Kerstmis ie liet Braziliaanse binnenland Interim-regering ingesteld Van Boetzelaer en Huysmans gaan heen Collégiaal Orgaan en Pre-federale Regering Hst denkbeeld der Benelux ontmoet geen critiek 'n Vervoersconflict Cursus landbouwcoöperatie Msenkete! in Franse Kamer Verdedigingsplannen van Amerika IN 'T KORT Go-fedskeiiSkerkÊ Vijf hmu geridderd VIERDE JAARGANG No. 972 'WOENSDAG 14 JANUARI 1948 Dr. Beel kondigt aan Voorlopige ontwerp-overeenkomst met Oost-lndonesië gereed Actie „Veilig Verkeer" Praclische bezwaren dienen echter opgelost te worden Weinig mensen hebben daar begrip van het feest IVF Dr. van Mook „Het is nog niet te laat Als de vos de passie preekt Minder zacht Conferentie van Zestien te Londen Nu vacant Materiele oorlogsschade Waterstaat en verkeer in de Kamer Mailboot aan de grond gelopen Gewetensboom Mgr. Pessers nog in leven Ee Verschillende sprekers te Goes Minister Mansholt naar Middelburg Uitgave van de „Stichting De Stem" Commissie van Toezicht: A. F J Aernoudts: C. J v Hooteghem: A. E. Langenhorst: Mr. Dr. A. J. J. M. Mes: Mr. a B B. de Rechter. Verschijnt elke werkdag Abonnementsprijs bij vooruitbetaling t 3.38 per kwar taal, per post t 4 25, per week (uitsluitend bij niet-postbestelling) f 0.26. Losse exemplaren 6 cent. Postrekening 278841. Prijzen voor buitenlandse abonnementen worden op aanvraag verst» Voor God, Koningin en Vaderland Bureau voor Zeeuwsch-Vlaanderen Hulst, Dubbele Poort 7. tele foon 102 (Bijbureau: Oostburg, Nieuwstraat 22, telefoon 35). Bu reau voor de Zeeuwse Eilanden: Goes, Westsingel 75, telefoon 2236. Waam. directeur: P. J. Alberts; hoofdredacteur: J. J. H. A. Bruna. Advertentieprijs (uitsluitend voor de Zeeuwse oplage): l 0.10 per m/m; voor Reclames (Ing. Med.) f 0.25 per m/m. (\oor de gehele oplage resp. f 0.25 en f 0.60). Incasso wordt berekend. Staakt-het-vuren-plan der Commissie van Drie aanvaard ¥>IJ K.B. zal worden ingesteld een college, bestaande uit de luitenant-gou- enieur-generaal als voorzitter en twee leden te benoemen door de Iiroom. Voorgedragen zullen worden als lid Minister Neher en Jhr Mr H. van Vrrdenburch, chef der directie politieke zaken van het Ministerie van Buitenlandse Zaken. A Idus vertelde minister Beel giste- -r* ren in zijn verklaring voor de ■Tweede Kamer. Dr van Mook zal dit college heb- 1 ben te raadplegen over alle aangele genheden, welke de algemene belan gen van het koninkrijk raken. Als zo danig zullen ö.m. gelden de staatkun dige, militaire, economische, financiële en culturele verhoudingen van Indo nesië tot Nederland, Suriname en Cu racao. Voorts de staatkundige hervorming van Indonesië, de economische en fi nanciële reconstructie van deze ge westen en de buitenlandse betrekkin gen voorzover zij in Indonesië wor den behandeld. Het college zal ten slotte zelf kunnen beslissen, welke za ken nog meer noeten worden geacht de algemene belangen van het ko ninkrijk te raken. Wordt in het col lege over deze zaken geen overeen stemming bereikt, dan heeft elk lid 't recht de beslissing van de Kroon in te roepen. Dr van Mook zal tenslotte onder zijn uiteindelijke verantwoor delijkheid bepaalde delen van zijn taak aan een der leden kunnen over dragen. Op Sumatra zullen meer deelstaten moeten worden gevormd dan in Ma- lino verwacht werd. TTitvoerige besprekingen met de ver- tegenwoordigers van Oost Indo- nesië hebben geleid tot een voorlo- pige ontwerp-overeenkomst, waarin de K grondbeginselen der nieuwe strr-tuur liggen verankerd. De tekst enor de- finitieve ontwerp-overeenkomst zal B aan de Kamer worden voorgelegd. I Tegenover de Republiek is onver- anderüjk vastgehouden aan het B standpunt, dat van enige vruchtbare politieke onderhandeling geen sprake zal kunnen zijn, zolang het staken van het vuren en van de andere vijande- lijkheden niet is verwezenlijkt. Bovendien is erop gewezen, dat het K voeren van besprekingen over deze B; vanzelfsprekende eis niet tot in het [i eindeloze kan worden gerekt. Nederland kan geen andere demar- B eatielijn erkennen dan de lijn. uitge- 1 stippeld in de proclamatie van Dr v. I Mook op 29 Aug. j.l. In het ontwerp van de commissie I voor goede diensten werd inderdaad F de Van Mook-lijn als demarcatielijn voor de wapenstilstand voorgesteld. Aan weerskanten van deze lijn zou 'n I gedemilitariseerde zone worden ge- E> vormd. die zich aan beide zijden zou j uitstrekken tot de lijn, die de verst I vooruitgeschoven posten van elke t partij, onderling verbindt; het weder- zijdse patrouillcgebied dus. Wij hebben I geineend, aldus Dr Beel, een voorstel 1 in deze geest te mogen aanvaarden. In de allerlaatste dagen heeft zich I in de loop der gebeurtenissen nog 'n I belangrijke ontwikkeling voltrokken. Het informeel contact, onderhouden H met de commissie van goede dien- I sten, heeft geleid tot concretisering f van een voorstel nopens de uitwerking B van een wapenstilstand, alsmede van H een basis voor verdere politieke be- sprekingen, waarmede wij ons overeenkomstig de zienswijze onzer I delegatie hebben verenigd. T?r zal een „pre-federale" regering worden ingesteld, waarvoor de procedure aldus is gedacht: De lt.-gou- verneur-generaal zal ten spoedigste in .overleg met de vertegenwoordigers - der negara's en daerahs een zestal hun ner benoemen, die tezamen met de landvoogd de vorm zullen uitwerken, waarin gedurende de overgangstijd 't voorlopige federale bestuur zal wor den gegoten, alsmede met hem al over- Herriot voorzitter ■ylJFTIG RECHTSE afgevaardigden verlieten Dinsdag de Franse Na tionale Vergadering uit protest tegen de rede van Marcel Cachin, de 86-ja- rige leider van de Franse communis ten. Volgens de traditie moet de oud ste afgevaardigde in dit geval Ca chin de eerste vergadering van de nieuwe zitting openen met een rede over de toestand in het algemeen, echter zonder daarbij polemische kwes ties aan te roeren. Cachin hield zich wat dit laatste betreft niet aan de tra ditie en schetste de t.clitiek van zijn partij. Toen hij aandrong op het ne men van stappen- ter beëindiging van de oorlogen in Griekenland. Indo-Chi- na en Indonesië, Darstte een tumult los en verlieten de rechtse afgevaar digden onder luid protestgeroep de zaal. De Communisten stonden op en juichten Cachin luide toe. De leider van de Franse radicalen, Tdouard Herriot, is herkozen als voor zitter van de Nationale Vergadering. Men verwacht dat de socialist Paul Ramadier eerste vice-voorzitter zal gorden. Deze belangrijke post werd jn 1947 bekleed door de communist Duclos. leggen welke bevoegdheden, formeel toekomend aan de landvoogd, in feite aan een dergelijk bestuur kunnen wor den overgedragen. De ministers hebben zich bereid ver klaard, de republiek als negara te be trekken zowel in het overleg nopens de inrichting van -.Unie cn Federatie als in de vorming der pre-federale re gering van Indonesië, mits de repu bliek zich bereid verklaart de begin selen der nieuwe staatkundige vorm geving te aanvaarden. Aan de vrije wilsuiting der bevolking moet 't wor den overgelaten, welke deelstaten er tenslotte zullen zijn en in welke geval len daarbinnen autonome gebieden zullen worden gevormd. Ter verkrij ging van 'n zuivere uitspraak omtrent de wil der bevolking moeten orde en veiligheid zijn gevestigd en gewaar borgd door 'n deugdelijk politie-appa- Verdere bizonderheden omtrent de t verklaring geven we op pagina 2, JTJE TWEEDE KAMER is giste renmiddag in openbare verga dering bijeengekomen onder voor zitterschap van mr. i van Schaik. Te 1.07 uur opende deze de verga dering. Aan de regeringstafel hadden plaats genomen de minister-pre sident dr. Beel en de ministers Drees, Jonkman, van Boetzelaer, van Maarseveen, Witteman, Vos, Fiévez, Götzen, Gieien, Mansholt en Lieftinck. De gereserveerde en publieke tribunes waren druk bezet. Aaanstonds na de opening ver leende de voorzitter het woord aan de minister-president dr. Beel tot het afleggen ener verklaring nopens de ontw'kkeling der ge beurtenissen in Indonesië. Voorrangswegen A .S. VRIJDAG zal in een groot aan- tal gemeente van ons land een actie beginnen, die tot doel beeft de weggebruikers nog eens duidelijk uit een te zetten wanneer zij voorrang moeten verlenen en wanneer zij voor rang hebben. Bij deze actie, die drie weken zal duren, zal de politie ge bruik maken van pamfletten, die aan de zondaren tegen de voorrangsrege ling zullen worden uitgereikt en als-1 waarin op korte wijze de voorrangs mede een beschouwing onzerzijds)'bepalingen worden uiteengezet. MA ZIJN BEZOEK aan den Haag bracht de Belgische minister president Dinsdag een bezoek aan Leiden en Amsterdam, waar hij achtereenvolgens ontvangen werd door de studenten en door de Am sterdamse universiteit. Iets later dan gedacht was keerde de heer Spaak daarna weer naar den Haag terug, waar hij in hotel de Witte Brug de pers ontving. Hij liet haar de keuze: vragen te stellen of te luisteren. Het een zowel als het andere gebeurde. Het waren uiteraard geen sensatio nele mededelingen, die de heer Spaak deed. Hij bleef zich beperken tot de algemene gedachte die de Benelux draagt en toen de eerste vraag afge stemd bleek op een critiekje in een Belgische krant, antwoordde Z.E. dat men zich moet. realiseren hoe voor- inders zelden geneigd zijn van hun ing te getuigen, terwijl tegenstan ders uit de aard hunner gevoelens ge makkelijk er toe overgaan zich te roe ren. Toch mag opgemerkt worden d?t er geen critiek is tegen het denkbeeld der Benelux, tegen de algemene ge dachte. Critiek is gericht tegen prac- tische toepassingen ervan maar als men overtuigd is, dat samenwerking goed is, dan dienen de moeilijkheden ook overwonnen te worden Zij zullen ook overwonnen worden naarmate het oorlogsherstel, dat vooral op Neder land zware lasten legt, vordert en vel schillende barrières opgeheven zullen I worden. j Mij realiseerde zich overigens, dat i pas de eerste stap om tot samenwer- king te komen, gezet is, en de weg, i welke met die sta'p betreden is, is goed. Een loyaal voortschrijden kan thans gunstig werken. Een ogenblik werd de Benelux-ge- 1 dachte gecombineerd met het Mar shall-plan. Dit is niet, zoals wel eens gezegd wordt, een bestrijdingsmiddel tegen het communisme, althans niet zo bedoeld, maar wel een plan om te vermijden, dat Europa aan het com munisme ten prooi valt. Ook het Marshallplan behelst de sa- menwerkingsgedachte, want het is er de V. S. niet om te doen zo maar ma teriële hulp te schenken, zij verlan gen, dat Europa zelf met een con structief plan komt en wil derhalve het gevoel van solidariteit versterken T.a.v. het West-Duitse vraagstuk gaf i de heer Spaak als zijn mening te ken - nen, dat de Beneluxlanden niet al te voldoeninggevend zijn gehoord om dan tenslotte de perspectieven te belich- ten die uit de voorgenomen economi sche samenwerking voortvloeien. Als er tussen twee landen een innige samenwerking bestaat op eco nomisch gebied, vloeit er welhaast onvermijdelijk uit voort, dat deze zich alhoewel met behoud van ieders zelfstandigheid ook poli tiek en zelfs militair op samenwer king toeleggen. Dwars door alle bezwaren, die men thans kan gevoelen uit hoofde van bijv. onaangename concurrentie en ondanks alle reële moeilijkheden, die bijv. voortvloeien uit het verschil in fiscale systemen en tarieven, dienen thans echter de prDölemen stuk voor stuk aangepakt te worden. De eerste étappe is afgelegd. De volgende mo gen volgen. Jhr. E. C. M. van Doorn, vice-voor- zitter van de Haagse afdeling der Benelux vertelde ter conferentie nog, dat het comité zijn werkzaamheden heeft uitgebreid tot sport- en touris- tenproblemen naast de reeds onder handen zijnde economische, sociale, culturele en technische problemen. De culturele uitwisseling zal wor den geintensiveerd, en plannen van vergaande strekking worden uitge werkt op toeristisch gebied. 17 EN AMERIKAANSE commissie rapporteerde aan de president: Op 1 Januari 1953 zullen andere lan den zeker beschikken over een groot aantal atoomwapens, terwijl bestuur bare projectielen in massaproductie zullen worden aangemaakt. Zij dringt aan op de volgende maatregelen: Ame rika moet een luchtmacht vormen van 7000 vliegtuigen en eén reserve van ruim 3000 tegen 1952; men moet er voor zorgen een atoom-oorlog het hoofd te kunnen bieden en bacterio logische wapens kunnen bestrijden; binnen vijf jaar zullen er bestuurba- de projectielen zijn met een actie radius van 8000 kmdie gemakkelijk een stad kunnen treffen. Na 1 Januari 1953 zijn aanvallen cvei* Poolzee en Oceanen heen mogelijk: de luchtmacht zal aanvals- en verdedigingswapen zijn. ^AN HET EINDE van deze maand beginnen te St. Moritz de Olympische Win terspelen. De skiërs zullen in dit beroem de wintersportgebied hun krachten meten, docl|^egelükertyd kun nen genieten van het prachtige landschap. Volgens de laatste be richten is het waar- schijnlijk, dat ook Ne derlanders aan de ski- wedstrijden zullen deel Pater Soontiëns is weer eens present met een briefje. Hij schrijft ons uit Tefe (Amazonas), Brazilië: 70 pas heb ik mijn tweede Kerstmis in de missie gevierd. Ja. wat moet ik er over vertellen. De gezellige Kerstsfeer van Holland ontbrak helemaal. Mijn Kerstnacht heb ik gevierd in een klein houten missie-kerkje Rondo: hoorden we de muziek en 't dansen van de mensen. Die hebben alleen no 't idee van feest. Wat voor feest weten z£ niet maar als t feest is moe er 'n trom zijn en moet er gedanst worden. 'Dis in een zaaltje van het gebouw van de voor- malige Volksraad te Batavia, thans gebruikt als hoofdkwartier van het K.I.S., door dr. van Mook de „voorlopige federale Regering voor Indonesië" ingesteld. De algemeen secretaris, mr. K. Verboeket, las het regeringsbesluit voor. Leden van de federale Raad zijn: raden Adoelkadir Widjojoatmodjo, mr.Tengkoe Dzoelkarnain, prof. P. A. Hoessein Djajadiningrat, dr. J. E. Ka- ramoy, Pangeran Kartanegara, raden Soeria Santoso en M. Wisaksono jodihardjo. De ceremonie duurde vijf en twintig minuten. Na de installatierede van dr. van Mook voerde prof. Hoessein, die waarschijnlijk tot president zal wor den gekozen, het woord, waarmede de plechtigheid was afgelopen. De groene tafels waren carrévormig opgesteld. Aan de ene zijde zat dr. van Mook, naast wie ter rechterzijde minister Neher gezeten was en te linkerzijde Jhr. mr. van Vredenburch. Aan beide uiteinden zaten lt. generaal Spoor en vice- admiraal Pinke. Aan de rechterzijde van het carré zaten de leden der voor lopige federale regering, terwijl tal van officiële personen aan de twee an dere zijden zaten. Zal van het heden genomen besluit zelf wellicht gezegd worden, dat het een kunstgreep, een politieke manoeu vre is. gij allen en zij, die ons deze opdracht verleenden, weten, hoe on juist dit oordeel zou zijn tegenover de ernst van dit besluit." „Natuurlijk hadden wij ook liever gezien, dat aanstonds geheel Indone sië in deze zaal vertegenwoordigd waren geweest. Wij wensen alleen nu eindelijk het werk te beginnen en houden doelbewust de weg tot die her eniging geheel open". EN SPONS AAARSHALL de grote „kruide- nier" heeft bekend gemaakt, voor hoeveel de Europese huis moeders in het krijt zullen komen te staan. In millioen dollars komen ze als volgt op de .ei. Nederland 2.512, België 1.474, Engeland 5.348, Frankrijk 3.391. Oostenrijk 713, De nemarken 582, Ierland 497, Grieken land 473, IJsland 38, Italië 2.913, Noorwegen 234, Portugal 168, Tur kije 18 en W.-Duitsland 3.809. (Cre dit komen alleen Zweden 76, Zwitserland 100 en overzeese ge bieden). Marshall denkt beter zó en dan de spons erover, dan dat de klandizie verloopt en een „an ti" zijn winkelruit ingooit. TN ZIJN REDE. gehouden bij deze installatie zeide dry van Mook: „Onze bijeenkomst van' hedenmiddag is een eenvoudig begin, zonder ophef en praal, maar zij is een begin. „Wanneer ik mij afvraag, waar de rechtvaardiging ligt \an het feit, dat wij tezamen deze taak aanvaarden, dan zie ik twee uiterst "belangrijke redenen. Op de eerste plaats hebben wij de onderlinge samenwerking tus sen Indonesiërs en Nederlanders als grondslag aanvaard voor de opbouw van Indonesië. Wij hebben daarnaast onderkend, dat de toekomst slechts verzekerd kan worden, wanneer wij persoonlijk daar bij ieder streven naar eigen macht en aanzie" pp r." zetten. Het is nog niet te laat en wij kun nen, door de handen ineen ..te slaan, alsnog maatregelen treffen om de ge varen. die ons van binnen en buiten af belagen, te keren. TVIMITROF, de Bulgaarse minister- president, heeft in de Nationale Vergadering verklaard, dat de tegen Petkof uitgesproken doodstraf moge lijk in gevangenisstraf zou zijn veran derd, indien het buitenland niet "had geïntervenieerd, of een ultimatum had willen stellen „aan de souvereine Bul- fERUG NAAR IND1E gaan binnen kort 90 officieren en onderofficie ren ten dele met hun gezinnen. Het hernieuwd dienstverband in de tropen is twee jaar. Weersverwachting geldig tot hedenavond: Zwaar bewolkt met tijdelijke opklaringen en regenbuien. Aan vankelijk nog stormachtige, doch later geleidelijk afnemende Wes telijke wind. Enige daling van temperatuur. Zon onder 16.33 uur. Maan on der 17.42 uur. Donderdag: zon op 8.13 uur. Maan op 10.28 uur. Frans-Britse besprekingen begonnen f isteren begonnen op het Britse dt- parlement van financiën bespre kingen tussen Britse en Franse ver tegenwoordigers over het economisch herste! van Europa in liet kader van hel plan Marshall. De Franse delega tie wordt geleid door Herve Alpl and, de Britse door sir Edmund Hall Patch Voornaamste doei van de bespreking is de technische uitwerking van het principe-besluit rot opnieuw bijeenroe pen van het Comité voor Europese economische samenwerking. Men ver wacht, dat de uitnodigingen van de Franse en Britse regeringen aan de andere veertien lalden het resultaat van de Despreking zullen zijn. De ver tegenwoordigers r an Benelux en de Scandinavische landen werden reeds omtrent hun bereidheid tot het deel nemen aan een nieuwe conferentie van Zestien gepolst. Waarnemers vooi spellen, dat de conferentie te Pakijs zal worden bijeengeroepen in de eerste helft van Februari. TJlPr miniotovrotnlo maken wij melding van een door c/te# IllUUSlVI ZVLPlïi de „Nederlander" verspreid gerucht, (Eigen berichtgeving), betrouwbare bron verne men wij dat de Minister van Bui tenlandse Zaken, baron van Boet zelaer, de wens heeft geuit zijn portefeuille ter be schikking te stel len. Hij kan zich, aldus onze zegs man, niet geheel met het beleid van de Regering ver- Baron v. Boetze- enigen. iaer v. Oosterhout Andere berichten zeggen, dat zijn heengaan om particuliere redenen zal geschieden. Uitdrukkelijk wordt ech ter gemeld, dat Minister van Boetze laer geen termijn heeft gesteld, zodat de Minister-president zich niet ge dwongen ziet binnen korte tijd een opvolger te vinden. Officieel wordt bekend gemaakt, dat de Minister v. Economische Za ken, dr. G. W. M. Huysmans, op me disch advies ont heffing uit zijn ambt heeft ver zocht. Dr. Huys mans was reeds in het kabinet Gerbrandy (1945) Minister van Fi- naciën: in Augus tus 1946 .werd hij minister van Econ. Zaken in het ka binet Beel. Zo is dit kabinet de laatste tijd wel „gedund", wijl ook de Ministers van Schagen van Leeuwen en Neher een vacature hebben achtergelaten. In aansluiting op dit bericht dat voor de portefeuille van Buiten landse Zaken zou worden aangezocht Mr. E. M. J. A. Sassen uit Vught, Tweede Kamerlid voor de K.V.P. en gedelegeerde van Nederland bij de Verenigde Naties. IJET VOEDSELRANTSOEN in West Duitsland blijft op 1550 calorieën per dag verklaarde de plv. Amer. op- gaarse justitie". perbevelhebber aldaar. Er liepen ge- Zich tot de negen parlementsleden ruchten over verlaging, van de oppositie richtende, zei Dimi-i trof, dat zij geen pJaats verdienden in een grote Nationale Vergadering, TAE PRODUCTIE in Noorwegen is i daar zij „slechts een gramofoonplaat j vorig jaar vergeleken met 1938 Het is geen opwekkend beeld dat ons Ivan het buitenland" zouden zijn. „Gij j met 10 a 15 procent gestegen, zoals hier wordt afgeschilderd. Laat ons durft echter niet openlijk te spreken" j Koning Haakon met trots in zijn hopen, dat deze mogelijkheden ook na aldus Dimitrof, „want uw enige zorg troonrede kon verklaren. 1953 geen werkelijkheid worden. I is uw huid te redden". i gi 5 QP WALVISVAART zouden mede de Duitsers gaarne gaan. Ze heb- I ben grote plannen cn zien al dikbe- boterde broodjes. Voorlopig gaat het niet door, anderen gaan voor en zij waren ook op dit gebied in het ver leden niet brandschoon. RUNKERKOLEN blijken in Rotter dam toch voldoende aanwezig te zijn. De moeilijkheid voor buitenland se rederijen is echter, dat daar nu be taling in dollars wordt verwacht. J?EN WETSONTWERP is ingediend om de werking van de wet „ge bruik vervoermiddelen 1939" te verlen gen tot uiterlijk 31 December 1948. TARIE MEIKEVERS werden in Lim burg gevangen. Zij waren door de zachte winter alvast op stap gegaan. Wie hef eerst komt, die het eerst maalt. Zouden deze mulders aanspraak maken op de naam „Januari-kever"? RLECTRISCHE NET-PALEN waai den om bij Deurne. De draden lagen over de weg. Een paard raakte deze aan en werd op slag gedood. De boer was juist tevoren van de kar gesprongen. Oppassen, niet aanraken, politie waarschuwen. tjpEGEN EICKHOFF, de schrik van Helgoland, werd voor het Am sterdams bijz. gerechtshof 20 jaar ge vangenisstraf geëist. \TAHATMA GHANDÏ gaat zoals we berichtten op 79-jarige leeftijd weer vasten op water en zure limoe nen. Het Hindoese India zal naar ver luidt wel reageren op dit besluit, maar de invloed op het Mohammedaanse Pakistan is nog niet bekend. ^"AAR IRAK emigreren binnenkort 2500 Joegoslavische Mohammeda nen. Besprekingen hierover worden gevoerd met de Arabische liga en te Belgrado. "yjIJF GEWONDEN waren onze ver liezen in Indonesië op 12 Jan. jl. jQEBARKATIE van het hospitaal schip „Grote Beer" met aan boord 650 afgekeurde militairen uit Nederl.- Indië zal hoogstwaarschijnlijk morgen ochtend 9 uur aan de Javakade te Amsterdam geschieden. Min. Huysmans. DINNEN enkele weken kan de indie ning tegemoet worden gezien van een wetsontwerp, regelende de mate riële oorlogsschade. CHAPLIN EN MONSIEUR VERDOUX PEN VAN de nieuwste films van Charley Chaplin is „Monsieur Verdoux", de geschiedenis van een bankbediende, die rijke oude da mes op zich verliefd laat worden om hen daarna te vermoorden. Een even griezelige als op de film en gespeeld door Chaplin al thans onschuldige bezigheid. Maar nu wil het ongelukkige toeval, dat de film in Parijs draait, waar een simpele bankbediende, Verdoux geheten, ooor zijn .colle ga's als „Landru" wordt toege sproken. De goede man was spor tief en verdraagzaam tot op het moment, dat aen reclame-biljet van deze film aan de muren van het bankgebouw werd geplakt. Dat deed de zeer volle maat van zijn verdriet geheel overlopen en hij snelde naar de officier van justitie om een klacht in te dienen De moeilijkheid lijkt ons: hoe dit subtiele zielsverdriet van een eenvoudig man om te rekenen is in de harde geldstukken, die als schadevergoeding zullen moeten worden uitbetaald. Wij voor ons zouden er voor zijn. als de rech ter hem veroordeelde tot het ver anderen van zijn naam in Charley Chaplin. ijn enigste stoel in het kerkje mist z'n zitting, zodat m'n twee boys en ik het ons maar zo gemakkelijk mogelijk maakten op de vloer en zo heb ik hen verteld van Kerstmis met een kerk vol licht en mensen en zang. Van een kerstboom en kersttafel in Holland. Over de dag van Vrede en van het gezin, de dag die je thuis behoort door te brengen. Het is voor hen 'n sprookje. Kerstmis is vopr hen als alle andere dagen. Als je geen vis gevangen hebt, heb je niets te eten en van 'n ander feestvieren dan met dansen hebben ze geen be sef. Ik heb geprobeerd het zo gezel lig mogelijk te maken. Na de nacht mis die erbarmelijk werd opgeluis terd door drie meisjes, die probeer den te zingen, hebben mijn twee roeiers en ik eerst rijst gekookt. Maar mijn apeteit was verdwenen nadat er een kikker pardoes in de pan sprong. We kookten heel natuurlijk op een houtvuurtje buiten. Een echt kamp vuur dus, ideaal voor de verkenners. Kerstmis en dan te middernacht rijst koken op een houtvuurtje. Na de rijsttafel trakteerde ik op chocola. Ik had een busje melk en cacao laten komen van Manaus. De dichtsbijzijnde stad (70 km afstand) maar die jongens lieten de melk er barmelijk aanbranden. Voor hen ech ter geen bezwaar om heerlijk van de chocolade te genieten. En toch heeft een Kerstmis hier zijn voldoening. Mijn kerk is maar klein en de mensen primitief. Maar ik mocht toch aan een 25 mensen de H. Communie uitreiken. 25 biechten en 25 communies. Een aantal, dat ik met Pasen niet haalde., dat we vorig jaar ook niet haalden. We hadden 'n klein staletje gemaakt, zomaar 'n stal letje zonder meer, want beeldjes zijn we nog niet rijk, maar het was al prachtig, en langzaam aan gaan de mensen leren wat Kerstmis betekent zoals ze ook zullen leren wat Pasen is en wat Pinksteren. PER KANO NAAR TEFE. JJes morgens vroeg ben ik in mijn kano gestapt en na drie uur flink doorroeien kwam ik bezweet en wel thuis in Tefé, waar wij elkaar een Zalig Kerstmis wensten, en de dag verder gezellig doorbrachten, maar op zulke dagen besef je toch meer dan anders, dat je missionaris geworden bent niet voor eigen plezier. Je mist al het vertrouwelijke van Holland. Je mist de Kerstsfeer. Een pas aangekomen broeder ging heel op z'n eentje voor een zelf gefabri ceerd kerststalletje, waarbij uitge knipte soldaten vafi 't geallieerde le ger voor herders fungeerden, de oude vertrouwde kerstliedjes zingen. Het stimuleerde en even later werd ei hier in het oerwoud uit volle borst en vol enthousiasme „Stille naqjp! en „de Herdertjes lagen bij nachte" gezongen. De mensen hier begrijpen van zo iets niets. Het hindert niet Wij hadden er een Kerstmis mee. ecu beetje surrogaat nog, maar het leek er al op. Aan alle lezers en lezeresen nog een Zalig Nieuwjaar en groeten uit de missie. /GISTERENMIDDAG heeft de Ka- mer een begin gemaakt met de behandeling van de Rijksbegroting van Verkeer en Waterstaat. Een der be langrijkste onderwerpen, die aan de orde kwamen, was wel de betekenis van het personenvervoer langs de weg naast de vervoerscapaciteiten van de Ned. Spoorwegen. Ook de vliegvelden werden onder de loupe genomen, ter wijl ook de Binnenscheepvaart ter tafel kwam. Er werd nog gepleit voor invoering van zg. kilometerkaarten en gezinstarieven bij de Spoorwegen. De vergadering werd verdaagd tot van middag eén uur. „VlissingenBreskens" gestaakt "J*EN GEVOLGE van de storm is de Provinciale Stoombootdienst tussen Vlissingen en Breskens, laat in de na middag van gisteren gestaakt. Ook het loodswezen te Vlissingen heeft sinds de voormiddag de beloodsing sttopgezet. Mede ten gevolge van de krachtige wind is de Engelse mailboot „Accving- ton" op de avond op de suikerpiait tus sen Terneuzen en Borssele aan de grond gelopen. Het schip, dat een we kelijkse dienst tusschen Antweipen en Harwich onderhoudt en ongeveer 3500 ton meet, was op weg naar Engeland. Ter assistentie is de Belgische sleep boot „Adriaan Letscher" van Vlissingen uitgevaren. Wellicht dat het schip met de opkomende vloed vlot zal kunnen komen. JTR ZIJN toch nog lieden, die er een nauwgezet geweten op na houden en zulks openbaar willen tonen: in Utrecht woont een man, die aan de gemeente het bedrag van f 25 overmaakte onder mede deling, dat het geld bedoeld was al3 gewetensgeld voor.... hout, dat tij dens de oorlog door hem was ge kapt. Dat is er één, hoevelen dienen te volgen: hele polders staan boomloos, halve bossen zijn ge rooid. In het bewustzijn, dat hier een voorbeeld moest worden ge steld, heeft het gemeentebestuur van Utrecht inJiet Majellapark dezer dagen plewitig een „gewe tensboom" geplant. De burgemees ter hield een speech, waarin hij ae wens uitsprak, dat nog veel derge lijke bomen de vaderlandse bodem zullen sieren. 7oals 10 December j.l. gemeld werd zouden mgr. Quititinus Pessers o.f.m. apostolisch vicaris van Kian- gelou een pater Leonidas Bruns o,f.m. in China om het leven zijn gebracht Terwijl men over het lot van de vier zusters van de Congregatie van de 1:1 ne zusters van SI. Jozef mt Heerlen in het onzekere verkeerde. Naar wij thans vernemen heeft Mgr. Kramer bisschop van Luanfu in een brief aan familie d.d. 31 December 1947 geschiv ven, dat mgr. Pessers zich met patri Ruys en vier zusters van Heerlen in gevangenschap bevindt. Volgens dem brief zouden zij zich op dot ógenbl: in goede gezondheid bevinden. N„,u mgr. Kramer schreef moest echte wel rekening gehouden worden me: de dood van pat^r Bruns o.f.m. De arbeiders wonnen en tachtig Noord-Bevelandse land arbeiders, in dienst van de DU.W. vonden vorige week een taak op Schouwen en Duiveland. Van Celijns- plaat zou schipper Berrevogts hen re gelmatig naar Zierikzee brengen, maai aangezien de kajuit van diens vaar tuig niet groot is, moesten de mees te arbeiders staande op het dek, de overtocht doen. Gezien het barre weer weigerden zij dit en bleven thuis. Van hogerhand is toen het geval bekeken en deze week werden de ar beiders in het gelijk gesteld. Omdat een grotere boot moeilijk te beko men is, wil men nu proberen om vo de arbeiders een kamp of onderko men te vinden. Voorlopig blijven op eigen eiland. Ontevreden over de bus JJET VERVOER van passagiers pc. bus tussen Goes en Hoedekrr kerke, in plaats van met het lokaa - treintje is geen succes gebleken. Dik wijls komt het voor, dat men pasia giers, fietsen of bagage moet laten staan omdat de bus te vol is. Van het publiek uit worden dan ooi. pogingen gedaan om de directie dei Spoorwegen over te halen het lo kaa ltre.mtje weer in te lassen; ili?. pogingen werden ondersteund door he: personeel der N.S. te Goes. De direct:t heeft evenwel geen toezeggingen wi.'m doen, gezien de schaarste aan tracii materiaal. - In principe staat zij echter niet af wijzend tegenover het verzoec, zoc'.' men alle hoop nog niet behoeft op i geven. RU Kon. Besluit zijn benoemd ie ridder'in de orde van Oranje-N: sau de heren J. van Tuinen, referc daris ter prov. griffie; A. C. de Baaic lid Prov. Staten te Vlissingen: J. M Notaris te Oostburg. E. Francken sèc. der gemeente St. Jansteen en J. Cs hoek, directeur der N.V. drukkerij v.h Lakeman en Oehtman te Zierikzee. Voorts is aan de heer J. van Bever hoofd-assitent-rechercheur, schip" aan boord van het recherchevaart' „Albatros" te Vlissingen. wonende Oost- en West-Souburg, de goudei* c medaille, verbonden aan de Orde Oranje-Nassau verleend. Qp initiatief van de Zeeuwse Agra rische Bond zal op 29 en 30 Jan. in het Goese Schuttershof een ont wikkelingscursus over landbouwcoö peratie worden gegeven. De eerste morgen spreekt Mr. H. J. Louvles over „Het principe, het bestaan en de bestaansvoorwaarden van de Landbouw-Coöperatie" en des middags zal dezelfde spreker een in leiding houden over „Werktuigen coöperatie". Deze middag voert ook Ir D. in 't Veldt het woord over „Aan- en verkoopcoöperatie". Des avonds houdt Ir Mr M. A. Geuze een lezing met lichtbeelden over „De boer in de kunst". „Bestaan en betekenis van de coöp. Suikerindustrie" is de titel van het onderwerp, dat de volgende morgen de heer J. M. van Bommel van Vlo ten zal inleiden. Het tweede onder werp der morgenvergadering is „Cre- diet Coöperatie" door de heer H. H Schroder van de Centrale Raiffeisen- bank. Nadat 's middags de directeur van de melkfabriek „Walcheren", de heer v. Varik over de coöperatieve melk- verwerking heeft gesproken, zal mr Louwes een samenvatting geven. AAINISTER Mansholt zal per soonlijk de, Herverkavelings- commissie-Walcheren op 16 dezer installeren. De installatie vindt des middags om twee uur plaats in het P.Z.E.M.-gebouw te Middelburg.

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1948 | | pagina 1