Vrijdag Vijflanden-Conferentie Messteek beslechtte twist Vaticaan bezorgd Agenten als smokkelaars over Tsjecho-Slowakije Benelux-landen houden Woensdag een voorbereidende bespreking IN 'T KORT Geen ijzeren gordijn aan Atlantische Oceaan Kanalen- kwestie mssvsSSS SS«t Vier baten textiel in beslag genomen VIERDE JAARGANG No. 1013 DINSDAG 2 MAART 1948 Verlangen naar, snelle militaire alliantie Stoutmoedig Fransman Een tip voor veesmokkelaars Meer moeilijkheden Guatamala verlangt DOOr Engeland Brits Honduras Realistische taal can Vandenberg Minister In 't Veld Géén fabrieksdorpen ■t Verkiezingen uitgesteld Drie politiemannen uit Bergen op Zoom gearresteerd Paardenknecht onder Zevenbergen doodgestoken Droog weer Status quo-lqnen op Java en Sumatra Moskou eist haast Rijksdienst voor wederonbouw Goede vangst te Halsteren - Zaak-Weyns niet in de doofpot Uitgave N. V. Uitgeversmij. Neerlandia. - Redactieraad: K F. J. Aernoudts; C. J. v. Hooteghem; A. E. Langenhorst; Mr. Dr. A. J. J. M Mes; Mr. H. B. B. de Rechter. Verschijnt elke werkdag Abonnementsprijs bij vooruitbetaling t 3.38 per kwar taal, per post f 4.25, per week (uitsluitend bij niet postbestellmg) 0.26. Losse exemplaren 6 cent. Postrekening 278841. Prijzen voor buitenlandse abonnementen worden op aanvraag verstrekt. Bureau voor Zeeuwsch-Vlaanderen Hulst, Dubbele Poort i, tele foon 102 (Bijbureau: Oostburg, Nieuwstraat 22, telefoon 35). Bu reau voor de Zeeuwse Eilanden: Goes, Westsingel 75, telefoon 2236. Hoofdredacteur: J. J. H. A. Bruna. Advertentieprijs (uit sluitend voor de Zeeuwse oplage): 0.10 per m/m; voor Re clames (Ingezonden Mededelingen) f 0.25 per m/m. (Voor de gehele oplage resp. 0.25 en 0.60). Incasso wordt berekend. Voor God. Koningin en Vaderland militaire alliantie wil, waarin straks de economische uniet tot stand kan komen. KENTERING IN DEN HAAG EN BRUSSEL. FRANKRIJK heeft gisteren de Belgische regering mededeling geto»". T d,h voorstandster is om onderhandelingeh, zo spoedig mogelijk te onenen aangaande een vijflandenverdrag (bondgenootschapsverdrag) tus sen irankrijk, de Benelux en Groot-Brittannië. De Belgische regering inu tiid en plaats van dit overleg vaststellen. Officieuze berichten uit Brussel zeggen, dat Vrijdag 5 Maart een vijf- lamlenconferentie te Brussel zal plaats hebben met betrekking tot een „West-Europese Unie". Woensdag houdt de Benelux weer een voorbe reidende conferentie te Brussel. Het vijflandenverdrag zal, aldus wordt verondersteld, hoofdzakelijk economisch zijn, maar zal tevens politieke, militaire en cultureie aspecten hebben. In sommige kringen in Den Haag meent men, dat het vijtlanden verdrag voor vijftien Maart getekend zou worden. Slowakije overmeesterd wordt door 't 1 Bolsjewisme, een ontstellend gebrek demonstreren aan besluitvaardigheid en saamhorigheidsbesef. De hier bedoeldg besprekingen wa ren niet vrij van kleine wederzijdse speldeprikken. temeer daar er se dert de Benelux kwam, iets veran derd is in de boezem der Belgische politici. Zeer terecht gevoelen zij, zich thans als de gelijken der Fransen; ze gingen zelfs nog verder en wel bij monde van de heer Schijve, die kwam vertellen, dat de Benelux enigszins te rughoudend staat ten opzichte van 'n tolunie met Frankrijk, omdat Frank rijk zijn economisch, financieel en po litiek evenwicht nog niet hervonden heeft en men bang is voor politieke verwikkelingen. De enige spreker van formaat von den we de Franse oud-minister Ple ven, die behalve dat hij het egocen trische Franse standpunt illusteerde, nl. dat Frankrijk zijn handelsvoorde len m*t andere landen niet te niet wilde laten gaan voor een unie met de Benelux, ook blijk gaf groot te kunnen zien. De beste methode om tot een unie te komen, aldus Pleven, is niet het vergelijkend onderzoek der wederzijd se moeilijkheden, want dat zou te lang duren, Onder de druk der noodzakelijkheid moet de samenwerking vlugger komen We hebben een biiksemunie nodig. Eerst moet de unie er komen en daar na kunnen we de futiliteiten onderling regelen. Van voorzichtigheid getuigen deze woorden niet. Wel geven zij blijk van het feit, dat deze Fransman de waar schuwingen van zijn tijd heeft begre pen. Nu doet zich het fopmerkelijke) feit yOORDAT dese belangrijke mede- delingen gisterenavond bekend werden gemaakt, kregen wij van onze Haagse correspondent een beschouwing die wij om de belangwekkende aard hier laten volgen: WIE het twijfelachtige genoegen had de besprekingen tussen Belgische en Franse parlementairen ie Brussel te volgen, welke een voorzichtige po ging waren om de voelhoorns uit te steken voor een tolunie tussen België en Frankrijk heeft alle moeite een gevoel van lichte wrevel te onder drukken daar al te duidelijk bleek dat de West-Europese Staten, zelfs onder de rode druk en zelfs op het ogen blik dat het democratische Tsjecho- IS TT ET BRITSE ministerie van Oor- log heeft een advertentie ge plaatst. waarin de geblindeerde auto die aan Goerng heeft toebe hoord, te koop wordt aangeboden. De wagen weegt vijf ton en is geheel kogelvrij. De maximum snelheid is 160 km. per uur. Het enige nadeel is het grote benzine verbruik. Men vraagt zich in En geland af. of er liefhebbers voor de auto zullen zijn. Als er in En geland veersmokkelaars woon den, zou men zich die vraag niet behoeven te stellen. pLANNEN zijn er io Amerika om de luchtmacht vóór 1952 Uit te breiden tot 35.000 vliegtuigen, waar van de luchtmacht en de Marine er 14.000 zou krijgen. spiENTALLEN Griekse marine-offi cieren en ettelijke mariniers zijn gearresteerd, omdat zij muiterij voor bereidden teneinde de communistische opstandelingen te helpen. In Athene worden steeds meer communisten ge arresteerd. In totaal zitten er daar nu 3"0 vast- Op het eiland Makronisios ibn al 3000 communistische soldaten geïnterneerd. JJUGO v. d. BROECK, de ex-hoofd- redacteur van de voormalige „Lim burger Koerier" is door het Bijz. Ge rechtshof veroordeeld tot 7 jaar gev. straf, levenslange ontzetting uit de journalistieke functies en ontzetting uit de beide kiesrechten. De eis was 15 jaar. I*ET DE voorzichtigheid de Belgi- sche, Luxemburgse en Nederland se vertegenwoordigers eigen, heeft de Benelux kort geleden hiertegen haar waarschuwende stem laten horen, doch na de gebeurtenissen in Praag zijn er ook in Haagse en Brusselse politieke kringen andere geluiden te beluisteren. Niettemin houdt men in deze kringen vast aan het feit, dat 'n militaire alliantie geen juiste voorlo per kan zijn van een economische unie, doch dat zulks juist moet wor den omgekeerd. Wel is men ook in Den Haag en Brussel meer dan tot voor enkele weken geneigd om on verwijld met enkele grote lijnen, waar over gemakkelijk overeenstemming te bereiken is, de West-Europese Unie in feite te formeren om daarna de eco nomische bijkomstigheden alsmede 't militaire accoord nader uit te werken. Het schijnt zelfs, dat er vertrouwe lijke Amerikaanse suggesties in deze richting zijn gedaan, die de komende besprekingen van de 16 landen onge twijfeld bijzonder actueel zullen ma ken. „GEZAPIGE DEMOCRATIEN". rsOK in Engeland is de kentering der meningen duidelijk. Linkse bla den, die altijd maar bleven wauwelen over het gevaar van blokvorming, zijn nu danig geschrokken en vinden het idee van een militaire alliantie al niet meer volstrekt verwerpelijk. Conser vatieve bladen, dringen er reeds met kracht en klem op aan. Typerend is wat de „Observer" volgens de N. R. Ct. schreef: Engeland verkeert thans in groter gevaar dan in 1938Indien wij het initiatief willen herwinnen, moeten wij onmiddellijk een politieke en mi litaire unie van West-Europa vormen. Het is tijd geworden om Churchills aanbod van 1940 aan Frankrijk te her nieuwen en tot heel West-Europa uit te breidenWij moeten de vijand binnen onze eigen grenzen aanvatten door te erkennen, dat communistische organisaties geen parlementaire demo. cratische partijen zijn met een recht op verdraagzaamheid, maar vijanden van de democratie, die als zodanig moeten worden behandeldTenslot te moeten wij Rusland terughouden van militaire agressie en dat kan alleen gebeuren door va'n de Ver. Staten een militaire garantie vdor de Westelijke unie te verkrijgen yANDAAG herdenkt Z. H. Paus r Pius XII de dag, waarop Hij voor negen jaar tot Paus is geko- TN BELGIE bestaat de rantsoenering nog slechts voor boter, margarine, suiker en brood en het heeft er alle Schijn van dat ook deze voedingsmid delen dit jaar vrij zullen komen. yOLGENS welingelichte Amerikaan se kringen te Londen zal het plan Marshall nog deze maande door beide huizen van het Amerikaanse Congres worden goedgekeurd. JJU GEVECHTEN tussen Tel Aviv en Haifa zijn 40 man van de Ha- ganah omsingeld en gevangen geno men. melden Arabische kringen te Je ruzalem. Snds het verdelingsbesluit van de algemene vergadering der V. N. zijn in het Heilige Land 1378 per sonen gedood en'meer dan 3000 ge wond. m HET tarief van briefkaarten in het binnenlands verkeer per 1 Fe bruari verlaagd is van 7% op 6 cent bestaat de mogelijkheid om tot uiter lijk 31 Maart niet-gebruikte brief kaarten van 7^2 cent op de postkan toren in te wisselen. JgNGELAND en Nederland zullen dit jaar goederen uitwisselen tot een bedrag van meer dan 70 millioen pond sterling. Dit is ruim 20.5 pet. meer dan in 1947. Wij leveren vlas, zuivelpro ducten en strocarton. £JE NED. KATH. Arbeidersbeweging ontving van de Engelse Vakbewe- ^ng het verzoek met vertegeny/oor- digers van 15 andere landen deel te nemen aan een op 9 en 10 Maart te konden te houden conferentie, gewijd aan b<*t Marshall-plan De heer A. C. Bruyn zal de K.A. 3- vertegenwoordigen. Is het te veel gevraagd van onze voor, dat er ook in Amerika derge-gezapige democratieën, zo beslikt het lijke stemmen te beluisteren zijn en blad, dat zij zich tot zulke een stout- dat ook Bevin zo snel mogelijk een moedige politiek bekeren?" Ook voor Nederland kan aan ae he le zaak een kwaad kantje zitten. In West-Indië is immers ook niet alles koek en ei. Dat is tijdens de Ronde Tafel Conferentie wel gebleken. Wat zal b.v. de weerslag van de Zuid- CENATOR A. Vandenberg, voorzitter van de Amerikaanse commissie voor buitenlandse betrekkingen, heeft het debat over het plan-Marshall in de Senaat geopend met een waarschuwing dat „het ijzeren gordijn niet tot de randen van de Atlantische Oceaan moet komen, door agressie of in ge breke blijven". Hij drong aan op aan vaarding van het 5.300.000.000 dollar omvattende hulpprogram. „Het ver dient snelle aanvaarding in naam van vrede, stabiliteit en vrijheid", zei hij. Hij noemde de Sovjet-Russische op positie tegen het plan-Marshall „een samenzwering om te voorkomen, dat orde zal worden geschapen uit de chaos stabiliteit uit de verwarring en vrijheid uit hopeloosheid." Met name noemde senator Vandenberg „de agressie tegen Tsjecho-Slowakijë, waar iedere schijn van vrijheid is vernietigd en het dap pere, kleine Finland, dat als slachtof fer kan vallen, terwijl wij hier deba teren." jyjINSTER IN 'T VELD, de nieuwe bewinds man van „Wederopbouw" heeft in aanslui ting op hetgeen wij gister reed3 publiceerden nog een en ander meegedeeld. Wor talrijke leveringen zijn wij op het bui tenland aangewezen. Die bouwmaterialenpositie il in Nederland niet gunstig te noemen. Daar komt nog een tekort aan bouwvakarbeiders bij. Ik geloof daarom, zo zei de minister, dat men de montagebouw moet koppelen aan de normale bouw, teneinde de achterstand van zeventig dui zend woningen in te lopen. De architecten zul len moeten leren met de nieuwe materialen om te gaan. Men zal een andere koers moeten inslaan. Van de semi-perma- nente bouw, zoals men die voor scholen wil gaan toepassen, ben ik een tegenstander. Van het bouwen van fabrieksdorpen ben ik ook geen voor stander benadrukte de minister. Dat bindt arbeiders in vele gevallen te sterk. Dat wil niet zeggen, dat ik een blokje van zes of tien woningen voor de industrieën niet gewenst acht. De industrieën kunnen mensen van buiten hun rayon niet huisvesten. De minister verwacht, dat de huren genormaliseerd zullen worden, aan gezien de financiering door het rijk een te grote last betekent Een op lossing zou volgens hem zijn, dat de huren verhoogd zullen worden. Van de verhoging komt een deel ten goede aan de huiseigenaren en de rest wordt als -elasting afgeroomd. TNE ZUID-AMERIKAANSE Sta- ten zijn wakker aan 't worden. In die zin. dat zii door verschillende maatregelen willen trachten zich aan het oppertoezicht van Westerse staten, in easu Engeland, te ont trekken. of dat zii deze Westerse landen het recht willen ontzeggen territorium te bevitten in de Zuid- Amerikaanse sfeer. Engeland heeft moeiliikheden met Argentinië en Chili gekregen over enige Falklandeilandjes. En thans zijn weer moeiliikheden opgedoken met het aan Mexico grenzende Guatamala. dat rechten doet gelden od de naastlig gende Britse kolonie Honduras. EnJ geland heeft er twee oorlogsbodems naar toegestuurd, hetgeen in Guata mala zodanige ontstemming heeft op gewekt. dat het fel heeft geprotesteerd en men van plan is de diplomatieke betrekkingen met Londen te verbre ken. Bevin is van plan a.s. Woensdag een verklaring in het Lagerhuis over deze kwestie, die de gemoederen ln Engeland fel beroert, af te leggen. Guatamala heeft de hoofdstad van Honduras. Belize, „een strategische Engelse basis genoemd, van waaruit de vrede van het Amerikaanse con tinent bedreigd kan worden". Het zijn vrijwel dezelfde woorden, diewArgen- tinië en Chili gebruikt hebben ten aanzien van de Falklandeïlanden. Britse matrozen handhaven intussen de rust in Br, Honduras, waa zij met scheve ogen worden aangekeken. Om op alle eventualiteiten voorbereid te zijn worden om Belize versterkingen aangelegd. Od het ogenblik is het zeer de vraag of Guatamala zich zal laten verleiden tot een militaire aetie. Op een zo snel le en potige reactie had men blijk baar niet gerekend. De hele kwestie moet evenwel met bizondere attentie in het oog worden gehouden, omdat er-uit blijkt dat er al ongerust over de toekomst van het in de Zuid-Amerikaanse staten iets katholicisme in Tsjecho-Slowakije. Zij broeit. De inter-Amerikaanse confe- herinneren er aan, dat ofschoon de ka- rentie te Bogota, die binnenkort ge- tholieken er zich sedert de bevrijding houden wordt, zal daarover ongetwij-in veel gunstiger conditie bevonden, feld meer leren. I dan de katholieken dei" andere Mid- JVAGELIJKS sterven koeien tenge- volge van het feit, dat zij met schillen en groentenafval tevens scher pe voorwerpen, zoals gilette-meisjes. haarschuivers, glasscherven, spijkers, Amerikaanse activiteit in Curaqao zijn stukjes, ijzerdraad, enz. naai binnen dat uiterst nauwe betrekkingen met werken. Denkt daaraan bij het bewa- Venezuela onderhoudt? ren van schillen etc 1 ren van schillen etc. T\E VERKIEZINGEN in Tsjecho- Slowakije waar de commu nistische machtshebbers bevolen heb ben dat Statins portret de schoollo kalen zal moeten opvrolijken zul len wat worden uitgesteld, omdat zo vertelden de Tsjechische mi nister van Openbare werken op 'n persconferentie het program van de'constituerende vergadering door de crisis vertraging heeft ondervon den. De werkelijkheid zal intussen wel zijn, dat de heren het program der vervalsingsmethode, die zij bij de verkiezingen zullen volgen nog niet helemaal uitgedokterd hebben. y ATICAANSE KRINGEN volgen in tussen met diepe bezorgdheid de politieke gebeurtenissen, die zich op het ogenblik in Tsjecho-Slowakije af spelen. Bevoegde kringen maken zich voor- J7EN GEVAL van smokkelarij, dat zich onder de gemeente Huyber- gen afspeelde, heeft te Bergen op Zoom heel wat stof doen opwaaien. Niet ten onrechte overigens, omdat bij deze zaak drie personen zijn be trokken van wie men dergelijke smok keipracktijken het minst zou ver wachten, n.I. drie Bergen op Zoomse politic-agenten Het zijn de 45-jarige gehuwde W. Sch., de eveneens ge huwde 35-jarige J. M. en de 22-jarige J. B, JJet drietal was na diensttijd in bur gerkleding per rijwiel naar België vader v. d. H„ welke door landbouwer Dekkers, geboeid, naar de politieka zerne te Zevenbergen werd overge bracht, gevolgd door een politiemotor. De oude v. d. H. verklaarde tijdens dit transport niet te hebben gestoken Maandagmorgen werd ook de zoon Din- 70NDAGAVOND speelde zich aan of enkele planken te bereiken zijn. de Nieuwendijk onder de ge- heeft zich Zondagavond het drama ar' meente Zevenbergen een drama af, gespeeld. waarvan de ruim 21-jarige paarden- De ruim 21-jarige Antoon Krols be- kneebt Antoon Krols het slachtoffer vond zich omstreeks half tien od het j„ - is geworden. Op het erf van de ar-erf van de familie van der Horst Met l^en S de andere beiderswoning der fam. v. d. Horst, de Jongste, ongeveer 18-jange dochter die op ongeveer 100 meter afstand j Naantje, had A. K. een intieme om- woont. vond een korte woordenwis- gang. Volgens verklaringen van perso- seling plaats met vader v. d. H. en nen, die hem hebbenz ien laveren, was zijn zoon. Een van beiden greep K.de oude v. d. H. tegen donker in „ken- vast en bracht bem een steek in de j nelijke staat" thuisgekomen. Blijkbaar hartstreek toe met een mes. Hoewel heeft hij in zijn gezin herrie geschopt. K. nog de kracht had naar het Antoon K. zou dit buiten hebben aan- ouderüjk huis te strompelen, zakte gehoord en heeft mogelijk daarbij of je^s geroepen waarop twee of meer- Weersverwachting, geldig tot hedenavond? Droog weer met overdrijvende wolkenbanken. Koude ochtend met op vele plaatsen mist. Overigens dezelfde temperatnur als gisteren. Matige tot -wakke wind uit Oos telijke richtingen. Heden zon onder 18.21 uur en Maan onder 10.08 nur. Woensdag: Zon op 7.22 uur en Maan op 3.32 uur. hij, daar aangekomen in elkaar. Een Droer van de getroffene haastte zich naar de landbouwer Dekkers, die in de onmiddellijke nabijheid woont. D. haalde ijlings dokter de Ruyter uit Klundert. Kapelaan Jdorbart uit Zeven bei gen, eveneens door D. gewaarschuwd kwam ter plaatse toen het slachtoffer reeds was overleden. De Rijkspolitie, door D. ontboden, gelastte in de nacht de overbrenging van vader v. d. H. naar het politiebureau in Zevenbelgen. Maandag werden de overige familie leden van v. d. H. naar het politie bureau in Zevenbelgen overgebracht. Het stoffelijk overschot van het slacht offer bleef onder politietoezicht in de ouderlijke woning in afwachting van het Parket uit Breda. f Wie deed hel? angs de Nieuwendijk onder Zeven bergen, nabij de Roode Vaart. lig gen erkele boerderijen verspreid, met daarbij eenvoudige huisjes van land arbeiders. op de boerderijen werkzaam. Op of nabij het erf van een ezer huis- kes. welke slechts over een bruggetje dere personen, waaronder de oude v. 1. K. en zijn zoon naar buiten zijn geko men. Mogelijk is, dat K. is vastgegre pen door de ene persoon, 'die hem een mes links in de borst stak. Naar de juiste toedracht wordt nog een nauw keurig onderzoek ingesteld. De Jonge Krols heeft daarop nog kans gezien, zich onder langs de dijk naar huis te begeven, doch bij het bin nenkomen van de ouderlijke woning viel hij voorover neer op tafel. Een van de broers van het slacht offer liep ijlings naar de dichtbij wo nende landbouwer Dekkers, die per auto auto naar Klundert snelde om dokter de Ruiter op te halen. Geeste lijke hulp werd eveneens door de heer Dekkers gehaald. Kapelaan Norbart uit Zevenbergen kwam echter ter paatse, toen het slachtoffer reeds was overleden. Het H. Oliesel werd toegediend. Twee messen. nog £)f inmiddels gewaarschuwde Rijks politie uit Zevenbergen ging kort na de aanslag over tot arrestatie van van het gezin later in de morgen werden overgebracht voor verhoor. Vader v. d. H. heeft zich, sinds de tijd, dat de relatie bestond tussen zijn jongste dochter en de buurjongen Toon meerdere malen minachtend daarover uitgelaten. Het is komen vast te staan, dat de vader met een broodmes was gewapend en de zoon met een knipmes. Wie van de twee de dodelijke steek heeft toege bracht staat nog niet vast. Heden word sectie op het lichaam verricht, waarbij de aard van de steek kan geconstateerd worden. JN EEN COMMUNIQUE van de Com missie voor Goede Diensten wordt medegedeeld, dat de vaststeling van alle statusquo-lynen op Java en Su matra thans gereed is. Deze kwestie is thans geheel opgelost na de over eenkomst tussen de betreffende dele gaties ten aanzien van de vaststelling der statusquo-Iijnen bij Kemit en Pro- nodjiwo in Banjoemas. Tevens werd een regeling getroffen voor een uit breiding der gedemilitariseerde zone m de sector van Kemit. "JJRUMAN heeft op een persconferen tie opnieuw verklaard, dat hii ?a?S,ne e®n onderhoud met Stalin zou nebben, doch alleen wanneer der» Washington komt. Üe2e ln getrokken en wilde des avonds te om streeks 8 uur over Huybei gen naar Ne- derland terugkeren. Ze namen de weg j langs de grenspost, blijkbaar rekenend S op wat geluk. De kommiezen waren i echter op hun post en hielden de mannen staande voor een onderzoek ter plaatse. Daarbij kwam men tot de ontdekking dat de mannen in hun rij wieltas een pakje vervoerden. De pak jes bleken bij onderzoek dunne zijden damessjaals te bevatten, die stevig tot een klein pakje waren geperst. Het waren er in totaal ongeveer 1200. De waarde hiervan wordt geschat op met minder dan f 6000.— De kommiezen zullen wel niet weinig verbaasd zijn ge weest, toen legitimatie aantoonde, dat men te doen had met drie agenten van politie uit Bergen op Zoom. Gezien het feit, dat het hier een smokkelzaak betreft, waarmede een vrij aanzienlijk bedrag gemoeid is geweest, is het geenszins uitgesloten, dat er ook een geldschieter bij betrokken is. Ze kerheid daaromtrent bestaat er echter nog niet. Buiten functie gesteld. Qe drie agenten maken nog niet zo heel lang deel uit van het politie corps van Bergen op Zoom. Sch is afkomstig uit Oosterhout en trad. na te zijn „gezuiverd" in dienst van de Belgen op Zoomse gemeentepolitie. J. M. was onder de Duitse bezetting lange tijd werkzaam op het vliegveld te Woensdrecht. Het Bergen op Zoomse politiecorps is jaren geleden ook al enkele malen in opspraak geweest, doch mede dank zij de leiding van de wmti Corpschef, de heer Th. Andriessen, viel er de laatste tijd een aanmerkelijke veran dering ln de geest van het corps waar te nemen. Het laat zich dan ook begrijpen, dat den-Europese landen, zij nietteming met veel moeilijkheden te kampen had den, vooral in de laatste tijd. Naar men weet. heeft een bisschops conferentie kort voor de huidige cri sis, op de meest krachtige wijze stel ling genomen ten aanzien van het pro bleem der onteigening van kerkelijke goederen en de onderwijskwestie. In het bijzonder wordt eraan herinnerd, dat ondanks de tegenwoordigheid van leden van een christelijk georiënteerde partij in de regering, de Tsjechische Volksbond, waarvan de voorzitter, mgr Sramek, een prelaat is, de marxisti sche partijen en vooral de com- unistische partij er in slaagden, bij meerderheid van stemmen een voor stel te doen aannemen van een een- heidsschool, waartegen de katholieke Hiërarchie zich herhaaldelijk krachtig verzette. De recentt gebeurtenissen, zo zegt men te Rome. zullen ongetwijfeld een verscherping van deze gebeurtenissen met zich medebrengen. Dezelfde kringen drukken bok on gerustheid uit over onmiddel ïjke toe komst. In Slowakije vormen de katholieken de overgrote meerderheid van de be volking. Op het politieke plan hebben zij daarenboven de vijandschap van de communisten uitgelokt door "bij de verkiezingen van 1946 in grote meer derheid (65 pet.) voor de Christende mocratische Partij te stemmen. Dit be wijst van scherpe tegenkanting tegen het marxisme had reeds in de loop der laatste maanden een bijzondere activiteit van de Staatspolitie in Slo wakije ontketend, en onder voorwend sel van „samenzweringen" worden er op grote schaal arrestaties verricht Men vreest te Rome, dat tengevol ge van de huidige gebeurtenissen Slo wakije weldra het toneel zal zijn van nieuwe„veiligheidsmaatregelen" van die aard. JJET DOOR RUSLAND „voorgestel de" verdrag van vriendschap en wederzijdse bijstand met de Finse re- gei-ing is door het Finse parlement in bespreking genomen. Premier Mauno Pekkala is na een korte ziekte naar Helsinki terugge keerd. De president heeft de regering medegedeeld, dat zij haar antwoord vandaag moet klaar hebben. Moskou zet er wel haast achter! JN het bij de Tweede Kamer inge diende wetsontwerp tot regeling van de wederonbouw wordt o.m. vermeld, dat het college van algemene commis sarissen wordt opgeheven. Het ontwerp voorziet in de oprichting van een rijks dienst. waarvan de inrichting bi.i alge mene maatregel van bestuur wordt geregeld. De grote bevoegdheden van het cen trale gezag in het aanvangsstadium hebben mogelijk gemaakt, een groot aantal plannen in nauw overleg met de gemeentebesturen systematisch des kundig te doen uitwerken. Nu vele plannen hun voltooiing naderen is het voor de gemeentebesturen weinig aan nemelijk dat deze plannen, in de tot 17R komt weer leven in de kanalen- kwestie tussen Nederland en België. In sommige Belgische kringen schijnt men er behagen in te scheppen de ontwikkeling der Benelux-gedachte te doorkruisen door het lanceren van stekelige opmerkingen over „Hol landse eigenzinnigheid". We maakten reeds met een enkel woord melding van een beschouwing in het Gentse „Volk", volgens welke Nederland eigen machtig een kanaalverbinding Bergen op Zoom-Hollands Diep ter hand zou nemen, zonder dat er verder met België over gesproken zou worden. Het blad zegt nog meer in het alge meen over gegevens te beschikken» „die ten aanzien van de haven- en stroomproblemen niet van optimisme getuigen en eerder wijzen op een ze kere „koelte" vanwege onze Noorder buren." Voor enige dagen zou minis ter Van der Straten-Waillet in de Ka mer-commissie voor Buitenlandse Za ken de terughoudendheid en het wan trouwen van de Nederlandse onder handelaars (op de Benelux-conferen- tie te Luxemburg) bevestigd hebben. Zekere kringen beweren ook, volgens het Gentse blad, dat Spaak met zeer gemengde gevoelens uit Luxemburg zou zijn teruggekeerd vanwege dat plan voor een waterwegverbinding tussen Bergen op Zoom en het Hol lands Diep. „Men weet", aldus „Het Volk", „dat Antwerpen reeds lang naar een veilige rechtstreekse verbin ding zoekt met de Rijn. Met het oog op die verwezenlijking hadden vooral rond 1930 besprekingen plaats omtrent het graven van een kanaal Antwerpen- Moerdijk. Deze kwestie werd op d« Benelux-conferentie terloops aange sneden. doch zou niet nader bespro ken zijn, gezien de Nederlanders het graven van een kanaal Bergen op Zoom-Hollands Diep al zouden beslist hebben." Het blad vervolgt dan met er op te wijzen, dat Nederland thans een reeks plannen uitwerkt, die een scherpe bedreiging inhouden voor de verdere ontwikkeling van de Belgische havens. Behalve door het bovenbedoel de Bergen op ZoomMoerdijk-kanaal zouden de Belgische havenbelan^en geschaad worden door een Nederlands plan tot kanalisering van de Rijn op Nederlands grondgebied en eveneens door het Nederlandse plan tot indij king van de Westerschelde. Tot zo ver het Belgische blad. Tijen heeft hiermede een mand vol oud zeer opnieuw naar boven ge bracht, want velen onder ons zullen zich nog de papieren-kanalenoorlog oorlog herinneren tussen België en Nederland, welke in het begin dei dertiger jaren zijn hoogtepunt bereikte. Overigens is het Gentse orgaan wel enigszins voorbarig, want voor enige ongerustheid is geen reden. Btf («formatie ter bovoegder plaatse vernemen wij namelijk, dat wel se dert jaren min of meer uitgewerkte plannen bestaan voor een kanaal tus sen Bergen op Zoom en het Hollands Diep, doch dit wil niet zeggen, dat dit plan op korte termijn za! worden uit gevoerd en evenmin, dat dit plan ex ponent is van een egoïstische Neder landse havenpolltiek. t Op de Benelux-conferentie heeft men ternauwernood over de onderhavige kwestie van gedachte gewisseld, aan gezien dit punt geen onderwerp van officiële' besprekingen is geweest. Hoogstens kan het terloops in ver band met andere problemen te berde zijn gebracht. Het moet dan op z'n zachtst gezegd overdreven worden ge acht. dat Spaak hierdoor met gemeng de gevoelens uit Luxemburg zou zijn teruggekeerd. Nederland zit met vele scheepvaart problemen te kijken en inderdaad zou een te eenzijdige Nederlandse haven en scheepvaartpolitiek de Belgische belangen meer of minder ernstig kun nen schaden. Juist omdat men vdn deze waarheid doordrongen is, zal Ne derland geen belangrijke plannen op waterstaatkundig gebied uitvoeren, die direct of indirect in verband staan met de Belgische haven- en scheep vaartproblemen, zonder dat daarover een zo groot mogelijke mate van over eenstemming tussen beide landen zal bestaan. Ip dit verband vernamen we van andere zijde, dat binnen korte tfj«f vertegenwoordigers der Renelnx-lan- den. biigestaan door deskundigen op 't gebied van haven- en scheepvaart aangelegenheden elkaar zullen ontmoe ten om tot uniformering der haven- en scheenvaartpolitlek te komen. Men verwacht dat ook „het kanaiendrama" hier behandeld zal worden. drie agenten, die zich aan de smokke- de beWdheidtot Va^sttfW J! larij schuldig maakten, zijn terstond setod fa a thans buiten functie gesteld. handen van de gemeente raad. 1 J^aat men deze besprekingen nu eens j rustig afwachten, alvorens met holle grafstem alarm te roepen. Er schijnen nog altijd lieden achter slecht opgestelde schermen te zitten, die de toenadering Nederland-België slechts met lede ogen zien: Nu de grootste gevaren de grootst mogelijke samenwerking ln het Westen voor schrijven, trachten zij oude onderlinge ruzies op te rakelen. Welk een kortzichtigheid! £)E Rijkspolitie te Halsteren deed «jdens de verkeerscontrole op de Halsterseweg een goede vangst bij de aanhouding ran een personenauto, welke werd bestuurd door A uit Hal steren. Het voertuig bleek n.I. vier hem was het voertuig onderweg, toen het ter hoogte van het Groenewoud vanuit een binnenweg de grote ver keersweg opreed. Behalve de twee ge noemde personen, die familie van el kaar zijn, is nog een derde familielid bij de zaak berokken, eèn zeker v. M. uit Roosendaal. Deze zat samen met A. en een zoontje van v. H. in de auto. Het spoor leidde van Halsteren verder naar Rucphen. alwaar in de kraag werd balen textieteoederen te f>eratten gegrepen een zekere W„ die de goede- afkomstig van smokke'» rij De auto en de goederen zijn in beslag geno- ra en. Het onderzoek heeft uitgewezen, dat de auto toebehoorde aan de textielhan delaar v. H. uit Bergen op Zoom. Naar ren had geleverd. Hij bekende tegen- ovei de politie, dat hij ze in ontvangst had genomen van een Belg. W. en v. H, zijn naar Breda overgeb. acht, om voor de Officier van Justitie te worden eeIf',d- v:,M' ei» aU» slak, mk «fj verklaarden. JTR LOPEN hardnekkige geruchten dat de Middelburgse justitie het geval van het Axelse tribunaallid, dat in Januari j.l. enige tijd in het Hui» van Bewaring verbleef, verdachte van een poging tot oplichting, in de doof- jiot had gestoken. Dit is echter abso. luut onjuist. Het gehele dossier is mo menteel bij de procureur-generaal ln onderzoek gegeven en van dien» oor deel zal het wel afhangen of al des niet tot vervolging ml worden ore* gegaan.

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1948 | | pagina 1