NOORD-BEVELANDS NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD U houdt nu het meest gelezen blad op Noord-Beveland in handen Rodelko bv Alles draait om moeder Zeeland Magazine? De heer J. J. van Noort gekozen tot nieuwe wethouder in Kortgene No. 3986 Donderdag 15 oktober 1981 85e jaargang DRUK EN UITGAVE: DRUKKERIJ MARKUSSE TE WISSENKERKE - TEL. 01107-13 08 - GIRO 206882 Abonnementsprijs 24,— per jaar. Franko per post ƒ40,— per jaar. Advertenties 35 ct. per mm., excl. BTW. Voor fouten in advertenties per telefoon opgegeven, kunnen wij geen enkele verantwoordelijkheid dragen. FEUILLETON door Tom Lodewijk Maar Anneke had het me gevraagd en ach, zij doet altijd zo veel voor mij. Ik dacht, laat ik dit nu voor haar doen. Maar in een auto gaan rijden, het zou voor u noch voor mij, een plezier zijn. Gaat u maar gerust een eindje rijden, met Anneke. Die mag er ook wel eens uit. En laat de oude vrouw maar thuis," eindigde ze met een matte glimlach. „U wilt toch niet zeggen, dat u daar u zelf mee bedoelt?,, glimlachte Barend Huy- zer. „U hoeft me geen complimenten te ma ken, ik weet precies wat ik ben." „Ja, maar moeder," zei Anneke, „dan zit u weer alleen." „Ach kind, ik ben toch haast altijd alleen. Ik ben er aan gewend. Eenzaamheid is goed voor een mens." „Maar niet heus," interrumpeerde Barend Huyzer. „Een mens is gemaakt voor de gemeenschap." „Ja, ja," zei mevrouw Treebergh vermoeid „laten we daarover maar niet gaan dis cussiëren. Maar ik zou het prettig vinden als Anneke er eens even uitkwam. Heus kind, ga maar, ik red me wel." Barend Huyzer keek Anneke aan. Hij had zijn aanbod aan haar moeder gedaan. Hij kon niet anders, maar hij was er niet rou wig om, dat ze het had afgeslagen. Deze soort conversatie ook nog in de auto voort zetten. Nee, dan had hij beter vanmiddag lékker kunnen gaan zeilen. Nu kwam er misschien nog iets van terecht. Als hij An neke maar eens even voor zich alleen had! Hij merkte, dat Anneke er veel zin in had, maar niet goed durfde, gekweld werd door het gevoel dat ze nu haar moeder alleen liet. Hij hoorde het over en weer gepraat tussen de beide vrouwen. „Ga jij nu maar kind," zei mevrouw Tree bergh tenslotte, „jullie bent nog jong." Hèhè, dacht Barend, toen tenslotte An neke het portier dichtklapte. Het is zover. Vóór hij wegreed, keek hij nog even naar het huis of mevrouw Treebergh misschien voor het raam zou staan om hen na te wuiven. Ze liet zich niet zien. Ze toerden langs de wegen, zagen de bloe men bloeien, zagen vele mensen genieten van zon en zomer. En kwamen tenslotte te recht bij hetzelfde restaurantje met de rie ten stoelen en de parasols, waar hij de eerste keer met haar thee had willen drin ken. Nu lag het er niet meer zo stil en verscholen. Er stonden auto's en er zaten mensen op het terras. Ze vonden nog een leeg tafeltje. Vergeet nu eens even alles, dacht Barend Huyzer. Toe, meisje, word nu eens jezelf. Weet dat je jong bent en dat het zomer is en het leven goed en vol toekomstmoge lijkheden. Vergeet nu maar je moeder die daar in huis zit te wachten of je nog niet terugkomt. Wees nou es even niet de zorg zame dochter. Wees gewoon een meisje, dat gezellig met een jongeman uit is. Maar Anneke bleef gespannen. Het moei zame gesprek tussen haar moeder en Barend Huyzer had haar nameloos geïrriteerd. Ze had wel gemerkt, dat die twee weinig met elkaar gemeen hadden. Dat haar moe der niet „weg" was van de jonge zakenman. En wanneer ze straks zou thuiskomen, zou moeder zware hoofdpijn hebben. En zou ze haar naar bed moeten brengen en het zou weer doodstil zijn in huis. Moeder boven in bed in donker met een compres op haar hoofd. Zij beneden met een boek, misschien (heel zachtjes) de radio aan. Bent u reeds geabonneerd op een 2-maandelijks tijdschrift met actualiteiten, cultuur, evenementen, historie en recreatie. Het geheel in 4-kleuren om slag en alle artikelen voor zien van nog nimmer gepu bliceerde foto's. Slechts 25,per jaar. Vraag gratis proefnummer: POSTBUS 1 - 4490 AA WISSENKERKE In het hart van Barend Huyzer daalde langzaam, maar onverbiddelijk zeker, de grote teleurstelling. Deze middag bracht hem niet, wat hij had verwacht. Toen hij Anneke daar bij de deur had zien staan met haar blonde haar en haar gebloemde jurk. Ja, toen was zijn hart een slag overge sprongen, had hij gedacht: Zij is het! Maar het vuur was uitgedoofd in dat kille klimaat en met Anneke kreeg hij geen kontakt. An neke zelf wist ook, dat deze middag was mislukt en het maakte haar verdrietig en stil. „Gaat u nog even mee naar binnen?" Hij keek op zijn horloge. „Nee, dat moest ik maar niet meer doen. Het is vast ook te druk voor uw moeder. Juffrouw Tree bergh, ik dank u wel. Het was een fijne middag." „Ja," zei ze toonloos, „het was een fijne middag. En ik dank u wel, voor-de bloemen en voor alles. Dag, meneer Huyzer." „Tot ziens," zei hij. Tot ziens, dacht ze. Jawel, zeg maar lie ver adieu. Ze wist, hij komt niet meer terug. Haar moeder was niet in de kamer. Ze ging langzaam de trap op naar boven. Mevrouw Treebergh lag in bed, de ogen ge sloten. „Zo kind, ben je daar weer?" „Ja, hoe is het met u?" „Och, dat weet je wel. Ik had er beter niet uit kunnen komen." Nee, dacht Anneke bitter, dat is ook zo. „Is hij weg?" „Ja, hij is weg." „Wil jij es kijken waar de eau de cologne is?" „Hier, moeder." „Dank je wel, kind. Zou jij een glaasje vruchtensap voor me willen maken?" „Ik zal het meteen doen." Ze ging de trap af. Ze zat weer in de gewone routine. Alleen de bloemen herin nerden nog aan de stroomversnelling. Traag vloeide nu weer de rivier. Waarheen? Die maandag nam Barend Huyzer de benoeming naar Groningen aan. „Na rijpe overweging?" plaagde zijn direkteur. „Ja, na rijpe overweging. Ik ga niet graag over één nacht ijs." „Dat weet ik, daarom vinden we u de man daarvoor." En de direkteur prees zich gelukkig om zijn psychologisch inzicht. HOOFDSTUK IV. De dokter krijgt kritiek. „Is dokter nog geweest," vroeg Anneke, zodra ze van kantoor thuiskwam. Haar moeder knikte zwijgend. Anneke zag haar verwonderd aan. De oude dokter Broers kwam haar moeder geregeld opzoeken. Na zo'n bezoek was moeder meestal een beetje opgemonterd. Dokter Broers was een gezellige baas, vertelde haar nog eens wat. Zoals hij zelf al aan zijn neef Bert had verteld, beschouwde hij deze bezoeken al niet meer als doktersvisites, al schreef hij af en toe wat medicijnen en kalmeermiddeltjes voor. Maar zoals hij voor heen een vaste avond per week bij Tree bergh placht te komen voor zijn schaak partijtje, zo bleef hij na het overlijden van zijn schaakvriend in huize „Clematis" ko men. Zij het dan in de routine van zijn dokterspraktijk. Ditmaal echter scheen de doktersvisite Tine Treebergh niet te hebben opgevrolijkt. „Is er wat?" vroeg Anneke ongerust. Zou de dokter dan misschien toch een ernstige aandoening hebben geconstateerd? Zou moe der wellicht naar het ziekenhuis moeten? „Hij gaat weg," zei de vrouw in het bed somber. „Wie? De dokter?" „Hij legt de praktijk neer." „Waat..." zei Anneke en ging verbaasd zitten op de stoel naast het bed. Het was waar, dokter Broers was niet jong meer, al een eind in de zestig. Maar ieder in Ter woerd meende, dat hij het tot een eind in de zeventig zou volhouden. En wie hem bij weer en wind zag zitten op zijn ouder wetse, maar oersterke fiets, gaf hem zijn jaren niet. „Hij houdt er mee op," zei de moeder een beetje sarkastisch, „vóór hij versleten is. Hij wil rfiog wat van het leven genieten." „Wat hij gelijk heeft," viel Anneke opeens de afwezige dokter bij. „Je hele leven zeg es-a te moeten zeggen tegen de mensen, is toch ook geen pure ontspanning. Blijft hij hier wel wonen?" „Nee, hij gaat naar Zwitserland." „Dus u raakt uw ouwe vriend kwijt." Op eens besefte Anneke, dat haar moeder reden had tot mistroostigheid. Als ook de dokter niet meer kwam. Maar haar jonge geest zwenkte al weer naar praktischer details. „Dus we krijgen een nieuwe." „We hebben hem al." „O ja, wie?" „Hij is hier geweest. Dokter Hazelaar, een jong broekje, pas afgestudeerd. Schijnt een neef van Broers te zijn." „Ach." Anneke moest bijna glimlachen. Dat was nou net niks voor moeder. Zo'n jong ventje. Daar bad ze natuurlijk niet het minste respekt voor, totaal geen vertrouwen in. Wat moest dat worden? Terwoerd had nog maar één dokter, als de plaats zich inderdaad ging uitbreiden en als het aantal pas afgestudeerde artsen zich bleef uitbrei den, kwam er misschien wel een bij. Maar zou dat ook geen „jong broekje" zijn? In ieder geval was het heengaan van dokter Broers voor haar moeder een onherstelbaar verlies. „Hij trekt er uit," zei Tine Treebergh bitter. „Hij gaat nog van het leven genieten. Zijn patiënten die dat niet kunnen doen, laat hij over aan iemand die van toeten noch blazen weet. Dat zijn je vrienden. Vertrouw niet op mensen, dat is een waar woord." Anneke proefde de onbillijkheid in het verwijt. Wanneer één zich een vriend had betoond, dan was het dokter Broers. Ze dacht aan de rekeningen, minimale bedra gen. Opgemaakt om alle schijn van „lief dadigheid" te vermijden. Maar ja, juist daarom zou dokter Broers niet te vervangen zijn. Ze zou maar niet met moeder argu menteren. „Hoe ziet ie er uit, die nieuwe?" „Mager donker mannetje met een bril letje. Wist niet veel te zeggen. Leek me een non-valeur, als je het mij vraagt. Enfin, Terwoerd zal het gauw merken en er geen genoegen mee nemen." „En naar wie moeten de Terwoerders dan?" „Je zal zien hoe gauw er dan een tweede bij komt. Meer dokters dan kerken!" „En hoe weet u dat die beter is?" „Hij zal allicht meer ervaring hebben." „Maar het wordt nooit zoiets als dokter Broers." „Nee," zuchtte haar moeder. Het onderwerp van het gesprek zat in middels met zijn oom te genieten van een goede sigaar: En nam op zijn beurt me vrouw Tine Treebergh als onderwerp van gesprek. „Wat mankeert haar nu eigenlijk, oom?" „Tja, jongen, die diagnose is moeilijk te stellen. Zware hoofdpijnen, gevoel van al gehele onmacht, lusteloosheid, weinig eet lust, weinig interesse." „Het lijkt me meer een ziekte van de geest, dan van het lichaam." De grijze wenkbrauwen van de oude dok ter gingen omhoog. „Aha. Dus dat heb jij óók al in de gaten." „Haar hele manier van doen. Ik vraag me af of de hoofdpijnen etc. oorzaak zijn, dan wel gevolg. Als ik de hele dag in bed lag in dat ouwe stille huis, deed ik nog veel erger dingen." „Ja, maar zij doet helemaal niks." „Ze hoeft ook niets te doen, oom." „Hoe bedoel je?" „Alles wordt voor haar gedaan. Die ouwe trouwe merrie die daar elke dag komt helpen, neemt haar het huishoudwerk uit de handen. En u zegt dat als die dochter thuiskomt, die ook meteen weer aan mama begint te werken. Als ze alleen was, haar eigen potje moest koken, haar eigen huis houding moest dpen en haar eigen bood schappen halen „Dan zou ze misschien verhongeren en vervuilen." (Wordt vervolgd) KADE 23 VEERE TEL. 01181-555 VOOR BEMIDDELING AAN- EN VERKOOP HYPOTHEKEN TAXATIE VAN AL UW ONROEREND GOED Vertegenwoordiger voor Noord-B'eveland: dhr. Wattel, Tel. 01186 - 1578. In verband met het aftreden van de heer N. Filius als wethouder van Kortgene, werd op dinsdag 13 oktober een extra gemeente raadsvergadering gehouden om in de vaka- ture te voorzien. De fraktie van de P.v.d.A. stelde bij monde van de fraktie-voorzitter, de heer J. Dobbelaar, de heer J. J. van Noort kan didaat. Alle frakties steunden dit voorstel, met als gevolg dat de heer Van Noort met 10 stemmen vóór en 1 blanko werd gekozen. Hij werd door de burgemeester als eerste gefeliciteerd, terwijl hij de heer Filius dank bracht voor het werk in het belang van de gemeente Kortgene gedaan. Nadat alle frakties de heer Van Noort hadden gefeliciteerd, bracht deze dank voor het vertrouwen dat in hem is gesteld. De heer Filius dankte voor de steun, die hij in zijn periode heeft ontvangen. „Ik ben gestart met problemen, en ik ben afgetreden door problemen," aldus de heer Filius. Hij hoopte, dat hij op de plaats waar hij nu zit, ook de belangen van de gemeente te kunnen behartigen. Kruiswoordpuzzel no. 747 Horizontaal: 1. Europese rivier - 4. verdel gingsmiddel (afk.) - 7. rivier in Spanje - 10. kruising met een spoorweg - 14. water in Brabant - 15. bez. vnw. - 16. mannelijk dier 18. bevestiging - 19. inhoudsmaat (afk.) 20. drinkbakje - 22. titel (afk.) - 24. kran tenjongen - 26. brooddeeltje - 30. inhouds maat - 32. de onbekende (afk.) - 33. slede 34. lidwoord - 35. leraar (afk.) - 36. aarts bisschop (afk.) - 37. vreemde munt (afk.) 38. tot nader order (afk.) - 40. vaartuig (afk.) - 42. voorzetsel - 44. muskietennet 45. soort vrucht - 46. te zijner plaatse (Lat. afk.) - 47. anno (afk.) - 48. bijbelse naam - 50. dierengeluid - 51. militair gezag (afk.) - 52. landbouwwerktuig - 54. klein persoon - 56. meisjesnaam - 57. tandarm zoogdier - 58. organisatie der V.N. - 59. veel water bevattend - 62. luchtstrijdkrach ten (afk.) - 64. zangnoot - 66. en meer anderen (afk.) - 67. vaartuig (afk.) - 68. vlagzalm - 69. insekt - 72. vliegengaas 74. nummer (afk.) - 76. rekenen - 80. teken van blijdschap - 81. godin - 82. bezittelijk voornaamwoord. Verticaal: 2. van het lopende jaar (Lat. afk.) 3. plaats in Brabant - 4. lidwoord - 5. wen telen - 6. te weten (afk.) - 7. ik (Lat.) - 8. het Romeinse Rijk (Lat. afk.) - 9. omroep vereniging (afk.) - 11. deel van Amerika (afk.) - 12. getij - 13. boom - 15. geogr. aanduiding (afk.) - 17. gewicht (afk.) - 19. Spaanse titel - 20. bijwoord - 21. per maand (afk.) - 23. bitter vocht - 25. te nauw zitten 26. soort buffel - 27. regeringsreglement (afk.) - 28. jongensnaam - 29. knaagdier 31. myth, figuur - 36. grote bijl - 37. mil. opl. school (afk.) - 38. ogenblik - 39. familie lid - 41. plaats in België - 43. nauw - 49. kluizenaar - 53. plakmiddel - 55. vogel 56. tandarm zoogdier - 57. indien - 58. plaats in Brabant - 60. voorzetsel - 61. rondhout - 63. klein van lengte - 65. het zelfde (afk.) - 67. de oudere (afk.) - 70. uitroep - 71. reeks - 72. uitroep - 73. wind richting (afk.) - 75. wettelijke aansprake lijkheid (afk.) - 77. zangnoot - 78. zangnoot 79. ter zake (afk.). Oplossing kruiswoordpuzzel no 746 Horizontaal: 1. schaken - 7. bestand - 13. Diana - 14. schat - 15. pro - 18. hop - 20. deze - 22. knar - 25. as - 27. diadeem 29. ra - 30. pit - 32. en - 33. pe - 34. tik 35. rol - 37. vat - 39. neo - 41. en - 42. palet - 43. do - 45. dop - 47. lol - 48. por 50. mee - 52. ea - 54. oa - 55. nut - 57. od 58. tangens - 61. ia - 62. lire - 63. rete 65. dot - 66. oei - 68. nooit - 70. sonde 72. oordeel - 73. kordaat. Verticaal: 2. od - 3. hip - 4. aard - 5. knoedel - 6. ea - 8. es - 9. schamen - 10. Thor - 11. aap - 12. nt - 16. Lea - 17. oke 19. cape - 21. zin - 23. nep - 24. laks 26. si - 28. dialoog - 29. ri - 31. trede 34, toorn - 36. no - 37. val - 38. tel - 40. edo - 44. emoe - 46. petitie - 48. pastoor 49. stap - 51. Ed - 53. aar - 54. one - 56. ui 59. neb - 60. erg - 62. lood - 64. eend 65. dor - 67. Ida - 68. no - 69. te - 70. so 71. ea.

Krantenbank Zeeland

Noord-Bevelands Nieuws- en advertentieblad | 1981 | | pagina 1