NOORD-BEVELANDS NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD GD Rodellco bv het U houdt nu meest gelezen blad Noord-Beveland in handen „Een vreemde Eend" Zeeland Magazine? No. 3973 Donderdag 16 juli 1981 84e jaargang DRUK EN UITGAVE: DRUKKERIJ MARKUSSE TE WISSENKERKE - TEL. 01107-13 08 - GIRO 206882 Abonnementsprijs 24,per jaar. Franko per post 40,per jaar. Advertenties 35 ct. per mm., excl. BTW. Voor fouten in advertenties per telefoon opgegeven, kunnen wij geen enkele verantwoordelijkheid dragen. FEUILLETON „Nou, meid!" riep ze. „Snap je dat nou niet? De Dirk heeft gemerkt dat hij de verkeerde er uitgetrapt heeft. En dit is zijn manier om jou dat te laten weten!" „Hoe heeft-ie dat gemerkt," informeerde Iris. Loes haperde. „Hij heeft eh... de zaak onderzocht," zei ze. „Hm... had-ie éérder moeten doen." „Daar heb je-gelijk in. Maar toen ie bin nenkwam was het een heidense bende en jij stond er op te meppen." Er klonk zon onverholen waardering in Loes' stem, dat Iris opeens grinnikte. „Pal op z'n oog, zag je 't Loes?" „Misschien is het morgen blauw," hoopte Loes. Ze haatte Leo Voorberg, met z'n ouwe-mannen-manieren, z'n drukte en z'n geniepigheden. „Spring achterop," noodde Loes, „anders zijn de bonen koud." „En de rapen gaar," lachte Iris. Opeens was haar hart licht. Ze had partij gekozen. Ze had gebroken met Leo en zijn aanhang. Ze begreep dat het haar nog zou opbreken, dat het er voor haar niet gemakkelijker op zou wor den. Maar nu zat ze achterop bij Loes, opeens was het ijs gebroken, en ze besloot meteen: dit liet ze niet weer schieten. Pijlsnel 'had haar geest geraden, wie de direkteur had ingelicht. Ze had Loes' aar zeling wel bemerkt. Die wou met haar overdreven bescheidenheid natuurlijk niet weten dat zij dat zaakje zélf had opgeknapt. Loes, besloot ze, was een vriend in de nood. Ze kwamen samen binnenstuiven, toen vader Kerkman juist zijn servet omknoopte. „Bepaald vroeg," begon hij voorhoofd- fronsend, „zijn jullie niet." „Ik moest nog even naar de direkteur," vertelde Loes, lachend om de halve waar heid. „En ik heb op haar gewacht," zei Iris met een effen gezicht. „En toen zijn we samen hard naar huis gefietst," vulde Loes het verhaal aan. Toen ze aan tafel zaten, merkte mevrouw Kerkman, dat „de twee meiden" steeds naar elkaar zaten te grinniken. Er was wat loos, en vader Kerkman, met z'n inquisitie- blik had er geen notie van. Inwendig had ze plezier. En in haar hart begon de over tuiging te groeien, dat het met Iris de goede kant op ging. Iris en Loes... totnogtoe water en vuur. Nu, voor het eerst, kwamen ze samen thuis en hadden waarschijnlijk samen een geheim. Wat dat was, kwam ze wel aan de weet. „Alles komt met de tijd terecht," was het motto van mevrouw Kerk man en tevreden liet ze een extra plak vlees op Iris' bord glijden. Misschien raakt Iris hier toch nog eens waarlijk thuis HOOFDSTUK VI. „Moeder komt thuis!" Iris voelde zich honderd pond lichter, toen ze de volgende morgen, samen met Loes, de binnenplaats op kon stappen. En niet alleen de klas behoefde te braveren. De toestand, merkte ze meteen, was ver ward. Leo Voorberg, die druk met een paar jongens stond te praten, zag haar komen en draaide haar demonstratief de rug toe. De meisjes, die tot Zijn aanhang behoorden, behandelden Iris als lucht. Maar de anderen wenkten haar vriendschappelijk. Weldra hoorde ze het hele verhaal. Bij de les van de Engelse Miss was de con cierge „de jongeheer Voorberg" uit de klas komen halen. Dat „jongeheer" had een licht Bent u reeds geabonneerd op een 2-moandeIijks tijdschrift met actualiteiten, cultuur, evenementen, historie en recreatie. Het geheel in 4-kleuren om slag en alle artikelen voor zien van nog nimmer gepu bliceerde foto's. Slechts 2fj,per jaar. Vraag gratis proefnummer: POSTBUS 1 - 4490 AA WISSENKERKE gegrinnik veroorzaakt en Leo was furieus geweest. Hij had zowat een uur bij de Dirk gezeten. En wat daar besproken was, wist niemand, maar Leo was heel stilletjes in de klas terug gekomen. Na afloop van school had hij z'n grote mond teruggevonden en luidkeels op Iris gescholden. Maar Gijs van Duin, een grote blonde jongen, had rustig gezegd: „Als ik me door een meid op m'n snuit had laten slaan, zou ik die snuit liever dichthouden." En toen opeens vertelde Iris. Ze vertelde wat ze had gehoord van Kruyt van de ellende thuis. Die ziekte van zijn vrouw, die nu ongeneeslijk was. Ze merkte plots, dat ze allen luisterden. „Jongens," zei Iris tot slot, „geloof nou niet, dat ik opeens zo'n heilig boontje geworden ben. Maar met Kruyt te pesten, doe ik niet meer mee. Die man heeft ellende genoeg en ik zou 't veel sportiever vinden, als we hem hielpen. Zouden we nu allemaal met mekaar niet kunnen laten merken, dat het uit is?" „Nou ja," meende Bertha van Vloderop, „hoe moet je dat doen? Dat merkt-ie van zelf wel. En trouwens... Wij zeggen dat nou wel, maar Voorberg met z'n troep." „Voorberg houdt z'n gemak voortaan wel," wist Loes stellig, „die is de voor naamste aanstoker. De anderen doen alleen maar mee." „Heb ik óók gedaan," zei Iris. „En Mies Sondorp." Ze keek naar Mies, die met een paar meisjes smoesde. Opeens stapte ze er op af. „Ben je boos," vroeg ze, „omdat ik gisteren er mee ophield?" ,Jk vond het misselijk," zei Klara van Halten. En lang, donker meisjes, dat zich nogal opmaakte en Leo Voorberg erg be wonderde. „Ik heb het gedaan," zei Iris, „omdat ik heb gehoord, dat Kruyt zoveel narigheid heeft, dat-ie er haast onderdoor gaat." „Hebben wij niks mee te maken," zei Klara. „En als die vent geen orde kan houden, moet hij er mee uitscheiden," meende Gerrit Bol, een vriend van Leo. „Ik wou, dat we er allemaal mee op hielden," pleitte Iris. „Nou ja," zei de goedlachse Mies, „is het nou zó erg?" „Hij gaat er onderdoor," verzekerde Iris, „en dat hebben wij op ons geweten. Zijn vrouw is doodziek," ligt al jaren..." „Gunst." Mies dacht na. „Dan is het ook geen lolletje als je op school nog es..." „Nee," viel Iris meteen in, „daarom. Ik vind het niet sportief. Hij kan er niet tegen op. Als we nou de Dirk eens tuk konden nemen, daar is eer mee te behalen. Maar dit is net of je een zieke 'hond nog een trap geeft." „Als hij nou maandag terugkomt," stelde de spontane Mies voor, „en we zetten dan 'es een bos bloemen op z'n bureau?" „Uitsloverij," hoonde Klara. „Dat kun je verwachten van halfbloeden," klonk opeens de stem van Leo Voorberg, die niet langer zwijgen kon en z'n haat en vernedering moest luchten. Iris stond een ogenblik roerloos. Haar vuisten balden zich. „Leg jij maar een koude natte doek op je oog," adviseerde opeens de heldere stem van Mies Sondorp. En Iris, opgelucht, hoorde rondom zich het lachen van de anderen. Ze zag Leo's gezicht, wit vertrokken van woede. „Wees maar niet bang hoor," spotte ze, haar zelfbeheersing hervonden. „Ik zal heus m'n handen niet meer aan je vuil maken. Eén keer was genoeg. En ga nou maar weer zoet spelen." Een ogenblik leek het of hij haar slaan zou, maar Mies trok haar weg. „Ga mee, dan zullen we er met de anderen over praten. Wie niet mee doet... nou, die doet niet mee." 's Maandags kwam Kruyt terug in de klas, schichtig en gebogen als altijd. Meteen schoten zijn bijziende ogen naar het bu reau. Daar prijkten de kleurige zinnea's in een aardig pulletje. Hij stond bij het bureau, aarzelend, wantrouwend bekeek hij de bloemen. Er klonk een onderdrukt gegrinnik, dat was Leo Voorberg. M^ar Gijs van Duin, de blonde, breedgeschouderde voorman van Leo, keek om en siste: „Bek dicht." Leo, laf als hij was, kroop in z'n schulp. De leraar stond daar hulpeloos, niet- begrijpend. Hij draaide zich naar de Mas. „Voor wie is dat?" vroeg hij. De blonde Mies Sondorp stond op. „Voor u, meneer," zei ze, „van ons. Om eh... om het weer goed te maken." „Zo," zei hij toonloos. „Zo..." En zijn handen strekten zich naar de bloemen en voorzichtig omvatte hij het bleek-blauwe vaasje. „Zinnea's," zei hij. „Daar... daar houdt m'n vrouw zo van." „Neemt u ze voor haar mee," adviseerde Mies vrijmoedig. „Ja," aarzelde hij nog steeds. Toen zagen ze hoe z'n figuur zich rechtte en er iets vonkte achter die brilleglazen. „Nou," Monk zijn stem en er was een nieuwe klank in, „dat vind ik... reusachtig... Ja, jongens... dank jullie... allemaal. Voor eh... die bloe men... groet aan... Poppesnor." Opeens was er een bevrijdende lach. „Eh..." vervolgde Kruyt, een nieuwe vita liteit in z'n stem en zowaar een glimlach op z'n gezicht. „De vorige keer hebben we die oude koning Wilhelm daar in z'n eentje op die bank in het park van Ems laten zitten. Zullen we dan nou eindelijk die Franse gezant maar es met z'n neus om de hoek laten Mjken, zodat de ^Frans-Duitse oorlog eindelijk kan beginnen?" Voor Iris begon nu een ander leven. Ze wist, dat ze zich vijanden had gemaakt. Leo Voorberg sprak nooit één woord tot haar en staarde haar aan met een hatende blik. Klara van Halten het geen gelegenheid voorbij gaan om hateüjke opmerkingen te plaatsen. En er waren nog een paar anderen die Iris de rug toekeerden. Daar tegenover stond, dat ze zo veel na der tot Loes was gekomen. Ze hielpen nu elkaar met hun huiswerk en vertrouwden elkaar van alles toe. Het werd voor Iris opeens ook veel gezelliger in den huize Kerkman. Zij van haar kant wist bij Loes, die totnogtoe vrijwel alleen belangstelling had gehad voor de sport, ook interesse voor andere dingen op te wekken. Nam haar mee naar een concert, een goed toneelstuk. Eenmaal mocht ze samen met Loes en Bert naar Amsterdam, waar een beroemde Franse schilder exposeerde. Het was bar gezellig geweest. Het echtpaar Kerkman kreeg hoe langer hoe minder spijt, dat ze het met Iris gewaagd hadden. Ze werd niet meteen „een heilige boon", zoals ze zelf zei. Haar temperament, zo heel anders dan dat van de gelijkmoedige Kerkmannen, werd haar nogal eens de baas en ze kon aan stiptheid nimmer wennen. Dat gaf wel eens kleine botsingen, maar nu had ze Loes als bondgenote en kamp- vechster. En ze merkte, dat Loes, wanneer je haar eenmaal tot vriendin had, ook „trouw tot in de dood" was. Mevrouw Kerkman verwonderde zich wel eens over de vriendschap tussen die twee zo verschillende naturen, maar constateerde het inmiddels met dankbaarheid. Alleen Bert bleef nog altijd onverschillig, neutraal-welwillend tegen de nieuwe huis genote. Bert ging rustig zijn gang, als was er thuis niets veranderd. Hij werkte hard, studeerde hard, zei weinig aan tafel, was tegen Iris altijd voorkomend. Maar dat was hij, begreep Iris, tegen iedereen. Eigenlijk ergerde het haar, die altijd over al opviel, die zo jong als ze was, al heel wat complimentjes had ontvangen en op school de jongens zich voor haar zag uit sloven, wel een beetje dat ze op Bert even veel indruk maakte als de klok op de schoorsteen. En toch had ze voor hem een diep res pect. Wanneer hij eens, midden in een ver hitte discussie iets zei, was het misschien zo nuchter en zo raak, dat het haar door drong hoe Bert over al die dingen wel na dacht, maar zijn mening pas gaf wanneer hij er mee klaar was. Hij had dezelfde scherpe geest als zijn vader, maar iets van zijn moeders gelijkmoedigheid. En ook uiter lijk leek hij het meest op haar. (Wordt vervolgd) KADE 23 - VEERE - TEL. 01181-555 V0GR BEMIDDELING AAN- EN VERKOOP HYPOTHEKEN TAXATIE VAN AL UW ONROEREND GOED Vertegenwoordiger voor Noond-Beveland: dhr. Wattel, Tel. 01186 -1578. P.V. "DE BLAUWE DOFFER" K0RTGENE Uitslag wedvlucht Chateauroux op 11 juli. Deelname 205 duiven. 1 H. C. Verburg 14.39.55 550.655 315.1 2 idem 3 A. v. d. Kreeke 4 P. J. Kesteloo 5 M. C. Clement 6 H. J. v. d. Moere 7 P. de Waal en zn. 8 J. J. Verwei 41.30 2 309.1 41.38 549.034 303.1 45.26 548.948 297.1 49.01 548.839 291.1 51.17 548.526 285.1 59.32 554.354 279.1 57.10 550.985 273.1 Uitslag wedvlucht St. Quentin op 11 juli. Deelname 791 jonge duiven. 1 M. C. Clement 15.36.17 195.116 415.6 2 idem 36.33 2 413.6 3 idem 37.00 3 411.6 4 W. M. Bouwense 41.08 199.673 409.6 5 J. Brouwer en zn. 40.30 196.840 407.6 6 S. Branderhorst 39.29 195.225 405.6 7 L. de Fouw en zn. 38.57 194.279 403.6 8 M. C. Clement 39.44 4 401.6 Uitslag wedvlucht St. Quentin op 11 juli. Deelname 61 oude duiven. 1 J. J. Verwei 2 idem 3 J. C. Priester 4 j. J. Verwei 5 idem 6 idem 7 idem 8 J. C. Priester 15.39.40 196.935 43.22 2 44.34 196.631 45.26 45.30 45.33 47.03 47.49 CIRCUS HOLIDAY Het bekende circus Holiday komt mor gen, vrijdag 17 juli, naar Kamperland en brengt haar programma op woensdag 22 juli te Kprtgene op het havenplateau. De voorstellingen vangen aan om 16.00 en 20.00 uur. Kruiswoordpuzzel no. 734 Horizontaal: 1. te bereiken plaats - 3. plaats in Engeland - 8. smet, inktvlek - 11. boom 13. Engels voorzetsel - 15. bergplaats - 16. hetzelfde (afk.) - 18. inhoudsmaat (afk.) 19. drukkend - 20. Oosterse titel - 22. deel van de vinger - 23. water in Friesland - 24. balsport - 27. Frans lidwoord - 28. uitroep 30. meisjesnaam - 31. soort onderwijs (afk.) 32. gevreesde politie (afk.) - 34. rondhout 36. getij - 38. feestkleding - 39. rookartikel 40. dierenverblijf - 41. op dit moment - 42. landbouwwerktuig - 43. lidwoord - 44. op, boven (Eng.) - 46. oude stofmaat - 47. deel van de bijbel (afk.) - 49. rivier in Italië 50. watersport - 54. Romeins Imperium (afk.) - 57. met boze opzet - 58. strafwerk tuig - 59. op een keer - 60. verbrandings rest - 61. Frans lidwoord - 62. maanstand (afk.) - 63. geogr. aanduiding (afk.) - 65. herkauwer - 71. bericht - 72. Nederlander 73. bevestigingsmiddel. Verticaal: 1. gekke, rare - 2. jongensnaam 3. laatstleden (afk.) - 4. en andere (afk.) 5. verdieping - 6. kindergroet - 7. N.V. (Franse afk.) - 9. maanstand (afk.) - 10. drieste, dwaze - 11. parachutist - 12. meis jesnaam - 14. telwoord - 15. laboratorium (afk.) - 17. vallei - 18. durfal - 20. kranten jongen - 21. eenheid van druk (afk.) - 25. geheel van voorschriften - 26. plaats bij Hengelo - 29. stopplaats - 32. duivel - 33. edelgrootachtbaar (afk.) - 35. kloostervoogd 37. groente - 43. kleine veertjes - 45. via, door middel van - 46. plaats op de Veluwe 48. drietal - 49. kerkgezang - 50. textiel- grondstof - 51. bloedhuis - 52. cirkelvormige 53. gelooide huid - 54. zwaardwalvis - 56. godsdienst - 64. de oudere (afk.) - 66. en dergelijke (afk.) - 67. nummer (afk.) - 68. voorzetsel - 69. Frans voegwoord - 70. goud (Fr.). Oplossing kruiswoordpuzzel no. 733 Horizontaal: 1. Zaandam - 7. voedsel - 13. abt - 14. dialoog - 16. edo - 17. nooit 19. nel - 20. order - 22. ok - 23. edele 25. ka - 26. bpm - 28. oer - 29. eik - 31. non - 33. ar - 34. nodig - 35. fop - 37. va 38. koper - 40. rekenen - 42. lat - 44. ter 45. mosterd - 48. arosa - 50. ao - 51. ora 52. tiara - 54. tm - 55. age - 57. pap 59. elk - 60. mee - 61. tu - 63. trots 65. po - 66. tetra - 69. ion - 70. lakei 72. ere - 73. cantate - 76. elk - 77. nergens 78. malaria. Verticaal: 1. zandbak - 2. abo - 3. atoom 4. ddt - 5. ai - 6. mandril - 7. volle - 8. ao - 9. ego - 10. sedan - 11. ede - 12. lorgnon - 15. lee - 18. ik - 21. rk - 23. eed 24. eifel - 27. proloog - 28. oor - 30. kok 32. overste - 34. netto - 36. petra - 39. pas 41. neo - 43. graat - 45. maarten - 46. er 47. Vietnam - 48. ark - 49. amerika - 53. als - 56. etter - 58. -prins - 60. moker 62. ur - 64. oot - 65. pa - 67. ere - 68. ace 70. lel - 71. eh - 74. an - 75. ta.

Krantenbank Zeeland

Noord-Bevelands Nieuws- en advertentieblad | 1981 | | pagina 1