NOORD-BEVELANDS NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD Een vreemde Eend" Rodelko bv I lilPtt nu het meest gelezen blad op Noord-Beveland liinlen 99 Zeeland Hagaztne? No. 3964 Donderdag 14 mei 1981 84e jaargang DRUK EN UITGAVE: DRUKKERIJ MARKUSSE TE WISSENKERKE - TEL. 01107-13 08 - GIRO 206882 Abonnementsprijs ƒ24,— per jaar. Franko per post ƒ40,— per jaar. Advertenties 35 ct. per mm., excl. BTW. Voor fouten in advertenties pet telefoon opgegeven. kunnen wij geen enkele verantwoordelijkheid dragen. FEUILLETON „Iris," wist Els, „zo heet dat meisje ook uit het boekje van Iris en de Toverfee! „Zeldzaam onbevooroordeeld en objectief zijn jullie," constateerde vader, enigszins geprikkeld. Mag ik misschien even uitspre ken?" „Laat vader nou vertellen. Miep drong tegen zijn arm, wreef haar gezicht tegen zijn mouw. Els sprong meteen van haar stoel op en nam de andere arm in bezit. „De twee leeuwen flankeren het Neder landse wapen," lachte Bert. „Met de zinsspreuk Je Maintiendrai, zei vader Kerkman effen. „En ik zou nu wel graag even, al was het maar enkele mi nuten, stilte willen handhaven. Anders sluit ik de bijeenkomst en wacht jullie maar af. „Zó wreed ben je niet," vleide Loes, haar donkere ogen plagend. „Nou dan... Iris Sonderius, want zo heet ze, is de dochter van een kunstschilder en een artieste, een zangeres. Ik ken haar va der zo'n beetje en die heeft me gevraagd of Iris, zo lang haar vader en moeder op reis zijn, hier mag wonen. Moeder en ik hebben ja gezegd en daarmee is de kous af, natuurlijk. Maar eigenlijk konden we alleen maar ja zeggen, omdat we er op rekenen, dat Iris het hier, bij ons, bij jullie, naar haar zin zou hebben." „Dat zal van haar zelf afhangen," meende Bert. „Leuk," zei moeder. „Bijzonder hartelijk. Zet haar in de ijskast en kijk wat ze doet." „Nou ja, moeder, wat weten wij nou? Zo'n artiestenkind, dat hier als een vreemde eend in de bijt komt binnenvallen. Dan moeten we toch maar afwachten?" „Op die manier blijft ze een vreemde eend in de bijt," stelde moeder vast. „Een beetje hartelijkheid zou er best af kunnen, .meen ik. Je kunt twee dingen doen: aan nemen dat ze een vervelend mispunt is en later je houding herzien als blijkt dat je het mis hebt. Of aannemen dat ze een lieve meid is en wanneer blijkt dat ze dat niet is, haar een beetje helpen het te worden. Dat is wat anders dan de kat uit de boom kijken." „Is 't een kat?" informeerde Miep on deugend. „We hebben er al een," grinnikte Bert met een blik naar Els, die haar tong uitstak. Net een klein rose kattetongetje. „Nou ik vind 't best leuk," wist Miep, „en Els ook." „Kijk es an," lachte vader, „de tweeling staat aan onze kant." Want als Miep zei, dat Els het leuk vond, vond Els het leuk. „Nou ja, vader," kwam Loes, „stel het maar niet zo scherp, hoor. Maar het is toch zo, als je iemand ziet weet je pas, of je ze mag of niet." „Ja kind," viel moeder in, „dat is wel zo, maar schijn bedriegt. Dit meisje komt uit een heel ander milieu, is hier volkomen vreemd. Ze staat natuurlijk minstens zo ge reserveerd als jullie ten opzichte van haar, tegenover ons gezin. Ze heeft geen broers of zusters. Misschien vindt ze het hier' meteen naar haar zin, maar de kans is groot, dat ze het juist in het begin heel moeilijk heeft met te wennen, zich aan te passen. Als jullie haar daarbij een beetje tegemoet komt, wordt dat voor haar veel makkelijker." „Ze gaat naar dezelfde klas als Loes, ook op de h.b.s." vertelde vader verder. „Dat lijkt me toch voor jou niet ongezellig, Loes." Beat u reeds geabonneerd op een B-tnaomteJjjfts tijdschrift met actaalifaSten, cultuur, historie en Het geheel in 4-kleuren om slag en alle artikelen voor zien van nog nimmer gepu bliceerde foto's. Slechts 25,per jaar. Vraag gratis proefnummer: POSTBUS 1 - 4490 AA WISSENKERKE „Misschien niet," zei het meisje. Haar gezicht bleef gesloten. „Is ze zelf ook... artistiek?" vroeg Bert met een loodzware nadruk op het laatste woord. „Ik meen van wel," antwoordde vader voorzichtig. „En het moet raar zijn als je van zo'n vader en zo'n moeder niets mee krijgt. Nou, zulke bijzonder artistieke lui zijn jullie niet, al vind ik Loes een echte tennis-artieste. En al krijg ik tranen in m'n ogen als ik Bert in de badkamer hoor zingen „Nog eenmaal mijn lieve... Charmaine," begon Els ondeugend, met een bromstem en zwaar zakkend, aan Bert's lievelingslied. De zanger kleurde. „Je kunt het ook niet helpen, dat je geen Caruso bent, lieverd," troostte moeder met een ernstig gezicht. „In de wieg huilde je al met een basstem." „Doe 't es voor, moeder?" drong Miep geanimeerd. „Geen jeugdherinneringen alsjeblieft," verzocht het slachtoffer. „En moeder, als u nou nog es die foto van me laat zien op die vacht..." „O, daar ben je zo schattig," kreet Loes. „Moeder, mag ik 'm mee naar school? Betty en Carolien smachten er naar..." „Als je dat durft," dreigde Bert, „dan zal ik je een opsanssociteterère geven..." „Stil maar, jongen," klonk moeders troos tende stem. „Ik geef die foto niet uit m'n handen, hoor. Je was toen zo'n schat, al had je nog geen tandjes..." „En geen snor," piepte Loes, als in be wondering turend naar een zeker vlasachtig gewas onder de neus van haar broer. „Een zoen zonder snor is als een ei zonder zout," wist Miep en opeens barstten allen in lachen uit. „Waar heb je die wijsheid vandaan, dreumes?" informeerde Bert, zodra hij weer op adem gekomen was. „Dat zei mevrouw Witteman laatst maar meneer Witteman heeft een echte, met van die punten," vertelde Els. „Wat Bert heeft is eigenlijk geen snor, dat is..." „Eierdons," hielp Loes, stikkend van het lachen. „Nou," besloot vader Kerkman wijs en keek op zijn horloge. „We zullen de zitting opheffen, want als de tweeling zo spraak zaam wordt, kennen we het wel. In ieder geval, jullie weet het nu. En verder is het afwachten." „Wanneer komt ze, vader?" informeerde Miep. „Volgende week maandag." „Ha fijn!" kreet de tweeling unisono. „Twee supporters heeft Iris alvast," lachte moeder. 's Maandags om twaalf uur kwam de tweeling uit school hollen en moeder zag twee snoeten voor het raam. Twee paar blauwe ogen zoekend speuren. „Ja, ze is er!" hoorde ze de schelle stem van de bijdehande Els. „Ze heeft een paarde- staart!" „Je signalement is al rondgeroepen," glimlachte mevrouw Kerkman tegen het meisje, dat nog een beetje onwennig in de grote stoel zat en haar nieuwe omgeving opnam. En ze haastte zich, om de tweeling open te doen. „Kalmpjes aan!" vermaande ze in de gang „en gedraag je alsof je opvoeding genoten had." Els en Miep wandelden de kamer binnen, zó ijselijk netjes en met zulke uitgestreken gezichten, dat Iris meteen: „Wie zijn jullie" vroeg. „Miep en Els," haastte Els zich. Vast van plan het nieuwe meisje zo lang mogelijk in het onzekere te laten wie nu Miep en wie nu Els was. Maar moeder kwam achter ze aan. „Je hoeft nooit in de war te raken," zei ze, „wie het eerst en het meest haar mond opendoet, is Els." „Ik heet Iris en ik heb een paardestaart," lachte Iris. En genoot van het verblufte gezicht van Els. Maar Mieps ogen glinster den alweer, die snapte de mop. „Ik mocht vandaag de klas rond met Annie van Deelen," riep Els al meteen om. „Ze was jarig en ze heeft getrakteerd. En ik mocht mee." „Ja, jij zult niet meegaan," lachte moe der. „Hoe is het geweest op school, Miep." „O, best," zei die. Van Miep hoorde je nooit veel. Het was Els die thuis kwam met verhalen van meesters en juffen, die van alle ziektegevallen, van alle familierelaties en zelfs van allerlei kletspraatjes op de hoogte bleek te zijn. Terwijl Miep alleen zo nu en dan met een enkel woord het verhaal binnen de juiste proporties terug bracht. Ook nu weer draaide Els haar hele journaal af voor een belangstellend luiste rende Iris, die blij was met de afleiding. „Bert komt alleen 's avonds maar thuis om te eten," lichtte moeder in. „En Loes komt meestal gelijk met m'n man aan zetten. Je zult ze zó wel zien." Iris Sonderius knikte maar eens. Alles was haar hier zo vreemd. Ze vond de ka mer en het huis gezellig. Ze had haar eigen bescheiden kamertje gezien en ook daarmee was ze best tevreden. Deze vrouw, die mis schien wel een jaar lang als haar pleeg moeder zou fungeren, was hartelijk, zorg zaam, had haar al meteen verwend met heerlijke koffie. „Met gebak, omdat we er een nieuwe huisgenoot bijgekregen hebben." Maar ze had een zekerheid van optreden achter haar vriendelijke gezicht, die Iris deed vermoeden dat mevrouw Kerkman wist wat ze wilde en niet, zoals mama thuis, om de vinger kon worden gewonden. „Taart," brulde Els opeens, die de scho tel had zien staan. Ze stond er al bij. „Ik neem die room hoorn." „Nou, ik niet," besliste Miep wijs, „die zijn altijd maar halfvol, de rest is lucht." Iris keek glimlachend toe hoe het twee tal ieder gebakje op inhoud, smaak en grootte trachtte te testen onder moeders vermaan: „Blijf er met je vingers af Wat je aangeraakt hebt, moet je nemen." Weldra hadden de monden van de dames belangrijker taak dan praten. En toen hoor de Iris ook de sleutel in het slot steken. De stem van de heer des huizes en een meisjesstem: dat moest Loes zijn. Ze rees op, benieuwd wie haar nieuwe huisgenoten zouden zijn. „Ha, daar hebben we Iris," zei vader bin nenkomend. „Zo meisje, heb je het gevon den? Kijk, hier heb je m'n dochter Loes. En de tweelingen ken je natuurlijk al." „Al heel goed," lachte Iris. „Els is die het meest praat." „Ik zie, dat je al heel gauw ingeburgerd bent." Loes kwam een beetje gereserveerd na derbij. De twee meisjes gaven mekaar de hand, namen elkaar op. Loes was wel een beetje onder de indruk van de nieuwe huisgenote. Ze was werkelijk mooi en heel apart gekleed, net een zigeunerin. Sjonge, die zou opzien baren, wanneer ze op school verscheen! Als ze maar niet te aanstellerig was, géén modepop... Want Loes, die zich graag zo sportief mogelijk kleedde, had (voorlopig) nog zéér het land aan „mode poppen". Iris nam Loes eens op. Precies haar moe der, alleen nog een beetje bijdehander. En een beetje méér zorg voor haar kleren mocht ze wel hebben. De verhouding tussen de beide meisjes, merkte het scherpe oog van mevrouw Kerk man, was er voorlopig nog één van ge reserveerd afwachten. Enfin, dat redde zich wel. Met de tweelingen zit het tenminste goed. Tijdens de koffie Karei Kerkman moest en zou altijd eerst een kopje koffie voor hij aan tafel ging was er wat heen en weer gepraat over de reis, over Iris' kamer en over de school. De tweelingen zwegen met gespitste oren. Aan tafel luisterde Iris maar stilletjes naar het drukke gepraat. Vader Kerkman legde zijn kroost nooit het zwijgen op, dan alleen wanneer hij „orders te geven" had. „Het is de enige manier," zei hij altijd, „om op de hoogte te blijven van wat er omgaat." Met volle belangstelling luisterde hij naar het verhaal van Els over de schreeuwende onrechtvaardigheid van haar juf, die haar een „klein kletskousje" had genoemd. (Wordt vervolgd). KADE 23 - VEERE - TEL. 01181 - 5 55 VOOR BEMIDDELING AAR- EN VERKOOP HYPOTHEKEN TAXATIE VAN AL UW ONROEREND GOED Vertegenwoordiger voor Noord-Beveland: dhr. Wattel, Tel. 01186- 1578. HELP HET RODE KRUES HELPEN Iedere Nederlander kent het Rode Kruis. Maar slechts weinigen weten wat het alle maal doet. De vakantieboot voor gehandi capten de J. Henry Dunant hulp na rampen in het buitenland, de bloedtrans fusiedienst, ja daarmee is men in het bij zonder vertrouwd. Maar het Rode Kruis helpt ook direct naast de deur, met welfarewerk, met eerste- hulpverleningen bij tal van gebeurtenissen, met sociale zorg zoals aangepast ver voer voor gehandicapten, met tal van andere kleine, maar o zo belangrijke diensten. Niet minder dan 40.000 vrijwillig(st)ers zetten zich in Nederland in voor de acti viteiten van het Rode Kruis. Zij behoren tot de 480 plaatselijke afdelingen, waar dat werk met ondersteuning van het hoofd bureau in Den Haag allemaal wordt georganiseerd. De financiële ondersteuning komt echter van de Nederlandse bevolking. Van u dus. Het Rode Kruis is iedere dag paraat om daar in te springen waar dat nodig is. Soms zijn dat spectaculaire hulpverlenin gen, maar meestal vormen van hulp die door niemand worden opgemerkt. Behalve dan door degenen die er zo duidelijk mee gebaat zijn. Een voorbeeld: op het ogenblik draaien er in ons land meer dan tweehon derd vijf en zeventig telefooncirkels van het Rode Kruis, waarbij chronische zieken, eenzamen en ander contactbehoevenden dagelijks een praatje met elkaar maken. Met op de achtergrond een vrijwilligster van het Rode Kruis, die ook maatregelen kan nemen als de telefoon ergens niet wordt opgenomen. De deelnemers aan die telefooncirkels behoeven niet in de publi citeit te komen. Maar het Rode Kruis moet dat wel, opdat u weet hoeveel activiteiten deze ver-> eniging ten behoeve van anderen ontplooit. Want dan zult u bereid zijn de onontbeer lijke financiële steun te geven, die hulp betekent voor de te verlenen hulp. Daar voor gaat dezer dagen de collectebus rond of wordt u gevraagd op een andere manier een bijdrage te geven. Bij voorbaat hartelijk dank! Kruiswoordpuzzel no. 725 Horizontaal: 1. ontsteking - 6. gezam. aan hangers v. e. gezindheid - 11. telwoord 12. plakmiddel - 14. nagerecht - 16. be diende - 18. getij - 19. jongensnaam - 21. werpstrik - 23. ontvangt - 24. hemels wezen 25. verlaagde toon - 26. openbaar vervoer middel - 27. verlangt - 28. vogel - 30. stoot 33. deel v. e. fiets - 36. kleinood - 39. vreemd - 40. voegwoord - 41. goud (Fr.) 42. begrip - 43. deel v. e. jas - 46. schouder holte - 49. noodsein (afk.) - 52. en anderen (afk.) - 54. gevaarlijke rots in zee - 55. edelgas - 57. pers. vnw. - 58. biet - 60. groet - 62. eenvoudig - 64. voedsel - 65. herbergier - 66. vruchtbare plaats - 67. streep - 69. vochtig - 70. meisjesnaam - 71. zangstem - 72. met mate. Verticaal: 2. ouderloos kind - 3. rangtel woord - 4. voegwoord - 5. familielid - 7. eerstvolgende (afk.) - 8. afnemer - 9. rivier in Spanje - 10. dwalen - 12. flikkering, vonk 13. lengtemaat - 15. halswervel - 17. zang stem - 20. elasticiteit - 22. regel - 24. rivier in Spanje - 29. vis - 31. herkauwer - 32. naar beneden - 33. verpakkingsmateriaal 34. spoedig - 35. zwaar - 36. voor - 37. reeks - 38. deel van het oor - 44. mestvocht 45. zangnoot - 47. jongensnaam - 48. drink gerei - 49. afgespleten dun stukje hout 50. winterkost - 51. vogel - 53. deel der wet (afk.) - 54. knaagdier - 56. nimmer 57. eetgerei - 59. och kom! - 61. kleurloos 63. eiland in Indonesië - 68. windrichting (afk.) - 70. wettelijke aansprakelijkheid (afk.) Oplossing kruiswoordpuzzel no. 724 Horizontaal: 1. Fin - 4. das - 7. toorn - 9. Jacob - 11. vol - 12. uiver - 13. Nel - 15. gemis - 17. ajuin - 19. a.g. - 20. oom 23. sta - 24. ne - 25. set - 27. penarie 28. ego - 29. R.A.F. - 30. die - 31. ook 32. dom - 33. two - 35. leb - 37. ore 38. mirakel - 40. log - 42. la - 43. roe 44. lat - 46. na - 47. magie - 51. fiets 53. non - 54. inert - 56. nee - 57. kunde 59. geluk - 61. sla - 62. s.o.s. Verticaal: 1. folio - 2. i.o. - 3. N.R.U. - 4. dar - 5. a.c. - 6. Sonja - 7. Tom - 8. nis 9. Jet - 10. beu - 11. veger - 14. Linge 15. gas - 16. sop - 17. Ate - 18. neo - 21. melodie - 22. pas - 23. sinopel - 26. tarwe 28. Eifel - 33. traan - 34. vat,- 36. bonte 37. olm - 38. moe - 39. laf - 41. gas - 43. Rinus - 45. Tinus - 48. gok - 49. one - 50. arg - 52. eek - 54. Ida - 55. tes - 58. nl 60. I.o.

Krantenbank Zeeland

Noord-Bevelands Nieuws- en advertentieblad | 1981 | | pagina 1