'n Bloedbad op Pasen Enorme brand in veilingloods te Eist B.V.V. eindelijk kampioen! Munitiedepot te Semarang ging de lucht in Onderwijswetgeving is uniek Arabieren vielen Joodse convooien aan fafifJS Joodse vliegtuigen bombardeerden Jaffa IN 'T KORT Overweegt Amerika militaire steun aan W. Europa? 4-mogendheden« verklaring over atoomenergie Bollendag 1948 Gemaskerde van Dmvendrecht in arrest Noodcomité's in Oostenrijk Wie niet voor Mij is is tegen Mij Verkiezingen in Roemenië VIERDE JAARGANG No. 1036 D I NSDAG 30 MAART 194» In Palestina EERLIJKE VINDER Toenemende wind Alleen controle buiten Veiligheidsraad Minister Gielen opent Schoolstad Staat en gezin Crediet voor Ned.-lndië Nederlandse fietsen en Belgische auto's De toneel revolver van de gentleman-boef Een man met een dubbel leven Eindhoven verloor haar kans in Limburg Als bezettingslegers wegtrekken Paasboodschap van Z. H. de Paus Moeder van de goddelijke Liefde 70.000 fruitkisten in vlammen opgegaan Moskou zwijgt „officiéél" over Triëst 80 pet. voor dem. Volksfront Zó voetbalden de matadoren Zes explosies binnen twee uur Slechts tien gewonden Engelse meisjes bezochten Zeeland Üitgav« N. V. Uitgeversmij. Neerlandia. - Redactieraad: j> j. Aernoudts; C. J. v. Hooteghem; A. E. Langenhorst; Mr Dr a. j. J. M. Mes; Mr. H. B. B de Rechter. Verschijnt elke werkdag Abonnementsprijs bij vooruitbetaling 3.38 per kwar taal, por Post 4.25, per week (uitsluitend bij niet postbestelling) 0.26. Losse exemplaren 6 cent Postrekening 278841 Prijzen voor buitenlandse abonnementen worden op aanvraag verstrekt. Bureau voor Zeeuwsch-Vlaanderen Hulst, Dubbele Poort 7, tele foon 102 (Bijbureau: Oostburg, Nieuwstraat 22, telefoon 35). Bu reau voor de Zeeuwse Eilanden: Goes, Westsingel 75, telefoon 2236. Hoofdredacteur: J. J. H. A. Bruna. Advertentieprijs (uit sluitend voor de Zeeuwse oplage): 0.10 per m/m; voor Re clames (Ingezonden Mededelingen) f 0.25 per m/m. (Voor de gehele oplage resp. 0.25 en 0.60). Incasso wordt berekend. Voor God, Koningin en Vaderland al* 1 T 1 I schop van Y< t, A wnKi«*itl^ TZE PAASDAGEN zijn in Palestina het tegendeel geworden van wat ze overeenkomstig deze hoogtij-dagen van het Christendom hadden beho ren te zijn: „Daaraan zult gij u dóen herkennen, dat ge elkaar liefhebt". Door de Arabieren werd binnen 24 uur tweemaal een Joods convooi aan gevallen met een grote overmacht van manschappen en wapenen, nl. bij Bethlehem en bij Bakiri In beide gevallen werd het een bloedbad. De Joden daarentegen zijn met vliegtuigen begonnen'en hebben de haven stad Jaffa gebombardeerd. Eveneens hebben Joodse vliegtuigen Arabieren, die een Joods convooi ten Zuiden van Jerusalem aanvielen, met bommen bestookt. De kleine aanvallen groeien met onheilspellende zekerheid uit tot een venijnige en omvangrijke oorlog. De Aartsbisschop van York heeft in zijn Paaspreek een pleidooi gehouden voor de vrede in de Heilige Stad. Zowel de Joodse als de Arabische ant- worden op dit pleidooi voorspellen voor Jerusalem niet veel goeds. schop van York alleszins te begrijpen, 'em met de vele heiligdommen ernstig bedreigd, wat ook in het Arabische antwoord op ledoelde preek tot uiting komt: Het is moge lijk, zo heet het daarin, dat in 1949 de Christelijke heiligdommen in Je rusalem niet meer bestaan. Maar Joden en Arabieren juichen om het hardst het pleidooi voor de vrede toe en geven eveneens om het hardst elkaar de schuld van de toe komstige vernietiging van de Heili ge Stad. En Moskon wacht op een kans om toe te slaan DE HEILIGE PLAATSEN BEDREIGD. T\E FEITEN zijn kort weer te geven: De Arabieren overvielen ten Zui den van Bethlehem 'n Joods convooi, waarbij meer dan dertig voertuigen werden vernield; slechts 10 Joden zou den de aanval overleefd hebben, waar na zij zich in een huls terugtrokken en door honderden Arabieren wer- yiNDERS ZIJN ER doorgaans voldoende, eerlijke vinders niet zo bijzonder veel. Maar dat een loopjongen in een oude fau teuil een kleinigheidje in een en velop ontdekt ten bedrage van 10 duizend gulden verdient vermel ding, juist en vooral, omdat de jongeman er direct zijn directie bij riep en onder getuigen zijn vondst liet verifiëren. Een en an der gebeurde heus niet in Ameri ka, doch in Eindhoven. De stoel was van een klant in Limburg, die deze merkwaérdige plaats had •uitgekozen om het bedrag, dat hij ais betaling aan een firma moest zenden, zolang veilig op te bergen. De man mag van geluk spreken, dat er in Eindhoven goud-eerlijke loopjongens zijn en we zullen ho pen, dat de beloning die deze „eer lijke vinder" ter hand gesteld is aanleiding geeft de eerlijke vin ders in het algemeen talrijker te maken. FEN ATOOMPKOEF wordt weer voorbereid, vermoedelijk in de loop van April op 't gebied van de Stille Oceaan. Als dat zo doorgaat, stellen we voor „Stille" maar te schrap pen. "VTEGENTIEN DODEN eiste een vlieg tuigongeluk op Corsica. Het was een Engels vliegtuig, dat tegen een berg opvloog. ptVERBRUGGINGSSCHOLEN wor den op een enkele uitzonde ring na voor H.B.S. allen in dit jaar opgeheven, YA.1H AUSTRALIË gingen Zaterdag middag 93 Nederlandse emigranten De Australische minister voor immi gratie heeft verklaard, dat alle im migranten door Britten, Amerikanen en Australiërs worden gecontroleerd: zij willen geen fascisten en geen com munisten. pROF. PICARD wil 5000 meter on der zeespiegel en veertig ki lometer de stratosfeer in om onder zoekingen te doen. H(j wil dit in September van dit jaar doen: we- wen sen hem uitbundig veel succes toe, maar gaan in geen geval met hem mee. pORNADO'S teisterden opnieuw Za terdag en Zondag gebieden in Amerika. Tot dan toe werd bekend, dat minstens dertien personen het le ven verloren. Het dorp Coatesville werd geheel verwoest. 7 WEDEN gaat met het oog op de verslechtering van de internatio nale toestand zijn defensie-apparaat in een vijfjarenplan aanzienlijk ver sterken. JOHN LEWIS, de Amerikaanse mijnwerkersleider, is op zeer sor- termijn voor een commissie van het Congres gedaagd om een verkla ring over de oorzaken van de mijn. werker6staking af te leggen. den beschoten. Tenslotte lieeft een Britse patrouille, die op enkele kilome ters afstand was gelegerd, bemidde ling verleend en een wapenstilstand bewerkt. Voor de nog levende en meest zwaar gewonde Joden werd een vrijgeleide naar Jerusalem verkregen. Het tweede convooi dat werd aan gevallen door 240 Arabieren in de huurt van Kabiri kostte aan 42 Joden het leven. De Britten hebben de Jo den nu gewaarschuwd, dat hun richt lijnen niet langer in de wind moeten worden geslagen, anders zouden de Engelse manschappen eventueel aan gevallen Joodse convooien niet meer te hulp komen. Van de bombardementen door Jood se vliegtuigen is momenteel nog niet veel meer bekend dan dat ze inder daad plaats vonden en wel in hoofd zaak op de Arabische havenstad Jaf fa. Hier werd een school getroffen, terwijl verschillende mensen werden gewond. Engelse vliegtuigen hebben observatie verricht en om nadere in structies gevraagd. De piloten stelden zonder meer voor de Joodse machines met Spittfires te verdrijven. Hiertoe werd echter geen opdracht gegeven. Met deze berichten als achtergrond is de Paaspredikatie van Je Aartsbis yOLGENS Reuter te Washington ^'ordt door functionarissen te Washington een herleving van de leen en pachtovereenkomst voor militaire goederen aan Engeland en andere le den van de West-Europese Unie be sproken. Ook grote Amerikaanse bla den wijden hieraan vele hoofdartike len. Marshall weigerde de vorige week hierop commentaar te leveren. Hij zeide alleen, dat Frankrijk reeds sinds lang de V. S. om militair- uit- verzocht. Een militaire wilLen Pachtovereenkomst wordt in p„m,n beschouwd, zo vervolgt lift i.r'j bet volgende stadium in hl* ,.r van de Truman-leer van „Beteugeling" van de Sovjet-Expansie. geldig tot Weersverwachting, hedenavond: Krachtige wind van Zuid-Zuid- West. Meest zwaar bewolkt, met later wellicht enige regen, min der zacht Heden zon onder 19.10 nnr. Maan onder 8.36 uur. Morgen*, zon on 6.18 uur. Maan op Z.Z6 uur. TT IT NAAM van Canada, China, Frankrijk en Groot-Brittannië en mat stilzwijgende goedkeuring van de V. S. heeft Richard Miles de Sovjet- Unie in de werkcommissie voor de atoom-energie der V N. doen we ten, dat „verdere discussie over de Sovjet-voorstellen, met betrekking tot de atoom-controle geen enkel nut zou afwerpen". Miles, de Britse afgevaardigde, stel de voor, het Sovjet-plan te verwerpen. De Sovjet-Unie had voorgesteld, dat binnen het kader van de Veiligheids raad der V. N. internationale controle zou worden uitgeoefend op het del ven en de productie van materiaal voor atoomenergie. De Sovjet-Unie wilde daarenboven de controle pas toelaten, nadat alle atoom-wapens verboden en vernie tigd zouden zijn. De Westelijke mo gendheden verklaarden zich voor standers van internationale controle op de materialen voor atoomenergie door een lichaam b u i t e n de Vei ligheidsraad, hetgehn tevens onafhan kelijkheid van het vetorecht zou in sluiten. Volgens de viermogendhedenverkla- ring zijn de Sovjet-voorstellen „nut teloos en zouden het gevaar vooi een atoom-oorlog niet uitsluiten". Het voorstel van Frankrijk, Enge land, Canada en China werd door Bel gië, Columbia, Argentinië eD de V.S. gesteund. Voor de goedkeuring van het voorstel zijn slechte 7 stemmen nodig. Duizenden hebben met de Paasdagen hiervan weer genoten. (Van onze redacteur). •VJIET VOOR NIETS noemde Mgr. dr. Th. Verhoeven Zaterdag morgen de opening van „School stad" in de Haagse Houtrusthallen een historisch ogenblik. Immers door deze tentoonstelling van groots formaat kan Nederland kennis ne men met hetgeen het katholiek on derwijs in de voorbije 100 jaar van grondwettelijke vrijheid van onder wijs presteerde. En dat is geweldig vecL Minister Gielen opende deze ten toonstelling. Hij als echte onderwijs man kon zich uiteraard niet anders dan bizonder verheugen over de ex positie. Zijn huidewoorden aan de initiatiefnemers waren echt hartelijk en zijn wensen voor het welslagen der tentoonstelling eveneens. De minister gaf een met humor doorkruid overzicht van de verschil lende wijzigingen der# onderwijs wetgeving, en wees erop, dat de huidige wetgeving in Nederland uniek is en zich bijzonder aanpast aan de verlangens en behoeften van het volk. REDE MGR. VERHOEVEN. yóór de officiële opening richtte zich Mgr. dr. Verhoeven met een uiter mate interessante rede tot de talrijke aanwezigen. Vooral liet hij het licht schijnen op de mistoestanden die er ontstaan, indien de Staat ingrijpt in de rechten van gezin en Kerk, en als de Staat het kind uit de huiselijke 'evenssfeer wegrukt. Kennelijk doelend op het communis me, wees Mgr. dr. Verhoeven erop, dat indien de Staat het gezin en de eenling opslorpt, de opvoedingszen ding die voor alles en op de le plaats aan het gezin en de Kerk toekomt, ophoudt te bestaan en het natuurlijk en goddelijk recht van gezin en Kerk verkracht wordt. Het pijnigt U en mij in het diepste van ons leven en van ons rechtsgevoel, zo zei hij, indien de Staat het hem door God gestelde doel miskent, nL dat hij met :ijn bur gerlijk gezag inzake school en opvoe ding slechts te beschermen en te be vorderen heeft. Het kind is niet lou ter schepsel van de Staat, maar zij die het groot brengen en leiden, heb ben het recht en daarmede verbon den de hoge plicht het op te voe den en het op de vervulling van zijn plichten voor te bereiden. Het kind wordt niet als burger geboren en be hoort daarom niet allereerst de Staat toe. Het moest toch immers eerst be staan alvorens burger te -runnen zijn. Hetgeen wij in ons land bezitten, zo zei mgr. dr. Verhoeven voorts, is een zuiver logische consequentie van een objectief toegepast liberalisme, waarmede welke Staat ook het on derwijs behoort te verzorgen. HU lichtte toe, dat de strijd voor de -vrijheid van onderwijs in ons land geen kwestie is geweest van een strijd om politieke macht, maar zuiver om de beleving zan de eigen godsdienstige overtuiging. Zulks In tegenstelling tot de Staat die om zuiver politieke belangen de Staats school wil. Mgr. dr. Verhoeven bracht tenslotte ouders verzekerd werd een eigen school, naar eigen godsdienstige over tuiging en naar dezelfde maatstaf uit de publieke kassen bekostigd als de openbare schooi, met alle zegeningen en rijkdommen voor de opvoeding en de geestelijke en profane ontwikke ling daaraan verbonden. Het valt toch niet te loochenen, be toogde hij met Wem, dat boven de cultuur van het verstand staat de cul tuur van het karakter en dat de hoe veelheid van het weten nooit de hoe danigheid van het geweten volwaar dig kan vervangen. En ook dit niet, dat hoe godsdienstiger het kind is op gevoed, het des te eerder zal geleerd hebben in verdraagzaamheid met zijn medeburgert te leven en het des te dieper gevoelt zijn plicht jegens het vaderland te vervullen. 7 EER spoedig is de indiening te verwachten van een wetsontwerp, waarbij machtiging gevraagd wordt aan de Nederl.-Indisshe regering een crediet te verlenen van 850 mil- lioen gulden. yEN WIELRENNER uit Maastricht, die honderd zwarte eieren ver voerde, legde het in snelheid af te gen de revolver van de politie: na drievoudige sommatie reed hij nog door en werd daarna in de rug ge schoten. Hij zal nu de eieren hard nodig hebben om weer op te knappen üR IS dan weer een ouderwetse bollendag geweest: duizenden en nog eens duizenden trokken de Hollandse bollendorpen door; de tweede Paasdag met zijn prachtig voorjaarsweer heeft een ware la wine van bloemenliefhebbers uit alle Nederlandse provincies langs en over de bollenvelden uitgestort. Opvallend was het grote aantal auto's uit België, even opvallend als het aantal fietsen uit Neder land, dat langs de wegen op de verschillende punten van de toe gangspoorten naar de narcissen werd gesignaleerd. Dat is tekenend voor onze nationale soberheid (maar we hebben toch weer vol doende fietsbanden!) en voor de positie die de Belgische franc nog steeds inneemt tegenover onze papieren gulden. We zagen ook hier in het Zei den een ongelofelijk aantal Bel gische wagens rijden, waarvan ve len met de gele guirlandes van narcissen op de kap. En wie sol het ons euvel dulden, als we moe ten bekennen, dat het rood van hun nummerborden in onze ogen sterker gloeide dan het geel van de bloemen. We zijn niet afgunstig maar nu ja een mens is toch maar een mens Naar schatting passeerden reeds Zaterdag ruim 2500 Belgische lu xe wagens de grens. 7ONDAGNACHT werd door de Am- sterdamse recherche op het Rem- brandtplein een man gearresteerd, die later een zekere P. uit Amstelveen bleek te zijn, In middenstandskringen bekend als eerzaam winkelier in hoe den en aanverwante zaken. Deze man had de overval op de fabrikant uit Leidschendam op zijn ge weten, die hij onder Duivendrecht, met een revolver bedreigde - nu pre cies negen dagen geleden en van zijn splinternieuwe Mercury beroofde De nachtportier van een Bankge bouw aan de Herengracht in Amster dam had het signalement verstrekt van een opvallend chiq geklede jon geman, die in gezelschap van drie he ren bedoelde auto in de nacl van de overval onbeheerd had achtergelaten. Dit signalement klopte nauwkeurig met de persoon en de kleding van P. uit Amstelveen. Onze P. blijkt achteraf een myste rieus man te zijn, die er zoveel als een „dubbel leven" op na hield. Hü was in zakenkringen uitstekend be kend, terwijl hij in de onderwereld van onze hoofdstad vermomd als eer* gesoigneerde buitenlander bekend was - al» een „gentleman-boef". Hij beschikt hulde en aank aan H. M. de Koningin over bravour en fantasie, leeft er onder wier zegenrijk bestuur aan alle graag goed van en, gelijk is geble- LMNDELIJK dan is BW toch kampioen geworden. De bloe men die men al drie Zondagen had klaar liggen, heeft men nu echt voor de dag kunnen halen. En gis teravond stond den Bosch dan ook op zijn kop. Het enthousiasme dat eerst door de nederlaag tegen Ju liana en daarna door het pak slaag tegen Helmond stevig was bekoeld, is gister fel opgelaaid toen bekend werd dat Sittardse Boys Eindhoven een gelijk spel hadden afgedwongen (0-0). Eindhoven jcon immers nog gelf'. komen met BW door van Sitta, il.,c Boys te vinnen. Door het thans verworven kam pioenschap heeft BW voor de twee de achtereenvolgende keer de ere palm veroverd. De club werd in 1906 opgericht en kwam in 1920 in de eerste klas. Twee keer struikelde BW op de drempel van het kampioenschap en het was beide malen dat NAC haar de voet dwars zette. Naar evenals in 1947 stevende BW ook dit jaar recht op het kampioenschap af, al ging het natuurlijk niet altijd even gemakke lijk. Dit seizoen verloor zij vijfmaal, n.l. tegen Maurits, Sittardse Boys De Spechten. Juliana en Helmond. lijk speelde zij uit tegen Willem IL Eindhoven en Sittardse Boys. De overige wedstrijden werden met grote cijfers gewonnen en daarvan kunnen Longa, Baronie, en kKurits meespre ken. Er werd dit seizoen een zeer hoog doelgemiddelde bereikt, dat al leen door Heerenveen en Be-Quick wordt overtroffen. Het tweede kampioenschap werd door de volgende ploeg behaald: Dré Saris (doel). Piet van der Sluys en Cor Hubrechts (achter); Thijs Sluiter Kees Krijgh en J. Remmers midden P. van Overbeek. J. Swanenberg L. van den Langenberg Th. Donhuyzen en A. van Beek (voor). Als reserves fungeerden J. van den Dungen, A. Kwaks en P. Nulkes. De stand luidt thans: BW Eindhoven Willem 2 Sltt. Boys Maurits Juliana Spechten Ixinga Bar. DNL TSC Helmond 20 12 3 3 27 58—21 20 10 6 3 26 38—29 19 9 5 5 23 44—33 20 8 7 5 23 29—25 19 8 5 6 21 37—39 19 7 3 7 19 41—41 19 7 4 8 18 3640 20 5 5 10 15 37—52 20 5 5 10 15 35—51 20 5 5 10 15 37—54 20 5 4 11 14 35—42 ken, deinst niet terug voor kracht dadige middelen om aan de contanten voor zijn dure leventje te geraken. Ditmaal is de recherche hem te slim af geweest: zijn kostbare costume heeft hem verraden. Tevens blijkt achteraf dat de Leidschendamse fabri kant, helemaal niet voor P. op de loop had behoeven te gaan, want de door hem gebruikte revolver was een oud en verroest exemplaar, dat hij met een smoesje van een kennis, die aan het toneel is, geleend had. We geven overigens toe, dat de fabrikant voornoemd, dat midden in de nacht onder de bekende omstandigheden moeilijk uitvoerig kon gaan onder zoeken- rpUSSEN LEIDERS van Oostenrijkse politieke partijen en regerings functionarissen is overeengekomen „nood-comité's" in te stellen, die in geval van noodtoestand, in het bij zonder na het terugtrekken van de bezettingslegers, de taak van de pre sident en de regering uit zullen voe ren als deze verhinderd zijn hun plich ten te vervullen. Hierbij is hoofdza kelijk gedacht aan de mogelijkheid, dat Joego-Slavische partisrnen de grenzen overschrijden of de commu nisten de macht in handen trachten te krijgen door een serie groot opge zette massademonstraties. De speciale comité's zouden de volmachten van Karl Renner, de federale president, overnemen in het geval hij door een of andere oorzaak verhinderd zou worden zijn functie uit te oefenen, zo wordt uit welingelichte kringen te Wenen vernomen. T\E ARTIS in Amsterdam verslindt niet minder dan 35000 kg. voedsel 99 TN ZUN PAASBOODSCHAP, uit- gesproken voor de Vaticaanse ra dio, heeft Z. H. de Paus verklaard: „Het grote uur van het Christelijk 'geweten is aangebroken. In deze tijd van angst en gevaar, die zwanger gaat van wellicht onherstelbare be slissingen in de gehele wereld, drukt een buitengewone zware schaduw op ons". „Hij, die niet blind is, ziet in", al dus de Paus, „hij, die niet waanzin nig is, voelt, dat Rome de wieg, de verbreider en de beschermer der eeuwige waarden van leven en be schaving zich in een toestand be vindt, die de grootste waakzaamheid en de onvoorwaardelijke bereidvaardig heid vereist van hoofd en leden der Christenheid". Z. JL de Paus sprak van het balkon van de St. Pieterskerk. Vele duizen den luisterden op het plein. Hij werd lang en krachtig toegejuicht Z. H. bond zijn toehoorders op het hart „waakzaam te zijn en te bidden." Het Christelijk geweten zou geheel en al moeten ontwaken: want „Wis niet voor Mij is, is tegen Mij". De Paus drong erop aan, dat men niet blindelings geloof zou hechten aan de verzekeringen van hen die verklaard hadden „respect voor de godsdienst te hebben en naderhand de heiligste zaken bleken te verach- 7. H. DE PAUS heeft ln «en brief aan Kardinaal de Jong, ter gelegenheid van het eeuwfeest van het vrije onderwijs in Neder land, medegedeeld, dat 10.000 gul den ter beschikking is gesteld van de Katholieke Kerk in Ne derland voor het Katholieke On derwijs. meesters te kunnen dienen. Gtj dat soc. rechtvaardigheid en vrede nl» mer krachtig bloeien als men de ogen sluit voor het licht van Christus el» de oren opent voor de dwalende w* reld der agitatoren." „De Kerk van Romt is kort geledak het voorwerp van zeer onrechtvaat* dige aanvallen geweest. Zjj is ervan be schuldigd reactlonnair te zijn en leeic stellingen te steunen, die zij veroot* deelt. Zij is er van beschuldigd mans sen arm ta maken, die zij krachtig heeft ondersteund en nog steeds one dersteunt. Zij is ervan beschuldigd christelijke leerstellingen te verradea die zij immer predikt, verdedigt e* in de practijk brengt. Zij wordt aane gevallen door mensen, die da foutat» aandikken van een harer laden, dia de Kerk zelf het eerst laakt stig bestraft, Hoewel de Kerk al deza beschuldigingen van de hand wtfat, heeft zij haar aanvallers Hef, waak ook sij zjjn haar zonen en dj nodigt allen uit zich te verenigen" Mdsr schutse van de H. Maria, da van de Goddelijke Liefde, die ooa 1 ten' „Er is geen plaats", zo zei hij, „voor halfslachtigheid, voor de besluiteloos- dracht en vrede zal brengen", held van degenen, die geloven twee Aansluiten Paasboodschap. DEN FELLE, langdurige brand heeft een der grote opslagloodsen van de Veilingvereniging „Overtietu- we" te Eist in as gelegd. De oorzsak van de brand, die Zaterdagavond om streeks halftien nitbrak. is nog onbe kend. 70.000 fruitkisten gingen in vlammen op. De brandweer uit Eist, geassisteerd door de bedrijfsbrandweer van de N. V. „Taminiau's Conservnfabrleken" en later versterkt met brahdweerroate riaal en manschappen uit Arnhem en Nijmegen, was de gehele nacht met 20 stralen in de weer de door de felle Oostenwind aangewakkerde vuurhaard in de aan alle zijden open loods, te bestrijden. Aanvankelijk vreesde men, dat het vuur op het gehele gebouwencomplex zou overslaan en een in de onmiddel lijke nabijheid gelegen loods waar o. m. 400.000 liter wijn van de N.V. „Ta mlnlau's Conservenfabfieken" lag op- morgen nog in volle gang. Dit is de derde maal binnen eukete jaren, dat op dit complex een breng van dergelijke omvang heeft gewoed piEN WOORDVOERDER van hei Britse ministerie van Buitenland se Zaken heeft medegedeeld, dat d« Sovjet-regering Engeland officieel ir kennis heeft gesteld van de ontvangst van de driemogendhedenverklarinp omtrent het teruggeven van Triëst aan Italië, hieraan toevoegend, dat tfc deze zal bestuderen. Het antwoord van de Sovjet-regering liet niet uit komen welke houding Moskou ten op zichte van het plan inneemt, aldus dé woordvoerder. Gewoonlijk welingelichte kringen menen, dat de Sovjet-Reregring ziel' geslagen, Rep reeds ernstig gevaar,wellicht niet over het voorrtel zal uit- doch de brandweer slaagde erin het laten voor de algemene verkiezingen vuur te localiseren. De nablussings-j in Italië, welke op 18 April a.a, ge werkzaamheden waren de eerste Paasi houden zullen worden. Onder grote belangstelling vierde op 2de Paasdag het echtpaar Stoiwerk- Schutteler te Bergen op Zoom z(jn brillonten huwelijksfeest. De beide oud jes in de open landauer, waarmede zU naar de kerk op de Grote Markt werden gebracht. TN ROEMENIE hebben Zondag ver kiezingen plaats gehad voor een nieuwe constituerende vergadering. In Boekarest was het rustig. Buiten landse correspondenten hebben in het gehele land toestemming gekregen de verkiezingen van nabij gade te slaan. De laatst bekende resultaten, al dus Reuter, wijzen een meerderheid per maand, w.o. 5000 kg. vlees (afge- i van achtenzeventig procent voor het keurd voor gewone consumptie), 5000 democratisch-Volksfront aan. Meer kg. brood en 4000 kg. aardappelen* i dan tachtig procent van de ongeveer Om bet kampioenschap van Nederland. PSV-Heerenveen 2—4; Go Ahead Haarlem 12. Eerste Klasse. District IV: Sittardse Boys-Eind- noven 0—0. Promotie 2e klasse: Helmond Uosko afg. Promotie 3e klasse: Terneuzen— \xel 0-2; MOC—SET 0—4; St. Michiels Gestel—Geldrop afg. Promotie 2e klasse: Vlissmgen— Kerkrade 0—2. 2 ON DAGMIDDAG is Samarang op geschrikt door een geeks ontplof fingen op het haventerrein. Een munitieopslagplaats bevattende fosforprojectielen, is door onbekende oorzaak in de lucht (evlogen. Tien personen zijn gewond waarvan acht licht. In eqp tijds- wi* v „r.derflalf uur volgden zes zwaï- c .plosies.. Wegens de Zondag waren slechts weinig personen op het haventerrein aanwezig. De projectielen legden af standen van vele honderden meters af. In het gebouw van de staf te Se marang is glasschade aangericht. Het reddings- en blussingswerk is geleld door de militaire politie. Verscheidene personen ontkwamen door in het wa ter te springen. De meeste schildwach ten zijn gered, doordat de ontploffin gen zich verticaal voortplantten. acht millioen kiezers heeft zijn stem uitgebracht. In de kieskringen, waai zij candidaten stelde, heeft de liberale partij van Petru Bejan ongeveer tien procent der stemmen gekregen. On geveer tien procent der stemmen bleek ongeldig. Een twintigtal leerlingen en twee leraressen van de Calder High School voor meisjes te Liverpool zijn ae gas: van het lyceum te Oosburg. Vrijdag brachten zij een bezoek aan Walche ren en werden daarbij voorgelicht door de heer H. Pieters, bibliothecaris van de provinciale Zeeuwse biblio theek. Het 15e eeuwse stadhuis en de de 12e eeuwse abdijgebouwen (beide gedeeltelijk verwoest i trokken niet minder de belangstelling der Engelse meisjes dan de historische kleder drachtenverzameling in het Zeeuwse museum, eveneens te Middelburg. Een rondrit over het eiland met een kort verblijf in Veere (waar het stad huis met de beker van keizer Maxi- miliaan werd bezichtigd) en in West. kapelle en bij de landngsplaats der geallieerde troepen (op 1 Nov. 1944) er werden bloemen gelegd bij het monument, opgericht ter herdenking van dat feit besloten het bezoek. Tji EN EXPLOSIE te Corregidor kod- te aan 22 mensen het ieven. Hei gebeurde in een tunnel in de omge ving van Manilla. Bij de slachtoffers waren 16 Philippijnse soldaten. gTALJONGENS kunnen machtige mensen worden, als ze op het cri- tieke moment boender en borstel er- bij neerleggen. In Auteuil zijn om die reden de beroemde Paasrennen niet. doorgegaan. En toch vragen deze jon gens niet meer dan 70 bnH pon* V acht-urige werkdag

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1948 | | pagina 1