Communisten buiten de deur De kerk in Tsiecho-Sloiüakije Zwarte deviezenmarkt in Antwerpen Het drama der verwerping Noorwegen versterkt defensie z A TER DAG 20 MAART 1948 (Regeringsbeleid goedgekeurd IN 'T KORT Ver. Staten nu tegen verdeling van Palestina Communistisch gewroet, ook in Brabant Waarom wordt er metingegrepen? VIERDE JAARGANG No. 1029 Principieel besluit der Tweede Kamer Kamer-commissie voor buitenlandse zaken voortaan zonder C.P.N.'ers Strjjd om 't eerste ei Rechtsherstel voor ir. Roebroek Iets zachter Scandinavische landen in beroering Arrestaties in Amerika en Frankrijk Ambtenarenverbod Romme tot de Kapitein: Geen behouden vaart zolang er zich nog gevaarlijke verstekelingen aan boord bevinden Zij wordt terugge drongen naar het kerkgebouw Oostburg krijgt 152 woningwetwoningen Dagelijks Verdwijnen hier honderdduizenden guldens Palmzondag Een late Sinterklaas t Uitgave N. V. Uitgeversmij. Neerlandia. Redactieraad: i F J Aernoudts; C. J. v. Hooteghem; A. E. Langenhorst; Mr. Dr. A. J. J- M. Mes; Mr.' H. B. B. de Rechter. Verschijnt elke werkdag Abonnementsprijs bij vooruitbetaling t 3.38 per kwar taal, per post t 4.25, per week (uitsluitend bij niet postbestelling) 0.26. Losse exemplaren 6 cent. Postrekening 278841. Prijzen voor buitenlandse abonnementen worden op aanvraag verstrekt. Bureau voor Zeeuwsch-Vlaanderen Hulst, Dubbele Poort 7, tele foon 102 (Bijbureau: Oostburg, Nieuwstraat 22, telefoon 35). Bu reau voor de Zeeuwse Eilanden: Goes, Westsingel 75, telefoon 2236. Hoofdredacteur: J. J. H. A. Bruna. Advertentieprijs (uit sluitend voor de Zeeuwse oplage): 0.10 per m/m; voor Re clames (Ingezonden Mededelingen) 0.25 per m/m. (Voor de gehele oplage resp. 1 0.25 en 0.60). Incasso wordt berekend. LHOEWEL de communistische leden der Tweede Kamer zich fel ge- A weerd hebben „tegen alle leugen en laster tegen het communisme" zoals zü het uitdrukten hebben zij ,toch geen voet aan de grond gekregen toen de Kamer zich principieel ging uitspreken tegen het stel sel, dat thans in verhevigde mate de rust in de wereld verstoort. Een door de heer v. d. Goes v. Naters ingediende motie inhoudend dat geen communisten in de Kamercommissie voor Buitenlandse Zaken zitting behoren te hebben, verwierf de goedkeuring van vrijwel alle ieden. Alleen de 7 communisten stemden uiteraard tegen Dit besluit zal ook voor andere commissies consequenties hebben. Zo beschouwd is het van grote betekenis. r\E KAMER nam nog een motie van de heer van der Goes van Naters (mede-ondertekend door de K.V.P.), met vrijwel alle stemmen aan (ook nu waren weer de communisten tegen). In deze motie verklaarde de Kamer zich eens met het geveerde regerings beleid. Het in deze motie vervatte was reeds eergisteren door de heer v. d. Goes van Naters in zeer uitgebreide vorm naar voren gebracht. Duidelijk heidshalve splitste hij daarom giste, ren de materie in twee delen. waar. van een deel de inhpud der zo even genoemde motie uitmaakt. Het ande re deel is in een derde motie samen gevat en behelst de uitnodiging aan de Regering om gezamenlijk met de regeringen der staten, waarmee thans op een nieuwe basis wordt samen gewerkt, de spoedige opbouw van een werkelijke rechtsgemeenschap te be vorderen. Deze derde motie kwam gisteren niet meer aan de orde, om dat de Kamer het om half vijf welle tjes vond. Het onderwerp zal nader hand verder ter sprake komen. Het heeft er echter alle schijn van dat oko deze motie het met vlag en wimpel zal halen, want instemming ermee bleek reeds voldoende. „Terreur" van het Zuiden TN HET Betuwse dorpje Lienden 1 hadden enige knapen ,,'t eerste" kievitsei ontdekt. Het zou aan H. M. de Koningin worden aangebo den, zoals het gebruik nu eenmaal wil. De "Burgemeester stelde zich daaromtrent met het secretariaat van H. M. in verbinding. Maar toen puntje bij paaltje kwam bleek het eiuit het nest verdwenen. En moest de burgemeester het se cretariaat van H. M. bellen, dat van het ei-transport niets kon ko men. Lienden voelt zich nu erg droef gestemd. Tubbergen en Vars- «eveld echter niet. want daar werd „het eerste" kievitsei niet verdon-1 keremaand. Het gaat er nu om wie inderdaad „het eerste" ei gehad heeft. Vermoedelijk zal Tubber gen die eer te beurt vallen. Ver moedelijk, want uit het hoge Noor den komen geruchten, die niet veel goeds voor Tubbergen schij nen te beloven. pNIGE LIEDEN, die zich onledig hielden met het vervaardigen van valse bonnen zijn door de economische rechter te Amsterdam veroordeeld tot gevangenisstraffen van 2 jaar tot 8 maanden. Onder de zwaarst gestraften hoorde ook een Amsterdammer, luis terend naar de naam „Brabants Jan tje" een ex-NSB-er. zpEGEN 1 April heeft de commiinis- tische regering van Roemenië een nieuwe lichting onder de wapenen ge roepen. Dit om met het oog op de as. verkiezingen sabotage tegen het rode bewind totaal te liquideren. Lang leve de vrijheid! T")E REGERING maakt tot haar leedwezen bekend, dat in de afgelopen week in Indlë van de Kon. Landmacht een korporaal uit Tilburg (H. Ruts) en een soldaat uit Utrecht zijn gesneuveld. Van het K.N.I.L. sneuvelde 1 soldaat. De Marine had geen verliezen. rzE COMMISSIE voor Buitenlandse Zaken van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden heeft goedkeu ring gehecht aan het Europees her stelplan ad 5.300.000.000 dollar, dat Zondag jl. reeds door de Senaat is aan vaard. Het wetsontwerp zal nu aan het Huis van Afgevaardigden worden voorgelegd. TIET hardnekkige gerucht gaat, dat de Negus dood zou zijn. DIJ WIJZE van rechtsherstel is ir. A. L. H. Roebroek, met ingang van 1 Dec. 1947 benoemd tot directeur generaal in algemene dienst bij het ministerie van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening. Aan ir. Roebroeck is inmiddels (met ingang van 15 Maart) eervol ontslag verleend uit de ze functie, onder dankzegging voor de bewezen belangrijke diensten. Weersverwachting, geldig tot hedenavond: Zwaar bewolkt met enkele ver spreide opklaringen. Hier en daar enige lichte regen of motregen. Vrij krachtige Zuid-Westelijke wind. Iets zachter. Heden zon onder 18.53 uur en maan onder 5.01 nur. Zondag: zon op 6.41 uur en onder 18.54 nnr, tnaan op 13.38 uur en onder 5.40 uur. Maandag: zon op 6.39 uur en maan op 15.10 nur. TTITERAARD hebben de communis- ten gister braaf tegen de moties gefulmineerd. De heer Wagenaar be gon er mee. Hij bleek zich erg ge stoord te hebben aan de rede, die de heer Serrarens (KVP) eergisteren heeft gehouden, waarin deze het Sta linisme striemde. De toch zo redelijke uitlatingen van de heer Serrarens ga ven de communistische heer aanlei ding de mening te lanceren, „dat de terreur in het Zuiden tegen anders denkenden erger zal worden dan ze al is." Indien de heer Wagenaar-on der „terreur" de actie tegen het com munisme bedoelt dan geven wij hem direct gelijk. Maar dat de heer Wage naar in dit verband het dikke en on sympathieke woord terreur gebruikt, zie, daarmee bewijst hij de geest van het Zuiden ten enenmale niet te snap pen. In zekere' zin vermakelijk was de visie van de heer Wagenaar op Tsjecho-Slowaküe- „Waarom zo'n drukte over Tsjccho-Slowakije, zei weest. Het volk daar huilde in 1938 van woede, thans lacht het". (Als het lacht, doet het dat zeker op com mando?) ""Natuurlijk werd de heer Wagenaar bijgevallen door een zijner fractiegeno ten (Hoogcarspel). Zij verklaarden zich natuurlijk tegen het Vijflanden- verdrag en eveneens tegen het Mar shallplan. Alles dient om „een kruis tocht" tegen de Sovjet-Unie te ont ketenen, zeiden zij. Klare taal VANZELFSPREKEND is tegen deze radicaal verkeerde gedachte scherp stelling genomen. I* klare taal is door verschillende sprekers naar voren ge bracht, dat de vijf Westerse mogend heden zich schrap wensen te zetten tegen het barbarisme. De eerste die daarop gisteren wees. was de heer Sassen (KVP), die in een knap en boeiend betoog de Brusselse overeenkomst „een pact van vrede noemde. De heer Sassen toonde zich even wel teleurgesteld, omdat in het ver drag niet is gerept van de verdedi ging der Christelijke beschaving. Ook staatslieden en diplomaten heb ben als eerste gebod te erkennen, dat men God moet liefhebben, waar na als tweede, daaraan gelijk, het gebod der naastenliefde volgt, zo zette hij uiteen. Hij als Zuiderling komt met 'n gerust hart verklaren, dat de liefde voor de geestelijke vrijheid in het Zuiden in derdaad zo sterk is, dat de commu nisten er geen voet aan de grond krijgen. Het vraagstuk der grenscorrecties bracht hij eveneens ter sprake. Hij beklemtoonde: „Dit vraagstuk is niet uitgepraat, noch dood, integendeel Hij bepleitte schadeloosstelling door bodemafstand. Grenscorrecties hij, er zijn slechts 2 gewonden ge- ter nog uiteen. IvrlNISTER van Boetzelaer van Oos- ■"A terhout ging o.m. in op het feit, dat in de preambule de naam van de Allerhoogste niet is genoemd. „Het komt aan op de geest waarin het ver drag zal worden uitgevoerd, zo lichtte hij toe, en daarover behoeft geen twij fel te bestaan. Wat de grenscorrectie betreft, deelde hü mee, dat de Regering haar standpunt nog niet heeft gewijzigd. Te Londen is deze zaak nog niet ter sprake gekomen. Verwacht wordt echter, zo zei de minister, dat dit in April zal geschieden. Hij deelde voorts mede, dat het wetsontwerp tot goedkeuring van het verdrag zo spoedig mogelijk zal wor den ingediend. Hij vertrouwde, dat vorrang aan de behandeling «van zal worden gegeven. De min. verklaarde dat het verdrag niet gericht is tegen enig land, maar tegen agressie en dan tegen het land dat die agressie pleegt Hij achtte het zeker niet uitgesloten, dat nog andere landen zich bij het verdrag zullen aansluiten. (Van com munistische zijde werd de veronder stelling gemaakt, dat dit Spanje en Griekenland zouden kunnen zijn). De militaire samenwerking tussen Nederland en België heeft de volle aan dacht der regering, zo zette de minis- LTET verdrag, dat Moskou Finland gaat opdringen, heeft niet in het minst grote beroering verwekt in de Scandinavische landen. Deze beroe ring is versterkt door de geruchten, dat Moskpu ook „belangstelling" zou hebben voor Zweden en Noorwegen. Om hun mening eens duidelijk te zeg- fen zijn de premiers van Noorwegen, Iweden en Denemarken in Stockholm bij elkaar gekomen en hebben op een grote vergadering aldaar het commu nisme uitermate scherp aangevallen. Tekenend was daarbij de waarschu wing van de Noorse premier Ger- hardsen, dat de kracht van het com munisme in de Scandinavische landen niet onderschat moet worden. Hij voorzag een algemene actie bij de ar beiders om onrust te verwekken. Om op alle gebeurlijkheden voor bereid te zijn heeft de Noorse re gering zo werd naderhand uit Oslo gemeld nieuwe maatregelen getroffen tot versterking der Noorse defensieve paraatheid. O.m. is de dienstplicht verlengd van de thans onder de wapenen zijnde militairen. Deze maatregelen dragen het karak ter van een gedeeltelijke mobili satie. ARRESTATIES. XXOE SCHERP men in Amerika on- welkome vreemdelingen wil we ren is gisteren weer gebleken uit de arrestatie van de echtgenote van Jo- liot Curie, een vooraanstaand Frans atoomdeskundige en lid van de Fran se communistische partij. Zij is nader hand vrijgelaten, omdat zij geen com muniste bleek te zijn. Een ander geval, dat veel opschud ding heeft verwekt in de Ver. Sta ten, is de arrestatie van een scenario schrijver te Hollywood. Hij moet als „communistisch vreemdeling" het land verlaten. De stellingname in Amerika tegen het communisme blijkt ook uit de re de die Harold Stassen, republik. can- didaat voor het presidentschap der V. S., waarbij deze verklaarde, dat de communistische partij in Amerika bui ten de wet gesteld moet worden. Arrestaties zijn er niet alleen in Amerika gepleegd, maar ook in Frankrijk, waar diverse Russen hij hun kraag zijn gegrepen en over de grens zijn gezet. OPZIENBAREND is het bericht uit Engeland, dat Hyde, een redacteur van de Londense Daily Worker, bedankt heeft als lid van de Communistische partij en zijn betrekking aan de communistische courant heeft opgezegd. Hyde wil zich nu laten opnemen in de Ka tholieke Kerk. Hij heeft zijn hele leven voor de communistische par ty gewerkt. ltTARSHALL heeft nog eens duide- lijk de huidige politiek der Ver. Staten uiteengezet. Opmerkelijk was, dat hij daarbij zijn bereidheid te ken nen gaf met de Sovjet-Unie tot over stemming te komen, waardoor eens en vooral de huidige gevaarlijke toestand zou eindigen". TILBURG NEEMT MAAT REGELEN. Nndg het begin van de weck vertoeven Prins Bernhard en de oudste prinsesjes Beatrix en Irene in Zermatt, waar zij genieten van het prach tige winterweer. Reeds de dag na aankomst begonnen de beide prinsesjes haar skilessen. Vermoeid van de oefeningen rust Prinsen Beatrix tegen de vensterbank van een chalet nabij het skiterrein. TN DE gisterenavond gehouden ver- gadering van de raad der gemeente Tilburg legde de heer A. Remmers, voorzitter van de raadsfractie der Ka tholieke Volkspartij, een verklaring af volgens welke de K.V.P. in de toe komst geen medewerking meer zal verlenen aan de benoeming van le den van -de C.P.N. in raadscommis sies e.d. der gemeente. De verklaring werd afgelegd bij de behandeling van een voorstel tot het aanvullen van vacatures in feen twee tal raadscomtnissies. ontstaan door het ontslag nemen van één der drie com munistische leden van de gemeente raad. OPAAK, heeft zijn ministers verboden in de toekomst nog een beroep te doen op de diensten van het persbureau Belga bij de ver spreiding van re- geringscommuni- qué's. Het vreem de is echter, dat Belga op de een of andere manier de regeringscom- muniqué's toch in handen krijgt. •yOLGENS onbe vestigde be richten staan 30.000 man, bij eengebracht in 'n internationale strijdmacht, aan de Griekse Koord grens gereed voor een aanval tegen de strijdkrachten der Griekse rege ring. TIET s.s. „Grote Beer" met ruim 1300 uit Ne- derlandsch-Indië terugkerende mi litairen, waaron der een aantal zie ken. komt heden in de loop van de morgen, in de Am sterdamse haven aan. UEN leerl. tele- grafist uit Rotterdam voelde zich grieperig, dook in het me dicijnkastje en ont dekte 54 aspi rientjes, slikte ze met mannenmoed alle 54 daarna naar binnen. Hij werd raar, 's Nachts vond hij zichzelf terug in het Zuiderzieken huis met de slang van de maagpomp in zijn slokdarm. r\E VRAAG hoe onder deze omstan- digheden de positie van de Kerk in Tsjecho-SIowakije zal zijn, heeft verschillende aspecten. Uit een her derlijk schrijven van het Episcopaat blijkt, dat de communistische macht hebbers aan de Aartsbisschop van Praag, Mgr. Dr. J. Beran, de verze kering hebben gegeven dat zij de rech ten van de Kerk ten volle zullen eerbiedigen. HE DELEGATIE van de Verenigde Staten bij de Vereiligde Naties heeft in Lake Success medegedeeld, dat de Amerikaanse steun voor de voorstellen van de algemene vergade ring voor de verdeling van Palestina is ingetrokken en dat een tijdelijk be- heerschap voor geheel Palestina is voorgesteld. Wanneer de Veiligheidsraad het Amerikaanse voorstel aanvaardt, zal een speciale zitting van de Algemene Vergadering beroepen moeten wor den ter bespreking van de Pales tijnse kwestie in haar geheel. China en Frankrijk hebben doen ver staan dat zij het Amerikaanse voor stel zullen steunen. Gromyko (Sovjet-Unie) zei, eerst in structies uit Moskou te moeten af wachten. Het ligt voor de hand, dat de Ver. gewijzigd hebben omdat Palestina meer en meer een broeinest van on rust wordt. /"JHURCHILL heeft het verzoek aan vaard op te treden als erevoor zitter van het „Congres van Europa' dat 10 Mei te Den Haag begint. Hoe weinig een dergelijke toezeg ging der communisten overigens be tekent, blijkt wel hieruit, dat behalve de reeds verboden dagbladen intus sen alle Katholieke weekbladen, niet slechts die der partij, maar ook de zuiver kerkelijke en godsdienstige in het Tsjechische taalgebied, zijn verbo den. In het Slowaakse 'gebied ver schijnt alleen nog de „Katholieke No- viny". Het heeft er alle schijn van, dat de communisten de Kerk zullen willen terugdringen tot binnen de muren van het Kerkgebouw. De minder belang rijke Kerkelijke instellingen zullen al thans de eerste tijd weinig te vrezen hebben, maar al het andere in het bijzonder het katholieke onderwijs zal zonder enige twijfel geliquideerd worden. Volgens de laatste berichten is 'tot opvolger van Masaryk benoemd de comqpunist dr. Clementis. Hij zal de buitenlandse politiek van Tsjecho-Slo- wakije nog sterker op het Oosten in stellen. i •pEN AUTOBUS van de Veluwse Autobus-diensten is op de w Ede-Lunteren geslipt en tegen een boom gereden. Twintig personen wer den gewond van wie twee zwaar. TLJET INGANG van 22 Maart zullen gerepatriëerde militairen gratis Spoorweg-abonnementen worden ver strekt. Deze abonnementen zijn gedu rende de eerste maand na de terug komst van de militairen geldig. k/ia AND AG 22 MAART om 1 uur vindt te Oostburg de eerste steen legging plaats van een complex van 152 Panagro-woningen, welke geïmpor teerd zijn uit Finland en gebouwd zul len worden op het terrein, gelegen ach ter de oude stad. Verschillende auto riteiten zullen bierbij aanwezig zijn, terwijl na de plechtigheid aan genodig den een maaltijd zal worden aange boden. tTOE BEDRIEGELIJK de mentaliteit is, dat het met de vooruitgang van het communisme in de provincie Noord-Brabant zo'n vaart niet loopt je merkt er weinig van, zegt men immers bleek ons dezer dagen uit gesprekken met enkele vooraanstaande figuren. Zonder het geheel van communistische activiteit in onze provincie ook maar bij benadering te kunnen signaleren of de grootte van hun „apparaat" te kunnen bepalen, waren de symptomen van activiteit, welke ons werden medegedeeld toch wel van die aard, dat ze een tipje op lichtten van hetgeen er momenteel gaande is. In een gemeente van amper 5000 inwoners bleek een communistische cel aanwezig van niet minder dan 40 leden. Dit kwam aan het licht, doordat een bonafide Nederlander bezoek kreeg van een propagandist, die onder allerlei schone voorwendselen en door middel van geldelijke toezeggingen, een nieuw lid voor de kern trachtte te .winnen. De be zochte was echter zo verstandig hiervan te bestemder plaatse aangifte te doen, waardoor de cel-groep kon worden nagegaan. Een ander geval deed zich voor na de zitting van een gemeenteraad, waarbij een motie werd aangenomen, welke voor het communisme ver nietigend was. Enkele dagen daarna werd de burgemeester van deze gemeepte bezocht door een rijksambtenaar voor een bepaalde kwestie. Deze ambtenaar deelde terloops mede, dat de burgemeester „op de zwarte lijst" was genoteerd! pRANCS, MENIER??? Nederlander met r, „Wat kosten ze?" En beiden verdwijnen. De Nederlander met zijn .guldens, die spoedig In andere handen zullen over gaan. Het is druk op de Antwerpse deviezenmarkt, bar druk zelfs. Op de bewuste hoek van de bewuste twee straten, die we maar niet met name zullen noemen, staan zeker tweehonderd van deze uitgekookte zwarte Pieten samengepropt, druk onderhandelend en Players rokend, In de staminékes is het van hetzelfde laken een pak. 7E ZIEN al spoedig aan je koffer, aan je rond-kijken of aan je neus, dat je een Nederlander bent en dan stevent een der vertegenwoordigers van het zwarte gilde op je af. En wat kan je als reporter beter doen dan de proef op de som nemen. Inside information, noemen ze dat. „De koers staat 9.80 menier. Kom maar mee naar de beurs" Ik vermoed dat de „beurs" één van de vele kroeg jes is. doch wie schetst mijn verba zing als mijn begeleider me inderdaad mee naar de beurs neemt. Daar in de hal is het een loven en bieden van belang. Men spreekt er veel Duits en er is een opmerkelijk verschil tussen mijn neus en die van de Duits-spre kende zwarte Pieten. Mijn begeleider fluistert enkele woorden met een goed gekleed heerschap, gesoigneerd, clean shaven, een vijftiger ongeveer, met zwaar met goud en diamanten beringde vingers. Die kerel heeft voor meer geld aan zijn pink hangen dan Uw correspondent in één jaar tijd kan verdienen. Hij komt naar me toe; ..Sprech'en Sie Deutseh?" ..Yes. Sir!" Even kijkt hij met wat aarzelend aan. „Kommen Sie bitte mit". We da len een trapje af en komen in een grote ruimte, een soort ruime kelder. Aan de vier'wanden zijn celle ge bouwd, iets ruimer dan een telefoon- hokjeè Mijn begeleider, mijn Belgi sche contactman plus ondergetekende verdwijnen in één der vele cellen. »e deur wordt aan de binnenkant geslo ten ende onderhandelingen kun nen beginnen. „Wiviel wollen Sie?" Ik noem een fantastisch bedrag, dat ik nooit bij elkaar heb gezien Dat maakt de heren happig. Ik pingel maar tegen mijn Duits sprekende te genpartij, is het'moeilijk te pingelen, want hij is zo glad als een aal. Neen. bij varen. zaken hebben we niet gedaan. Mijn hele vermogen bestond nl. uit 200 le gale Belgische francs en na tien mi nuten nam de Duitser vloekend af scheid. Met geld gesmeten WAAROM wordt «dit alles in het openbaar getolereerd? Ieder kroegje in deze wijk is een wisselkan- tooi*. Honderdduizenden guldens ver- dwijnen hier voor zwarte prijzen. De valutamarkt is in nanden van kapi taalkrachtige buitenlanders. De Belgen zijn slechts provisie agenten of filiaal houders, een enkele uitzondering daar gelaten. In de naburige banken heb ben de heren hun eigen safe voor de grotere transacties. Er wordt met geld gesmeten. Belgische, Franse, Zwitserse francs, dollars, guldens, escudo's, iedere valu ta is op deze zwarte deviezenmarkt te krijgen, zij het dan ook tegen koer sen, die de hardelaren een vette winst waarborgen. In hoeverre de handel gepaard gaat met circulatie van valse bankbiljetten is zo r.iet te overzien. Op de eerste plaats is het een Ne derlands belang, dat dit lek wordt ge stopt In het kader van de Benelux moest liet zelfs onmogelijk zijn, dat het in het openbaar gebeurt. Nu dat wel mogelijk blijkt (t zijn is het zeker en Benelux-vereiste, dat de politie snel cn overbiddelijk ingrijpt, gelijk ze dat ook heeft gedaan in Brussel. De positie van onze gulden zal er wel T"vE HOSANNA'S die in onze kerken weerklinken voor de hoc^mls van Palmzondag, zijn maar een zeer zwak ke weerklank van de jubel, die eens Jerusalems straten vervulde op d« dag van Christus' feestelijke intocht. Bovendien is voor ons het uitbundig» dezer juichtonen getemperd doordat wij weten, ^velk een valse echo ze eens in Jerusalem hebben gehad, toen zo na enkele dagen verkeerden in het „Kruisig Hem? In die week voltrok zich daar toen een geweldige tragiek aan het Jood se volk, waarvan de schaduwen zou den vallen over eeuwen wereldge schiedenis. Dit volk toch was door God uitverkoren om Zijn volk te zijn, de bewaarder^ van het geloof in Hem en de eerstelingen der verlossing. Maar op dit volk zijn de woorden van St. Jan van toepassing, dat Hij in Zijn eigendom kwam en dat de Zijnen Hem niet aannamen, want toen Christus èp Palmzondag de H. Stad binnentrok als koning, was Zijn ver werping reeds besloten, daaraan kon het gejuich van kinderen en goedgè- zinden niets meer veranderen: enkela dagen later zou dit met bloedig» wreedheid aan de dag treden. Toen Christus op Goede Vrijdag al# een uitgestotene stierf aan het kruis, was zijn aangezicht afgewend van Jerusalem en gekeerd naar het Wes ten, zo verhaalt ons de traditie Want God had aan Zijn volk het geloof ln Zijn Zoon aangeboden, doch dit had dit niet aanvaard en nu werd het aan de niet-Joden, de heidenen gegeven, die daardoor de eersten waren om de Kerk binnen te treden. God wendde zich van Zijn volk af en verwierp het, omdat zij de tijd van genade niet hadden erkend. En* zo zijn van Oost naar West andere volken groot ge worden in de Kerk en groot in de wereldgeschiedenis, terwijl de Joden als zwervers over de wereld, zonder vaderland, ronddolen. Er ligt hierin meer dan een ge schiedkundig gegeven. Wel is nooit meer op zulk een sterke wijze de verwerping van een volk tot uiting gekomen, dat de genade van het ge loof verwierp, maar toch kunnen w« hetzelfde feit zich zien herhalen, dat. wanneer op de ene plaats van d« aarde het geloof geweigerd wordt, God het op een andere ln nieuwe heerlijkheid laat opbloeien. Aofc in deze tijden wordt er vaak gesproken van stéi'Vende volken reeds jaren geleden schreef men over de ondergang van het avondland Europa zou zijn als een stervend we relddeel, dat zijn oude \felvaart en beschaving verloren heeft en ze aan anderen ziet toebedeeld. En hiermee samengaand zien we in Europa een teruggaan van het geloof in God, on geloof en modern heidendom ver spreiden zich alom en velen, die dachten, dat ze „verlicht" waren, zak-' ten terug in de duisternis van het weigeren te geloven. En wat zien we gebeuren? Is nu het einde der Herk. dat al zo dikwijls door hen werd voorspeld, eindelijk aanwezig? Of moet ons angst bevangen, dat het ge tal van de gelovigen altijd maar meer terugloopt? Neen, het oude drama der verwerping herhaalt zich: het ene volk weigert de uitgestoken handen van God, welnu, God heeft niemand van ons nodig, Hij geeft de genade aan anderen, waar ze duizendvoudig opbloeit. JJevolutie raast door Europa, aller lei dwalingen dringen zich op. het geloof sterft; maar de missiona rissen in Afrika en Azië kunnen de oogst niet binnenhalen bij gebrek aan krachten; zo overvloedig zijn de bekeringen: volksstammen smeken om een priester, die hun het geloof in Christus-brengen zal. de nieuw- bekeerdén hebben er een dagreis voor over om de Sacramenten te ontvangen, het oude eenvoudige, kinderlijke geloof herleeft: God wordt geëerd en bemind in gebieden, die eerst „niet Zijn volk" waren. .Dit geve ons te denken, wanneer we de Hosanna's horen weerklinken op Palmzondag. God heeft ons niet nodig; wel is Hij eindeloos gedul dig, maar laat toch niet met zicli spotten. Maar wie zijn gemoed ver hardt. als hij Gods stem verneemt, die wordt als een harde kale rots Geen regen van genade kan er meer in doordringen en geen bloem of plant meer op groeien, want de was dom is voorbij. Permanente Droogmakingsten- toonstelling ee Middelburg J-JET LIGT in de bedoeling van het gemeentebestuur van Middelburg om na de restauratie van het Middel burgse raadhuis in de Vleeshal een tentoonstelling in te richten, welke be trekking heeft op alles wat met 'de droogmaking van Walcheren betrek king hééft. TAE RECTOR van het Openbaar Lyceum te Qostburg kreeg van de heer Victor H. Scales van de United Service to Holland, Inc. New-York het verheugende be richt, dat de Walton High School 195th. Street and Reservoir Ave nue, The Bronx, New-York een bedrag van 250 dollar heeft be- telijke H.B.S. te Oostburg. steed ten behoeve van de Gemeen- Voor 200 dollar werd kleding aan geschaft en voor het restant een basketball, 2 voetballen. 1 pomp, 144 stukken zeep van 15 oz. (huls- houd- en toiletzeep).

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1948 | | pagina 1