NOORD-BEVELANDS NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD Rodelko bv Alles draait om moeder Zeeland Magazine? No. 3882 Donderdag 17 september t981 85e jaargang DRUK EN UITGAVE: DRUKKERIJ MARKUSSE TE WISSENKERKE - TEL. 01107-13 08 - GIRO 206882 Abonnementsprijs ƒ24,— per jaar. Franko per post ƒ40,— per jaar. Advertenties 35 ct. per mm., excl. BTW. Voor fouten in advertenties per telefoon opgegeven, kunnen wij geen enkele verantwoordelijkheid dragen. FEUILLETON Kruiswoordpuzzel no. 743 Hij dacht na. Waarom zou hij daar op theevisite gaan? Hij keek eens terzijde naar het profiel van het meisje dat naast hem zat. Gedurende die korte kennismaking was hij haar erg aardig gaan vinden. Niet één van die nieuwerwetse grieten, die sigaretten roken en broeken dragen en alleen kunnen praten over jazz en boeken van lui die nog niet droog achter de oren waren en de wereld wel eens mores zouden leren. Ba rend Huyzer was een jongeman met ou derwets-degelijke opvattingen. Een vrouw was voor hem niet maar een kameraad waar je fijn mee dansen kon. En dan kon den we de rest ook wel eens proberen, lukt het niet dan kun je altijd weer schei den. In ieder geval kreeg hij nu de kans, dit meisje eens in haar eigen omgeving te zien. Dan, had zijn moeder hem altijd geleerd, leer je ze pas kennen. „Ik wil u die last niet aandoen," zei hij dus. „Helemaal geen last. U hebt mij een lift gegeven." „Dat was óók helemaal geen last." „Dan zijn we wéér quitte," zei ze slag vaardig. „U wint," zei hij. „Goed. Graag, maar liever geen thee. Als u iets fris te drinken hebt. Geen alcohol, drink ik nooit als ik rij." „Wij zijn van alle gemakken voorzien," lachte Anneke. Het was wel een waagstuk, zo maar een wildvreemde in huis te halen. Maar de week was zo saai geweest. Er was letterlijk niets gebeurd in het stille Ter woerd. Ze sprak zo weinig mensen van haar eigen leeftijd, opgesloten als ze was in het circuit van huis naar kantoor vice- versa. Ze leefde helemaal op. „Hier is het." De auto stond stil voor het wat ouder wetse witte huis met de clematis. Echt ouwedamespension, dacht Barend. Moet dit kind hier leven? Alleen het kleurige bloem perk voor het huis maakte alles aantrek kelijker. Anneke stond al naast de auto. „Ik mag me eigenlijk eerst wel eens voor stellen," zei hij. „Barend Huyzer, groot handel in bakkerij-artikelen." „Anneke Treebergh, kantoorbediende en ziekenverzorgster," glimlachte ze. Zal ik maar vóórgaan?" Ze kwamen in de koele vestibule. Ze bracht hem in de salon, waar makkelijke rieten stoelen stonden. „Net als op dat terrasje," zei ze, „alleen zijn er geen parasols. Wacht, nu zal ik even iets te drinken halen. Dan moet ik even naar moeder, die zal nog wel boven zijn en dan ben ik in een wip weer terug." „U doet maar," zei hij, tevreden de be nen strekkend. Hij keek toe hoe ze met een blad aankwam, met een fles en glazen. Mooie slanke handen had ze en haar blonde haar viel zo leuk als ze zich voorover boog. Aardig kind, beslist. Anneke Treebergh, leuke naam. „Mag ik even?" vroeg ze en wipte weg. Op de drempel van de slaapkamer aarzelde ze even. De jaloezieën waren neergelaten. „Ben je daar?" klonk een zachte stem uit het bed. „Waarom bent u er niet uitgekomen?" vroeg ze verwijtend. „Het is buiten heerlijk weer. De zon schijnt. En u ligt hier maar in die kamer." „Ik had toch niemand?" „Al had u uw kamerjas maar omgedaan en was eventjes beneden gaan zitten." Bent u ceedj geabonneerd op een 2-maandeUjSs tijdschrift met actualiteiten, cultuur, evenementen, historie en recreatie. Het geheel in 4-kleuren om slag en alle artikelen voor zien van nog nimmer gepu bliceerde foto's. Slechts 25,per jaar. Vraag gratis proefnummer: POSTBUS 1 - 4490 AA WISSENKERKE door Tom Lode wijk „Is er iemand beneden?" „Ja." Anneke's bezorgde blik kreeg meer glans. „Een vreemde meneer." „Een vreemde meneer?" „Ja, heeft me een lift gegeven. En toen heb ik hem uitgenodigd om een kopje thee te komen drinken. Maar hij had liever een glaasje limonade. Nou, dat kon ook." „Kind, hoe haal je het in je hoofd! Te gaan staan liften!" „De bus reed voor m'n neus weg." „Als ik dat geweten had." „Dan had u zich duizend zorgen gemaakt. En als ik de bus niet gehaald had en een half uur later gekomen was, had u zich duizend en één zorgen gemaakt. Dus wees nou maar blij, ik ben nog tien minuten eerder thuis ook. Toe, mams, knap u nu een beetje op en kom ook even beneden." „Kind, ik ben geen gezelschap. Ik voel me helemaal niet goed." „Het is nog eens een 'beetje afwisseling voor u." „Ik heb geen afwisseling nodig. Rust is het enige wat ik nodig heb. Ik hoopte al dat je even bij me kwam zitten. Ik lig hier de hele middag al alleen." „Ik ga maar even..." „Nee, nee, ga maar. Ik begrijp best, dat je het ook wel eens gezellig vindt, iemand anders te zien dan je moeder." „Ach nee, dat is het niet. Dat weet u ook wel." „Je bent nu eenmaal jong en ik kan niet van je vergen, dat je altijd een oud mens gezelschap houdt." „U bent nog helemaal geen oud mens." „Ga nu maar," zei haar moeder vermoeid. „Als je straks, als die meneer weg is, kom je dan even bij me zitten?" „Natuurlijk," zei Anneke. „Heeft u niets nodig? Moet u niet iets fris drinken?" „Nee, straks wel. Ga jij eerst maar naar beneden. Je moet die man niet zo in z'n eentje laten zitten. Wat is het voor een man?" „Een jongeman, hij heeft een groothan del." De bakkerij-artikelen liet ze er maar af. „En heb je die zó maar..." „Ik zal het u straks allemaal vertellen. Ik ben zó terug." Aarzelend ging ze de kamer uit, de scha duw viel weer over deze dag. Nu ging zij naar beneden, gezellig in de kamer zitten babbelen en heerlijk iets drinken, haar keel was droog. En moeder lag daar maar in die donkere kamer, de hele middag al al leen, op haar te wachten. „Daar ben ik weer," trachtte ze vrolijk te zeggen. Maar Barend Huyzer zag de ernst in haar gezicht. „Hoe is het met uw moeder?" „Och, ze is allang zo, zo apatisch. Ik vroeg haar nog even beneden te komen, maar ze is niet in conditie, zoals men dat noemt." „Jammer," zei hij plichtmatig. „Hoe komt u hier nu zo in Terwoerd verzeild? 's Zo mers zal het nog wel gaan, maar 's winters is hier niet veel te doen, lijkt me. Woonde u hier al of bent u hier komen wonen?" Voor Anneke er zich van bewust was, zat ze hem te vertellen. Van vader die hier direkteur van de Raiffeisenbank was ge weest en vorig jaar overleden. Van de ziekte van haar moeder, die sindsdien altijd „ziek of onderweg" was geweest. Van haar eigen bestaan, op het kantoor van de bank en thuis. Maar hij zag dat ze op de klok keek, dat ze niet rustig zat. „U moet weer naar uw moeder," begreep hij. „Die ligt natuurlijk al heel de middag op een beetje gezelschap te wachten." Hij stond op. Een heel eind mens, dacht ze. Lang en slank en stevig, een echte man. „Juffrouw Treebergh, ik vond de kennis making heel prettig. Neem me niet kwalijk, dat ik zoéven een beetje ruw uit mijn slof schoot." „U had gelijk," zei ze eenvoudig, „en ik vond het heel prettig. Ik dank u nog wel." Ze zei het op een toon, alsof ze bedoelde: dat is helaas ook al weer voorbij en dat gaf hem moed. „Zou u het erg vinden, ik zit hier zo dikwijls in deze buurt, als ik nog eens een keer langskwam, om een kopje thee? Of is dat te vrijpostig?" Ze zag hem keurend aan. Nee, vrijpostig heid lag niet in zijn lijn. Hij zag er uit alsof hij in zaken voor geen mens opzij ging, maar hij leek haar een heer. „Ik ben zo weinig thuis," zei- ze ontwij kend, „of liever, ik heb zo weinig tijd." „Maar zaterdagsmiddags toch meestal wel?" pleitte hij. „Ja," zwichtte ze, „dan ben ik meestal wel thuis, dan rust moeder." „Als u me liever niet meer ziet, zegt u het dan ronduit." „Ik heb geen enkele reden om u liever niet meer te zien. Ik zei al, ik vond u erg aardig. En zoveel bezoek krijgen we niet." „Als u het risico lopen wilt." „Nu ja," lachte hij, „dat risico wil ik wel lopen. Dag, juffrouw Treebergh. Mag ik dan zeggen: tot ziens?" „Tot ziens," zei Anneke verlegen, „en dank u nog wel." „Is hij weg?" vroeg haar moeder. „Ja. Hij is weg, maar hij komt terug." „Wat?" „Hij komt me nog eens opzoeken. Ten minste, hij heeft gevraagd of dat mocht. Nu, zo veel bezoek krijgen we. hier niet." „Ja, maar Anneke, je kunt toch geen wildvreemde man..." „Iedereen is toch wildvreemd, tot je hem leert kennen." „Je kent hem toch niet. Van een ritje in de auto? Trouwens, mannen die dames op pikken onderweg..." „Ik laat me niet oppikken, zoals u zegt. En hij is geen type dat dames oppikt." Haar stem was onwillekeurig scherp ge worden. „Gunst, kind, ik zei het maar zó. Maar wat moet zo'n man niet denken, als je hem uitnodigt..." „Hij heeft zichzelf uitgenodigd." „Nou, dat is helemaal..." „Ongebruikelijk. Maar ja, mams, het is de enige manier om nog eens iemand over de vloer te krijgen." „Haar moeder zweeg geschokt. „En als hij weer eens langs komt, blijft u niet in bed hoor! Dan maakt u zich maar mooi en komt er gezellig bij zitten." „Nu," zei mevrouw Treebergh, met een energie, die Anneke zelden bij haar moeder ontdekte, „dat zal ik zeker doen. Ik wil wel eens zien wie die nfian is, die zichzelf uitnodigt om bij jou op visite te komen. Hoe heet hij, of weet je dat nog niet?" „Hij heet Barend Huyzer." „Huyzer, Huyzer, mij onbekend. Hij is handelaar, zeg je?" „Ja," zei Anneke en voegde er ironisch aan toe, „in bakkerij-artikelen. En u weet wat grootmoeder altijd zei? Trouw een bakker, kind, dan heb je altijd vast je brood." HOOFDSTUK II. De oude en de jonge dokter. „Oom," zei Bert Hazelaar, „u doet me eigenlijk een hele toekomst cadeau." Hij zat in een ouderwetse, dus makkelijke leren fauteuil in de grote kamer van zijn oom, dokter Broes, sinds vele jaren arts te Terwoerd. Bert had zijn artsexamen gedaan aan de Leidse universiteit. Oom Karei had hem niet alleen hartelijk gelukgewenst, maar verzocht dezer dagen zijn oom en tante eens te komen bezoeken, om er alles van te vertellen. Bert was de enige zoon van dokter Broes' enige zuster. De dokter had zelf geen kin deren en had daarom altijd levendig belang gesteld in de verrichtingen van zijn neef, die ieder jaar vast enige tijd in Terwoerd kwam logeren. Het had de oude dokter veel deugd gedaan te ontdekken, dat neef dezelfde belangstelling voor de geneeskunde koesterde als hij. En het was hem een diepe voldoening, toen Bert mededeelde, dat hij in Leiden medicijnen wilde gaan stu deren. Ten eerste was dat voor dokter Broes een genoegdoening, omdat Karei Leiden gekozen had. Broes was een echte „Leie naar," al was hij in Utrecht geboren en getogen. (Wordt vervolgd) Horizontaal: 1. toiletartikel - 7. stookplaats 12. wederhelft - 13. begrip - 14. eerwaardige vader (Lat. afk.) - 16. vogel - 17. dat is (afk.) - 18. vogel - 19. standaardmaat - 20. in persoon (afk.) - 21. het romeinse rijk (Lat. afk.) - 22. venster - 24. koningszoon 26. scheepstouw - 28. beslist, stellig - 29. overheidsinstelling - 31. tijdperk - 34. afgod 35. uurwerk - 38. radon (afk.) - 39. ons in ziens (afk.) - 40. plaats in Spanje - 42. puntig - 43. landbouwwerktuig - 44. harde bovenlaag - 45. ter plaatse (afk.) - 46. het zijn - 48. plaats in Noord-Brabant - 51. geneesheer - 52. ziekte. Horizontaal: 2. garnaal - 8. rhone - 12. ek 14. viola - 15. baarn - 16. tra - 18. sta 19. ja - 20. Ik - 22. recu - 24. abt - 26. zet 28. so - 29. ae- 30. us - 32. azuur - 34. por 35. kortom - 38. ni - 39. ding - 41. ria 42. ontdaan - 44. as - 46. oi - 47. it - 48. re 49. sterkte - 53. kim - 56. toet - 57. in 58. amoebe - 61. erg - 62. zegen - 64. ri 65. Is - 67. ee - 68. don - 69. dam - 71. stom 73. ir - 74. eu - 75. rif - 77. aga - 78. snoer - 80. filet - 82. ea - 83. stomp - 84. bretels. Verticaal: 1. kleur - 2. eerstgenoemde (afk.) 3. om die reden - 4. jongensnaam - 5. groot mens - 6. mistig - 7. titel - 8. consulaire dienst (afk.) - 9. uitroep - 10. dubbelklank 11. niet veel - 15. familielid - 17. meisjes naam - 23. nauwelijks - 24. foltertuig - 25. meubelstuk - 27. naam - 30. openbaar ambtenaar - 31. werk - 32. uniek - 33. zachte schilferige gipssoort - 35. belasting- register - 36. oude munt - 37. bijziende 41. berggeel - 42. ondersteuning - 46. maan stand (afk.) - 47. selenium (afk.) - 49. lidwoord - 50. nikkel (afk.). Verticaal: 1. tetra - 3. av - 4. ris - 5. nota 6. alabama - 7. aa - 8. ra - 9. halt - 10. ork 11. nn - 13. kreek - 15. bazuin - 17. ac 21. lorgnet - 23. uur - 25. tz - 27. er 28. sonar - 31. strik - 33. uno - 34. pia 36. os - 37. oi - 39. ddt - 40. kasteel - 43. timor - 45. store - 46. brt - 50. eeg - 51. tiener - 52. eng - 53. kanarie - 54. im 55. lb - 59. eis - 60. eloge - 62. zo - 63. ed 66. smaad - 68. drom - 70. milt - 72. ta 73. ino - 76. fee - 78. st - 79. ep - 80. fr 81. tl. KADE 23 - VEERE - TEL. 01181-555 VOOR BEMIDDELING AAN-EN VERKOOP HYPOTHEKEN TAXATIE VAN AL UW ONROEREND GOED Vertegenwoordiger voor Noord-Beveland: dhr. Wattel, Tel. 01186 -1578. Oplossing kruiswoordpuzzel no. 742

Krantenbank Zeeland

Noord-Bevelands Nieuws- en advertentieblad | 1981 | | pagina 1