dag! Hou je haaks." Weg was ze. Beneden wachtte de hospita nieuwsgierig en Carla had een lang gesprek met haar. Waarbij de wat knorrige trek om de in dringster, die zich met alles bemoeide, ge leidelijk verdween en plaats maakte voor een instemmende glimlach. „U hebt gelijk, mevrouw. Hij rust ook niet. Ik weet, dat hij stiekum leest en er soms zelfs uitkomt. Maar ik zei al, ik kan niet iedere keer..." „Niemand kan dat van u vergen. Als u, wanneer meneer weg is, die kamer eens een beurt geeft, zonder al te veel op te bergen." „Ik mag nergens aankomen! Geen boek mag ik verleggen! Als ik niet oppas vervuilt het helemaal." „Nou, u hebt nu mooi de tijd om er eens de ragebol doorheen te halen." Ze lachte samenzweerderig. En de hospita verheugde zich kennelijk op het vooruitzicht. Carla was gewend snel te handelen. Ze had een lang telefoongesprek met professor Haarman en die bleek een studievriend van wijlen dokter De Hoogh, wat alles bui tengewoon vergemakkelijkte. Nog diezelfde middag daalde Pier Groen, ingepakt als voor een poolreis, behoedzaam de trappen af, onder angstige zuchten van zijn hospita en installeerde zich in Carla's auto. Een dik uur later keek hij rond in een -kamer, waar „je voor je plezier ziek zoudt liggen," zoals hij zei. En doodmoe na al die gebeurtenissen sliep hij als een kind, toen Carla een half uurtje later voorzichtig om de hoek keek. Carla ging deze dagen neuriënd door het huis. Ze hoefde waarlijk niet te zoeken naar bezigheid. Reeds de eerste dag was haar duidelijk geworden hoe Pier, verslon den door zijn werk, zichzelf grondig ver waarloosd had. Zelfs zijn kleren. Ze had Juud opgebeld, dat die zo gauw mogelijk naar Bussum moest komen. Juud wist nog van niets. „Nu mag je zo straks," zei Carla geheim zinnig, „even om het hoekje van de logeer kamer kijken." „Heb je die veranderd?" informeerde Juud. „Ja... tja, eigenlijk wel." „Doe toch niet zo mysterieus, Carla!" „Ik hou van mysteries." Toen Juud voor de deur stond, zei ze: „Je mag alleen maar even gedag zeggen, meer niet hoor!" En toen opende ze de deur. Ze genoot van Juud's verbazing. „Hé, dag Juud," zei Pier. „Tja, da's waar ook, dit is jouw huis." Ze zag hem stralend aan. „O," zei ze, „maar nu wordt alles goed! Maak u maar geen zorgen. Nu komt het wel goed!" „Dat begin ik ook te geloven. Zeg ze allemaal van me gedag, de jongens. Zo gauw het mogelijk is, hoop ik ze hier te zien." Buiten de deur vloog ze Carla om de hals. „Jij," zei ze, „jij bent enig, weet je dat? Je bent gewoon een reus." Alles is weer goed, dacht Carla. Alles, alles komt goed. Professor Haarman maakte zich vrij en reed naar Bussum. „Wel collega," zei hij, „als ik je kom opzoeken is dat voor de Bent u reeds geabonneerd op een 2-maandelijks tijdschrift mei actualiteiten, cultuur, evenementen, historie en recreatie. Het geheel in 4-kleuren om slag en alle artikelen voor zien van nog nimmer gepu bliceerde foto's. Slechts 25,per jaar. Vraag gratis proefnummer: POSTBUS 1 - 4490 AA WISSENKERKE gezelligheid, maar mijn taak als arts is hier afgelopen. Je bent in beste handen. Daar op die kamer in Zuid had je geen kans, maar hier zul je iedere dag meer opknappen." „Ik lig hier als een vorst," bekende Pier. „Hoe heb je dat zo gelapt? Ik wist niet dat je zulke voortreffelijke relaties had." „Eén van de meisjes uit mijn kleine werk groep is de dochter van mevrouw De Hoogh En mevrouw De Hoogh en ik zijn nog ouwe studievrinden." „Medicijnen?" „Ja, maar ze is er uitgestapt. En er later toch weer ingekomen, toen ze met De Hoogh trouwde." „Ja, die is nu ook al weer een paar jaar dood. Jammer, een beste vent. Ze zal in derdaad een goeie vent aan hem gehad hebben." „En hij e^n goeie vrouw aan haar." „Ja, dat kun je nu het beste beoordelen. Nou, mijn hart is gerust. Ik kom nog wel es kijken." Hij bleef een kopje koffie drinken in Carla's gezellige kamer. „Dat klinkt nu werkelijk heel afgezaagd, mevrouwtje," zei de grijze professor, „maar mijn collega Groen mist iets bij al zijn grote gaven van hoofd en hart. Hij mist een vrouw. Een vrouw, die voor hem zorgt en die hem helpt. Zoals u het op het ogen blik doet." Carla voelde dat ze kleurde en hij zag het „Ik ben een taktloze ouwe vent," zei hij, „en u moet het me maar niet kwalijk ne men. Maar Pier Groen heeft het zo druk met de noden van andere mensen, dat hij vergeet voor zichzelf te zorgen. En dat is de achterdeur uit. Want als hij zich kapot werkt, worden die mensen daar beter van? Dan is het verlies groter dan de winst." „Dat mag ook niet meer," stemde Carla toe. „We hebben het er al over gehad. Dat organisatiewerk moet hem uit de handen genomen worden, dat is net het strootje, dat de rug van de kameel breekt." „Inderdaad... Hij heeft het zonder dat al volhandig genoeg. En hoe lost u dat op?" „De werkgroep krijgt een secretaresse. Full-time. En dat ben ik. Morgenavond krijg ik ze allemaal hier en dan gaan we eens kijken wat we kunnen doen aan voor bereidend werk." En ze had geen spijt van dat besluit, toen dezelfde groep jongeren ditmaal om haar zat geschaard. Ze voelde zich hunner één en zij begrepen dat ook zo. Het was al gauw uit met het gemevrouw. Het was Carla voor en na en haar ordelijke geest bracht orde in hun wilde en onbekookte plannen. „Niet meer afbijten, dan je kunt kauwen," vermaande ze. „Zorg dat er een blauwdruk klaar is, als professor Groen zich er weer mee kan bemoeien." Ze mochten hem allemaal een hand gaan geven en waren blij te zien, hoeveel opge wekter hij er uitzag. „Ik heb geen zorgen meer jongens," zei hij, „ik weet, dat het voor mekaar komt. Ik ben reuze blij jullie te zien en straks gaan we met frisse moed aan de gang!" „Het is zulk mooi weer," zei Carla, „je moet er eens uit. Dat kan, heeft professor Haarman gezegd, als je je maar niet te veel vermoeit. We gaan lekker een eindje rijden door de Gooise dreven en in een gezellig rustig restaurant thee drinken." „Voor 't eerst weer buiten," zei hij en haalde diep adem. „Carla, ik voel, alles komt weer terecht." Toen ze anderhalf uur later rustig aan de thee zaten en keken naar de herfstkleu- rende bomen, slaakte hij zo'n" diepe zucht, dat Carla in de lach schoot. „Die kwam uit je tenen." „Och nee, alleen maar uit m'n hart." „Wat valt er te zuchten?" „Ik verlang weer aan het werk te gaan en ik zie er tegenop ook. Ik ben hier ver wend. Het is hier zo heerlijk, zo rustig, zo harmonisch. Allerlei zorgen worden me van de schouders genomen. Straks zit ik weer in Amsterdam, de winter komt..." Carla zag hem lopen door die straat met hoge huizen, zag hem die ellendige trappen opsjouwen, binnenkomen in die ongezellige kamer. „En dan zeker weer van 't zelfde laken een pak?" vroeg ze streng. „Nauwe lijks eten, werken tot in de nacht, boek onder het bed?" „Nee, nee," weerde hij af. Maar ze geloofde he'm niet. Hij was niet gewend op zichzelf te passen. Het werk vrat hem op. Hij schudde het hoofd, als wilde hij dat toekomstbeeld verdrijven. „Waarom ben jij eigenlijk met De Hoogh getrouwd?" vroeg hij opeens. Ze schrok even. Die vraag was zo per soonlijk. En toen vertelde ze. (Wordt vervolgd) GROTE AVOND "DE VLIETE" De openbare lagere school „De Vliete" hield vrijdagavond 10 april in het Dorps huis te Wissenkerke de jaarlijkse grote avond. Deze avond stond dit keer in het teken van de tijd van Ot en Sien. Alle kinderen waren door de ouders aangekleed in de stijl van die tijd. Na de opening door mevr. A. Dees, voor zitster van de oudercommissie, voerden de kinderen van de onderbouw een toneel stukje op, waarin Ot en Sien de hpofdrol speelden. Daarna voerden alle kinderen ge zamenlijk een musical op. Deze musical was geschreven rond een groot aantal oude kinderliedjes. In de pauze werden de aanwezigen ge trakteerd op lekkere hapjes, klaargemaakt door de dames die de kookcursus van de VOO gevolgd hadden. Na het schimmenspel en een oude kin- derdans werd de avond besloten met het optreden van de gitaargroep, onder leiding van Ron Meuldijk. Zij begeleidden de kin deren die enkele oude liedjes ten gehore brachten. De in grote getale opgekomen ouders en andere belangstellenden hebben erg genoten van deze avond, die hen terugbracht in de sfeer van vroeger. Burgerlijke stand WISSENKERKE Geboren: 27 maart: Agnes, d.v. J. Kaste lein en T. H. Voerman. Ondertrouwd: 27 maart: Jan Hendrik Siereveld, 19 jaar en Pieternella Jacoba Geelhoed, 20 jaar. Getrouwd: Geen. Overleden: 5 maart: Alloynius Sebastiaan Dettingmeijer, 1,5 jaar; 15 maart: Jacoba van 't Veer, 77 jaar, e.v. A. Bakker en 25 maart: Martina Wolse, 74 jaar, e.v. A. Filius. "DE SCHOMPEN" KOMEN MET NIEUWE L.P. Na de succes L.P. „Zeeland Plat" van De Schompen is nu een nieuwe L.P. van dit populaire Zeeuwse duo verschenen. Om hun plaat te promoten, zal het twee tal zaterdag 18 april van 10 tot 12 uur in Supermarkt Van Boven te Wissenkerke aanwezig zijn om hun plaat aan het publiek te presenteren. Wanneer u belangstelling hebt voor deze unieke Zeeuwse plaat, is dit de goede ge legenheid om deze plaat aan te schaffen, eventueel met of zonder handtekening van De Schompen. KADE 23 - VEERE - TEL. 01181-555 VOOR BEMIDDELING AAN- EN VERKOOP HYPOTHEKEN TAXATIE VAN AL UW ONROEREND GOED Vertegenwoordiger voor Noord-Beveland: dhr. Wattel, Tel. 01186 - 1578. Jubileumwedstrijd ter gelegenheid van het 40-jarig bestaan van de Scheidsrechters- vereniging „Noord- en Zuid-Beveland". Ge speeld wordt: Zeeuws Scheidsrechterselftal Zeeuws Afdelingselftal. Op donderdagavond 23 april a.s. op het Sportcomplex te Wissenkerke (ingang Sportlaan). Muzikale medewerking door de Muziekvereniging „Apollo" uit Wissenkerke en het Majorettenpeloton „Scaldis Girls" uit Wemeldinge. Aanvang van het muzikaal gebeuren om 18.45 uur; de voetbalwedstrijd om 19.30 uur. Coach Afdelingselftal: B. Pauwels. Coach Scheidsrechterselftal. W. Tax. Verzorger Scheidsrechterselftal. P. v/d Werve. Scheids rechter: C. Traas. Grensrechters: C. Geldof en L. de Vos. Entree: volwassenen ƒ2,—; kinderen 6-14 jaar 1,—. Opbrengst geheel ten goede aan de Sport Gehandicapten. Verloting wedstrijd bal (gratis geschonken door Zentra Sport uit Goes) ook ten bate van de Sport Ge handicapten ƒ1,— per lot. Tijdschema: 18.45—19.30 uur: Optreden Muziekvereni ging „Apollo" en het Majorettenpelot-on „Scaldis Girls". 19.3020.15 uur: Eerste helft van de voet balwedstrijd. 20.15—20.30 uur: Tweede optreden van het muziekkorps met majoretten. Trekking ver loting wedstrijdbal door dhr. Westdorp. 20.30—21.15 uur: Tweede helft van de voetbalwedstrijd. 21.15 uur: Overhandiging geldbedrag aan de Sport Gehandicapten. Kruiswoordpuzzel no. 721 Horizontaal: 1. ovenkrabber - 3. lust - 8. zuivelprodukt - 11. keer - 13. windrichting (afk.) - 15. Salvation Army (afk.) - 16. nummer (afk.) - 18. van onderen (afk.) 19. vloerbedekking - 20. speelgoed - 22. gebergte in Rusland - 23. zangnoot - 24. erbarmen - 27. langspeelplaat (afk.) - 28. getij - 30. stofmaat - 31. voorzetsel - 32. eenheid van kracht (afk.) - 34. lidwoord 36. zangnoot - 38. gebogen - 39. interest 40. groot bouwwerk - 41. voorzetsel - 42. maanstand - 43. de dato (afk.) - 44. in oprichting (afk.) - 46. kledingstuk - 47. gewicht (afk.) - 49. water in Brabant - 50. passende - 55. dubbelklank - 57. naaigerei 58. paard - 59. oorzaak - 60. lengtemaat (afk.) - 61. selenium (afk.) - 62. in orde (afk.) - 63. natuurkundeterm (afk.) - 65. leerkracht - 71. deel van het lichaam - 72. begrip - 73. kolom. Verticaal: 1. richting - 2. voedsel - 3. aarts bisschop (afk.) - 4. de onbekende (afk.) 5. afgod - 6. zangnoot - 7. Frans onbep. vnw - 9. jongensnaam - 10. glazen deksel 11. schrobnet - 12. uitheems zoogdier - 14. brandstof - 15. jongensnaam - 17. deel van het kippenhok - 18. roofvogel - 20. vliesje 21. onaangename gewaarwording - 25. me delijden - 26. meteen - 29. haarkleur - 32. sermoen - 33. sportartikel - 35. gewicht 37. grote bijl - 43. deel van het spijsverte ringskanaal - 45. uitroep - 46. kern - 48. plaats in Zeeland - 49. reptiel - 50. ijle stof 51. nobel - 52. leemte - 53. bloeiwijze 54. gemalen eikenschors - 56. bovenaards wezen - 64. voorzetsel - 66. voegwoord 67. ambtshalve (Lat. afk.) - 68. het romeinse rijk (Lat. afk.) - 69. water in Friesland 70. bijwoord. Oplossingjkruiswoordpuzzel no. 720 Horizontaal: 1. klaar - 4. dadel - 6. lat 8. arg - 9. degel - 11. Griek - 13. or 14. entente - 16. od - 18. poot - 20'. klok 21. rood - 23. opa - 25. alom - 26. merel 28. atlas - 30. noe - 31. elp - 32. edele 34. crepe - 36. turf - 37. set - 39. Eede 41. diva - 44. reis - 45. pe - 46. precies 50. Is - 51. luier - 53. temee - 55. ink 56. sar - 57. teelt - 58. kater. Verticaal: 2. ale - 3. rage - 4. drie - 5. age 7. tent - 8. arts - 9. droom - 10. lt - 11. gn - 12. kolos - 13. oor - 15. elp - 17. dom 19. toendra - 20. klapper - 22. droef - 23. ol - 24. aa - 25. allee - 27. eel - 29. ter 32. euvel - 33. es - 34. ct - 35. edele 36. tip - 38. etc - 40. eis - 42. krek 43. wees - 46. pint - 47. er - 48. it - 49. smak - \52. uil - 54. era.

Krantenbank Zeeland

Noord-Bevelands Nieuws- en advertentieblad | 1981 | | pagina 1