NOORD-BEVELANDS NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD □H 19 Mailt nu het meest geleien blad op Noord-Beveland in handen „Een vreemde Eend" Rodelko bv Zeeland Magazine? No. 3963 Donderdag 7 mei 1981 84e jaargang DRUK EN UITGAVE: DRUKKERIJ MARKUSSE TE WISSENKERKE - TEL. 01107-13 08 - GIRO 206882 Abonnementsprijs 24,— per jaar. Franko per post ƒ40,— per jaar. Advertenties 35 ct. per mm., excl. BTW. Voor fouten in advertenties per telefoon opgegeven, kunnen wij geen enkele verantwoordelijkheid dragen. FEUILLETON „Jawel, hij is getrouwd, vader van een gezin. Hij is accountant." „Erik!" De wenkbrauwen van Jeanne gin gen vermaakt-verbaasd omhoog. „Hoe kom jij aan een accountant!" „Hij zit in het bestuur van dat sanato rium en daar moet een wandschildering ko men. Hij kwam op het goede idee om mij daarover eens te polsen, wist wel iets van m'n werk. Je moet niet denken, dat een accountant persé alleen maar iets weet van debet en credit, Jeanne." „Wat is dat, debet en credit?" Hij lachte vermaakt en een beetje verte derd. „Poesje," zei 'hij, „je bent toch nog altijd dezelfde. Totaal geen begrip van we reldse zaken en zeker niet van geldzaken. Wees maar blij, dat ik die voor je beheer." „O, dat ben ik ook, Erik. Je bent een vreselijke man om mee te huizen, maar voor de rest vind je je weerga niet." „En jij bent een heerlijke vrouw om mee te huizen, maar voor de rest maak je me voortijdig grijs," schertste hij. In zijn ogen was een schaduwIedere keer, wanneer hij Jeanne ontmoette, wist hij dat ze de enige vrouw was waar hij om gaf. Maar zo gauw ze langer dan één dag samen waren, liep het weer mis. Dat zat 'em in haar kunst, dacht hij smalend, vergetend dat hij zelf zich, egoïstisch, altijd concentreerde op zijn werk. „Ik heb een beetje met die man zitten praten," vertelde Erik verder, „en het ge sprek kwam op zijn gezin. Hij praatte daar zo gezellig over." Erik verzweeg, dat hij met pijn en jaloezie had geluisterd. Diep in zjjn hart hunkerde ook hij naar een ge zellig gezinsleven, als ze hem maar aan z'n werk lieten. „En ik vond dat die vent er heel gezonde ideeën op na hield. Ik zei toen zo voor de grap: U moest m'n dochter Iris eens een jaartje meemakenEn ik vertelde zo wat van die kleine duvel. Nou ja, zei hij, het lijkt me een heel normaal kind, maar de teugels wat ontwend. Wat over het paard getild misschien... Ze heeft ook geen normale jeugd gehad." „Wat wist ie daarvan?" vinnigde Jeanne. „Nu ja, Jeanne, laten we daarover niet twisten. Het kind heeft bij... bij ons geen normale jeugd gehad. Ik bedoel niet, dat ze geen liefde kreeg, van jou zeker wel..." „Was jij dan niet dol op d'r?" Ze lachten weer, allebei. „Nee maar, wat ze miste was regelmaat." „Och wat, da's een burgerlijk idee." „Je moet niet zo met dat woord burger lijk schermen... Dat doen juist burgerlijke mensen," plaagde hij. „Ik, burgerlijk?" „Nee, jij zeker niet. Daarom klinkt het niet in jouw mond, Jeanne, m'n kind. En nu jij me schreef, schoot me dat gesprek op eens weer in de gedachten. Zeg, Jeanne, vind je goed, dat ik eens met die meneer ga praten?" „Hoe heet-ie?" „Kerkman." „Jakkes, wat 'n naam." „Niet iedereen kan Chantal heten," plaagde hij haar. Wetend hoe een hekel ze had aan haar eigen goed-Hollandse meis jesnaam. Ze staarde naar buiten in de grauwe motregen, die daalde over het glimmende asfalt. „Erik, als je maar goed begrijpt... Ik wil Iris niet a tout prïx weg hebben... Ergens onderdak. Dan neem ik haar nog liever mee." „Dat is heel lastig voor jou en helemaal niet goed voor Iris." Bent u reeds geabonneerd op een 2-maan<?elijks tijdschrift mei actualiteiten, cultuur, evenementen, historie en recreatie. Het geheel in 4-kleuren om slag en alle artikelen voor zien van nog nimmer gepu bliceerde foto's. Slechts 25,per jaar. Vraag gratis proefnummer: POSTBUS 1 - 4490 AA WISSENKERKE „Nee... misschien heb je gelijk," gaf ze toe. „Maar dat wil ik zelf ook niet, Jeanne. Toch, die vent stond me aan. Nuchter..." „Nuchter... net iets voor Iris." „Die kan best een beetje nuchterheid ge bruiken. Maar... hij had gevoel voor humor.' „Da's alles waard," stemde ze grif toe. „Mannen zonder gevoel voor humor... het is wat jou redt, weet je dat?" „Merci," grinnikte hij. O— Zo was de kunstschilder Erik Sonderius te land gekomen bij het gezin Kerkman, wonende Acacialaan 47 te Breeveld. En had goed zijn ogen de kost gegeven. „U moet het vooral zó zien," had hij betoogd tot Karei Kerkman en zijn vrouw Lies, die niet zonder enige verwondering zijn voorstel hadden gehoord. „Er zit na tuurlijk een zakelijke kant aan dit alles. Ik wil Iris hier hebben als betalend logee. Ik betaal al haar onkosten, maar ik begrijp best, meneer Kerkman, dat u er weinig voor voelt, als een soort pensionhouder op te treden. Ik kan u niet genoeg duidelijk ma ken, dat u mij een zéér grote dienst zoudt bewijzen, die ik werkelijk met geld niet kan betalen. Als u Iris onder uw hoede nam voor de tijd dat haar moeder op toernee is." „Ik ben vereerd met uw vertrouwen," had Kerkman geantwoord. „En ik begrijp wel dat u het niet zo beschouwt dat u me een bijverdienste bezorgt. Die heb ik ge lukkig ook niet nodig. Maar er zijn moei lijke kanten aan deze zaak. Ten eerste: zal Iris zich hier thuisvoelen? Ten tweede: Mag ik eerlijk zijn? Zal haar invloed op ons gezin misschien verkeerd zijn?" Erik Sonderius wreef zijn handen met nerveus gebaar. „U hebt het volste recht, dat te zeggen. Daarom, meneer Kerkman, ik zie het werkelijk als een dienst, die u me zoudt bewijzen. Het kan de routine, de sfeer in uw gezn een heel andere wending geven, als daar een vreemde binnenkomt. Vooral een persoontje als die dochter van mij, die echt niet zo gemakkelijk is. Ik kan haar natuurlijk naar een andere kostschool sturen, dat is de makkelijkste wég." Maar wat dit kind nodig heeft is de sfeer van een gezin, van een goed gezin." Hij wendde zich naar de grote, blonde vrouw met het frisse gezicht, die al die tijd gezwegen had. „Mevrouw, ik wend me tot u. Wat denkt u ervan?" „Ik zou het best willen proberen," klonk het onverwacht. Karei Kerkman zag verwonderd op, glim lachte toen. Net iets voor Lies. Geen ge praat, gewoon proberen. En Lies liet het nimmer bij proberen, die wou ook slagen. „Als mijn vrouw er zó over denkt," begon hij. „Ik wil er best zolang een dochter bij hebben," vervolgde Lies Kerkman. „Onze Loey is óók zeventien, Bert is negentien, die moet al gauw in dienst. En Elsje en Miep, onze tweeling, tien... Och, 't zal best loslopen. Misschien brengt Iris wel weer een nieuwe stem in het koor," lachte ze. „Ik vind het wel een sport, zo'n vreemde eend in de bijt zich thuis te doen voelen." „Dat is het mevrouw." Erik Sonderiiis zag haar recht aan. „Een vreemde eend in de bijt, dat is dat kind van mij. En wat ze mist is een thuis. Ze heeft een moeder, die heus veel van haar houdt, haar aan bidt „Nogal gevaarlijk," zei mevrouw Kerk man nuchter. „Inderdaad. Gevaarlijk voor zo'n jong kind. Alleen liefde, geen gezag, geen plich ten... dat maakt verwende, ijdele egoïstische nesten. En ik zelf... ik houd heel veel van Iris, ik hoop dat u dat van me gelooft. Maar ik leef een ongeregeld leven, nu eens zwervend, dan weer helemaal in m'n werk opgaand, van de nacht een dag makend... Het kind heeft aan mij zo weinig..." „We moesten het maar doen," besliste Lies Kerkman. En zo kwam Iris Sonderius naar Breeveld. Hoofdstuk II. Het nieuwe tehuis. Het was voor het gezin Kerkman een gebeurtenis, dat er een nieuwe huisgenoot bijkwam. Vader Kerkman vertelde het 's avonds aan tafel, terwijl hij genoeglijk een appel zat te schillen. „Jullie krijgt er, waarschijnlijk voor een jaar, een zuster bij!" „Hoera!" riep de tweeling gelijktijdig en Elsje informeerde meteen, „is het een klein baby'tje?" Bert schoot in de lach. „Die Els. Als het een baby'tje is, hoe weet je dan van te voren dat het een zusje is?" „Het is een baby van duizend weken," vulde Karei Kerkman zijn mededeling aan, „of om precies te zijn, een meisje van zeventien jaar. Net zo oud als Loes." Loes keek gereserveerd. „Is ze leuk?" vroeg ze voorzichtig. „Ze is in ieder geval erg knap," stelde haar vader vast. „Ze ziet er een beetje In disch uit. Lang, gebruind, grote ogen, bijna .zwart, prachtig blauwzwart haar." „Hm... ik hoor het al," wist Bert met z'n mond vol appel. „Zo'n soorj: filmster. Zal wel razend veel verbeelding hebben." „Leuk voor haar," meende moeder Lies, „dat jullie je oordeel al klaar hebt, vóór je haar hebt gezien." „Ik vind het best leuk," k,wam de andere helft van de tweeling, Miep, haar moeder te hulp. Lies Kerkman zag vertederd naar haar twee dochters. Ze leken zoveel op elkaar, helblond, blauwe ogen. Maar Els was een bijdehandte bengel, altijd haar woordje klaar. Liep heel de dag zingend door het huis en liet zich zelfs door haar grote zus niet op de kop zitten. Miep was veel stiller, zachter van aard, had zelden met iemand ruzie. Els kon de hele boel aan tafel vermaken met haar grappige opmerkingen, maar Miep kon door één enkel woord, een zinspeling, een veel zeggend gebaar, de anderen doen glim lachen omdat ze zo verrassend de spijker op de kop kon slaan. Els en Miep waren onafscheidelijk. Miep liet Els alles bedis selen, maar wist tegelijk die onbedachtzame spring-in-'t-veld in toom te houden. Loes was op de h.b.s. een reeds flink uit de kluiten geschoten jongedame, maar nog weinig jongedames-achtig, vond haar broer Bert. Ze droeg haar sluik haar onverschillig en schudde telkens haar „manen", zoals Bert ze noemde. Ze hield veel van sport, was een middelmatige leerling en haar door de zon gebruind gezichtje en donkere ogen verrieden doorgaans niet veel van wat er in haar omging. Maar ze had sterke sym pathieën en antipathieën en een zeer ont wikkeld rechtvaardigheidsgevoel. Bert, die al van de h.b.s. af was, was nu negentien' eii ofschoon hij volgens Loes „zo ruig was als een fles", schoor hij zich reeds met een zekere plechtigheid. Hij was op een handelskantoor en studeerde ijverig bij. Zijn ideaal was later naar verre ge westen te trekken. Een ideaal, dat z'n moe der geenszins met hem deelde. Maar Ne derland, zo zei hij, was hem te klein en de kansen te gering. Bert stond welwillend- onverschillig tegenover Loes, die hij „niet- onfideel" vond. En genoot de onverdeelde bewondering van de tweeling, die met suc ces herhaalde aanslagen deed op zijn porte monnee om zo het schaarse zakgeld aan te vullen. Waarbij Els een sterke neiging vertoonde om alles meteen in ijsjes te be leggen, maar Miep vrijwel al haar geld be steedde aan cadeautjes voor vriendinnen en geliefde familieleden, op verjaardagen en St. Nicolaas. Dit hele stel zat om de tafel en luisterde met grote, zij het gevariëerde belangstel ling, naar de mededelingen van de man en vader van het gezin. „Heeft ze geen vader en moeder meer?" Het was Miep, die haar menslievend hartje deed spreken. „Ze heeft ze nog allebei," vertelde vader, „maar ze moeten op reis en daarom komt Iris „Heet ze Iris?" vroeg Loes met afgrijzen. „Zie je wel... film," constateerde Bert rustig en nam nog een part appel. (Wordt vervolgd) A KADE 23 - VEERE - TEL. 01181-555 VOOR BEMIDDELING AAN- EN VERKOOP HYPOTHEKEN TAXATIE VAN AL UW ONROEREND GOED Vertegenwoordiger voor Noord-Beveland: dhr. Wattel, Tel. 01186 -1578, 9 MEILANDELIJKE FIETSDAG - ALLEMAAL OP DE FIETS Op zaterdag 9 mei 1981 wordt de jaar lijkse landelijke fietsdag gehouden. Aanlei ding en gelegenheid om allemaal op de fiets te stappen. Vanuit 113 plaatsen in Nederland zijn speciaal voor deze dag rou tes uitgezet, de fietsers voeren langs de mooiste en wellicht onbekende plekjes in ons land. Echt iets voor het hele gezin, want de afstanden zijn 30 tot 40 kilometer. Hoe lang je daar over wilt doen is nagenoeg vrij. Je moet om uiterlijk 15.00 uur weer op het vertrekpunt terugzijn om in aanmerking te komen voor een herinneringsspeld met jaarhanger. Routebeschrijvingen zijn te verkrijgen bij de ANWB- en VW-kantoren. De deelname prijs is 2,50 en je fietst voor een goed doel, want een overschot krijgt een nog vast'te stellen ideële bestemming. De lan delijke vertrekplaats is dit jaar Harderwijk, omdat dit stadje 750 jaar bestaat. De lan delijke fietsdag valt zoals gebruikelijk samen met de nationale molendag en dat betekent, dat veel routes langs molens voeren, die op deze dag zoveel mogelijk in werking zullen zijn: Het thema van deze dag is „De fiets in het jaar 2000" en hiermee wordt nog eens extra de aandcaht gevestigd op het gebruik van dit vervoermiddel in de ko mende jaren, waarin goedkoop en gezond verplaatsen een steeds belangrijker rol gaat spelen. Vorig jaar kreeg de landelijke fiets dag 220.000 deelnemers. De ANWB, die de organisatie van dit al les heeft, verwacht opnieuw een toename van het aantal mensen dat op 9 mei voor een ontspannen tochtje op de fiets zal stappen. KOLLEKTE De kollekte voor het .Astma-fonds heeft in Wissenkerke het bedrag opgebracht van 795,85. Kruiswoordpuzzel no. 723 Horizontaal: 1. Europeaan - 4. zoogdier 7. woede - 9. jongefisnaam - 11. gevuld 12. vogel - 13. meisjesnaam - 15. verlies 17. soort ui - 19. N.V. (Duits) - 20. familie lid - 23. bevel - 24. deel van een Franse ontkenning - 25. sportterm - 27. verlegen heid - 28. ik (Lat.) - 29. Eng. luchtmacht (afk.) - 30. aanw. vnw. - 31. alsmede - 32. onverstandig - 33. Eng. telwoord - 35. koeiemaag - 37. vreemde munt - 38. wonder 40. zwaar - 42. zangnoot - 43. strafwerk tuig - 44. stuk hout - 46. voorzetsel - 47. toverkunst - 51. rijwiel - 53. kloosterzuster 54. traag - 56. ontkenning - 57. bekwaam heid - 59. voorspoed - 61. groente - 62. noodséin (afk.). Verticaal: 1. papierformaat - 2. in oprich ting (afk.) - 3. Nederl. Radio Unie (afk.) 4. soort bij - 5. van het lopende jaar (Lat. afk.) - 6. meisjesnaam - 7. jongensnaam 8. muurholte - 9. meisjesnaam - 10. genoeg, moe - 11. stoffer - 14. rivier in Gelderland 15. soort brandstof - 16. zeepwater - 17. godin - 18. nieuw (Lat.) - 21. wijs - 22. schrede - 23. bruin gekleurde kwartssoort 26. graansoort - 28. geb. in Duitsland - 33. walvisprodukt - 34. ton - 36. kleurrijke - 37. boom - 38. afgemat - 39. flauw - 41. ijle stof - 43. jongensnaam - 45. jongensnaam 48. waagstuk - 49. Eng. telwoord - 50. boos 52. eikenschors - 54. meisjesnaam - 55. kleverig - 58. namelijk (afk.) - 60. soort onderwijs (afk.). Oplossing kruiswoordpuzzel no. 722 Horizontaal: 1. wodka - 4. esp - 7. Duits 10. aanstonds - 13. Emma - 14. stap - 16. sar - 18. dra - 20. rib - 22. t.g.t. - 23. plaataan - 25. Ina - 26. as - 27. les - 28. lt 29. a.m. - 30. tra - 32. K.M.A. - 34. oe 36. bedaard - 37. voeling - 38. t.m. - 39. L.S.K. - 41. e.g.a. - 42. ao - 43. nn - 45. oei - 47. Ot - 48. roe - 49. lorgnon - 50. uit 52. ene - 53. kea -"54. Dee - 55. trom 59. albe - 62. aspiratie - 65. sluis - 66. ode 67. kleur. Verticaal: 1. woest - 2. kam - 3. aam 4. es - 5. starter - 6. Po - 7. ddt - 8. U.S.A. 9. samba - 11. ma - 12. N.S. - 13. erts 15. pril - 17. agamemnon - 18. dal - 19. aas - 21. intonatie - 23. parasol - 24. Nij megen - 29. abt - 30. tal - 31. ark - '32. koe - 33. ala - 35. ego - 40. begeerd - 44. neet - 45. ork - 46. Ina - 47. oude - 48. reeds - 51. teder - 56. R.A.I. - 57. Oss 58. m.p. - 59. at - 60. lik - 61. bel - 63. i.o. - 64. a.e.

Krantenbank Zeeland

Noord-Bevelands Nieuws- en advertentieblad | 1981 | | pagina 1