NOORD-BEVELANDS NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD Rodelko bv U houdt nu het meest gelezen hlad op Noord-Beveland in handen Alles draait om moeder Zeeland Magazine? Chinees-Indisch Restaurant in Kortgene heropend Na 3991 Donderdag 19 november 1981 85e jaargang DRUK EN UITGAVE: DRUKKERIJ MARKUSSE TE WISSENKERKE - TEL. 01107-13 08 - GIRO 206882 Abonnementsprijs 24,— per jaar. Franko per post ƒ40,— per jaar. Advertenties 35 ct. per mm., excL BTW. Voor fouten in advertenties per telefoon opgegeven, kunnen wij geen enkele verantwoordelijkheid dragen. FEUILLETON door Tom Lodewijk „Je moeder redt het wel. Nu jij er niet meer bent, schijnt ze opeens veel meer te kunnen, omdat ze beseft dat het moet. En nu ze méér over de vloer is, krijgt ze ook meer aanloop. De doktersvrouw vertelde niet, hoe zij zelf de vriendinnen van weleer had opge pord om Tine Treebergh eens te gaan op zoeken, nu die helemaal alleen was in dat grote huis. „Ja maar", hadden de vriendinnen ge zegd, „we zijn al zo'n tijd niet geweest, want eerlijk gezegd, we hadden ons be komst van al die klaagzangen en ziekte verhalen, en hoe kunnen we dan nu op eens op komen dagen?" „Nou, je vraagt hoe het met Anneke gaat. Dat is toch heel natuurlijk?" Zo wa ren ze de een na de ander gekomen en aangenaam verrast, dat ze geen patiënt in bed aantroffen. Tine Treebergh begon ook te beseffen, dat het toch gezelliger was met iemand thee te drinken en een praatje te maken, dap alléén in bed te liggen. Het was voor haar een hele op gave, en meermalen dacht ze dat ze het niet kon volbrengen. Dan kroop ze maar weer in haar bed en probeerde wat te rusten. Maar haar slapeloosheid was lang zo erg niet meer, want ze was 's avonds doodmoe en sliep meteen. Anneke was erg blij, dat allemaal te horen, en ook deze zorg viel van haar af. En nu lag ze op deze stralende mor gen naar buiten te kijken. Een boek lag ongelezen naast haar. Ze had genoeg aan haar eigen gedachten en aan het lente- schouwspel dat ze door het raam kon genieten. Ze schrok op van een donkere gedaan te die opeens bij de deur verscheen. Dok ter Hazelaar! „Dag dokter!" zei ze verrast. „Zo, komt u es zien hoe uw patiënt het maakt?" „Natuurlijk" zei hij, „ik kan u toch maar niet zo aan die kwakzalvers hier in het ziekenhuis overlaten?" „Die kwakzalvers hebben me toch maar weer aardig opgelapt". „Opgelapt?" vroeg hij en ging zitten op de stoel naast het bed. „Geen sprake van oplappen. U wordt weer helemaal beter en dan moet u er nog een tijdje helemaal uit. En dan „Dan begint het leven opnieuw" zei ze en hij hoorde een matheid in haar stem. Het leven, dat ze totnogtoe geleid had, was waarlijk niet zo feestelijk, dat ze er naar terug verlangen kon. „Ja, maar een ander leven" zei hij. „U zult het anders moeten gaan aanpakken. U bent toch nog jong, u hebt alles nog vóór u". „Kon ik anders?" „Nee, u kon niet anders. U hebt gedaan wat u zag als uw plicht en die hebt u goed vervuld, zo goed dat u er bijna zelf onderdoor was gegaan." Zijn stem was warm, hij had diep respect voor dit meis je en voor wat ze zo zwijgend en als van zelfsprekend had gedaan. En hij vond haar nog aantrekkelijker dan tevoren, nu ze er zo teer uitzag, haar smal gezicht, met een lichte blos, omlijst door het blonde haar. Zeker, hij kwam hier als arts op bezoek bij een patiënt, maar dat bezoek was niet alleen maar plicht. Hoe meer hij Anneke Treebergh leerde kennen, hoe dieper zijn belangstelling voor haar werd. Bent u reeds geabonneerd op een 2-maandelijks tijdschrift met actualiteiten, cultuur, evenementen, historie en recreatie. Het geheel in 4-kleuren om slag en alle artikelen voor zien van nog nimmer gepu bliceerde foto's. Slechts 25,per jaar. Vraag gratis proefnummer: POSTBUS 1 - 4490 AA WISSENKERKE De zuster kwam met koffie. „U ook dokter?" „Graag" zei hij. „Verwent u mij ook maar es". „Ja, u hebt het wel nodig" zei de zus ter lachend, met een blik naar zijn ge zonde buiten-kleur. „Ik heb toch maar een leventje" zei Anneke weer vrolijk. „Nu heb ik al kof- fievisite ook", „Ja, u zult meer van het leven moeten gaan genieten" adviseerde Bert Hazelaar. „Als ik de kans krijg". „Het is niet een kwestie van een kans krijgen, maar ze grijpen". „Ik heb totnogtoe geen kans gehad. Tenminste heel weinig". „Dat wordt beter" voorspelde hij. „Als ik beter ben, wat moet ik dan doen?" vroeg ze. „Allereerst weer helemaal op krachten komen". „Waar? Hoe?" „Ja, daar Hom ik nu juist eens met u over praten. Zoals u weet gaat mijn oom hier weg. Hij heeft een bungalow in Zwitserland, daar gaat hij wonen". „Ja jammer. We zullen hem missen". „Maar hij heeft groot gelijk, dat hij nog wat van het leven gaat genieten. En nu moet u eens horen, juffrouw Tree bergh. Mijn tante heeft me met een bood schap naar u toegestuurd. Ze zegt: in het begin zal het daar wel erg stil zijn, en nu zou ik het prettig vinden wanneer Anneke bijvoorbeeld een maand bij ons kwam. Dan hebben wij gezelligheid, en zij kan opknappen in een ideale omgeving". Anneke zakte in de kussens terug, haar ogen staarden: Zwitserland! Bergen, al penweiden. Genieten van de natuur, wan delen, zorgeloos, heerlijk! Het was te mooi om waar te zijn. Bert Hazelaar begreep haar zwijgen niet „Ziet u er tegenop?" „Tegenopzien? Ik kan het niet eens ver werken. Het is te heerlijk om waar te zijn". „Het is waar". „Maar hoe moet dat dan?" „O, dat regelen we wel". „Ik kan toch die lange reis niet ma ken?" „Ook dat regelen we wel. Met het vlieg tuig naar Bazel „Ik heb nog nooit gevlogen". „Éénmaal moet de eerste zijn". Opeens zag Anneke allemaal leeuwen en bergen op de weg. „Moet ik dan helemaal alléén „Ik zet u zelf op het vliegtuig en u wordt daar ginds afgehaald. Reken er maar op dat dat „uit de kunst" geregeld wordt. U hebt niet anders te doen dan u te laten vervoeren, en we zullen er wel voor zorgen dat het niet te vermoeiend wordt. Trouwens, vliegen is niet vermoei end. Je rust er van uit". „Ja"wiefelde Anneke, „lk kan het alle maal nog niet omvatten. Het lijkt verruk kelijk, maar ik zie nog niet hoe het alle maal kan gebeuren". „Dat hoeft ook niet, dat komt vanzelf". Ze schoot in de lach en zo vond hij haar dubbel aantrekkelijk. „U hebt het allemaal uitgedokterd". „Daar ben ik dokter voor". „Ik vind het geweldig lief van tante Mies. Want die is natuurlijk op het idee gekomen". „Ja, en die zou het zelf ook heerlijk vinden. En dan de' hele dag een dokter in huis, is dat even een garantie?" „We gaan er toch geen ziekenhuis van maken?" „Nee hoor, vast niet". „Maarmoeder". „Ook daar zullen we een oplossing voor vinden. Ik heb samen met zuster Bertha een plannetje, daar vertel ik nog niets van". De zuster kwam langslopen, zag Anne- ke's kleur. „U windt haar toch niet te veel op, dok ter?" „Blijdschap maakt gezond, zuster". Hij keek op zijn horloge, hij moest weer weg, maar hij was graag nog wat blijven zitten om te praten met dit meisje, waar van hij nog zo weinig wist. „De plicht roept me alweer" zei hy op staande. „Moet u nu al weer weg?" Haar teleur stelling was echt en het deed hem goed. „Ja, 'tis niet anders". „Komt u nog es terug?" „Ja natuurlijk" beloofde hij gul. „Doet u ze allemaal de hartelijke groe ten? Zeg maar dat ik er helemaal kapot van ben en dat ik het eerst allemaal eens rustig moet overdenken". „Volgende keer" zei hij, „neem ik wat foto's mee, van het huis in Zwitserland en de omgeving". Haar slanke, bleke hand wuifde hem na, toen hij bij de deur nog eens omkeek. Hij zou maar niet te lang wachten met zijn volgend bezoek. Kon Anneke het verheugende nieuws bijna niet geloven, terzelfder tijd had haar moeder, die de doktersvrouw op bezoek had, er de grootste moeite mee. „Ja maar Mies" zei ze, „dat kan toch niet. Ik heb het nu met vallen en opstaan zo lang klaargespeeld, dank zij de hulp van de zuster en van Aaltje, die goeie ziel. maar ik ben bijna aan het eind. Straks knap ik helemaal af en wat moeten we dan?" „Wat had je dan gedacht?" „Ja, ik had alsmaar uitgekeken naar de dag dat Anneke weer thuis zou komen". „Dacht je dan dat Anneke de volgende dag weer naar de bank zou gaan en dan, als ze thuis kwam, verder voor het huis houden zou zorgen? Dacht je dat ze dat dan al kon?" „Ik weet het niet". „Nu, ik weet het wel. Ze kan het niet. Ze heeft niet alleen een ernstige ziekte doorstaan, maar ze was ook uitgeput. Het is werkelijk een wonder dat ze er zo goed doorgekomen is, want ze had heus niet veel zeil meer bij te zetten". „Als je jou hoort praten", zei Tine Tree bergh verongelijkt, „is het of het kind een slavenleven gehad heeft". „Och nee maar ze heeft zeker niet het normale leven van een jong meisje geleefd. Altijd rennend van de ene plicht naar de andere. Weinig of geen ontspan ning. Jij telde altijd eerst. Ik herinner me de bazaar van het Rode Kruis, waar ze zich op verheugd had. Maar toen het zo ver was, kwam ze niet, want jij was ziek". „Kon ik daar iets aan doen?" „Och Tine, laten we hierover niet gaan discussiëren. In zekere zin kon je er niets aan doen. Maar hoe je het ook keert of wendt, Anneke was altijd de dupe". „De dupe!" „Ja, laten we het beest toch bij zijn naam noemen. Zij moest er altijd maar voor opdraaien". „Ik heb nooit gemerkt", zei Tine stijf jes, „dat ze daar zo onder gebukt ging". „O nee. niets voor Anneke. Maar Tine, kijk toch eens uit je ogen, dat kind kan zo'n bestaan toch niet voortzetten? Dacht je dat Anneke bijvoorbeeld nooit es heeft gedacht aan de mogelijkheid van een hu welijk?" „Ik heb er nooit wat van gemerkt" zei Tine, maar tegelijk schoot haar als een flits het bezoek van Huyzer te binnen. Die was nooit terug geweest. Waarom niet? Zij had hem toch keurig ontvangen, zij had er toen toch op aangedrongen dat de jongelui samen een eindje zouden gaan toeren. Aan haar had het niet gelegen! „Een meisje als Anneke", zei de dok tersvrouw beslist, „zou aan iedere vinger een man kunnen krijgen als ze maar in de gelegenheid was mannen te ontmoe ten". „Ze heeft toch haar werk?" „Ja, op het kantoor van de bank. Zit ze tegen die dooie visjesvreter van een De Klerk aan te kijken". „Het is een heel aardige man", verde digde Tine de bankdirecteur. (Wordt vervolgdj. KADE 23 - VEERE - TEL. 01181 - 5 55 VOOR BEMIDDELING AAN- EN VERKOOP HYPOTHEKEN TAXATIE VAN AL UW ONROEREND GOED Vertegenwoordiger voor Noord-Beveland: dhr. Wattel, Tel. 01186 -1578. Op donderdag 12 november j.l. opende Chinees-Indisch Restaurant „Shangrila" aan de Kaaistraat te Kortgene officieel haar deuren. Met een receptie die van 19.00 tot 22.00 uur werd gehouden, ontving het kersverse ondernemers-echtpaar Ho hun gasten. Vele genodigden en belangstellenden maakten ge bruik hiervan. Smaakvol ingericht en feestelijke tafels met allerlei smakelijke hapjes, was de eerste indruk bij binnenkomst. De nieuwe onder nemers, afkomstig uit Hong-Kong, maar nu al weer 10 jaar in Zeeland woonachtig, spreken zeer goed Nederlands, wat bleek bij het ontvangen van de gasten. Vele tientallen bloemstukken getuigden van een reeds grote kennissen- en vrien denkring, die het echtpaar onder de Zeeu wen al hebben. Ja, we komen hier ook bo ven de zaak wonen, laat de heer Ho weten, maar het heeft enige tijd nodig in verband met het inrichten en verhuizen. Maar we willen hier toch zo snel mogelijk zijn. Het nu nog in Dreischor wonende echt paar heeft een dochtertje van een half jaar. Ik werk hele dagen in de zaak mee en daarom zou het ook fijn zijn. wanneer we hier bij de zaak kunnen intrekken, vindt de gastvrouw, die in de toekomst de gas ten gaat bedienen in het restaurant. Ruim honderd belangstellenden bezochten de receptie, waarvan een blijvende herinne ring in de zaak zal achterblijven. Alle bin nenkomende gasten moesten namelijk hun handtekening zetten op een prachtig zijden Chinees kleed. Na inlijsten van het kleed zal het een plaatsje krijgen in het restau rant, zodat een levendige herinnering aan deze opening zal blijven. Conclusie: een gezellig vernieuwd restau rant met zeer enthousiaste ondernemers, die hun toekomstige gasten gaarne van dienst willen zijn. Kruiswoordpuzzel no. 752 Horizontaal: 1. duur van eb en vloed - 2. collektieve arbeidsovereenkomst (afk.) - 5. boom - 8. voegwoord - 10. zangnoot - 11. plaats in Noord-Holland - 14. persoonlijk voornaamwoord - 16, van het jaar - 18. rijdier - 19. rivier in Duitsland - 21. schen king - 23. gebouw in Amsterdam (afk.) 24. vlek - 25. staaf - 26. oosterse titel 27. deel van het dak - 28. boom - 30. speelgoed - 32. bestemming - 34. dun 36. hinder - 40. zijrivier van de Donau 42. plaats in Zeeland - 43. vloeistof - 45. telwoord - 48. spoedig - 50. beet - 52. vogel - 53. rivier (Spaans) - 55. aanwijzend voornaamwoord - 56. oosterse jongens naam - 57. bundel - 59. ploegsnede - 61. vogel - 63. kleur - 65. enkelspel - 66. rus tige - 68. reus - 70. ambtshalve (lat. afk.) 71. plaats in Utrecht - 74. gewicht (afk.) 75. godsdienst (afk.) - 76. kern - 77. muur holte - 78. bevestiging. Verticaal: 1. dans - 2. titel (afk.) - 3: wa terplantje - 4. alom - 5. vorm van dreinen 6. europeaan - 7. bijwoord - 9. vervoer middel - 10. zangnoot - 11. tuin - 12. spaanse koningin - 13. masker - 15. vr. munt (afk.) - 17. nihil - 20. gedeeltelijk 22. onbepaald voornaamwoord - 24. sport artikel - 25. opstootje - 29. stoot - 31. roofdier - 33. muziekdrama - 35. slot - 37. vis - 38. boos - 39. te zijner tijd (afk.) 41. aanhaling - 43. nakomeling - 44. afgod 46. edelsteen - 47. verlangen - 49. groet 50. aankondiger - 51. soort bomen - 52. zoogdier - 54. kostbare stof - 58. plaats in Japan - 60. jongensnaam - 62. vogel 64. deel van het kinpehok - 65. de oudere (afk.) - 66. steen - 67. bijbelse naam - 69. gewicht (afk.) - 72. eerwaardige vader (afk.) - 73. verlaagde toon. Oplossing kruiswoordpuzzel no. 751 Horizontaal: 1. ddt - 4. behalve - 9. amp 11. oud - 13. eb - 14. ie - 15. spa - 16. ao 17. aanstaren - 21. re - 23. bretel - 25. woelen - 27. du - 28. il - 30. sa - 31. re 32. administratie - 37. ina - 38. rg - 39. dd 40. sla - 42. eg - 43. de - 44. oma - 45. dm - 46. el - 47. Isk - 49. ns - 51. me - 52. svp - 53. torenkamertje - 59. oa - 60. or 61. on - 62. we - 64. menner - 68. toekan 71. ag - 72. jeremiade - 75. no - 76. eva 78. en - 79. ca - 80. dit - 82. els - 83. ontveld - 84. kip. Verticaal: 2. door - 3. tu - 5. eenling - 6. hbs - 7. lia - 8. verward - 9. ap - 10. mare - 12. datum - 15. snert - 16. abt 18. ae - 19. tt - 20. eo - 22. eng - 24. edda - 26. leis - 29. li - 30. st - 32. angst 33. irene - 34. samba - 35. adder - 36. eleve - 37. iel - 41. alp - 48. kroon - 50. snorren - 51. mentaal - 52. sjek - 54. ranja - 55. kr - 56. mo - 57. tweed - 58. kma - 63. tno - 65. egel - 66. ee - 67. om 69. od - 70. anti - 73. ent - 74. ice - 77. vs - 81. ik.

Krantenbank Zeeland

Noord-Bevelands Nieuws- en advertentieblad | 1981 | | pagina 1