Het kabinet Smuts moet aftreden Uitbreiding schoen- en ledercentrum Gezins politiek Palestina in de Veiligheidsraad Erkenning van Israël en rassenkwestie de reden? IN 'T KORT Sovjet-ambassadeur op het matje Tsjecho-Slowakije morgen ter stembus VIERDEJAARGANG No. 1086 ZATERDAG 29 MEI 948 VERRASSENDEVJRKIEZU^TSLAG Z.-AFRIKA Vliegdekschip voor Nederland Tweede T. Hvoor 2000 studenten VERKIEZINGEN NADEREN tiomme Opgepast, koers recht vooruit De Verkeerde stap van Djokja Soeripno kreeg opdracht van Soekarno Critieke dagen in Frankrijk 8 Juli verkiezing Eerste Kamer Overeenstemming over het Ruhr-gebied Wapenstilstand van 4 weken? Arabieren bezetten Jeruzalem Melk nog niet bonloos Meest zwakke wind Het hizondere probleem Van Midden Brabant Gemeenten moeten komen tot gezamenlijke belangenbehartiging Marshall beschuldigt de Sovjet-Unie Blanco stemmen is gevaarlijk Uitgave N. V. Uitgeversmij. Neerlandia. Redactieraad: A. F. J. Aernoudts; C. J. v. Hooteghem; A. E. Langenhorst; Mr Dr. A. J. J. M. Mes: Mr. H. B. B de Rechter. Verschijnt elke werkdag Abonnementsprijs bij vooruitbetaling t 3.38 per kwar taal, per post t 4.25. per week (uitsluitend bij niet postbestelling) f 0.26. Losse exemplaren 6 cent. Postrekening 278R41 Prijzen voor buitenlandse abonnementen worden op aanvraag verstrekt. Voor God. Koningin en Vaderland Bureau voor Zeeuwsch-Vlaanderen Hulst, Dubbele Poort 7, tele foon 102 (Bijbureau: Oostburg, Nieuwstraat 22, telefoon 35). Bu reau voor de Zeeuwse Eilanden: Goes, Westsingel 75, telefoon 2236. Hoofdredacteur: J. J. H. A. Bruna. Advertentieprijs (uit sluitend voor de Zeeuwse oplage): 0.10 per m/m; voor Re clames (Ingezonden Mededelingen) f 0.25 per m/m. (Voor de gehele oplage resp. f 0.25 en 0.60). Incasso wordt berekend. IN VERBAND met het feit, dat generaal Jan Smuts' partij haar meerderheid in het Zuid-Afrikaanse parlement, heeft verloren aan de nationalistische partij van doctor Daniël Malan, heeft Smuts het ontslag van zijn regering aangeboden aan de Gouverneur-Generaal, Gideon van Zijl. Deze heeft doctor Malan belast met de vorming van een nieuwe regering. LONDEN ONGERUST De nationaliste.ii (dr Malan) heb ben 70 zetels verworven. Negen Afri kaanse leden zullen samengaan met de nationalisten. De verenigde partij (Smuts) heeft 65 zetels. Zij zal ge steund worden dbor de drie Zuid- Afrikaanse negerleden en de zes La- bour-vertegenwoordigers. Men meent te weten, dat Smuts ook geen zitting zal nemen in het parlement. Verschillende gekozen par tijgenoten van Smuts wilden te zij nen behoeve afstand doen van hun zetel. Opmerkelijk is dat Smuts zelf in zijn kiesdistrict is verslagen. Wat is de reden? Tn politieke kringen wordt de neder. laag van Smuts toegeschreven aan de omstandigheid, dat vele boe ren tegen de regering gestemd zou den hébben. Het zou niet met zeker heid zijn uit te maken, of zij heer schappij van de Afrikaans sprekende blanken wensen. Volgens de „Natal Mercury" zou Smuts' erkenning van „Israël" hebben bijgedragen tot zijn nederlaag. i De hoofdoorzaak van Smuts' neder laag moet volgens l.ondense kringel! worden gezocht in zijn voorstellen tot verbetering van de rechtspositie der 9 millioen negers, welke voorstel len, hoe gematigd zij ook mogen we zen, onaanvaardbaar worden geacht door de boeren, d.i. hel merendeel van de blanke bevolking. In de verkiezingen zijn de volgen de punten óp de voorgrond geplaatst: de overheidscontrole in oorlogstijd, inflatie, communisme, betrekkingen tussen de rassen, immigratie en poli tiek jegens de Indische minderheid. De partij van Smuts wilde de sta tus quo handhaven, terwijl de na tionalisten meer „Afrikanerdom" wensten, minder immigranten, raspo- litiek ten behoeve van de blanken en een afgescheiden niet-blanke ver tegenwoordiging in het parlement. Zware schok op de beurs JTNGELAND heeft Vrijdagmorgen aan de Nederlandse marine' een modern licht vliegdekschip overgedragen. Het schip, genaamd de „Venerable" meet dertiendui zend ton. Het zal de naam „Karei Doorman" ontvangen. De „Venerable" is in 1945 vol tooid en zal de „Nairoba" vervan gen, een vaartuig van ouder type, dat twee jaar geleden aan Neder land is uitgeleend, ter assistentie bij de opbouw van de marine lucht strijdkrachten. De „Nairoba", die in Nederland de naam „Karei Door man" had ontvangen, is kort ge leden aan de Britse vloot terug gegeven. I?EN ARKA-studiecommissie heeft -rapport uitgebracht' over het vraagstuk der personeelsvereingin- gen. Zij kwam tot de conclusie, dat het lidmaatschap zakelijk en principi eel een gevaar vormt en ontraadde dat lidmaatschap derhalve ernstig onder verwijzing naar een waarschu wend woord, dat Kard. de Jong reeds in December 1946 liet horen. XJET CENTRAAL Distributiekantoor deelt mede, dat de werkkleding- bonnen A, B en C na 12 Juni niet meer geldig zijn. JJIJ ACHTERVOLGING van een groep smokkelaars bij Valkens- waard kwam een kommies te vallen, waardoor zijn wapen afging. De ko gel trof ongelukkigerwijs een der smokkelaars dodelijk. 'TE SIORAPALUK, 200 km. ten Noor den van Thulia in Groenland, leeft een kleine kolonie van 50 a 60 Eski mo's. Voor hen is een houten kerkje opgericht. Een Deense priester ver zorgt de eredienst in dit kerkje, dat het meest Noordelijke ter wereld is. JTARDINAAL VON PREYSING, Bis schop van Berlijn, heeft de Duitse Katholieken gewaarschuwd tegen het meedoen aan het door de Socialisti sche Eenheidspartij gepropageerde com munistisch getinte volksreferendum be j treffende de eenheid van Duitsland. in verband met de nog steeds scherp A AN Dr. P. Kasteel, gouverneur van i omstreden rechtspositie van de Indiërs Curacao, wiens ambtstijd onge- i in Natal en elders, zo meent men in TAe nederlaag van generaal Smuts' partij bij de verkiezingen kwam als een zware schok voor de effec tenbeurs te Johannesburg. Onder le vendige handel liepen de koersen terug, in sommige gevalen met 15 procent. De omvangrijke verkopen werden echter vrij goed verwerkt, daafgrofé financiële instellingen 't aangeboden materiaal opnamen. Op de Londense efectenbeurs daal de ae totale beurswaarde van Zuid- Afrikaanse goudmijnfondsen aanvan kelijk met naar schatting 10 millioen pond sterling, op het bekend wor den van de nederlaag van de partij van generaal Smuts bij de verkie zingen in Zuid-Afrika. Nieuwe verkiezingen? j rpROljWENS ook in politieke kringen in Londen ziet men de nieuwe si tuatie nogal donker in, want Smuts is niet alleen in de gehele wereld een re presentatieve figuur wiens woord groot gezag heeft, maar in Smuts verliest Londen ook een der beste vertegen woordigers van het Britse Gemenebest Bovendien de 77-jarige Malan is iemand die zich in extremistische richting be weegt en fel anti-Brits en anti-joods is. De kleine meerderheid die Malan heeft weten te verwerven, zal het hem moelijk maken, zo meent men in Jo hannesburg 'n nieuwe regering samen te stellen. Het wordt dan ook niet on mogelijk geacht, dat er nieuwe verkie zingen uit zullen voortvloeien. Malans verheffing tot het bewind brengt niet alleen Zuid-Afrika's lid maatschap van het Britse Gemenebest in het gedrang, maar dreigt eveneens j een spanning met India te verwekken Londen. Het is niet uitgesloten, dat dit tot een regelrechte economische en po litieke boycot van Zuid-Afrika door In dia leidt. Engeland zou dan partij moe ten kiezen in een geschil tussen leden van het Gemenebest onderling. In Labourkringen wordt de mening geopperd dat Smuts' nederlaag met de gevolgen van dien, een tegenvaller te meer zijn voor het kabinet-Attlee. op het tijdstip dat het buitenlands beleid van de regering reeds 'n vuurproef en dergaat in verband met de Palestijnse kwestie. Gevreesd wordt thans, dat 'n nationalistisch bestuur met een be paalde „fascistische strekking" de finan ciële hulp zal stopzetten en zelfs terug betaling van de verleende credieten zal verlangen. Malan de oppositieleider TAr. Francois Stephanus Malan is een jaar jonger dan Smuts. Ook hij studeerde in de rechten, te Cambridge en te Kaapstad, vestigde zich in 1895 als advocaat, werd in 1900 lid van het parlement der Kaapkolonie en in 1908 minister van Landbouw in de Zuid- Afrikaanse regering. Na verschillende ministerportefeuilles onder zijn beheer te hebben gehad verliet hij in 1924 de regering Hij maakte zich los van Smuts en diens politiek en werd leider der nationalistische partij. In 1933 kwam hij niet in de coalitieregering en deed aan de fusie niet mee Hij werd leider der oppositie in het parlement. Van zijn programma waren de voor naamste punten de opperheerschappij der Boeren in Zuid-Afrika en de ras senkwestie. Toen Hertzog in 1939 was gevallen, sloot hij zich bij Malan aan. In de oorlog was hij een voorstander van een neutrale houding tegenover Duitsland. De laatste jaren zette Malan zijn anti-Britse en anti-semitische actie voort aan het hoofd van de „Ossewa Brandwag". veer verstreken, is een andere func tie aangeboden. Gesproken wordt over de gezantschapspost in Chili, welke binnenkort vacant zal komen. lyfTNISTER MANSHOLT heeft in *n radiorede de noodzakelijkheid van de colorado-keverbestrijding in het licht gesteld. Hij wees erop, dat de Nederlandse bestrijdingsactie in BeJ- gië. Luxemburg en de Duitse grens strook wordt nagevolgd. JLTinister Gielen heeft een studie commissie ingesteld ter be paling van de plaats waar een tweede Technische Hogeschool in ons land gevestigd zal wor den. In het ANP-bericht, dat wij hierover gisteren publiceerden, kwam deze concrete doelstelling der commissie niet voldoende tot haar recht. Vandaar, dat wij er thans nog eens extra de nadruk op leggen. Er komt dus eerlang een tweede technische hogeschool en de verantwoording daarvoor wordt gevormd door de overwe ging, dat een T. H. als Delft met 5500 studenten cultureel, noch wetenschappelijk en administra tief goed te hanteren valt. Om dit doel te bereiken, moet het studentenaantal de 3500 niet over schrijden. Op deze leest -zal Delft in de toekomst dan ook ge schoeid worden. Nu de minister raad aldus besloten heeft, is het duidelijk, dat een tweede T. H. dus ingericht moet worden voor een aantal studenten van mins tens 2000. Vraag is overigens of dit een volledig zelfstandige school zal worden dan wel ene, welke verbonden blijft met Delft. Te dien aanzien liet de mi nister, die van Delfts decentrali satie sprak, te raden over. TAe taak waar de commissie zich voor geplaatst ziet, is- geen gemakkelyke. Reeds vorige week wezen wij er op, dat er meerde re gegadigden zijn voor de ves tiging der T. H. N^et elk dier gegadigden kan echter op zoveel deugdelijk bewijsmateriaal bogen als Brabant en Limburg, met hun steeds toenemende industriële ont wikkelingsmogelijkheden en in dustriële sfeer, met nog altijd voortdurende vertrekoverschotten, welke bijv. voor Brabant 5000 zie len per jaar omvat, met hun lig ging en waarde als trait-d'union tussen de drie Beneluxlanden. Men behoeft waarlijk niet chau vinistisch, exclusief regionaal te denken, om de betekenis van "de ze factoren naar waarde te kun nen schatten. Aan de Stichting Techn. Hoger Onderwijs in het Zuiden thans de taak dit voor de commisie te ver duidelijken. r\P UITNODIGING van de minister van Buitenlandse Zaken heeft de Sovjet-ambassadeur te Den Haag, de heer Valkoy, met baron van Boetze- laer op diens departement een onder houd gehad over de overeenkomst tot het uitwisselen van consuls, welke tussen de Sovjet-Unie en de repu bliek Indonesië is afgesloten. De minister van Buitenlandse Za ken heeft de Sovjet-ambassadeur er onder andere op gewezen, dat het aangaan van dergelijke betrekkingen door de republiek in stryd is met de door haar aanvaa rde Renville-begin selen welke uitdrukkelijk vermelden dat de souvereiniteit over geheel In donesië voor het tijdperk tot de over dracht van souvereiniteit aan de Ver enigde Staten van Indonesië blijft berusten bij het Koninkrijk der Ne derlanden. In volledige tegenspraak met het geen de- republikeinse minister van Buitenlandse Zaken, Salim, heeft be weerd, heeft de republikeinse vertegen woordiger m Praag, Soeripno, ver klaard, dat hij volledige volmacht had van pres Soekarno om te onderhan delen en overeenkomsten te sluiten met de Sovjet-Unie. De overeenkomst betreffende het uitwisselen van consu laire vertegenwoordigers is 22 Mei ge sloten, heeft Soeripno verder meege deeld. TN FRANKRIJK dreigt weer in ern stige mate een kabinetscrisis. De rt- ring heeft nl. een wetsontwerp'^inge- diend om door 'n massaal ontslag van 150.000 ambtenaren een drastische be zuiniging door te voeren. Van socialis tische zijde verzet men zich zeer fel tegen dit ontwerp. Tijdens de debatten in de Nationale Vergadering heeft de minister v. Financiën verklaard, dat hij zal aftreden indien het ontwerp zal worden weggestemd. Min. Schuman vat de hele kwestie als een zaak van vertrouwen in het kabinet op. Indien de stemming over het wetsontwerp die a.s. Dinsdag plaafs vindt een negatieve uitslag zal hebben, betekent dit derhalve meteen het heengaan van Schuman. Frankrijk staat dus voor de zoveelste maal -voor critieke dagen. De gehele aangelegenheid is door de Nederl. delegatie te Kalioerang op een conferentoe met de Commissie van Goede Diensten en de republikeinse delegatie ter sprake gekomen. Na af loop daarvan is jhr van Vredenburgh direct naar Batavia gevlogen, zodat de bijeenkomst van heden te Kalioerang niet zal doorgaan. Het republikeinse kabinet is gisterenavond nog bijeen ge weest. Het besprokene in Kalioerang moet dus wel zeer belangrijk zijn ge weest. pien Koninklijk besluit is versche- nen waarin de minister-president gemachtigd wordt in naam van de Regentes de tegenwoordige zitting der Staten-Generaal te sluiten in een verenigde vergadering der beide Ka mers op Zaterdag 24 Juli des namid dags te 3 uur. Tevens is bepaald, dat de beide Ka mers worden ontbonden met ingang De verkiezingen van de leden der Eerste Kamer zullen in iedere pro vincie plaats hebben op Donderdag 8 Juli a.s. De datum der verkiezing voor de Tweede Kamer is vastgesteld op Woensdag 7 Juli a.s. De candidaatstelling voor de ver kiezing van leden der Eerste Kamer is in iedere provincie bepaald op Maandag 14 Juni. De candidaatsteJ- ling voor de verkiezing der leden der Tweede Kamer in elke kieskring zal plaats hebben op Vrijdag 4 Juni. De eerste samenkomst van de nieuwe Kamers zal gehouden worden in verenigde vergadering op Dins dag 27 Juli a.s. TNZAKE de internationale controle op het Ruhrgebied is de Zesmogend- hedenconferentie in Londen tot over eenstemming gekomen. Er zal op kor te termijn een raad van 'toezicht samen gesteld worden, waarin de zes mogend heden en West-Duitsland vertegenwoor digd zullen zijn. Deze commissie zal toezicht moeten houden op de toewij zingen van erts. staal, steenkool en cokes uit het Ruhrgebied. r<EEN BELASTING is verschuldigd voor motorrijtuigen, gehouden door invaliden of gebrekkigen en uit sluitend gebezigd tot hun persoonlijk TAE VEILIGHEIDSRAAD heeft gisteren weer uitvoerig de Pa lestijnse kwestie behandeld. Meer in het bijzonder aan de hand van twee resoluties. Een van de Sovjet- Unie en een van Engeland. De eer ste behelst, zoals wy reeds meedeel den, de eis, dat de Veiligheidsraad beide partyen in Palestina opdracht zal geven direct het vuren te sta ken, terwijl de Engelse resolutie in houdt een wapenstilstand van vier weken en stopzetting van iedere hulp gedurende deze periode aan heide partyen. Bovendien wil de Engelse resolutie alle mogêlijke voorzorgen genomen zien ter bescherming van de heilige plaatsen en is Engeland genegen de JJET BEDRIJFSCHAP voor Zuivel heeft aan de minister het advies uitgebracht op korte termijn ove,1 gaan tot het opheffen van de melkdistributie, met dien verstande, ciat men het verbruik van consump- tiemelk voor industriële doeleinden, hotels enz. wil blijven beperken. Gezien het feit, dat nog geens zins vaststaat, hoe het verloop van de melkproductie deze zomer en de romende winter zal zijn, acht de minster het beter, dat een beslis ing: nog enige maanden wordt uit gesteld. Niet alleen kan dan een beter in- T°rdan ^erkregen in de meik- S", anderzijds kan dan iets meer bekend zijn over de veevoeder positie in de komende winter. Weersverwachting, geldig tot Zaterdagavond: Aanvankelijk overwegend zwaar bewolkt mei nog enige regen in het Oosten van het land, later op klarend en plaatselijke ochtend mist. Overdag ongeveer dezelfde temperatuur als gisteren en meest zwakke wind. Heden zon onder 20.46 uur en maan op 1.35 uur. Zondag zon op 4.28 uur, onder 20.47 uur. Maan op 1.52 uur en onder 11.17 uur. Maandag sin op 4.27 uur, maan onder 12.29 uur. in Tn ons vorig artikel spraken wij onder meerdere over het indus triegebied Midden-Brabant, dat be halve de Langstraat, de gehele streek bevat ten zuiden daarvan, en grotendeels is gelegen ten oosten van Breda en ten westen van Tilburg. Deze streek is sedert tientallen van jaren het centrum van de schoen, en ledernijverheid. Dat is zelfs momen teel zo sterk, dat vrijwel alle nieu we vestigingen in deze branches, in dit gebied geschieden. Hieruit blijkt, hoeveel waarde de ondernemers er aan hechten zich te vestigen in de buurt hunner collega's. Zij zijn daar het best geïnformeerd, treffen er ge schoold personeel aan, vangen ge makkelijk de klanten op, profiteren van de bestaande hulp. en nevenbe- drijven. de nabijheid van vakscholen enz- j i Daar staat evenwel tegenover, dat voor de streek als geheel deze een zijdigheid op de duur een ernstig economisch gevaar kan opleveren. Indien n.l. de schoen- of ledernij verheid zou worden getroffen door een ernstige en abnormale ramp. zou dit voor de gehele streek onnodig in grijpende gevolgen hebben. Deze mogelijkheid is helemaal geen hersenschim. Het is reeds herhaalde lijk gebeurd (ook de schoenindustrie kan hierover meespreken! dat zich plotselinge ernstige verstoringen voor deden in een speciale bedrijfstak. Handelspolitieke maatregelen. poli tieke veranderingen of opzienbarende technische uitvindingen kunnen der gelijke verstoringen teweegbrengen. UITBREIDING liet ligt derhalve voor de hand, te zoeken naar een oplossing die voor nieuwe vestigingen aansluiting bij het bestaande centrum mogelijk maakt, en toch de eenzijdige struc tuur van ons gebied niet in de hand werkt. Deze oplossing nu, is alleen te vin den in uitbreiding van dit centrum. Men doet goed de nieuwe vestigingen te bevorderen aan de rand van het gebied, waardoor geleidelijk aan het centrum zich uitbreidt. Toegepast op Midden Brabant be tekent dit, op de eerste plaats. niet een belemmering van de industriali satie van bijv. Waalwijk of Dongen of Rijen. De aldaar bestaande zaken zullen zich ongetwijfeld toch wel uit blijven breiden. Het betekent wel. dat men goed zal doen zich daar af te vragen of het niet noodzakelijk is nieuwe vestigingen in de schoen- en ledernijverheid tegen te gaan. en in plaats daarvan te trachten andere in- dustriën aan te trekken. BEZUIDEN DE LIJN BREDA—TILBURG rieheel anders liggen de kaarten in de dorpen beneden de lijn Bre da—Tilburg, derhalve in Chaam, Al phen Baarle en Gilze. Deze plaat sen, waar eveneens van ouds de le der- en schoenproductie beoefend werd, zijn in latere jaren tengevol ge van hun geografisch minder gun stige ligging, met hun groei achter gebleven. Tesamen vormen zij een tamelijk uitgestrekt gebied, met een ook nu niet onbetekenende industrie, maar met een industrie die toch vermoede lijk te gering zal blijken om de ge hele komende bevolkingstoename op te nemen. Het kan dienstig 'zijn om hier de factoren op te sommen, die dit ge bied bij uitstek voor industrievesti ging ook in de leder, en schoenen branche, geschikt maken. Vooreerst is daar de stand van het arbeidsvraagstuk in dit gebied. Het is niet aan de geringste twij fel onderhevig, dat zich in de loop van enkele tientallen jaren in dit ge bied een zeer aanzienlijk surplus aan arbeidskrachten zal ontwikkelen, in dien er geen nieuwe of grotere fa brieken komen. Reeds thans begeven zich zeer ve le mensen, 12 km ver om het vlieg veld heen naar Rijen, of naar Bre da en Tilburg, voor hun dagelijkse arbeid. Het zou zeker niet wenselijk zijn, dit op zeer korte termijn te wil len veranderen. Er is trouwens geen sprake van dat dit mogelijk is. Maar op de duur moet het moge lijk zijn. deze mensen in hun eigen omgeving werk te verschaffen. De leder- en schoenindustrie zijn beiden zeer sterk op het werkvolk georiën teerd. De vrachten spelen in hun kostprijs een tamelijk ondergeschik te rol. Zij vinden in de genoemde plaatsen families die looier, resp. schoenmaker, zijn van vader op zoon, geslachten lang. Dit gevoegd bij de boven beschre ven wenselijkheid om de nieuwe vestigingen te verplaatsen, in het be lang van het gehele gebied, naar de rand van dit gebied, moet voor de I /""10NCENTRATI9 van eenzijdige in dustrie is een ernstig gevaar. Sprei ding is dus noodzakelijk in die be tekenis, dat nieuwe, aan de bestaan de verwante industriën, een plaats zouden kunnen zoeken aan de peri pheric van de huidige centra. In dit verband meent dr. Verster, dat de streek bezuiden de lijn Breda-Tilburg een kans verdient. In bijgaand arti kel laten wij drs. Verster. wiens me ning wil' uitteraard voor zijn reke ning laten, aan het woord. genoemde dorpen worden aangeno men dat zij voor vestigingen van schoen- en lederfabrieken uitermate geschikt zijn. Deze aangelegenheid behoort de volle aandacht te hebben van alle autoriteiten in dit gebied. Sneller dan men denkt kunnen er vraagstukken aan de orde komen, die voor de toe komstige ontwikkeling van uitzon derlijk belang zijn. Men denke aan het tracée van de weg BredaTilburg indien er een parallelweg gaat komen van de bestaande „Grote Weg". Men denke aan vak- en huishoudscholen. Men denke aan de zeer reëele moge lijkheid dat er behoefte zal ontstaan aan nieuwe spoor- en waterverbin dingen tussen Nederland en Bev» 3 in het kader van Benelux en komende Economische Unie. Ook op ander dan ledergebied, kan samenwerking van belang zijn. Indien de omstandighe den zo zouden worden, dat de fruit teelt, de zaadteelt, de bijenteelt, de heestercultuur, en de hierop gebouw de industriën. meer perspectieven bieden dan thans, komt ons gebied daarvoor mede in aanmerking. Het zou bovendien onjuist zijn, alleen voor de leder- en schoenindustrie oog te hebben. Men zal immers moe ten vermijden hier dezelfde eenzij dige structuur te verkrijgen die wij reeds als een bestaand gevaar in de nocr. ijker gelegen dorpen signa leerden. Drs. J. B. L. VERSTER Britse officieren die dienst doen in het Arabische leger order te geven zich afzijdig te houden. In eerste instantie heeft Austin (V. Staten) zich bij de besprekingen neu traal gehouden en meegedeeld, dat hij eerst het oordeel van andere sta ten wilde horen. Naderhand deelde hij evenwel mee. dat de Ver. Staten de resolutie van de Sovjet-Unie zul len steunen. Ofschoon de Ver. Staten enigedagen geleden reeds met een ongeveer gelijkluidend voorstel als dat van de Sovjet-Unie voor de dag zijn gekomen, wijst een en ander toch weer eens op het grote verschil van standpunt tussen Engeland en de Ver. fStaten inzake het Palestijnse pro-1 bleem. Bij het afsluiten van onze courant, was het besluit van de Veiligheids raad nog niet bekend. Wei hadden Canada en China zich voor het Britse voorstel uitgesproken Polen voor het Sovjet-voorstel en had de Libanon verbazing te kennen gege ven over de Amerikaanse zienswijze. Columbia wilde nog eens proberen 'n oplossing te vinden, door met beide partijen te gaan praten. Tjjdens de zitting van de Veilig heidsraad is ook bekend geworden dat de joodse wijk in het oude deel van Jeruzalem zich aan het A ra bi-, sche Legioen heeft overgegeven. De Arabieren hebben 1600 joden gevangen genomen. De strijd in Palestina woedt nu vooral tussen Jeruzalem en Tel Aviv De Arabieren meldden, dat zij de jo den in dit gebied hebben teruggedre ven. „Berekende en cynische propagandacampagne*' QEORGE MARSHALL, de Ameri kaanse minister van Buitenlandse Zaken, heeft in een rede voor de „General Federation of Womens Clubs" te Portland (Oregon) de Sov jet-Unie ervan beschuldigd een „be rekende en cynische propaganda- campage" te voeren teneinde de ern stige Amerikaanse pogingen om eer lijke onderhandelingen te beginnen, voor de regeling der wereldvraagstuk ken teniet te doen" Hij verklaarde dit n.a.v. de veelbesproken nota-wis seling tussen Washington en Moskou. De recente verklaringen van Molo- tov en Stalin waren bedoeld om de Amerikanen in feité de gehele we reld om de tuin te leiden wat betreft de waarachtigheid van hun wens om tot een accoord te komen, aldus Mar shall. In Amerika bestaat volgens de mi nister enorme behoefte aan de een of andere overeenkomst om de vrees te doen verdwijnen en een terugkeer tot normale verhoudingen tot stand te brengen en derhalve sterke afkeer van elke verklaring of het uitbliiven van daden waardoor de vervulling van die wens tegengewerkt wordt. Vedelijkheidseiseti in breder ver- band zijn die, welke betrekking hebben op „een consequenter gezins politiek dan totnutoe geschiedde De woorden uit het verkiezings program, welke we citeerden, dui den er reeds op, dat de K.V.P. niet ten volle tevreden is ever hetgeen de regering-Beei in dit opzicht heeft gepresteerd. Dat is trouwens ook in de Kamerdebatten een paar maal tot uiting gekorpen. We zijn dankbaar voor de verbetering van de kinder bilslag door invoering van het pro gressiestelsel. We zijn niet voldaan. Rechtop is blijven staan het bekende betoog van Mr van Spaendonck, volgens hetwelk er tekorten, zeer wezenlijke tekorten bestaan in de in komens van hen, die vier of meer niet-verdienende kinderen bezitten. De K.V.P.-vertegenwoordigers zullen erop blijven hameren, dat deze mis stand wordt weggenomen. „Verbete ring van het beginsel van progres sie in de Kinderbijslagwet en toe passing van dit beginsel ook voor 't overheidspersoneel", luidt dan ook een der programmapunten. Waar naast staat de dringende wens: Kin derbijslag voor zelfstandigen, iets wat zeker niet mag afstuiten op tech nische bezwaren, aangezien het hier een logisch doortrekken van een juis te sociale lijn geldt. Tjvr zijn nog meer punten, die met een gezonde gezinspolitiek vel band houden. Ruime steun aan de gezinsverzorging, bijzondere aan dacht voor de belangen van hu wenden bij de verdeling van woon ruimte, volkswoningbouw met in achtneming van de belangen der gro te gezinnen, he\ voeren \v an een fi nanciële- en belastingpoli tiek, die ernstig rekening houdt met de rech ten van het grote gezin, ziedaar on derwerpen, waarvoor het waard is te vechten. We weten ook, hoe in andere par tijen, aan welke men zeker geen so ciale zin mag ontzeggen, toch nim mer het helder besef leeft omtrent de allesovertreffende waarde van 'n gaaf gezinsleven. De K.V.P. is nu eenmaal de enige, die bij haar pro gramma's volledig uitgaat van de richtlijnen, zoals 'ze zijn vervat in de natuurlijke orde en de Goddelijke Openbaring, verklaard door het ker kelijk leergezag. T^r is op die grond meer, dat ons speciaal ter harte gaat. We halen in dit verband het volgende punt' naar voren: „Het ter hand nemen van bezitsvorming (eigen woning of anderszins) voor de massa van ons volk, waardoor de eigendom niet slechts voor betrekkelijk weinigen, maar voor de massa van het volk werkelijkheid wordt" Dit is een enorm punt. waardoor we het kwaad van onze huidige sa menleving in de wortel willen aan tasten. Het gaat dwars in tegen de neiging, om alles maar te nationalise ren en de Staat als eigenaar al gro ter te maken. Het gaat ook dwars in tegen de concentratie-neigingen in de particuliere sector, waaraan de zelfstandigheid der kleinen ten offer wordt gebracht. Men denkt hierbij aan dè vele paradoxale betogen, wel ke een Chesterton heeft geleverd voor zijn „distributisme". Men mocht de uitwerking soms wat irreëel noemen, de grondgedachte ervan was kerngezond en die grondgedachte, be- zitspreiding over alle lagen der be volking, heeft de K.V.P. ook met fierheid in haar program geschre ven. Kiest de afgevaardigden, die daar voor pal staan! fSJECHO-SLOWAKIJE gaat Zon dag voor het eerst als „volksre publiek" ter stembus. Meer dan acht millioen mannelijke en vrouwelijke kiezers zullen bevoegd zijn hun stem uit te brengen. Maar ieder weet bij voorbaat wie zal winnen en welke personen in het parlement zitting zullen nemen, want er zal maar één lijst zijn, die met zorg is samengesteld door de rege ring. welke in Februari onder de communistische premier Clement Gott wald aan het bewind is gekomen. De ze lijst waarborgt de communistische partij 210 van de 300 zetels. Dat er onder deze omstandigheden geen openlijke oppositie aan de dag is getreden, is begrijpelijk. De enige vorm van oppositie zou nu nog blan co stemmen zijn geweest, doch ook dit is vrij moeilijk geworden, daar de communisten de laatste tijd een cam pagne hebben gevoerd onder de leu zen: „een witte stem, een zwarte ziel", „blanco stemmen is voor Muen chen stemmen" en „toon uw biljet openlijk aan het verkiezingsbureau". Ten slotte is wegblijven ook gewaagd daar de communistische comité's van actie de kiezerslijsten controleren. Tot besluit van de verkiezingsactie heeft de Tsjecho-Slowaakse minister president Gottwald gisteren in een rede voor het personeel van de vlieg tuigfabriek te Praag verklaard, dat het land „kan vertrouwen op de al liantie met de Sovjet-Unie". JJINNENKORT zullen, volgens „Pa rool", op vlottere wijze dan voor heen deviezen voor korte zakenreizen naar het buitenland worden beschik baar gesteld. De bedoeling is dc banken alge mene machtigingen te verstrekken voor reizen van ten "hoogste vijf da-

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1948 | | pagina 1