NOORD-BEVELANDS NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD „Een vreemde Eend" Rodelko bv het meest gelezen blad op Noord-Beveland In i 1 1 5" 1 p°~l Zeeland Magazine? 34 44 47 57 59 68 Ne. 3972 Donderdag 9 juli 1981 84e jaargang DRUK EN UITGAVE: DRUKKERIJ MARKUSSE TE WISSENKERKE - TEL. 01107 -13 08 - GIRO 206882 Abonnementsprijs ƒ24,— per jaar. Franko per post ƒ40,— per jaar. Advertenties 35 ct. per mm., excl. BTW. Voor fouten in advertenties per telefoon opgegeven, kunnen wij geen enkele verantwoordelijkheid dragen. FEUILLETON Iris zat te luisteren en dacht dat, wan neer je je aandacht eens bepaalde bij wat Kruyt zei, het eigenlijk helemaal niet zo vervelend was. Ze begon zich net te inte resseren voor de listige manier, waarop de IJzeren Kanselier de ijdele Franse keizer verleidde tot oorlog, toen Kruyt opeens stokte. Zijn ogen strakt gericht op een punt achter haar. Ze begreep het meteen. Leo was het spel begonnen. En bij de gedachte hoe die twee mekaar nu zaten aan te staren, allebei met een snorretje, voelde ze een lachsiddering door zich heen gaan. Haar gevoel voor humor werd haar de baas. „Wat is dat, Voorberg?" informeerde Kruyt overbodig. Hij pakte het altijd ver keerd aan, dacht Iris. „Wat meneer?" informeerde Leo onschul dig. Er klonk gegrinnik. „Wat heb je daar onder je neus?" Leo, onder het aandachtig toezien van de hele klas, voelde zo voorzichtig onder zijn neus, als huisde daar een boa constrictor. „Gunst," schrok Leo, „nou heb ik toch vanmorgen vergeten me te scheren!" Klaterend klonk het gelach op. Maar Kruyt stond op. „Doe dat ding weg." „Welk ding, meneer?" „Die eh „O, die... poppesnor!" Opnieuw bulde rend gelach. Maar Leo nam snel het snor retje weg. „Ik waarschuw je Voorberg, nog eenmaal zo'n grap en je kunt naar de direkteur," waarschuwde Kruyt, z'n stem bijna over slaand van zenuwachtigheid. Opeens zag Iris Leo's toeleg. Hij liep, door ermee te beginnen, het minste risico. Wanneer er méér snorren verschenen, zou Kruyt z'n zelfbeheersing verliezen en dan ging er zeker één uit. Leo niet. Het was handig en laf tegelijk, dacht ze. Kruyt probeerde de draad van zijn betoog weer op te vatten, maar het lukte hem niet best. Hij hakkelde, begon maar eens opnieuw. En juist zou hij gaan vertellen van het noodlottige gesprek tussen de Franse gezant en de oude koning Willem in het park van de badplaats Ems, toen zijn stem opnieuw stokte. „Sondorpl Jij óók al met zo'n ding!" Alle hoofden draaiden zich naar Mies Sondorp, die er allerzotst uitzag met een grote Keizer Wilhelm-snor met opgedraaide punten onder haar wipneus. „Doe af, dat ding!" Zijn stem schrilde door de klas. „Poppesnor," piepte een stem van de achterste bank. „Ze heeft zich óók al vergeten te scheren, meneer!" berichtte Leo Voorberg verbaasd. De hele klas brulde. Kruyt zonk terug op zijn stoel. En op eens sloeg hij beide handen voor het ge zicht, zat daar roerloos, machteloos, in elkaar gedoken. Iris was al opgestaan. Recht in haar bank, riep ze tot de anderen: „En nou scheien jullie uit met die man te pesten." Het werd opeens doodstil. „O, wat wor den we braaf," piepte Leo plotseling. „Doe je snor es op, Iris!" Opnieuw werd er ge lachen. „Zie je niet," riep Iris woedend, „dat hij het niet aankan? Zó is er toch geen aardig heid an! Zouen we er nou maar niet mee stoppen?" „Waar bemoei jij je mee, halfbloed?" riep Leo brutaal, doelend op Iris bruine tint en zwarte haren. Dat was haar te veel. Ze vloog uit de Bent u reeds geabonneerd op een 2-maandeIij!ks tijdschrift mei actualiteiten, cultuur, evenementen, historie en recreatie. Efet geheel in 4-kleuren om slag en alle artikelen voor zien van nog nimmer gepu bliceerde foto's. Slechts 25,— per jaar. Yraag gratis proefnummer: POSTBUS 1 - 4490 AA WISSENKERKE bank en haar kleine hand mepte Leo vlak in het uitdagende gezicht. „Daar," zei ze, „en zeg dat nou nog es, dan timmer ik je je ogen dicht, jij... ploert!" „Sonderius," klonk opeens een zware stem vanuit de deur, „ga naar beneden en wacht in mijn kamer, tot ik bij je kom." Iris schokte op. Dat was de Dirk. „Wat is hier aan de hand?" informeerde de direkteur. Kruyt was reeds opgeveerd, probeerde zo goed mogelijk de schijn te redden. De direkteur moest niet merken, hoe ze weer bezig geweest waren. Maar de direkteur begreep al genoeg. Iris slipte haastig door de deur. De direkteur wendde zich tot de leraar. „U had nog niet naar school moeten gaan, meneer Kruyt. Ik heb u toch gezegd, neem een paar dagen rust. U moet nog niet meteen weer voor de klas gaan staan. Blijft u nou van de week nog thuis... U zult zien, volgende week gaat het veel beter." Hij greep de half versufte leraar bij de arm, leidde hem met vriendschappelijk ge baar de deur uit. „Ga nu eerst eens wat uitrusten," raadde hij fluisterend, vriend schappelijk. „Man, je bent immers nog he lemaal overstuur na al die ellende. En ik geef je op een briefje, dat als je volgende week terugkomt, je van niemand last hebt." Kruyt was te geslagen om iets terug te zeggen, verdween als een schim. De direkteur stond voor de klas en nie mand gaf een kik. De Dirk was aller vriend, maar hij was 'n veritabele getergde leeuw wanneer het hem niet naar zijn^zin ging. „Meneer Kruyt is weg," zei hij en zijn stem was vol dreiging, „die was te ziek om hier voor de klas te staan. Jullie hèbt ge schiedenis..." Hij pakte het boek van de tafel. „Mooi. De aanleiding tot de Frans- Duitse oorlog, pagina 208... Schrijf dat maar netjes over tot en met pagina... 216." Hij hoorde een angstig geruis door de klas gaan. „Wat je in dit uur niet klaar krijgt, maak je vanavond thuis maar. Morgen ochtend 9 uur alles bij mij inleveren. En laat er geen regel aan mankeren. Ik laat jullie alleen, ik heb niemand om voor de klas te zetten. Maar je hebt voldoende werk en laat ik niets horen!" Met grote stappen verdween hij, een ver bouwereerde klas achterlatend. En in die zelfde boze bui stapte hij de direkteurs- kamer binnen, waar Iris stond te wachten. „Sonderius," zei hij, „jij schijnt sinds je hier op school bent, zo'n beetje te menen dat je voor het amusement moet zorgen. Daar hebben we één avond per jaar voor en daar kun je je talenten gebruiken. Op voorwaarde dat je ze de rest van het jaar in de klas niet misbruikt... En vooral niet tegën een leraar, die tot z'n nék in de narigheid zit en wie dan nog eens op school het bloed onder de nagels vandaan wordt getreiterd. Je kunt wel verdwijnen, Loes Kerkman zal je spullen meenemen. Ik schrijf een brief aan meneer Kerkman. Je zoekt maar een andere school. Mars en ingerukt." Iris was volkomen van de kaart. Ze wilde nog iets terugzeggen, maar de woorden bleven in haar keel steken. Haar ogen schoten vonken, maar daar trok de Dirk zich niets van aan, die had wel voor heter vuren gestaan. Opeens draaide ze zich om, liep naar de deur en sloeg die met een harde klap achter zich dicht. Ze greep haar mantel van de kapstok en liep de school uit. „Meneer," zei Loes Kerkman verlegen om de hoek van de deur, „mag ik u even spreken?" „Kom binnen, Loes," zei de direkteur. „Ik heb je net nodig." Hij was niet erg op zijn gemak. Direkteur Wieringa was een strikt recht vaardig man, maar wel eens wat opvliegend. Zijn leerlingen mochten dat wel van hem. Hij kon zo indrukwekkend donderen en hij meende het zo kwaad niet. Maar direkteur Wieringa had even de tijd gehad, om tot zichzelf in te keren. En hij was helemaal niet over zichzelf te vreden. Hij had dat zaakje niet juist aan gepakt. O zeker, hij kon zich niet vergissen. Hij had met eigen ogen gezien, hoe die meid van Sonderius midden in het pad stond en een jongen op z'n gezicht tim merde. Zoiets kon men niet toestaan. En die houding van Kruyt had hem genoeg gezegd. Maar... iedere aangeklaagde had het recht op een weerwoord. Hij had Iris Sonderius geen gelegenheid gegeven tot een verklaring of een verontschuldiging. In zijn drift had hij haar meteen weggestuurd. Dat ging zó maar niet. Nee, hij diende dit zaakje uit te zoeken. En daar kwam Loes... net van pas! „Ga es zitten," zei hij vaderlijk, „en ver tel mij nou es precies, wat er vanmorgen aan de hand was." Loes vertelde het avontuur in geuren en kleuren. „Dus eh... Iris nam het voor meneer Kruyt op. Dat was voor het eerst zeker." „Ja," zei Loes verlegen, „dat wel..." „Ze was altijd haantje de voorste bij de plagerijen." „Ja," erkende Loes, „maar... vanmorgen niet." Ze greep moed. Diep in haar hart had ze Iris oprecht bewonderd. Zij, Loes, deed niet mee met de plagerijen van Kruyt, dat lag niet in haar aard. Ze ging altijd stillekens haar eigen gang. Maar zo midden in de klas op te staan en te zeggen dat je het niet meer deed... En dan zoals ze Leo die mep had verkocht... „Ik eh... ik vond het echt geweldig van haar," zei ze. „Juist omdat ze vroeger altijd meedeed." De direkteur dacht na. „Daar zit wat in," stemde hij toe. „Enne... waarom denk je, dat ze vanmorgen zo anders was?" „Ik denk," meende Loes, „omdat vader aan tafel wat had verteld over meneer Kruyt... over zijn vrouw. Misschien vond Iris het toen opeens niet leuk meer." „Wie zou dat nog leuk vinden, wanneer hij alles wist?" peinsde de direkteur hardop. „Dus jij weet wel hoe het zit... Maar je begrijpt, Loes, dat ik dit moeilijk aan de klas kan vertellen. Meneer Kruyt zelf vindt het heel erg. Hij zou niet willen dat ie dereen het wist. Ik wou dat de jongens en meisjes uit zichzelf..." „Nou," zei Loes met een voor haar on gewone vrijmoedigheid. „U ziet het... Iris is begonnen." De direkteur lachte. „Je hebt gelijk," zei hij opeens. „Wacht even." Hij greep een velletje papier van zijn bureau en schreef snel een paar regels, pakte een envelop en schreef een adres. Daarna gaf hij de brief aan Loes. „Dit is een briefje voor Iris," zei hij. „Geef het haar meteen. Dag, Loes! Verder zoek ik de zaak zelf wel uit. Ik zal met de jongeheer Voorberg eens een praatje gaan maken." Loes trapte wat ze kon om niet al te laat thuis te zijn. Ze had wel een gegrond excuus, maar vond het niet prettig als de anderen al zaten te eten. Tot haar grote verbazing zag ze, bij het omvliegen van een straathoek, de slanke gestalte van Iris. Het meisjes liep langzaam, schoorvoetend, als wist ze niet waar ze heen zou gaan. Snel trapte ze verder tot ze naast haar was, belde dan. „Iris!" Iris keek verbaasd op, dan werd haar gezicht weer somber. Die ogen, dacht Loes, zijn nu net twee diepe zwarte poelen. „Meid, ik heb een brief voor je van de Dirk!" „Ja, dat weet ik," antwoordde Iris som ber. „Geef hem maar aan je vader." „Hij is voor jou!" „Voor mij?" „Ja, van de Dirk." Loes stapte af met een samenzweerders-air. „Maak open meid." „Weet je niet wat er in staat?" „Nee, ik ben doodnieuwsgierig." Iris scheurde met een onwillig en on verschillig gebaar de envelop open, Het bijna het witte velletje er uit vallen. Toen las ze en haar ogen werden groot. Verbaasd zag ze Loes aan. „Daar snap ik niks van. Jij?" Loes las: „Iris Sonderius, voor verstoren van de orde in de klas: morgenochtend inleveren pagina 208216 Geschiedenis Frans-Duitse oorlog. Voor moed en eerlijkheid alle respect. Met vriendelijke groeten. De direkteur, Wieringa." (Wordt vervolgd) KABE 23 - VEERE - TEL. 81181-556 V0GR BEMIDDELING AAN- EN UERK0QP HYPOTHEKEN TAXATIE VAN AL UW ONROEREND GOED VertegenwoQKËger voor Noord-Bevelanddhr. Watfel, Tel. 01186 -1578. Burgerlijke stand KORTGENE Geboren: 15 juni: Ramona Hendrika Alexandra, d.v. D. P. van Doorn en H. I. W. Bergwerff; 17 juni: Adriaan Jan, z.v. J. M. Geelhoed en M. J. Versluis. Ondertrouwd: Geen. Gehuwd: 5 juni: M. L. Moerland en H. van der Maas; 26 juni: B. J. van Gilst en W. C. Leendertse. Overleden: 25 juni: Gabriël Heijboer, oud 95 jaar, w.v. A. A. Krijger. WISSENKERKE Geboren: 8 juni: Martijn Huibregt Pieter, z.v. P. A. Hamelink en J. L. Schrier. Ondertrouwd: Geen. Getrouwd: 12 juni: Cornelis Matthijs Geldof, 23 jaar en Willemina Jacoba Flipse, 20 jaar; 19 juni: Adriaan Jan Blok, 24 jaar en Pieternella Jacomina Jacoba Breure, 20 jaar; 29 juni: Dirk Goede, 30 jaar en Anna Cornelia Janse, 25 jaar. Overleden: 13 juni: Marinus Jan Filius, 73 jaar, e.v. J. J. Bouterse; 14 juni: Louis Johan Christiaan van Doorne, 71 jaar, e.v. M. C. Haeck. Kruiswoordpuzzel no. 733 1 2 3 4 5 6 15 8 9 10 11 12 13 IS 17 18 21 22 23 26 27 28 29 30 32 33 35 38 37 38 39 40 41 45 46 48 49 50 51 53 54 55 61 63 64 SS 66 67 69 1 70 71 72 73 74 75 77 78 R Horizontaal: 1. plaats in Noord-Holland 7. eten - 13. kloostervoogd - 14. samen spraak - 16. voetbalclub - 17. geen enkele maal - 19. meisjesnaam - 20. opdracht 22. in orde (afk.) - 23. nobele - 25. vogel 26. oliemaatschappij (afk.) - 28. ijzerhou dende aarde - 29. boom - 31. kloosterzuster 33. wintervoertuig - 34. van node - 35. grap, beetnemertje - 37. van onderen (afk.) 38. metaal - 40. cijferen - 42. lang, dun stuk hout - 44. voorzetsel - 45. kruiderij 48. wintersportplaats - 50. als onder (afk.) 51. bid (Lat.) - 52. driekroon - 54. tot en met (afk.) - 55. leeftijd (Eng.) - 57. voedsel 59. ieder - 60. honingdrank - 61. Frans pers. vnw. - 63. gevoel van eigenwaarde - 65. rivier in Italië - 66. reinigingsmiddel - 69. elektrisch geladen deeltje - 70. hofbediende 72. aanzien - 73. zangstuk - 76. ieder - 77. op geen plaats - 78. moeraskoorts. Verticaal: 1. kinderspeelplaats - 2. plaats in Denemarken - 3. kleinst deelbare deeltje 4. insektenverdelgingsmiddel - 5. tandarm zoogdier - 6. soort aap - 7. gevulde - 8. onderofficier (afk.) - 9. ik (Lat.) - 10. auto type - 11. plaats op de Veluwe - 12. oog glas - 15. watering - 18. pers. vnw. - 21. godsdienst (afk.) - 23, gelofte - 24. gebergte in Duitsland - 27, voorspel - 28. deel van het hoofd - 30. etenbereider - 32. rang in het leger - 34. na aftrek - 36. meisjesnaam 39. schrede - 41. nieuw (Lat.) - 43. visbeen 45. jongensnaam - 46. plaats bij Veghel 47. land in Azië - 48. woonschip - 49. werelddeel - 53. indien - 56. wondvocht 58. vorstelijk persoon - 60. grote hamer 62. plaats der oudheid - 64. wilde haver 65. familielid - 67. aanzien - 68. aas (Eng.) 70. deel van het oor - 71. Bijbelse naam 74. meisjesnaam - 75. zoals de akten ge tuigen (Lat. afk.). Oplossing kruiswoordpuzzel 10. aar 17. o.k. - 23. el Ce - 30. 36. pauw - 42. sip 47. t.a.v. - 54. 61. a.m. - 70. re monarch Horizontaal: 1. koele - 6. idool 11. Ameland - 14. lot - 16. stap 18. d.c. - 19. Esla - 20. bestaat 25. 1.1. - 26. tag - 27. uk - 29. rede - 32, de - 33. ik - 34. adel - 38. rio - 40. luis - 41. p.e. 43. new - 44. p.s. - 45. lade - 49. Eger - 51. iele - 52. nu - 53. over - 56. nn - 57. na - 59. Son - 62. ka - 64. besogne - 68. pers 71. e.o. - 72. sluw - 74. tra - 75. 78. ere - 79. abces - 80. haken. no. 732 Verticaal: 1. kat - 2. Oran - 3. la - 4. emoe 5. nl - 6. inca - 7. dd - 8. Olst - 9. lol 10. aster - 12. ekster - 13. adagio - 15. tabel 20. b.l. - 21. t.a. - 22. tu - 24. lepelen 25. Leusden - 28. kauwgom - 29. gesprek 31. da - 35. d.i. - 37. wie - 39. Ida - 40. lee - 46. al - 47. tussen - 48. vinger - 50. e.v. - 51. inept - 55. rauwe - 58. Ab - 60. o.o. - 61. a.e. - 63. krab - 65. Eros - 66. noch - 67. slee - 69. era - 73. urn - 75. me 76. ai - 77. ha.

Krantenbank Zeeland

Noord-Bevelands Nieuws- en advertentieblad | 1981 | | pagina 1