Kindt I Italië speelt wit en wint Politiek Advies der K.V.P. Laatste phase van Vloeiweide-drama Politiek advies es V oorlopige cijfers geven gunstig resultaat voor Christen-democraten Officiële uitslag vanavond verwacht ,lk was geen hoofd van Dienst'' De herziening van de Grondwet IN 'T KORT Vrij jeugdwerk, geen staatspaedagogiek ers eem lerkt.. svéét 10met 'merfamp? yn rantie. VIERDE JAARGANG No. 1054 DINSDAG 20 APRIL 1948 Twee tegen één I Indonesië De besprekingen worden hervat VOOR ACHT DESKUNDIGEN DE PLAATS VOORAF VASTGESTELD Zeeuwse candidaat eerste plaatsvervanger DistributienieuWs Groslijststemming op 9 Mei De zaak d. Waals Ruim 50 percent der gedropte agenten werd gearresteerd Gouverneurs uit de West op bezoek De meest ernstige oorlogsmisdaad in Brabant voor Hof van Cassatie Slechts één lagere eis Minder zacht PARATIE nmakerjj. SE (880-O ding Melotte a zwaar uit- zeer laag in 852-0 STERZANDE B'J ONS E8BEM 21ERING llectie zen f eiven ROON tEDA B4100 5F. 8863 218-i-oo r Steen £2_ ante, die de trijken over ondervonden, chroomd ten experiment. Uitgave N. V. Uitgeversmij. Neerlandia. Redactieraad: A F- J- Aernoudts; C. J. v. Hooteghem; A. E. Langenhorst; Mr. Dr. A. J- J- M. Mes; Mr. H. B. B. de Rechter.- Verschijnt elke werkdag Abonnementsprijs bij vooruitbetaling t 3.38 per kwar taal, per post t 4.25, per week (uitsluitend bij niet postbestelling) 0.26. Losse exemplaren 6 cent. Postrekening 278841.. Prijzen voor buitenlandse abonnementen worden op aanvraag verstrekt. Voor God, Koningin en Vaderland Bureau voor Zeeuwsch-Vlaanderen Hulst, Dubbele Poort 7, tele foon 102 (Bijbureau: Oostburg, Nieuwstraat 22, telefoon 35). Bu reau voor de Zeeuwse Eilanden: Goes, Westsingel 75, telefoon 2236. Hoofdredacteur: J. J. H. A. Bruna. Advertentieprijs (uit sluitend voor de Zeeuwse oplage): f 0.10 per m/m; voor Re clames (Ingezonden Mededelingen) f 0.25 per m/m. (Voor de gehele oplage resp. f 0.25 en 0.60). Incasso wordt berekend. jyjlSSCHIEN IS HET EEN GEDURFD BEELD, wanneer we zeggen, dat Italië, voo- het eerst sinds 25 jaar weer ter stembus geroepen om als een gemeenschap van vrije mannen en vrouwen een volksvertegenwoordiging te kiezen, voor zover de uitslagen thans bekend zijn: wit speelt en de partij tegen rood wint. Tenslotte is de politiek een opwindend spel, waarbij hoge inzetten en verfijnde speltechniek een grote rol spelen. Ook nog is het waar, dat na de oorlog nog wel in geen land van Europa de strijd tegen rood zo intens werd gevoerd aan de stembus, terwijl juist in het land, waarvan Rome de hoofdstad is, de. gevolgen van dit gevëcht voor geheel West-Europa zich als het ware tot in onafzienbare verten uitstrekt. T\IT IS een overwinning zonder weerga. Wij hadden niet gedacht dat zij zo groot zou zijn. Dit betekent, dat de democratie in Italië is gewaar borgd en geconsolideerd". In deze drie zinnetjes wordt veel gezegd, temeer als we bedenken, dat zij werden uitgesproken, toen er nog maar een paar gedeeltelijke en niet- officiële uitslagen uit de grote steden bekend waren. Meer zegt het. dat het een uitspraak is van Picconi, de secre taris van de Christelijk democratische partij. Nu kunnen we zeggen, dat deze man natuurlijk zijn eigen partij bij voorbaat in de hoogte wenst te ste ken, maar we kunnen zulks uiterst moeilijk volhouden, wanneer we de eerste cijfers in het licht van zijn be weringen bezien. Tot dan toe is de verhouding tussen wat we verder ge makshalve dan maar „rood en wit" zullen noemen: één tegen twee. Deze verhouding is voor Italië, waar de kansen toch nog geen week gele den nauwelijks als een één tegen één werden afgeschilderd met in het aller gunstigste geval een zeer kleine meer derheid voor de rechtse groepen, toch wel opzienbarend. Om een en ander te verduidelijken zullen we een paar getallen geven. „Zeer bemoedigend Te Milaan, het linkse bolwerk, is de bijna volledig uitslag aldus: Chr.-democraten 258.967 st. Volksfront 187.733 st. Gematigde soc. en republikeinen- 97.966 st. Ook volgens de eerste uitslagen uit Florence en Turijn hebben de Chris ten-democraten een ruime meerder heid. In het gebied van Turijn, waar men men verwacht had, dat het Volksfront zou winnen, daar de communisten er bij de laatste verkiezingen 117.013 st. behaalden tegenover de Chr.-demo craten 112.148, iuiden de officiële uit slagen van 370 der 785 stembureaux, voor wat de Senaat betreft als volgt: Chr.-democraten 86.363 st. Volksfront 65.960 st. Gematigde, soc. 79.575 st. Voor 165 van de 1438 stembureaux te Rome worden officieus, voor zover de Senaat betreft, de volgende resul taten. gègeven: Chr.-democraten 50.949 st. Volksfront 19.192 st. Republikeinen 5.781 st. Gematigde soc. 4.770 st. Nat. blok 3.044 st. Te Como voor 268 der 580 bureaux: Chr.-democraten 54.449 st. Volksfront 22.439 st. Gematigde soc. 9,558 s.t Nat. blok 2.448 st. I Tp Florence, waar 94 procent der kiezers heeft gestemd, zijn de resul- taten voor de Senaat van 80 der 350 stembureaux als volgt: Chr.-democraten 25.091 st. Volksfront 16.191 st. Gematigde soc. 4.6.97 st. Republikeinen 1.089 st. De eerste volledige uitslagen der Senaatsverkiezingen op Sicilië kwa men uit het dorp San Cataldo: Chr.-democraten 6.299 st. Volksfront 945 st. Onvolledige uitslagen uit andere districten op Sicilië wijzen een grote meerderheid voor de Chr.-democraten uit dan verwacht was. Premier de Gasperi noemde deze voorlopige resultaten „zeer bemoedi gend". VVe kunnen moeilijk anders dan, veel waarde hechtend aan zijn vertrouwenwekkende mening, ons hier bij aansluiten. Uit de eerste verkiezingsuitslagen, die door het centraal Stembureau van Binnenl. Zaken werden bekend ge maakt, kan worden afgeleid, dat Italië blijkbaar de eerste tegenstoot tegen de communistische expansie in Euro pa zal geven, aldus meldt Reuter. De stroom van officieuze cijfers, die bij de dagbladen binnenkomen, wijst op een grote overwinning van de Chr.- democraten. Dit is ook het geval voor de industrie-streek van Noord-Italië, het bolwerk van het Volksfront. Genoegdoening over incident verschaft £)E NED,-INDISCHE Regering heeft Zonlag bekend gemaakt, dat de besprekingen tussen de Nederlandse en de Republikeinse delegaties te Kalioerang hervat kunnen worden, omdat de Republiek over het incident te Djokja volledige genoegdoening heeft verschaft. Tevens werd meege deeld, dat maatregelen tegen de ver antwoordelijke personen van dat inci dent zullen worden genomen en dat de Republiek eventueel door gedele- geerden geleden schade zal vergoeden. Een zuster van de Orde van St. Vincentius ontvangt haar stembiljet. Scherp contrasteert met de vredige figuur de zwaar bewapende wacht op de achter grond. Spijsolie met Pinksteren F DE BONNENLIJST, welke in de week voor Pinksteren zal worden bekend gemaakt, zal een bon voor alle leeftijdsgroepen worden aangewezen, voor het kopen van 120 gram spijsolie In verband hiermede wordt nog maals een beroep gedaan op het pu bliek om ledige spijsolieflessen in te leveren opdat de distributie niet in gevaar worde gebracht door een te kort aan flessen. EXTRA KAAS. In de week van 27 April tot 1 Mei zal aan de houders van A-, B- en C- kaarten een extra rantsoen kaas van 50 gram beschikbaar worden gesteld. Veertien dagen later zal weer een extra rantsoen kaas van 50 gram aan dezelfde leeftijdsgroepen worden ver strekt, 'een en ander dank zij een rui me kaasproductie. rjE Verkiezingsraad van de Katho lieke Volkspartij, in vergadering bijeen op 16 en 17 April j.l. te Utrecht, stelde het volgende politieke advies vast, waarover 9 Mei a.s. de leden der partij hun mening kunnen geven: In de rijkskieskring Maastricht: 1 dr. L. J. M. Beel, 2 dr. ir. W. J. Droesen, 3 Jos. H.'Maenen, 4 J. M. Peters, 5 H. J. M. Dassen, 6 Jhr. mr. G. A. M. J. Ruys de Beerenbrouck, 7 mr. v. de Graaf, 8 J A. Koops, 9 M. J. Dings, 10 H. Jongen, 11 mr. J, P. D. v. Banning, xpN WEER STOND Anton van der Waals tegenover de wrekende ge rechtigheid: het „England-spiel", zo ver dit de verdachte betreft, is het bedrijf dat van deze oorlogstragedie zal worden opgevoerd. Bitter stemde het de hoorders de S.D.-man Schreie- der vol trots te horen verklaren, dat er in Nederland wat het radioverkeer met Engeland betrof niets gebeurde of hij wist het. Raadselachtig waren hieromtrent de verklaringen van de getuige-deskundige kolonel J. M. So- mer. Deze ontweek de klippen door te zeggen: „Ik was geen hoofd van die dienst". Was er in Londen argwaan? 12 mr. dr. J. B. Sens, 13 M. P. J M. Cor bey, 14 J. J. Jongen, 15 E. Jongen. Op deze lijst werd aangewezen dr. Beel als deskundige en de heer van de Graaf als plaatsvervanger-deskundige op cie bovengenoemde plaatsen. In de Rijkskieskringen Den Helder, Haarlem, Leiden, Dordrecht en Middel burg: 1 mr. J. H. van Maarseveen, 2 Jac. Groen Azn„ 3 W. Steinmetz, 4 T. S. J. Hooy, 5 dr. L. G. Kortenhorst, 6 mej A. H. Nolten, 7 J. M. A. C. van Dongen, 8 mr. P. J. M. Aalberse, 9 mej. mr. W. M. W. van Lanschot, 10 M. P. van der Weyden, 11 dr. W. J. Dijssel- bloem, 12 C. J. van der P'oeg, 13 N. J. Hooi schuur. 14 P. van Leeuwen. 13 W. L. M, Groffen, 16 M. P. A. Meisser., 17 A. J. M. Angenent, 18 E P. C. Clijnck. Op deze lijst werden aangewezen dr. L. G. Kortenhorst met mej. A. H. Nol ten als deskundigen en de heer mr. P. J. M. Aalberse en mej. mr. W. M. W. van Lanschot als plaatsvervangers-des kundigen op bovengenoemde plaatsen. In de Rijkskieskringen Amsterdam, Rotterdam en 's Gravenhage: 1 W. J. Andriessen, 2 dr. A. M. Lucas, 3 T. D. J. M. Koersen 4 mr. F. J. H. Bachg 5 J. H. M. Derksen, 6 mr. Diderich, 7 mr. W. C. L. van der Grinten, 8 T. de Groot, 9 L. J. A. van Doorn, 10 F. Sij- besma, 11 dr. mr. J. A. M. van Staay, 12 ir. C. H. Wittenberg. Op deze lijst werd aangewezen W. Andriessen als deskundige en tie ven vraaggesprek tussen getuige-des kundige Somer en de president: Pres.: „Kunt u een verklaring ge ven, waarom er in Engeland nooit arg waan is gerezen tijdens het „Eng- i heer mr. Diderich als plaatsvervanger- land-Spiel"? Get.: „Nee, ik ben geen hoofd van Maatregelen tegen onder mijning der democratie AAN HET Voorlopig Verslag der Tweede Kamer inzake de Grond- wetswijzigings wetsontwerpen ontle nen wij het volgende, opgemerkt door vele leden: Toegevoegd zou kUanen worden een artikel, aan artikel 1 voorafgaand, waarin o.m. staat: Handelingen of uit latingen gericht op aantasting der be- stuurs- of rechtsorde zijn strijdig met het algemeen belang en de openbare orde. Zij achten de tijd gekomen om in de grondwet de grondslagen van ons democratisch staatsbestel te verstevi gen. opdat niet in naam der demo cratie en door middel van de vrij heden, die zij biedt, aan haar bestaan ten onzent een einde wordt gemaakt. Met de neutraliteit van de Staat dient thans zeker in zoverre te worden ge broken, dat grondwettelijk worde vastgelegd, dat anti-democratische han delingen of uitlatingen in strijd zijn met het algemeen belang. Vele andere leden wezen in ver band hiermee op de onvoldoende maat regelen tot handhaving van de inwen dige veiligheid. „Een goede toekomst wacht ons WiR IS op Curasao helemaal geen analfabetisme en de vrouw is daar rijp om te kiezen", aldus dr. P. Kas teel bij aankomst op Schiphol, waar hij gisteren tesamen met de gouver neur van Suriname, de heer Brons, arriveerde voor een kort bezoek aan ons land. Beiden achtten de invoering van het vrouwenkiesrecht in het ka der van de Staatshervorming eén juis te maatregel. Voor beide gebieden is er momen teel een nijpend probleem: het ge brek aan geschoolde arbeidskrachten. Overigens is het politieke en econo mische verschiet helder en rustig, een voorspoedige toekomst wacht ons, zo meenden zij beiden. rjMEN CCHREIEDER vertelt dan bij het be gin van de zitting, hoe hij door de arrestatie van Louwes op 6 Maart 1942 in het bezit kwam van code en radio-verbindingen, zodat hij op 12 Maart het eerste valse radio-gesprek met Engeland kon voeren. Op 27 Maart werd de eerste agent uit Engeland na zijn dropping opgevangen, andere ar restaties volgden snel. In verschillen de gevallen had van der Waals de hand en alles ging goed tot December 1943, toen Londen enkele agenten waar schuwde, dat „er iets niet in orde was' Tenslotte had in April 1944 de laatste uitzending plaats. In totaal werden 53 agenten door de Duitsers gegrepen, die door het Bu reau Bijzondere Opdrachten waren af geworpen en zeven anderen, die ge dropt waren door de Nederlandse spionnagedienst. Tragisch klinkt daar tegenover de verklaring van kolonel Somer, dat 43 van zijn agenten niet door de Duitsers zijn gegrepen. Dan volgt het hieronder weergege Van der Waals tegenover de gerechtigheid. die dienst geweest Pres.: „We hadden dus eigenlijk 'n andere getuige moeten dagvaarden?" Get.: „Inderdaad". Pres.: „Er zal toch na de oorlog wel onderling besproken zijn, dat derge lijke dingen voorkomen hadden moe ten en kunnen worden? Het grote publiek en ook het Hot is daar onaan genaam door getroffen." Get.: „Ik heb reeds in Londen daar over contact met de Regering gehad. Verder kan ik er niet over meede len." Verder werd de dag vol gemaakt met horen en wederhoren, waarbij beschuldigingen werden gestaafd door de getuigen en waarbij van der Waals vaak bekende, soms een correctie aan gaf en steeds de verantwoordelijkheid van de hand wees met het vaste zin netje: „Ik deed het in opdracht van Schreieder". Tenslotte werd de zitting door de president verdaagd tot Woens dag morgen. deskundige op bovengenoemde plaat sen. In de Rijkskieskringen Groningen, Leeuwarden, Assen, Zwolle, Arnhem en Nijmegen: 1 prof. mr. C. P. M. Romme, 2 mr. J. R. H. van Schaik, 3 Pater-mag. W. M. W. van Lanschot, 9 J. J. Fens, 10 mej. dr. M. A. M. Klompe, 11 mr. W. H. J. Derks, 12 J. M. van Daal, 13 A. C. J. A. Nollen, 14 H. A. Kok, 15 dr. J. G. Stokman O.F.M, 4 B. A. A. M. T. Ce Raaymakers.^ mej mn Engelbertink, 5 mr. J. J. de Haas, 6°e Jmk, 17 H M van Lies- J. J. W. IJsselmuiden, 7 mr. E. G. M.™>u'> "f H' L Cleerdin, 19 mr. Roolvink, 8 mr. J. Cals, 9 Tj. de Jong, 10 J. A. G. Alders, 11 mevr. M. J. A. van Velthoven. van Nispen tot Sevenaer geb. Ruys de Beerenbrouck, 12 J. B. Hemel, 13 H. J. S. van Haaren, 14 J. B. Hulsman, 15 J. A. C. Merx, 16 B. H. Hemmer, 17 J H. W. van Koevorden, 18 M. P. van Buytenen. Op deze" lijst werd aangewezen mr. J. R. H. van Schaik als deskundige en de heer mr. J. Cals als plaatsvervan- Op deze lijst werden de heren Fiévez en Sassen als deskundigen en de heer Fens en mej. Kiompe als plaatsvervan ger-deskundige aangewezen op de bo vengenoemde plaatsen. In de Rijkskieskring Tilburg: 1 dr. C. J. M. Mol, 2 dr. Jos. Gielen, 3 P. J. S. Serrarens, 4 dr. W. L. P. M. de Kort, 5 mr. K. A. M. Bastiaansen, 6 ger-deskundige op de bovengenoemde i Bernard Verhoeven, 7 F. J. J. Hoogers, plaatsen. In de Rijkskieskringen Utrecht en 's Hertogenbpsch: 1 F. van Vliet, 2 H. J. Fiévez, 3 drs. M. Janssen, 4 mr. E. M. J. A. Sassen, 5 H. H. van der Zan den, 6 mr. dr. N. H. L. van den Heuvel, 7 mr F. J. F. M. van Thiel, 8 mej. mr. 8 C. W. van den Broek, 9 R. W. Jans sen, 10 J. J. van de Berg. Op deze lijst werd aangewezen dr. Gielen als deskundige en de heer Ber nard Verhoeven als plaatsvervanger- deskundige op de bovengenoemde plaatsen. CROEHTE ■yERSE GROENTE, is nog duur en, als het niet beter gaat dan we tot dan toe gewend zijn in de na-oorlogse dagen, zal de groente wel niet zo erg goedkoop worden ook. Maarje kunt nooit weten. Nu de uitspraak van de Neder landse gedelegeerde bij de Wereld voedselraad heeft gezegd: „Ne derland zal dit jaar gedwongen zijn 200.000 ton groenten te ver nietigen in verband met afzet- moeilijkheden", is er enige onrust ontstaan. Er is uit vakkringen van kwe kers al een beroep op de minister president gedaan om maatregelen te nemen. We kunnen daar be zwaarlijk een ander commentaar op leveren dan te zeggen: laat ons (heel eventjes maar!) terugdenken aan de hongerwinter van 1944. rpSJANG KAI SJEK is herkozen tot president van de Chinese Repu bliek. Hij behaalde 2430 stemmen te gen 269 voor zijn rivaal. STERFGEVALLEN deden zich reeds voor onder de repatriërende babies op het troepenschip de „Volen dam", dat op weg is naar Nederland. Het waren allen gevallen van ernsti ge carmstoornis. TAE CONFERENTIE over Duitsland wordt te Londen vandaag hervat. Deelnemers zijn: Engeland, Frankrijk en de Benelux. De vorming van een West-duitse regering is het voornaam ste programma-punt. WTIJ ZIJN ER ZEKER VAN. dat de Russen niet zullen komen; maar als zij mochten komen dan zul len zij ons vinden als partisanen voor een vrij Europa", zei de leider van de Beierse nationalistische partij in een verkiezingsrede. V7TJFDUIZEND ter dood veroordeel- den wachten in België nog steeds op het voltrekken van hun vonnis. (GENERAAL KOENIG, bevelhebber van de Franse zone in Duitsland kwam op uitnodiging van generaal Kruis naar -Nederland. Na gisteren morgen officiéél in den Haag te zijn ontvangen, werd in de middag een bezoek aan Rotterdam gebracht. PEN NIEUWE PROEF met een atoomwapen is in voorbereiding. De datum wordt door Amerika echter geheim gehouden. TAE BENZINEPRIJS zal niet worden verhoogd. De geruchten ten deze, die spraken van negen cent verhoging per liter, zijn beslist onjuist. 1AE TREINRAMP in Engeland werd veroorzaakt, omdat een met ver lof naar huis terugkerend soldaat aan de noodrem trok: hij vond het pretti ger „onderweg" uit te stappen. Hij heeft zich inmiddels bij de politie ge meld Gelijk bekend kostte zijn daad aan 20 mensen het leven. "pEN GOED gezinsleven, verant woord jeugdwerk, ziedaar het mot to, waaronder de week van de Ne derlandse jeugdorganisaties zich dit jaar tot de Nederlandse jongeren en de Nederlandse ouders richt. Minister Gielen heeft gisteren in 'n radio-toespraak deze week warm in de belangstelling aanbevolen. Hij wees erop, dat aan het gehele jeugdwerk thans een jaarlijkse sub sidie van bijna 3 millioen gulden ten goede komt, terwijl dit vóór het op treden van dit kabinet f 800.000 be droeg. De regering moedigt het particulie re initiatief aan, zij steunt het, zij neemt desnoods beletselen weg, die aan de vrije ontplooiing in de weg staan. Er wordt zorgvuldig voor ge waakt, dat de invloed, die de staat op het jeugdwerk heeft niet in staats paedagogiek ontaarden kan. Juist daardoor zullen de Nederlandse jeugd organisaties het vertrouwen van het Nederlandse volk behouden en zal het jeugdwerk in alle opzichten verant woord kunnen zijn. (Van onze redacteur). TNDIEN de 5 landverraders gedacht hadden, dat zij de Raad van Cas- satie in een wat mildere stemming zouden vinden dan destijds het Bijzondere Gerechtshof te Den Bosch, dan hebben zij zich deerlijk ver gist. Want niet alleen zijn hun laakbare daden ten scherpste veroordeeld door de president prof. Verzyl, maar behoudens één geval ging de procureur-fiscaal, mr. van Bakhoven, volledig mee met de uitspraken van den Bosch. Dat éne geval betrof de Bredanaar A. Wouterlood van Doesburg, die nu 6 jaar tegen zich hoorde eisen, terwijl hij door het Bossche Hof veroordeeld was tot VA jaar. Het standpunt van mr. van Bakhoven betekende dus de volgende eisen: doodstraf voor J. Loesberg en J. Suykerbuyk, levenslang voor A. van Gageldonk en 14 jaar voor J. Eling. De uitspraak volgt op 10 Mei. (A PMEKKELIJ K was, dat de ver- dachten gedeeltelijk terugkwamen op hun verklaringen in Den Bosch afgelegd. Van Doesburg verdbrzaakte zelfs hilariteit in de plechtstatige zaal door te beweren, dat zij in den Bosch op alles „ja" moesten zeggen. Waarop vhij prompt het antwoord van achter de tafel kreeg, dat er daarom nu ze ker op alles „nee" werd gezegd. Alsof het" een van buitengeleerd lesje was, beweerden de verdach ten thans, dat zij er niet van op de hoogte waren geweest, dat het op de beruchte dag te doen was om 'n overval op een ondergrondse cen trale. Zelfs Loesberg, die destijds verklaarde dat hij ais chef van de NSKK-groep op de hoogte was ge bracht beweerde thans in de ver onderstelling te zijn geweest, dat het „slechts een oefening" was. „Wel een vreemde oefening" kreeg hij en zijn makkers ten antwoord „een huis in puin te schieten met scherp." Of ^ij dan niet geweten hadden, dat er zich mensen in de brandende wb- ning bevonden? „Neen" helemaal niet verzekerden de heren. Dat hadden zij eerst later bemerkt... toen het reeds te laat was om de red dende hand te kunnen bieden. „Wat merkwaardig toch" werd er van achter de rechterlijke tafel ge antwoord, want toeh de Bredase po litie ten langen leste opdaagde, haast te die zich direct om te redden, wat er nog te redden was. En met succes Duitsers èn NSKK-ers bleven toen nog met de handen in de zakken staan. De moord op dr. Scheffelaar TOESBERG en Suykerbuyk kregen ook scherpe woorden te slikken, omdat zij dr. Scheffelaar te Breda hadden gearresteerd, waarna hij in de Ortskommandantur a bout portant was neergeschoten. „Hoe vindt U Uw houding van toen?" werd Loesberg gevraagd. „Niet juist" zei de man, die tijdens ,de zitting in den Bosch de haren glad (AP 4 OCTOBER 1944 speelde zich op de „Vloeiweide" te Rijs- bergen een dieptragisch drama af. De aldaar in de woning van bos wachter Neefs ondergedoken ver zetsgroep van 13 man. de vrouw en 3 kinderen van de boswachter werden op beestachtige wijze ver moord door NSKK-ers en Duit sers. Elf NSKK-ers stonden 9 en 10 October 1947 voor het Bijzon dere Gerechtshof te den Bosch terecht. Twee werden veroordeeld tot de doodstraf twee hoorden le venslang tegen zich uitspreken en de anderen kregen gevangenis straffen van 14 tot 6 jaar. De ad vocaat-fiscaal noemde destijds het Vloeiweide drama" de meest ern stige oorlogsmisdaad, die Brabant in de bezettingstijd heeft moeten doorstaan". Zes der door het Bossche Hof veroordeelde landverraders teken den cassatie aan. Zij stonden gis teren voor de Bijzondere Raad van Cassatie te Den Haag terecht. Van der Jagt (veroordeeld tot 17 laar) zal echter over 14 dagen moeten terugkomen. Ziin zaak kon nl. met behandeld worden we gens ziekte van zijn advocaat. achterover had gekamd, maar nu met een keurige scheiding pronkte. „Alleen maar niet juist", werd hü fel aangevallen". „Hebt u geen an- dere woorden voor deze misdaad?" Misschien vindt U het ook alleen maar „niet juist", dat V na het bjj- wonen van de executie van dr. Scheffelaar yiings naar zijn woning terug ging om te plunderen, te ste len en tegen mevr. Scheffelaar op zeer brute manier te keer te gaan?" Loesberg wist alleen het antwoord te geven, dat hij „slechts zijn plicht deed". En Suykerbuyk wist helemaal geen antwoord, toen hem verweten werd, dat hij goederen uit het huis van dr. Scheffelaar had meegenomen, daarbij hatelijk uitvarend tot de echtgenote van de vermoorde dokter „dat heeft hij toch niet meer nodig". Want Suykerbuyk had op de Vloei weide twee daar gewond liggende ver zetslieden afgemaakt met pistoolscho ten. Zijn enig excuus nu „dat dit op bevel van een Duitser was gebeurd". V erontschuldigingen T TITTER AARD maakte dit „excuus" weinig indruk. Evenmin als de als „verontschuldiging" bedoelde opmer kingen. van de vroegere Bredase po litieman Eling en „de meest baldadige van allen", zoals de advocaat-fiscaal destijds de 27-jarige van Gageldonk noemde. Bepaald lachwekkend deed de op merking van de zenuwachtig met zijn vingers spelende Wouterlood van Does burg aan. Hij was wel bij de NSKK, maar had niet daarvoor getekend. Hij droeg het NSKK-pakje? Ja zeker, maar dat pakje had hij maar gekregen. Zó, zeker van Sinterklaas? klonk het toen van achter de tafel. Kirsten en Wiegand gIJ de pleidooien vielen op de me dedelingen van mr. K. v. d. Put (Eindhoven) en mr. dr. Klaassen (den Haag) Deze wezen er namelijk op, dat er over het onderzoek tegen de v. m. Ortskommandant van Breda, Kirsten en Feldwebel Wiegand, reeds een lijvig dossier bestaat, waarin ook opgenomen het Vloei weide-drama en de moord op Dr. Scheffelaar, met de bedoeling Kir- ste en Wiegand deze oorlogsmisda den ten laste te leggen. Kirsten .heeft volgens deze pleiters de verklaring afgelegd, dat Wiegand niet bevoegd was zelf te fusilleren en dat ook luit. Steinmeyer, die de over val op de Vfcoeiweide leidde en daar bij sneuvelde, buiten zijn boekje ging Zij hadden zelf geen beslissingen te nemen, doch die moeten afwachten van Rauter of Christiansen. Aldus Kirsten. die hopenlijk binnen niet al te lange tijd voor zijn misdaden te recht zaj moeten staan. HET POLITIEK ADVIES, door de Verkiezingsraad der K.V.P. samen gesteld, zal in de komende weken nog wel enige stof doen opwaaien. Het is altijd een moeilijke periode in het leven der Partij, die tussen het uitbrengen van het Advies en de gros lijststemming. Verlangens, gevoelens en ook gevoeligheden van gewest en gemeente, van stand en inzicht ko men dan binnen de partij' tot bot sing en geven wel eens aanleiding tot explosies en rumoer. Personen en hun kwaliteiten moeten noodzakelij kerwijze in het geding komen. We willen slechts de hoop uitdrukken, dat de polemiek onder elkaar, welke noodzakelijkerwijze thans losbreekt, steeds het grote gemeenschappelijke doel voor ogen zal houden: candida- tenlijsten. welke een sterke, deskun dige, veelzijdig samengestelde fractie beloven. Er mogen nu in de onderlin ge verhoudingen geen „stukken" wor den gemaakt. Na de negende Mei moeten we eendrachtig optrekken voor onze candidatenlijsten. dit vooropgesteld te hebben, wil- len we ter voorlopige voorlich ting het advies van enkele kantteke ningen voorzien. Nieuw is ditmaal, naar men weet. dat er plaatsen voor deskundigen veilig gesteld worden. Daarover wordt niet meer gestemd. Het gerucht wil de, dat het er 10 zouden worden. Per slot van rekening heeft de verkie zingsraad zich tevreden gesteld met een getal van 8. T.w.: Dr. Beel (Indische aangele genheden), Dr. Kortenhorst (economi sche vraagstukken), Mej. Nolten (vrouwenvraagstukken), W. J. An driessen (wederopbouw), Mr. van Schaik (juridische problemen. Fié vez (defensie), Sassen buitenland se aangelegenheden en Dr. Gielen (onderwijs en cultuur). Voor ieder van deze deskundigen is natuurlijk ook een plaatsvervanger aangewezen en als bijvoorbeeld Dr. Beel en Dr. Gielen straks weer mi nister worden, zullen we ook dadelijk Mr. van de Graaf en Bernard Vér hoeven in de Kamer zien verschijnen, twee nieuwe vogels in de parlemen taire volière. Op 9 Mei wordt over deze mensen niet gestemd. Die zitten al vastgeheid op hun plaats. ■E'en tweede kanttekening, welke al aanstonds uit de pen vloeit, geldt het aantal candidaten op de ontwerp-lijsten. Het nieuwe kiesregle ment schrijft voor, dat de in te die nen lijsten drie maal zo veel namen zullen bevatten als er zetels worden verwacht. Dat klopt bij alle adviezen, behalve voor de kieskringengroep Utrecht-Den Bosch en voor de kies kring Tilburg. Bij de eerste ontbreekt er eentje aan, bij de tweede missen we er zelfs twee. Verscheidene can didaten. gesteld in de kieskring Til burg, had men blijkbaar als aan andere advieslijsten geschonken. En zo zat men voor Midden- en West- Brabant met een tekort. We willen veronderstellen, dat men het aan de vrije keuze der groslijststemmers wil overlaten, om dit tekort aan te vul len. Het zal voor de boeren in dit gewest wel een tegenvaller zijn, dat hun favoriet Dr. Sweens zich terug trok. terwijl de agrarische deskundige R. W. Janssen pas op de negende plaats verschijnt. Nieuw zijn op deze lijst de namen van Mr. Karei Bas- tiaanse. een oud-Indischman, C. W. v. d. Broek, de man van Sint Bonaven tura en van de dichter Bernard Ver hoeven, de plaatsvervanger .van Dr. Gielen. JJe derde kanttekening geldt de lijst van de kieskringen-combinatie Den Helder - Haarlem - Leiden - Dor drecht - Middelburg. Het is een his torische combinatie, waarbij men er door de inschuivingsmethode steeds voor zorgde, dat een Zeeuw een di rect verkiesbare plaats kreeg. Zee land, het gewest, dat misschien wel het zwaarst geladen is van na-oorlogse problemen, stelt np nog meer dan vroe ger prijs op 'n eigen katholieke verte genwoordiger. Op de advieslijst ver schijnt de populaire Aardenburgse burgemeester Sjef van Dongen nu als nummer zeven, terwijl er gerekend wordt op zes zetels. Dat is dus net even over de rand. Het zal in Zee land niet bijstèr goed opgenomen worden. Als troost zal de Verkie zingsraad kunnen voorhouden het feit, dat de lijstaanvoerder Mr. van Maarseveen een goede kans maakt, weer achter de Ministertafel op te duiken. Dan schuift Sjef van Dongen tóch onmiddelijk de Kamer binnen. Een Kabinetsformatie is echter een ongewis geval. Men heeft liever ze kerheid. Daarover is vast het laatste woord nog- niet gezegd. 'J'enslotte zij na de eerste kennis*- making met het advies nog opge merkt, dat hij het opvolgen daarvan een paar bekende Kamerleden naar plaatsvervangersposities worden te ruggedrongen o.a. Mr Roolvink en Dr H. v. Velthoven. De motieven daarvoor zijn ons onbekend. Ware het niet van betekenis als de Verkiezingsraad de opzet en uitwerking van zijn advies nader toelichtte? Weersverwachting, geldig tot hedenavond: In de vroege ochtend nog hier en daar enkele regenbuien. Over dag opklaringen en bijna overal droog weer. Zwakke tot matige wind overwegend tussen Noord en Oost. Iets minder zacht. Vandaag zon onder 19.46 uur. Maan onder 4.51 uur. Morgen zon op 5.31 uur. Maan op 17.11 uur.

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1948 | | pagina 1