NOORD-BEVELANDS NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD mi r°i Rodelko bv U houdt nu het meest gelezen blad op Noord-Beveland in handen Alles draait om moeder Zeeland Magazine? No. 3990 Donderdag 12 november 1981 85e jaargang DRUK EN UITGAVE: DRUKKERIJ MARKUSSE TE WISSENKERKE - TEL. 01107-13 08 - GIRO 206882 Abonnementsprijs 24,— per jaar. Franko per post 40,— per jaar. Advertenties 35 ct. per mm., excl. BTW. Voor fouten in advertenties per telefoon opgegeven, kunnen wij geen enkele verantwoordelijkheid dragen. FEUILLETON door Tom Lodewijk Het was een vraag recht op de man af. Het was een gevoelloze, wrede vraag, vond mevrouw Treebergh. Natuurlijk wilde zij graag gezond zijn, niets liever dan dat. Maar kon zij het helpen, dat ze altijd maar ziek was? „Mevrouw," zei zuster Bertha vastberaden. „Om een ziek mens gezond te krijgen, zijn er twee nodig. De dokter en de patiënt zelf. Als die niet meewerkt, kan de dokter ook niets doen." Ze was niet zo zeker van haar zaak als ze deed voorkomen. Maar ze had een lang ge sprek met die nieuwe dokter gehad. Het was waar, het was nog een jong ventje zonder ervaring, wat dat betreft zou zuster Bertha hem veel kunnen vertellen. Maar hij had gezonde ideeën en hij leek haar een geknipte huisdokter. Ze zou het met hem wel rooien, bedacht ze. Dat kwam natuurlijk ook doordat Bert Hazelaar zuster Bertha meteen op de juiste waarde geschat had. Zon wijkzuster was net wat een dokter nodig had. En daarom had hij haar in vertrouwen zijn visie op het geval Treebergh meegedeeld. Zuster Bertha had geknikt. Zij had zo haar eigen denkbeelden en die stemden wel aardig overeen met die van de dokter. En ook zij had zich wel eens bezorgd afgevraagd hoe Anneke Treebergh, die ze „een lieve meid" vond, dit op de duur zou kunnen volhouden. Nu was ze afgeknapt, het was te verwachten. „Mevrouw," zei de zuster, „weet u wat u nu eens moest doen? Allereerst er eens uit komen, al was het maar voor een uurtje en beneden eens een lekker kop koffie gaan drinken. Nee, niet op bed. Anneke is er nu niet en u zult u wat meer met het huis houden moeten bemoeien dan vroeger en u moet proberen dat te doen. Het zal u heus geen kwaad doen, het leidt uw ge dachten af." „Ik dacht dat u daarvoor kwam." „Ik heb nog meer te doen," antwoordde zuster Bertha. „Ik kom hier iedere dag een beetje helpen, maar alleen wat de verple ging betreft. Aaltje doet het werk, maar u weet wel, dat die ziel geen initiatief heeft. Ze zal toch van u de orders moeten krijgen. II bent de vrouw des huizes." „Hoe kan ik dat nu?", zuchtte de patiënt. „Proberen," zei de zuster. „Niet gescho ten, is altijd mis. Wie weet hoe het meevalt. En als u dan vanmiddag lekker een paar uurtjes geslapen heeft „Ik kan nooit slapen, zuster." Zuster Bertha knikte. Ze kende dat, die patiënten die nooit sliepen. In feite doezel den ze de hele dag en dan lagen ze 's nachts wakker. Ze doken nooit es lekker moe in bed, om te slapen als ze hun kussen roken. Bij ernstige patiënten was dat iets vrese lijks, die doorwaakte nachten. Maar was mevrouw Treebergh een ernstige patiënt? Zou ze niet anders kunnen, wanneer ze eerst maar zou willen? Ze begreep dat ze hier met beleid te werk moest gaan. „U zult beter slapen," zei ze, „wanneer u zich overdag een beetje moe hebt gemaakt. We krijgen het voorjaar, mevrouw. Dan moet u eens de tuin in, genieten van de zon en de buitenlucht. U zult'zien, daar knapt u méér van op dan van alle drankjes en pilletjes." En ze keek geringschattend naar het medicijnen-arsenaal op het nachtkastje. Tot haar grote verbazing zag Aaltje haar mevrouw beneden komen aan de arm van de zuster, in haar peignoir nog. Maar in ieder geval met keurig gekapt haar en zelfs een beetje kleur op haar lippen. Al kwam Bent u reeds geabonneerd op een 2-maandelijks tijdschrift met actualiteiten, cultuur, evenementen, historie en recreatie. Het geheel in 4-kleuren om slag en alle artikelen voor zien van nog nimmer gepu bliceerde foto's. Slechts f 25,per jaar. Vraag gratis proefnummer: POSTBUS 1 - 4490 AA WISSENKERKE die dan ook van de lippenstift. „O, mevrouw," zei ze, „wat heerlijk om u weer eens door het huis te zien lopen." „Zo ver is het nog niet," glimlachte Tine Treebergh mat. „Maar zo ver komt het wel," verzekerde de zuster. „Kijk es aan, hier in uw eigen stoel. Zo, het gordijn een beetje dicht, dan zit u niet zo in de zon." Aaltje haastte zich naar de keuken voor de koffie. Die zuster Bertha, dat was me er toch een. Nog geen half uur in huis en ze had mevrouw al beneden. Zuster Bertha nam er deze morgen de tijd voox. De eerste slag, dacht ze, is een daal der waard. Ze dronk gezellig koffie en ver telde Tine Treebergh allerlei nieuwtjes. Ze gaf deskundig commentaar op Anneke's ziekte en verzekerde, dat die in het zieken huis prima verzorgd werd. Ja, dokter Haze laar zou dezer dagen zelf gaan en er haar alles van vertellen. Beste man, dokter Ha zelaar, flink ventje. Ja, hij was Tine ook erg meegevallen. Zo zorgvol en zo consciëntieus. Hij had haar helemaal onderzocht. Nou, dat had de oude dokter Broers in geen jaren gedaan. Zuster Bertha verborg haar glimlach. Ze wist, tot welke diagnose dat onderzoek de jonge dokter had geleid. En toen moest Tine haar aandacht gaan wijden aan wat ze moest hebben van de bakker, de melkboer, de groenteman, de slager. Veel was het niet, ze was nu maar alleen. Ze had de neiging om het maar te laten schieten, ze had toch geen eetlust. Maar Aaltje moest tenslotte ook eten, de ziel. Die was er de hele dag en kon van de wind niet leven. Aaltje was tenslotte geen patiënt. Ze was erg blij toen ze 's middags weer naar bed kon gaan en ze schrok op toen Aaltje kwam zeggen, dat mevrouw Broers er was. Ze keek op het wekkerklokje? Half vier. Zou ze echt hebben geslapen? De doktersvrouw kwam even zeggen, dat de dokter en zij die avond even een half uurtje kwamen oplopen. Was dat goed? Tine Treebergh keek verschrikt. Hoe kon dat? Ze lag in bed. „Nou, dan kom je er voor een uurtje uit, zo veel te beter slaap je." „Ja, maar „Nee, Tine, niet jamaren. Anneke is er nu niet en dat geeft jou meer te doen dan vroeger. Je moet zien, dat je het een beetje aan kunt." „Je lijkt de zuster wel." „Die zal wel hetzelfde hebben gezegd. Ja natuurlijk, er zit niets anders op. En je moet er wel aan denken, Tine, dat als An neke beter wordt, ze nog lang niet meteen honderd procent is. Mijn neef Bert, de dok ter, heeft vanmiddag gebeld." „En wat zeiden ze in het ziekenhuis?" „Ze heeft het goed te pakken, maar ze hadden haar mooi op tijd. Ze haalt het wel, maar ze is erg zwak. Ze was oververmoeid, ze had weinig weerstand. Ze zal een hele tijd nodig hebben voor ze weer de oude is. Ook als ze uit het ziekenhuis is." „En wat moet ik dan al die tijd?" „Daar praten we dan wel over. Maar maak je geen zorgen, alles komt terecht." Vlak achter haar aan kwam dokter Ha zelaar. Hij vertelde haar wat hij van zijn collega in het ziekenhuis had gehoord. Ze luisterde met gesloten ogen. Hij had een prettige stem en hij keek zo competent. En hij had zoveel aandacht voor haar. „Dat maakt het voor u wel wat moeilij ker, mevrouw. Nu u Anneke niet heeft om voor alles te zorgen. U hebt gelukkig uw huishoudster en de zuster komt ook iedere dag. Maar u zult zich toch met méér zaken moeten bemoeien." Hjj had besloten haar een handje te hel pen. Je kon tenslotte niet zeggen: doe maar net of er niets met je aan de hand is. Daarom bracht hij haar een medicijn, een tonicum. „Die moet u trouw innemen," zei hij met nadruk. „Niet vergeten, want anders gaat het mis. U zult merken, dat u dan méér energie krijgt, méér kunt en ook beter slaapt." Zulke mensen, die altijd als patiënt had den geleefd, moesten nu eenmaal een me dicijn hebben om het wonder te verrichten. En dit tonicum zou haar geen kwaad doen, hoogstens een opkikkertje geven. Tine Treebergh zuchtte dankbaar. Geluk kig, de dokter dacht niet dat ze maar een beetje simuleerde. Hij nam haar geval heel serieus. En nu kwam hij met heel nieuwe medicijnen. Misschien hielp het. Het zou moeten helpen, want er werd zoveel van haar gevraagd nu! Ze wist niet of ze het kon, ze wist bijna zeker dat ze het niet zou volhouden, maar ze moest het wel pro beren. Als de dokter nu maar hielp en de zuster, want tenslotte was ze nog altijd patiënt, dan haalde ze het misschien. Toen die avond dokter Broers en zijn vrouw naar huis liepen, zei Mies Broers: „Toch hebben wij hier ook schuld aan, Ka- rel. Tine 'heeft zich wel teruggetrokken als een slak in zijn huis, maar we hebben haar ook maar laten gaan." „Ik heb haar geregeld opgezocht," pro testeerde haar man. „Ja, maar het waren altijd doktersvisites. Al weet ik wel, dat het dat voor jou niet was. Ze heeft geen doktersvisites nodig, die versterken haar maar in haar gevoel van ziek-zijn. Ze heeft mensen om zich heen nodig. Ze moet weten dat ze leeft, inplaats van levend dood te zijn zoals tot nogtoe, met alleen Aaltje en Anneke om zich heen. Haar oude kennissen moeten haar weer eens opzoeken." „Ziekenbezoek bij iemand, die altijd op sterven na dood schijnt te zijn, is geen pretje," zei haar man hardvochtig. „Daarom moet ze niet op bed blijven. Vanavond was ze af en toe geloof ik, ver geten dat ze ziek was. Ze heeft zelfs gela chen, heb je het gemerkt? Tine Treebergh heeft haar medemensen meer nodig dan de dokter." „Vrouw," zei dokter Broers nederig, „jij zult het als altijd wel het beste weten." „Blij dat je dat toegeeft," zei de dokters vrouw tevreden. HOOFDSTUK VII. Hoe moet het nu verder? Anneke Treebergh zag vanuit haar bed, door de grote ramen van het moderne zie kenhuis, het jonge groen aan de bomen. Ze hoorde de vogels buiten kwetteren. Ze wist dat het voorjaar was gekomen en dat zij dit voorjaar mocht beleven. Ze wist, dat ze erg ziek was geweest. Ze hadden het haar verteld, want haar herinnering reikte niet verder dan koortsdromen, vage gestal ten van dokters en zusters met bezorgde gezichten. Maar als een positieve herin nering waren daar de stilte, de rust, de zorg om haar heen. Alles kon ze van zich af laten glijden, alle bezorgdheid, alle som bere gedachten, alle verantwoordelijkheid. „U hebt helemaal niets anders te doen," had de hoofdzuster gezegd, „dan uit te rusten en beter te worden." En nu ze in het stadium van herstel was aangeland, begon ze te beseffen hoe heerlijk dit was. Ze voelde minder nog dan haar krachten, haar levenslust terugkeren. Het was haar als was ze door een donkere kloof gegaan, om aan te landen op een zonnige bergwei vol bloemen. Iedereen was lief voor haar, iedereen zorgde voor haar en ze gaf er zich geen rekenschap van, dat dit zijn oorzaak vond in het feit, dat ze een geliefde patiënt was. Altijd dankbaar, altijd bang dat ze te veel eiste van artsen en verpleeg sters, levendig belangstellend in alles en iedereen. De dokter maakte graag even een bab beltje tijdens zijn ronde. De zusters kwamen even een praatje maken en soms in hun vrije tijd bij haar zitten. Zelfs de hoofd zuster, lang niet makkelijk, had voor haar een extra vriendelijk woord, kwam af en toe eens kijken. „Of ze het wel naar haar zin had, want ze was bang dat ze anders weg zou lopen." Anneke's leven hier verschilde zo in alle opzichten van de dagelijkse tredmolen, die ze gewend was. Altijd zorgend voor ande ren, van plicht tot plicht voortgaande, dat ze haar ziekte ging zien als een zegen. Haar grootste zorg was haar moeder geweest. Maar mevrouw Broers had haar gerustgesteld. (Wordt vervolgd) KADE 23 - VEERE - TEL. 01181-5 55 VOOR BEMIDDELING AAN- EN VERKOOP HYPOTHEKEN TAXATIE VAN AL UW ONROEREND GOED Vertegenwoordiger voor Noord-Beveland: dhr. Wattel, Tel. 01186 - 1578 Burgerlijke stand Geboren: 8 okt.: Anne, d.v. H. D. Zandee en M. G. la Grand. Ondertrouwd: 16 okt.: W. van der Maas en L. Bakelaar; 23 okt.: J. M. Fajardo Mon- zon en J. M. C. de Nooy. Gehuwd: 7 okt.: C. van Koeveringe en G. P. Bouwense. Overleden: 23 okt.: Johannis Geelhoed, oud 69 jaar, e.v. L. H. de Fouw; 26 okt.: Jacomina Tannetje de Regt, oud 78 jaar, e.v. A. C. Markusse. VROLIJKE AVOND VAN CARNAVALSVERENIGING "DE KR00NKRUKKERS" De carnavalsvereniging „De Kroonkruk- kers" uit Wissenkerke begint het nieuwe carnavalsseizoen met een 11-11 bijeenkomst, welke gehouden wordt op zaterdag 14 nov. a.s. in Hotel „De Kroon" te Wissenkerke. Op deze avond, waarop een ieder welkom is, zal worden gedanst en wordt er bekend gemaakt wie de nieuwe Prins Carnaval wordt. Tussendoor worden er enkele ronden bingo gespeeld met mooie prijzen. De avond begint om 21.00 uur. Het bestuur nodigt hierbij iedereen te Wissenkerke en omgeving uit. Het wordt een gezellige avond, zoals we inmiddels van de jonge vereniging gewend zijn. Kruiswoordpuzzel no. 751 n Horizontaal: 1. verdelgingsmiddel (afk.) - 4. uitgezonderd - 9. eenheid van elektrische strqomsterkte (afk.) - 11. bejaard - 13. getij 14. dubbelklank - 15. plaats in België - 16. anno (afk.) - 17. strak aankijken - 21. zang- noot - 23. broekophouder - 25. draaien 27. Duits per. vnw. - 28. Frans pers. vnw. 30. N.V. (Frans) - 31. eiland voor de Franse kust - 32. kantoorwerk - 37. meisjesnaam 38. rijksgrens (afk.) - 39. de dato (afk.) 40. groente - 42. landbouwwerktuig - 43. lidwoord - 44. familielid - 45. lengtemaat (afk.) - 46. stofmaat - 47. luchtstrijdkrach ten (afk.) - 49. vervoerbedrijf (afk.) - 51. persoonlijk voornaamwoord - 52. alstublieft (afk.) - 53. vertrek - 59. onder anderen (afk.) 60. goud (Frans) - 61. Frans onbep. vnw. 62. persoonlijk voornaamwoord - 64. paar- denbestuurder - 68. vogel - 71. N.V. (Duits) 72. klaagzang - 75. windrichting - 76. meis jesnaam - 78. voegwoord - 79. ongeveer (afk.) - 80. aanw. vnw. - 82. meisjesnaam 83. van het vel ontdaan - 84. vogel: Verticaal: 2. voorzetsel - 3. Frans pers. vnw. 5.enkeling - 6. soort onderwijs (oude afk.) 7. meisjesnaam - 8. onduidelijk - 9. water hoogte (afk.) - 10. bericht - 12. dagtekening 15. voedsel - 16. kloostervoogd - 18. als eerder (afk.) - 19. geheel de uwe (afk.) 20. en omgekeerd (afk.) - 22. nauw - 24. oud-Noors prozawerk - 26. hondenriem - 29. Chinese maat - 30. heilige (afk.) - 32. vrees 33. meisjesnaam - 34. dans - 35. reptiel 36. leerling (Frans) - 37. dun - 41. berg 48. deel van het hoofd - 50. spinnen - 51. in de geest - 52. loshangend vrouwenjakje 54. drank - 55. vreemde munt - 56. soort onderwijs (afk.) - 57. soort stof - 58. Mil. Opleidings School (afk.) - 63. tot nader or der (afk.) - 65. zoogdier - 66. water in Friesland - 67. voorzetsel - 69. of dergelijke (afk.) - 70. tegen - 73. loot - 74. ijs (Eng.) 77. 'deel van Amerika (afk.) - 81. pers. vnw. Oplossing kruiswoordpuzzel no 750 Horizontaal: 2. ever - 5. leek - 8. ram - 10. Edda - 12. eelt - 14. unie - 16. au - 17. riet 19. oase - 21. ro - 23. Iran - 25. eend 27. real - 29. KMA - 30. kers - 32. emoe 34. anti - 36. sire - 38. moe - 40. foto 42. leed - 44. list - 46. tu - 47. Orel - 49. elke - 51. To - 53. dure - 55. blei - 57. lood 59. bes - 60. Thea - 62. noen - 64. slee 66. Nita - 68. zin - 70. lire - 72. lade 74. soes - 76. gr - 77. naar - 79. toer - 81. in 83. mist - 85. Ilse - 87. kust - 89. wak 90. Mies - 91. imam. Verticaal: 1. Lea - 2. Ed - 5. 11 - 6. Eton - 7. kus - 11. duim - 13. eter - 15. 20. ader - 22. olie - 24. 28. Eems - 29. kaft - 31. 35. Noor - 37. idee - 39. 43. Elbe - 45. iele - 48. 52. Odin - 54. USSR - 56. 59. Belg - 61. hela - 63. 67. iets - 69. Isis - 71. 75. orka - 78. atm - 8C 84. ik - 86. Is - 88. um. 3. vara - 4. ree 8. ri - 9. aera Nero - 18. inkt raat - 26. esse eile - 33. melk Otto - 41. oude rete - 50. lint land - 58. onze oase - 65. lens Irma - 73. Arie I. oei - 82. nto

Krantenbank Zeeland

Noord-Bevelands Nieuws- en advertentieblad | 1981 | | pagina 1