iioskcu concentreert zich op Italië T Spoedige afname van de vorst? „Geen culturele aalmoes" Italianen te laks IN 'T KORT Het nieuwe Duitsland Tsjecho-SIowaakse kabinet uiteen Wolven kwamen uit hun holen ém vasi verzetsstrijders oorlogsmisdaad ZATERDAG 21 FEBRUARI 1948 Wat staat ,het land der appelsienente wachten Communisten willen een burgeroorlog ontketenen om bij de verkiezingen hun doeleinden te bereiken DE EX-KONING CAROL GEW ROEMEEN MEER 38.980 sigaretten zijn bij een vertegenwoordiger te Am sterdam in beslag genomen. De man. die in de cel is gestopt, had de rook waar zwart gekocht om ze nog zwar ter te verkopen. „Je kunt het toch niet meenemen r 0F Persconferentie te Lake Success nader onder de leupe De kleren schijnen niet altijd de man te maken Niet-communistische zal aanbieden, als hij president Benesj Albanese Bisschoppen terechtgesteld DE MïNISTFP van Binnenlandde '•ken heeft een ernstig be-oep j j>n 015 de gemeentebesturen en daaronder re**oHererdp H'eucfn ten aanzien van de demobtlisan- b"n zoveel Geen sport 0 Het oordeel van prof. Langemeyer Pensioen VIERDEJAARGANG No. 1005 Uitgave N. V. Uitgeversmij. Neerlandia. Redactieraad: A F J Aernoudts, C. J v. Hooteghem: A. E. Langenhorst, Mr. Dr A J. J M Mes Mr H B. B de Rechter. Verschijnt elke werkdag Abonnementsprijs bij vooruitbetaling 3 38 per kwar taal per post f 4-25. per week (uitsluitend bij met postbestelling) 0 26 Losse exemplaren 6 cent. Postrekening 278841 Prijzen vuor buitenlandse abonnementen worden op aanvraag verstrekt. Voor God, Koningin en Vaderland Bureau voor Zeeuwsch-Vlaanderen Hulst, Dubbele Poort 7, tele foon 102 (Bijbureau: Oostburg, Nieuwstraat 22, telefoon 35). Bu reau voor de Zeeuwse Eilanden: Goes, Westsingel 75, telefoon 2236. Hoofdredacteur: J. J. H. A. Bruna. Advertentieprijs (uit sluitend voor de Zeeuwse oplage): 0.10 per m/m; voor Re clames (Ingezonden Mededelingen) 1 0.25 per m/m. (Voor de gehele oplage resp. f 0.25 en 0.60). Incasso wordt berekend. (Van ome Romeinse correspondent). UTEER NOG dan op Frankrijk ill rn België concentreren de rode machthebbers van het Kremlin hun aandacht op Italië, waar op lSApril de kamerverkiezingen zuücr plaats hebben. De Italiaanse communisten hebben zelf duidelijk te kennen ge- yevrn, dat zij er alles op zu!)"ii zet ten, hnn doeleinden te bereiken en daar zelfs een burgeroorlog voor wil len riskeren. Deze doeleinden, die op het congres der Corpm. Partij, in Januari in Mi laan gehouden, nader werden bespro- 1 ken, zijn drieledig. Allereerst beogen zij de omverwerping Ier Christelijke regering de Gasperi; vervolgens een drastische sociale en economische om wenteling en tenslotte op uitdruk kelijk verlangen van Moskou de ttbotage van het Marshall-plan, hoe wel dit het enige middel is onr Italië uit de dreigende economische chaos te redden. de communistische partij groot heb ben laten worden, thans geheel door haar zullen worden overvleugeld. Het is op zich een verbijsterend feit, dat Italië na Rusland de grootste com munistische partij heeft, waar meer dan een millioen Italianen deel van uitmaken. Wellicht geen partij in W.- Ëuropa is zo effectief georganiseerd en geoefend in militair opzicht en zo door het communistische ideaal be geesterd. Practische militaire ervaring deden velen op in de laatste periode van de oorlog, toen zij als partisanen tegen Duitsers en Italianen streden. Hun lei der is Luigi Gallo-Longo, die mede- streeds in de Spaanse burgeroorlog in de Internationale Brigades en later in het Nationale Comité der Bevrijding tegen het einde van de oorlog. ÜEN andere factor, die velen beang- stigt, is de nabijheid van Yoego- Slavië; het communistisch getinte N.- Italië en het Communistische Yoego- Slavië van Tito grenzen aan elkaar en de Italiaanse communisten kunnen van daaruit alle benodigde wapens ont zullen misschien zelfs niet I vangen en -- aarzelen op het voorbeeld iae. uriex- se communisten een z.g. bevrijai g oorlog te ontketenen. eerst Natuurlijk zijn Papierschaarste kent Italië by de verkiezingsstrijd.-, niet. Overal vindt men propaganda-materiaal om zó te stemmen en niet anders. er ook lichtpunten in de toekomstige ontwikkeling te be speuren. Ook de re gering heeft haar voorzorgsmaatrege- en genomen. Ver volgens is er een daling te zien in de sympathie voor de rode partij en haar iropaganda. De an ti-katholieke tijd schriften, die zo veel ergernis wek- .en bij de welden- .enden, liepen terk terug of hiel den geheel op. .Don Basilio", dat 1 Januari 1947 nog een oplaag had van 170.000, haalde bij het begin van dit jaar amper de ',00.000. „II Mercan te" en „II Polo", beide gelijksoorti ge smaadschriften, ,'srawenon geheel. 4 LS 'n practisch gevolg van de aansporingen van de H. Vader, werd de Beweging ge sticht van de ,Ci- vilta Italica", die zich ten doel stelt de beginselen van "de beschaving en de christ. orde te verdedigen en te TAE BELANGRIJKSTE partijen die het tegen elkaar zullen op nemen in de Italiaanse verkie zingsstrijd zijn de christen-demo craten onder de Gasperi, dl uiter mate fel tegenover de communisten staan, verzameld onder Togliatti in het Volksfront. De christen-de mocraten (de Demochristianl) dra gen in hun wapen een kruis en het Volksfront heeft in zijn schild de kop van Garibaldi. De derde voornaamste partij is de autonome socialistische groep van Ssragat (de P.S.L.I.), ook wel de ..piselli" (de erwten) genoemd. verspreiden over het gehele land en tevens de voorspoed daarvan tracht te bevorderen. Door deze beweging werden vele goedgezinden op de drei gende gevaren attent gemaakt en er toe gebracht, hun krachten eraan te geven. En deze hopen dan ook, dat het gezond verstand het winnen zal van de rode gevaren, waarmee Italië wordt bedreigd, en dat evenals in Frankrijk en België, deze gevaren zul len worden bezworen. Wat zal de uitkomst zijn van de ko mende strijd? Waarschijnlijk zal reeds voor 18 April, de dag der verkiezin gen, daarop het antwoord duidelijk worden. TAE ongeveer 70 Aartsbisschoppen en Bisschoppen in Zuid-Jtalië hebben een gezamenlijke herderlijke brief uit gegeven. Deze wordt, in verband met de gebeurtenissen in Italië, ook voor het buitenland beschouwd als een ge wichtig religieus en sociaal document Het vormt een bewijs temeer dat de Kerk. zich bewust van Haar univer sele roeping, de mensen leiding geeft bii de problemen, welke zich op alle gebieden van het leven voordoen en hun zieleheil beïnvloeden. De herderlijke brief besluit met de volgende kernachtige taal: „Dl. is waar lijk het uur van de daad; het is nodig dat wij de luiheid van ons afschud den. en een eind maken aan de toe stand van lijdzaamheid en verzaking, welke er- deed talmen, alsof onze ide alen er "lankelijk van onze daden zouden hebben moeten triomferen. Weg met de traagheid en de platoni sche protesten! „KABEL DOOR MAN"' WORDT GERUILD. Twee jaar geleden kreeg de NeÖer landse Marine het Britse escortevlieg- dekschlp „Nairana" in bruikleen. Onder de Nederlandse oor logsvlag vaart dit schip als „Karei Doorman." De „Nairana-Door- man" gaat einde Maart van dit jaar naar de Britse Ma rine terug. Half Mei hoopt de Ne derlandse Ma^dS het snellere licht- vliekdekschip (Light Fleetcarrier „Venerable" over te nemen. Dit schip, dat thans op een Britse weit ln reparatie is, zal eveneins de naam „Karei Doormtn" voeren. Het word? Nederlands eigen dom. DIJ het spelen met lucifeis geraakte een Ó-Jarig kindje te Zaandam in brand. De peuter liep zo'n hevige brandwonden op. dat zij daaraan in het ziekenhuis over leed. REGERING maakt bekend, dat in de afgelopen week bij de Ko ninklijke Landmacht Sn Indiël mi litair is gesneuveld. B'j het Kon. Ned Indische Leger en bij de Koa. Mari ne waren geen verhezen. TAE V. S. hebben lormeel H bases bij het Panamdkanaal, welke zy op leer.basis in 1942 ter verdediging van het kanaalgebied hadden verworven, opgegeven. JfpX-KONING CAROL, de vader van ex-koning Michaë' is door de Roemeense regering het staatsburgerschap van Roemenië ontnomen. Gen. Radeseu, verschil lende andere hoge officieren en buitenlandse vertegenwoo"digers ondergingen hetzelfde lot Ds, plaatsvervangende ministers van Buitenlandse Zaken zijn gisteren na December weer voor het eerst bij één gekomen om te proberen het eens te worden over het Oostenrijkse vre desverdrag. Er bleek meer eensgezind neid te zijn, door nieuwe gematigde Russische voorstellen. Rusland wil nu 25 pet der Ponau soheepvaartmaa*- schanohen en 200 millioen dollar in 2 jaar te betalen. JN HET middelpunt der internatio nale belangstelling staat de Maan- c\art beginnen Tond^nse drmmogend- heden conferentie. Vo'"ens berichten uit Londen zullen de Benelux-landcn deelnemen aan de roee-te besprekin gen over West-Duitsland. TTITBETAUNG kolenbonnen (mecb-engcn bon 78 B.V. en- of 81 B. V.). v Maandag: Vis t.m War. jGax9coooooo0oooooc)oooooo TOEN DE journalist W. B. Woensdagavond met zijn vrouw van een toneelvoorstelling in het Bossche Casino thuis kwam vond hij zijn woning ln de Betha- niëstraat overhoop gehaald. Uit een linnenkast op zijn slaapkamer was een geldkistje ontvreemd, waarin een behoorlijke som gelds, tweè spaarbankboekjes en verder belangrijke papleren en polissen waren geborgen. De kast was open gebroken met behulp van de wan delsabel. welke onze collega nog uit de tijd dat hij als officier onder de wapenen was, bewaard Ijafl. Tot dien in de nacht was de re cherche bezig om klaarheid in dit misdrijf te brergen. maar tot heden tast zij in het donker, zoals in ve'e soortgelijke gevallen, welke in deze winter in de Bossche villa- wUlten-plaats vonden! De ironie van het noodlot was, dat de heer W. B. terugkeerde van de opvoering van het blijspel: „Je kunt het toch niet meenemen!" Zo ooit. dan werd deze slogan voor hem op kostbare wijze gelogen straft OOOOCDOOOOOOOOOOOOOOOO©^ 1 APRIL zal Frankrijk de gehele kolenproductie van het Saarge- bied krijgen, zulks in overeenstem ming met de economische vereniging van het Saargebied met Frankrijk, waarvoor thans een nadere regeling is getroffen. TT ET DOEK over Het Aneta-versiag var de persconferentie te 1 akc Success, waarbij volgens Aneta de C. G. D. zeer merkwaardige dingen heeft verteld, is nog steeds niet ge vallen. Dc directie van Aneta deelt name lijk mede, dat zij van het bestuur der Ned. Federatie van Journalisten een voorstel ontving, om inzake 'bet Anc- ta-versiag van de persconferentie 'n onderzoek te doen instellen doo.- een onpartijdige commissie, bestaande uit twee vooraanstaande journalisten be nevens een Indiëkenner als voorzitter. Da Nederlandse regering heeft haar medewerking hiertoe reeds toegezegd. Aneta gaat hiermede accoord en zai haar medewerking verlenen, door de schrijver van het betwiste verslag naar Nederland te zenden om daar door de commissie te worden ge hoord. Aneta zal tevens al de in zijn bezit zijnde gegevens overleggen. TAezer dagen vloog een legervlieg tuig zo rakelings over de buitenwij ken van Zutpheh, dat een bewoonster van de schrik een zenuwtoeval kreeg. TAE DUITSE „Kri- minal-Secre- taer" Erkelstroth, een van de kop stukken van de Arnhemse S.D. is door het Bijzonder Gerechtshof te Arn hem veroordeeld tot de doodstraf. - ;van het ontslag der ministers op de ffl/flf sfprt ff(7(in nPPTl hoogte zal brengen. fltt'UölC. d gUUll /ICC/l; De sociaal-democ! -democraten hebben te elf D* ONENIGHEID In het Tsjeeh.- j-gbtaS* Communisten "en ClnTtr-lwlraM. bahonai nnaMnae i sociaaldemocraten hebben tezamen honderdvijftig zetels in het parlement en de twee leden van de Slowaakse arbeiderspartij stemmen gewoonlijk ais zij. De andere partyen hebben te zamen honderdachtenveertig zetels. De grondwet, die gereed zou moeten zijn, voordat het tweejarig mandaat van de nationale vergadering verstre ken is (tegen Mei a.s.) is nog niet voltooid en de communisten wordt ver weten, dat zij die voltooiing zouden belemmeren, teneinde verkiezingen te voorkomen vóór het aflopen van de mandaatsperiode. Ontbinding van de vergadering zou tot gevolg hebben, dat de binnen zes weken te kiezen nieuwe vergadering eveneens twee Slowaakee kabinet waarover wji gisteren achreven heeft ge leid tot de ont«I«'--aanvrage van 12 niet-cóairahnistlsclse ministers. De oorzaak van het conflict Itgt ln bet ontslaan door de communistische premier van alle niet-rornmunlsU- sehe functionarissen bb regerings- dieasten, o.a. bij de politie. Voor de ontslagaanvragen bestond 't kabinet uit 9 communisten, 2 sociaal democraten, 4 nationale socialisten (partij van president Benesj). 3 leden van de kath. volkspartij. 3 Slowaakse democraten en 2 partijlozen. Nu zelfs de partijgenoten van pre sident Benesj (nationale socialisten) zijn afgetreden, gaat uiteraard de be langstelling uit haar hetgeen Benesj ze'f zal doen. Ten gevolge van het aftreden der niet-communistische ministers ver wacht men te Praag een spoedige ont binding van de wetgevende vergade ring en de verkiezing van een nieuw parlement. Men verwacht, dat Gott- wald, de communistische premier, het yOLGENS GERUCI-ITEN die in Vati caanstad de ronde doen, zijn in Albanië twee bisschoppen, mgr. Fran cesco Gjini de bisschop van Allessio en mgr. Giorgio Volaj, de bisschop van Sappa, met de kogel terechtge steld. De Aartsbisschop van Durazzo mgr. Nicola Vincenzo Prennushi zou tot 20 jaar gevangenisstraf zijn ver oordeeld. De beschuldigingen, welke tegen de prelaten zouden zijn uitgebracht zijn met bekend, doch men gelooft, dat zij van politieke aard zouden zijn. ROBERT SCHUMAN de Franse pre mier, heeft in de Nationale Verga dering meegedeeld, dat hij een motie van de communisten inzake een voor stel tot terugbetaling van geblokkeer- de biljetten van 5000 francs vóór 15 April, als een vertrouwenskwestie zou behandelen. ^MERIKA GAAT meer vliegtuigen aan Griekenla*1 leveren. IK ze zwart kan verkopen bren ze meer op. don wanneer ik ■T in de hand'"1 bren". dacht *V"rec^ur van een riiwi^Vnfabriek tailBftA En daarom deed hij in to- ai auo fietsen zwart van de hand gjti overwinst was f 60.000! Nu bromt l niJ m ae cel. te ben mrt n'J! 7°veel mogelijk reke- n hg te herden. om te* T>ARDOES zijn wij door de vorst overvallen. Inderdaad overvallen, want we waren al overmoedig geworden door de verwarmende zonnestraal- t'es van enkele dagen geleden. Zo overmoedig zelfs, dat wij onze minder dikke jas al vast hadden geïnspecteerd. Trouwens, wij waren niet alleen ln een lente-achtlge bui geraakt, ook de seringen en enige andere bloem gewassen in onze tuin hadden zich laten verleiden en zich getooid met schuchtere groene knopjes. Thiaif heeft lelijk roet in het eten gegooid. Onze allerdikste jas hebben wü weer voor de dag moeten halen en wij hebben onze kaehel tot een maximum-prestatie moeten aanporren. Het laat zich aanzien, dat wij dat nog een tijdje kannen doen. Vandaag nog streng, TJET WEERBERICHT van heden spreekt tenminste van „aanhou dende vorst". Of om volledig te zijn van: Enkele overdrijvende wolkenvelden Bijna overal droog weer. Iets afnemen de wind. Strenge tot matige vorst. Marken geïsoleerd. Heden zon onder 18.03 uur. Maan onder 6.16 unr. Zondag zon OP 7.44 nnr en onder 18.05 nor. Maan op 14.38 uur en onder 7 0S nnr. Maandag zon op 7.42 uur en Maan op 16.11 uur. TJET luttele aantal dagen vorst speelt de bewoners van het eiland Mar ken reeds danig parten. De Gouwzee ligt reeds vol drijfijs; terwijl het Mon nikendammergat al geheel dicht zit, De met verlof komende militairen zul len hun familie op Marken niet kun nen bereiken, daar alleen boten met zeer sterke motoren er in zaaiden sla gen door het drijfijs, dat hie- en daar reeds vast begint te vriezen, heen te breken. JJE KOU heeft ook 8l een slachtoffer gemaakt. In het Groningse plaats je Ter Apel is namelyk een man, die des avonds laat van een vergadering naar huis ging, door de kou bevangen. Enige uren later vond men hem in bewusteloze toestand langs de weg. In het ziekenhuis is hij een tijd daarna overleden. Boeren schrokken. rvE plotselinge koude heeft uiteraard vele tuinders en boeren de schrik in het hart doen slaan en hen hier en daar reeds kleine stroppen bezorgd. De tuinders, die vroege groenten kwe ken, zien deze late intocht van koning Thiaif met lede ogen. De Jonge bloem koolplanten ontwikkelden zich reeds aardig en beloofden een vroege oogst. Het jonge goed in de koude bakken, idijs bijvoorbeeld, zal ondanks sla en rai misschien iets van de vorst te lijden hebben. Het staat te bezien of de wasaen schade zullen oplopen. langdurige strenge vorst zullen de vin tertarwe en -rogge zéker iiv-n; in dien een dik pak sneeuw dm tenmin ste geen uitkomst zal brengen. veldge- A LLE TERREINSPELEN zijn afgelast. De voetbalprogram ma's van a.s. Zondag zijn ver schoven naar Zondag 27 Febr. Over het algemeen rijn de akkers niet al te nat. zodat het gevaar voor diep invriezen van de grond bij een korte vorstperiode niet bijzonder groot Ia. Aan Rusland te duiken. T)E KOU komt uit Rusland, waar temperaturen genoteerd zyn van 38 tot 46 onder nu!. De temperatuur schijnt daar nu echter iets te stijgen hetgeen gunstige perspectieven zou kunnen inhouden. Moskou noteerde gisteren 20 graden. Praag 27 graden en Berlijn onge veer 14 graden onder nul. In verschil lende streken van Duitsland viel er een massa sneeuw, hier en daar be reikte deze een dikte van 1.7 cm. Wolven vallen aan. TTALIE en Noorwegen hadden last van wolven. De dieren waagden zich tot in de veestallen en roofden vee om zo hun honger een vraatzucht te stillen. Parijs heeft kennis gemaakt met de eerste sneeuw, die er zieh meteen in b boorli.ike hoeveelheden neervleide lo.it; '-.reeg sneeuw, echter ir. onbehoorlijke mate dat de berich ten spreken van ware sneeuwstormen TAK UITSPRAAK van de president van het Neurenbergse tribunaal, dat partisanen, die de Duitsers be stookten, geen aanspraak kunnen ma ken op bescherming door het interna tionale recht zulks in lijnrechte tegen spraak met de uitlatingen der geal lieerden tijdens de oorlog, heeft over al rijkelijke opschudding verwekt. Aan deze Uitspraak kan in juridisch opzicht Immers zeer veel vastzitten. Het A.N.P. vroeg het oordeel van prof. mr. G. Langemeyer, de advo caat-fiscaal van de Bijzondere Raad van Cassatie, over deze materie. Deze legde er de nadruk op, dat het doodschieten van franctireurs in het volkenrecht vrijwel onbetwist als geoorloofd geldt. Men bedenke echter zeide hij dat de grens tussen franc-tireurs en een wettige krijgs macht niet altijd zo gemakkelijk te trekken is. Wat het doodschieten van gijzelaars betreft, dit punt is in de volkenrech telijke litteratuur veel meer betwist. De weergave van de uitspraak van 't tribunaal, doet denken, dat het tribu naal het doodschieten van gijzelaars geoorloofd zou achten als uiterste mid del om het bezettende leger te be veiligen tegen franc-tireurs indien de ze practisch niet te achterhalen zijn. Dat een bezettende macht zich te gen franc-tireurs mag verdedigen, be hoeft nog niet te betekenen dat deze zelf wederrechtelijk handelen. Daar voor bestaat groot verschil van opinie Ook is denkbaar, dat men het on geregelde verzet tegen de vijand riet als gerechtvaardigd door voorafgaan de inbreuken op het bezettingsrecht, welke die vijand heeft gemaakt. Het welk moeilijke problemen kan ople veren. beroepsmilitairen in de bezettingstijd TTÏT DE MEMORIE van antwoord betreffende het Wetsontwerp hou dende regeling pensioen geldige diensttijd voor beroepsmilitairen der Koninklijke Landmacht tijdens de be zetting blijkt, dat zij die toen op wachtgeld zijn gesteld dan wel pen sioen hebben Verkregen, de tijd tot aan de dag waarop zij in werkelijke dienst zijn teruggekeerd, als voor pensioen geldige diensttijd mogen be schouwen, met dien verstande echter, dat hoogstens in aanmerking zal worden genomen het tijdvak van IS Juli 1940 tot 1 Januari 1947. Wat betreft het salaris van onder gedoken onderofficieren, die zich niet voor krijgsgevangenschap hebben ge meld, is het zo dat deze met een wachtgeld van 70 pet. genoegen moe ten nemen, uiteraard werd dit door betrokkenen onrechtmatig geacht ten opzichte van hen die zich wel ge meld hadden en hierdoor hun volle salaris kregen. Onderduikers kunnen voor de ont brekende 30 pet. echter niet schade loos gesteld worden, daar 't nu een maal onmogelijk is alle schade te ver goeden welke door de bezetting is veroorzaakt. Alleen in individuele gevallen van ernstige financiële ach teruitgang door onderduikers kan een financiële tegemoe'k >nvng worden toegekend. Havenkade te Bath verdwijnt In de jongste raadsvergadering van Rilland-Bath kwam aan de orde het voorstel van B. en W. tot opheffing van de kade. Men zag gevaar voor de dijk. Zoals de voorzitter echter zei- de, is dit plan reeds dikwijls bespro ken en herstel onmogelijk. De op brengst is nihil en deskundigen zien niet in, dat er gevaar voor de dijk bestaat, zodat men tenslotte besloot tot opheffing over te gaan. Terug op Republikeins gebied. Reeds zjjn meer dan 25.000 man Rcpublik. troepen op Java naar Republikein* gebied geëvacueerd. Op deze foto ziet men een aantal manschappen van de eerste Republikeinse divisie, afkomst! uit bet gebied ten Zuiden van Bandjar, die achter de Nederlandse linies w erden weggevoerd. Op hun reis naar Republikeins gebied happen zij op bet tussenstation Kroja een luchtje. Erg soldatesk ziet dit haveloos eroept- terroristen er niet uit. TjtR BLIJKT INDERDAAD ruime belangstelling te bestaan voor het onderwerp „Personeelsvereniging". Verschillende reacties bereikten ons reeds uit onze lezerskring en het is alleen maar jammer, dat we ze niet alle in extenso kunnen vermelden Vandaag willen we de hoofdinhoud weergeven van een uitvoerig schrij ven, dat ons gewerd van de Dis trictsbestuurder van de K.A.B. voor Zeeland (Bisdom Haarlem), die vast stelt, dat de K.A.B. van meet af aan uit principiële overwegingen strijd voerde en nog voert tegen de perso neelsvereniging. Dat het personeel van een bedrijf een paar maal per jaar een aardig avondje heeft, is best, daar gaat het niet om. Maar, zo gaat de schrijver verder, wij achten een personeels vereniging uit de boze. En wel om de volgende redenen: de gezinnen worden uiteengerukt en de klemtoon van ontspanning komt buiten het gezin te liggen; de neutraliteit van een ontspanr ningsvereniging heeft veel gevaren voor geloof en zeden: de cultuurscheppende krachten in de mens worden door neutraliteit en door de sfeer van dit oppervlakkig vermaak lam gelegd; de afhankelijkheid van de mens aan het bedrijf wordt versterkt; de gezichtskring van de arbeider, die als maar dezelfde omgang heeft, wordt verengd. Dit wil niet zeggen, dat wij niet erkennen, dat de ondernemingen voor haar primair economische taak ook een subsidiaire taak heeft in cultureel opzicht, maar dan beperkt. Zou er geen mogelijkheid bestaan, dat overheid en bedrijfsleven het werk der vrije arbeidersorganisaties steunden, zonder het geheel aan zich te binden? "E'en nadere verklaring ligt in het volgende: De arbeid, dat was de cultuurop dracht van het allereerste begin. De arbeid was geen straf maar een schone taak, alleen de moeite en het zweet vergezelden de erfzonde. En zo kon men vroeger ook spreken van het eerzame handwerk. Met de toe nemende rationalisatie echter, waar bij efficiency het slagwoord werd, en Taylor de arbeiders leerde werken op de wijzerplaat van de chronometer, is dat ailes veranderd. Nu de psycho techniek, de ziel in dienst stelt van de techniek, nu detailwerk slechts handigheid en geen handvaardigheid vraagt, nu is het arbeidslied gestor ven. Duizenden werken in fabrieken, eentonig werk, in gelijkmatig tempo als een machine, hersenloos, want denken is gevaarlijk, nu is er een voortdurende spanning, die nerveus maakt. Het eindproduct is niet 'meer door de maker van het detail er kend als zijn scheppingswerk. De ar beid Is slechts middel, doel is pres tatie en steeds meer prestatie, en daardoor geldverdienen en meer geld verdienen. En daardoor worden de ver houdingen in het bedrijf geregeld en ontdaan van het menselijke hart. Daarom worden bedrijf en schaftlo kaal beheerst door het materialisme van de tijd. Zo zelfs dat de Paus in Q.A. als volgt kon spreken. „Terwijl de levende stof veredeld de fabriek verlaat, worden de mensen daar be dorven en verlaagd." Als de bedrijven nu inzien dat zij met loon niet alles vergoed hebben wat de arbeider aan het bedrijf geeft zijn wij al een eind ver, en zo komen we weer tot ons uitgangspunt: de fabriek zocht zelf naar middelen om compensatie te verschaffen, ten dela uit goedbedoelde menslievendheid, ten dele uit economische overwe gingen. Doch daar die arbeidesorganisaties. die vanaf het begin der arbeiders emancipatie zich met de deproletari- sering, en met de opvoeding inzaka culturele, godsdienstige en zedelijke vorming, hebben bezig gehouden, de geëigende organen zijn, deze taak, die zij tot nu toe met stijgend succes volbracht hebben, tot verdere ontplooi ing te brengen, is hier de eis gewet tigd, dat bedryf en overheid dit werk steunen. Trouwens, niet de personeelsverenl- gingen, maar de Ondernemings raden zfln de aangewezen organen, om de onderlinge verhoudingen tus sen werkgever en werknemer te rege len, en een sfeer van wederzijds ver trouwen te scheppen. Het overleg in een ondernemings raad kan alle mogelijke onderwerpen betreffen. Het ligt voor de hand, dat vooral over de arbeidsvoorwaarden wordt gesproken. Een moeilijk punt is daarbij te zorgen, dat er geen con flict ontstaat tussen het terrein der vakverenigingen, en het terrein van de ondernemingsraad. De vakbewe ging bepaald de primaire arbeidsvoor waarden, maar er blijven nog tal van onderwerpen over om te bespreken in de ondernemingsraad. B.v. regelingen betreffende kleed-, was- en schaftloka len, toepassing tariefstelsel, het ver delen van de vacantie-dagen (snip perdagen) enz. Bovendien kan de activiteit van de ondernemingsraad zich uitstrekken op economisch ter rein, met dien verstande, dat terwijl men op sociaal terrein kan mee be slissen, men hier een adviserende stem heeft. Voor de verzekering van de so ciale rust is het van grote betekenis, als de arbeider inlichtingen kan vra gen over allerlei economische aange legenheden. Wanneer bij dit overleg van de zij de van de ondernemer voldoende openhartigheid wordt, betoond, en de arbeiders over een gezond verant woordelijkheidsgevoel beschikken, dan zal een beter begrip voor de "weder zijdse moeilijkheden en een groter vertrouwen daarvan het gevolg zijn. wat een onmisbare factor is -yoor liet algemene welzijn. Zo zien wij dus, dat terwijl er prin cipieel onoverkomelijke bezwaren be staan tegen de personeelsvereniging enerzijds, anderzijds uit sociaal-eco nomische overwegingen geen enkele noodzaak aanwezig rnoet worden ge acht. 2° zullen wij Glijven protesteren te gen fabrieksontspanning en pas sen wij ervoor onze handen als be delaars omhoog te heffen, om een culturele aalmoes van de fabriek ontvangen. volgende koer Ir.fcn we nog enkele andere stemmen horen)

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1948 | | pagina 1