De Belgen bestrijden fel Nederlands economische politiek Nederland versloeg de leren Geen goederen naar de Russische zone Prins Bernhard reikte onderscheidingen uit IN 'T KORT André Marie geslaagd Dr Beel werkt voort Eéndags-busreizen naar België rrrmniSpliterwten is hiermede Overeenstemming over W-Duitsland Er was een klasse verschil tussen beide elftallen Spel om de knikkers Benden overvielen Ned. posten VIERDE JAARGANG No. 1136 DINSDAG 27 IULI 1 9 4o Goede naam van ons land krijgt een knauw door allerlei „affaires" Hl Brusselse dagblad „De Nieuwe Gids" heeft de kat de bel aangebonden en is hevig van leer getrokken, o.a. tegen de Nederlandse rijksbureaux, na dat de heer Osterrieth, de voorzitter van de Antwrpse Kamer van Koop handel op de NederlandsBelgische dagen te Rotterdam al ongezouten had verteld hoe hij over de rijksbureaux in Nederland dacht. De schrijver van het verhaal, die ondertekent mfl A. G. S. en vermoedelijk een Nederlander is, constateert, dat de samenwerking tussen de Nederlandse en Belgische rege ringsinstanties niet wil vlotten en een hoger Belgisch ambtenaar zou hem gezegd hebben, dat alle mooie besluiten en perscommentaren van Chateaux d'Ardennes ten spijt, het schijnt, dat Nederland niet oprecht en krachtdadig een eigen economische sanering wil beginnen. De rijksbureaux becritiseert hij bijzonder scherp. Moeilijkheden zouden zijn ontstaan over de vrije inwis selbaarheid der munten en Gutt zou speciaal naar Nederland zijn gekomen om te beoordelen of men nog verder kan gaan met credietverlening aan Ne derland. Benelux-perikelen IDEALE PASSAGIER DE wereldgezondheidsorganisatie dei- SevSTenCapU™dep^ PR?J' ^nr R- Kranenburg is benoemd tot voorzitter der Eerste Kamer gedurende de buitengewone zitting welke vandaag aanvangt.. Warm „Technische moeilijkheden" leggen goederen verkeer uit Bizonia naar Russische zóne stil Berljjns politiechef geschorst Vorming van een parlementaire raad Grootse plechtigheid op de Chasséehazerne te Breda OLYMPISCH VOETBALTOURNOOI Engelands koningen kreunden Geen verliezen Uitgave N. V. Uitgeversmij. Neerlandia. Redactieraad: A. F. J- Aernoudts; C. J. v. Hooteghem; A. E. Langenhorst; Mr. Dr. A. J. J. M. Mes; Mr. H. B. B. de Rechter. Verschijnt elke werkdag Abonnementsprijs bij vooruitbetaling t 3.38 per kwar taal, per post t 4.25, per week (uitsluitend bij niet postbestelling) 0.26. Losse exemplaren 6 cent. Postrekening 278841. Prijzen voor buitenlandse abonnementen worden op aanvraag verstrekt. Voor God, Koningin en Vaderland Bureau voor Zeeuwsch-Vlaanderen Hulst, Dubbele Poort 7, tele foon 102 (Bijbureau: Oostburg, Nieuwstraat 22, telefoon 35). Bu reau voor de Zeeuwse Eilanden: Goes, Westsingel 75, telefoon 2236. Hoofdredacteur: J. J. H. A. Bruna. Advertentieprijs (uit sluitend voor de Zeeuwse oplage): 0.10 per m/m; voor Re clames (Ingezonden Mededelingen) 1 0.25 per m/m. (Voor de gehele oplage resp. t 0.25 en f 0.60). Incasso wordt berekend. (Van onze economische medewerker) Het felle artikel met de zware be schuldiging is voor ons aanleiding ge weest. ons licht te gaan opsteken zo wel in Brussel, Antwerpen als Den Haag. In dit eerste artikel zullen we onze Belgische ervaringen vertellen: Wellicht herinnert men zich hoe wij enkele maanden geleden een aantal Belgische zakenlieden hebben onder vraagd over hun mening omtrent de Benelux. Hoewel we toen ook de cri- tiek hebben weergegeven bleek het overgrote merendeel der ondervraag den niet alleen begrip te hebben voor de Benelux-gedachte, doch er ook vol daan over te zijn. Doch thans moeten we dit constateren: Het verzet tegen de Benelux is in België gestegen en vermoedelijk voor het eerst beginnen zelfs uitgesproken pro-Nederlandse kringen zich af te vragen of de gedachte inderdaad in de practijk yerwezenlijkt kan worden. Leidende persoonlijkheden uit de za kenwereld, die wel degelijk tot oorde len bevoegd zijn, betwijfelen of het Nederland van vandaag voldoende cou rage heeft om het mes In de economi sche verstarring te zetten, hetgeen h.i. noodzakelijk is ter gelijkmaking van de wederzijdse economische politiek. „Uw land", aldus een zeer vooraan staand bankdirecteur in Brussel, „is een land van hardwerkende zakenmen sen, ploeterende arbeiders een over- C'ROMYKO, de scheidende Sow jetgedelegeerde bij de V. N. is op weg naar huis te Zweden aangekomen. De hofmeester van het schip noemde hem een „ideale passagier". Hij zei geen woord ge durende de reis, aldus deze hof meester, zelfs geen veto. i macht van ambtenaren en dolzinnige zuiveringsexperts. De kleine man heeft bij jullie te lang achter de tralies ge zeten en de grote liep te spoedig vrij rond. De fqrmulierendwaasheid, die soms uitsluitend in het leven schijnt te zijn geroepen om nog meer amb- ven, doodt ieder particulier initiatief tenaren een makkelijk baantje te ge en bezorgt u een slechte naam in het buitenland. De zuiveringswoede van uw domsten wekt de lachlust op van onze verstandigen". De bekende kwaal van het genera liseren springt uit deze woorden dui delijk naar voren, maar een feit is, dat onze naam in het buitenland een lelijke knauw heeft gehad. Ook in Frankrijk, Italië, Zwitserland, landen waar we geregeld komen, beginnen wij een naam te krijgen van,een volgzaam braaf volkje, dat zich dagelijks in de hoek laat duwen door een leger van ambtenaren. De verhalen over het Bureau Na tionale Veiligheid, over het Rode Kruis, over onze buitenlandse dienst, over de Schreieder-affaire hebben reeds in bre de kring ook in het buitenland de in druk gevestigd, dat er iets mis is in het Nederland van na de bevrijding. DE BIJL? Qm op België terug te komen, waai de Benelux-gedachte de laatste maanden goede aanhangers heeft ver loren, gelooft men hier, dat de rege ring verstrikt zit in de economische verstarring der duizend rijksbureaux, vakgroepen, bedrijfschappen, onder vakgroepen, onder-bedrijfschappen, ad viesbureaux, planbureaux, crisis-in stellingen, controlediensten, would-be rechtertjes, deviezenbeperkingen, in stellingen zus en instellingen zo, waar de ambtenaren zich verbergen achter een groot schrijfbureau en zelf niet meer weten voor welk doel formulier ,.GYC 10896-DS 2342 Bar" moet die nen. Steeds meer betwijfelen Belgische kringen, die het oprecht goed met Ne derland menen en thans alsnog de Be nelux-gedachte verdedigen, of de Ne derlandse regering er nog in KAN sla gen dit kluwen te ontwarren zonder bijl. Gebruikt de Nederlandse regering wel een bijl, d.w.z. opheffing van over tollige instellingen en massa-ontslag van ambtenaren, dan ontstaat er wer keloosheid, omdat de arbeidsmarkt op dit moment verzadigd is. De directeur van een groot bedrijf in Antwerpen, die herhaaldelijk in Ne derland vertoeft, vertelde het zo krach tig: „De Benelux is een farce, zonder radicale wijzigingen in de Nederland se economische politiek. Indien uw land met ons wil samenwerken zult gij de geleide economie moeten ver laten,. want wij zullen de vrije econo mie trouw blijven. Die heeft ons gou den eieren gelegd. En op gevaar af. dat uw land hier al zijn vrienden ver liest, moet dat snel gebeuren". Zo denkt men in België. Men ziet ons als zittend op een hell^lid vlak. Wij zijn voorstanders van de Benelux-ge dachte, warme voorstanders zelfs en juist daarom dachten we goed te doen deze stemming in Belgische zaken- kringen onverbloemd te openbaren. In ons tweede artikel het Neder landse standpunt. £JE BRITSE regering zal vandaag de zaak van de vijf Britse burgers, die onlangs door de Irgoen te Jeruzalem zijn ontvoerd, aan de Veiligheidsraad voorleggen. {RUSLAND heeft de drie internatio nale conventies, die te Genève door de conferentie van 55 landen over de vrijheid van berichtgeving werden opgesteld, verworpen. flJDENS een zuiveringsoperatie in het door guerilla's bezette gebied in Selangor op Malakka werden 107 personen gearresteerd. De Britse artil lerie moest optreden. ^JA TWEE JAAR debatteren heeft de werkcommissie van de commis sie voor de ontwapening met Rus land en de Oekraine tegen besloten haar werk om een plan tot algemene ontwapening op te stellen te staken. yAN OVERWERK verricht ten be- hoeve van de Unac, behoeft geen loonbelasting te worden geheven. I? LUXEMBURG is voor de eerste keer de „Benelux"-mars gespeeld, gecomponeerd door F. Mertens op mo tieven uit de volksliederen der drie landen. Verenigde Naties heeft in haar programma een wereldomvattende be strijding van malaria, t.b.c. en vene rische ziekten opgenomen. Deze moeilijkheden worden voor 'n groot deel veroorzaakt door het vast houden van 15000 spoorwagons door de Russen. Het zal met name de han del van de Russische zone met Zwit serland en de Scandinavische landen zijn, die door deze stopzetting gevoe lig getroffen zal worden. Het verkeer uit de Sovjet-zone en Oost-Europa door de Engels-Amerikaan se zone naar West-Europa kan gewoon doorgang vinden. De order geldt al leen voor goederenverkeer per spoor, en raakt ook niet het verkeer uit de Franse zone. De verklaring van Clay ^JINDS Vrijdag mogen groene ërwten v. ™aximaal 50 et., spliterwten 62 ot., n t.'w.V'; en bruine bonen 78 cc. per Kilo kosten. De maximumprlis kit» „nhL? ct'verh°ogd, voor schok kers en brume bonen is hij hetzelfde gebleven, terwijl voor witte bonSi, jpRINS BERNHARD is gistermiddag vanaf het vliegveld Soesterberg naar Londen vertrokken, ter bijwo ning van de Olympische Spelen. De Prinses-Regentes zal zich tijdens de Spelen niet naar Londen begeven. QISTEREN zijn alle mijnwerkers in de Oranje Nassaumijn 2. weer aan het werk gegaan. De besprekingen tus sen de vakbonden en de beheerders worden nog voortgezet. J)E DIRECTEUR van de Rijkspost spaarbank, mr A. Tijdeman. zal Per 1 Augustus op verzoek met eer vol ontslag de dienst verlaten. Weersverwachting, geldig tot van avond: Zonnig, droog,warm tot zeer warm weer. Zwakke tot matige wind uit Oostelijke richtingen. Aan de kust in de namiddag op sommige plaat sen tydelijk een wat koelere zee wind. Heden zon onder 20.38 u., maan op 23.02 u; Woensdag zon op 4.55 u., maan onder 11.32 uu. T~\E BRITSE en Amerikaanse autoriteiten in Duitsland heb- ben gisteren bevel gegeven tot stopzetting van alle goede renverkeer tussen de Engelis-Amerikaanse zóne en de Sovjet- zóne. En juist zoals het bij de Russen „technische moeilijkheden waren, die hen deden besluiten de verbindingen over land met West-Berlijn te verbreken, zijn het öok hij de geallieerden „technische moeilijkheden", die hen tot deze stap nopen. De verklaring van Clay is te Berlijn noch als een teken van ontspan ning noch van verscherping opgevat, al ademt ze een „geest van voorwaar delijke vredelievendheid". Overigens duiden èn de maatregel tot stopzet ting van alle goederenverkeer uit de Engels-Amerikaanse zones, èn de door Clay aangekondigde versterking van de luchtbrug gevoegd bij de mede deling, dat nieuwe formaties Skymas- teri zouden aanrukken, dat met de aanleg van een nieuw vliegveld in de Franse sector is begonnen, en dat het mogelijk zal zijn gedurende de win termaanden voldoende levensmiddelen en brandstoffen door de lucht naar Berlijn te vervoeren, erop, dat de ge allieerden zeker niet van plan zijn te zwichten voor de Russische druk.. Markgraf geschorst TJe door de Russen aangestelde hoofd commissaris van politie te Berlijn, Paul Markgraf, is door de wnd. bur gemeester Friedensburg na overleg met de burgemeester mëvr. Schroeder pussen de drie Westelijke militaire gouverneurs in Duitsland, de ge- Traal.s way,\K?,berts<® en Koenig, en elf Westduitse premiers is over eenstemming bereikt ten aanzien van de te nemen stappen ter vorming van een politiek regiem in West-Duitsland. De voorbereidingen voor het bijeen roepen van een constituerende verga dering zullen morgen beginnen. Deze constituerende vergadering de parlementaire raad, zal een voorlopige grondwet, basiswet geheten, uitwer ken. De raad zal worden samenge steld uit delegaties van de parlemen ten der diverse Duitse staten. De over eenkomst bevat een clausule, die voor ziet in de deelneming door de Russi sche zone, wanneer zulks gewenst is. De Duitse premiers wilden de nieu we grondwet doen ratificeren door de parlementen der verschillende staten boor een volksstemming. De militaire gouverneurs zullen deze kwes tie aan hun regeringen voorleggen, maar dit geschilpunt stagneert het werk aan de grondwet niet. Voor 1 September zal de parlementaire raad bijeenkomen. geschorst, omdat hij zich op ondemo-i cratische, onduitse en ongediseiplineer de manier had gedragen. Markgraf, die ais krijgsgevangene in Moskou ver toefde. was lid van het Nationale co mité voor een vrij Duitsland van veld maarschalk von Paulus. Hij had in de afgelopen zes weken zonder toestem ming o.a. 500 politiemannen in de Sovjet-sector ontslagen, die hij waar schijnlijk politiek onbetrouwbaar acht te. De Sovjetkommandantur heeft in tussen al laten weten, dat ze het ont slag niet zal goedkeuren. Te Londen werd de schorsing van Markgraf gezien als een mogelijke bron van nieuwe ernstige moeilijkhe den tussen de Westelijke en Russische autoriteiten te Berlijn. Generaal Kotokof, sovjet-comman dant van Berlijn, heeft Paul Markgraf officieel erkend als het nog steeds in functie zijnde hoofd van de Berlijnse politie en hem geinstrueerd zijn plaats vervanger Johannes Stumm, die als zijn opvolger werd benoemd, te ont slaan. JJE FRANSE radicale premier André Marie heeft gisterenavond laat be kend gemaakt, dat hij erin geslaagd is een kabinet samen te stellen. Het nieuwe kabinet bestaat uit 18 ministers en 17 staatssecretarissen. Daarmee is het het grootste kabinet sinds de oorlog. De M.R.P. heeft er zes zetels in, o.a. die van vice-premier Teitgen, buitenlandse zaken: Schuman. De socialisten hebben eveneens met zes ministers zitting iïi de regering, o.a. Leon Blum als vice-premier, Paul Ramadier als minister van Staat, Ju les Moch als minister van Binnen landse zaken. Voorts zitten er vier radicalen in o.a. Rene Mayer voon de verdediging en twee onafhanke lijk republikeinen, waarbij Paul Rey- naud als minister van Financiën en Nationale Economie. Omtrent vier posten wordt zwaar gespeculeerd professor Romme heeft in „De Volks krant" betoogd, dat de weg naar een eigenlijk parlementair kabinet is afgesloten en dat dr Beel nu moet va ren op het extra-parlementaire kom pas. De formateur zelf vertelt na tuurlijk niet, wat hij er precies over denkt, maar een feit is, dat hij de fractieleiders niet meer ter raadpleging oproept. Hij roept wel de meesten zij ner oude, vertrouwde medewerkers één voor één bij zich. Gisteren waren het Fiévez en Mansholt. Hij heeft nu alleen nog niet gesproken met Jonk man, van Boetzelaer, Vos en Witte- man. Dat de eerste twee zouden ver vangen worden, stond vooraf zo goed als vast. Van de laatste twee werd het door sommigen ook verondersteld. Deze vier posten zijn nu het onder werp van menige Haagse speculatie. Men heeft Jhr H. A. v. Karnebeek bij min. Beel zien binnengaan. Men heeft gehoord, dat oud-minister Steenberghe in de buurt van Plein 1813 zou zijn ge signaleerd. Nog andere namen flad deren rond. Het naadje van de kous komen we pas te weten, als de minis- terslijst aan de Prinses Regentes is voorgelegd. Ons geduld moge niet te lang op de proef gesteld worden. twen voor tien uur ging de prinse lijke vlag in de mast. Bijna op hetzelfde moment draaide een escorte militaire politie-op-de-motor het hek van de Chasseekazerne te Breda in, gevolgd door een jeep. Daarachter de prinselijke sportauto met de prins er in in generaalsuniform, de chauffeur aan het stuur, de standaard op de bumper: Prins Bernhard was in Bre da geariveerd om voor het front van de troep een aantal militairen en burgers onderscheidingen uit te rei ken. 12 kruisen van verdienste en een vliegerskruis werden Maandagmorgen op de borst gespeld van evenzovele helden en heldinnen van de oorlog: mannen en vrouwen, die getoond had den zoveel vaderlandsliefde en plichts betrachting te bezitten, dat zij het hoogste van zichzelf inzetten: hun le ven. Zij stonden opgesteld voor het front der troepen van het derde ter ritoriaal bataljon uit den Bosch on der commando van de 'overste W. A. M. Loomans. Zij stonden daar, zoals Prins Bern hard het uitdrukte, om de jonge troe pen, die hen de militaire eerbewijzen brachten, tot voorbeeld te strekken en hij was er trots op dat hij deze uitrei king namens H.M. de Koningin mocht doen. Want deze mensen hadden hun leven veil gehad voor hun vaderland, zij waren niet teruggeschrokken voor de mogelijke consequentie: de dood. U beschouwde dit, aldus de prins, als Uw doodgewone plicht, daarom moet ieder Nederlander eerbied voor U hebben. p root was de belangstelling voor de ze unieke plechtigheid. Mgr Jos. Baeten. de bisschop Coadjutor, was met zijn secretaris aanwezig. Als ver tegenwoordiger van H.M. zagen wij de schout bij nacht N. A. Rost van Tonningen chef van het militair huis van onze koningin. De generaals B D. J. H. Reynders en H. G. Winkel man waren er, evenals de kolonel C, G. van Mourik, garnizoenscommandant van Breda. Wij zagen er de gouver neur der KMA, de luitenant-kolonel van de generale staf K. F. Puffius en het lid vangedeputeerde Staten van Noord Brabant Jhr Mr J. T. M. Smits van Oyen. De Bredase burgemeester was eveneens met enkele van zijn wethouders aanwezig. De prins, eenvoudig en hartelijk, liet zich aan ieder der aanwezigen voor- Prins Bernhard maakt kennis met de bisschop-coadjutor, Z. H. E. Mgr Jos. Baeten. Links ziet men Breda's burgemeester mr dr Claudius Prinsen. Tus sen Mgr Baeten en Prins Bernhard het lid van gedeputeerde staten van Noordbrabant Jhr Mr J. T. M. Smits van Oyen. stellen en inspecteerde daarna de troepen, die stram in de houding ston den. Generaal Sitzen, bevelhebber van het derde militaire gewest, opende daarna de ban: de in carré opgestel de troepen presenteerden het geweer, de muziek van de stoottroepen uit den Bosch zette in. De lange lijst der gedecoreerden Tndrukwekkend en lang was de lijst van namen, die via de microfoon over het kazerneterrein schalde. Een voor een kwamen zij naar voren, na dab hun naam was voorgelezen. Prins Belnhard hechtte hen het eremetaal op de revers, drukte hen de hand en onderhield zich enkele ogenblikken met de gedecoreerde. Mensen van alle slag en stand tra den uit de groep die tegenover de prins was opgesteld. Eenvoudige burgers, oud-oficieren, in het vooroorlogse uni form, dames en zelfs., een priester. Tiet was kapelaan P. Slots uit Grub- benvorst, die eveneens „wegens bijzondere moeedige en beleidvolle da den" met het bronzen kruis werd ver eerd. Toen de hei van Mei 1940 in Limburg was losgebroken, aarzelde de ze priester niet om (ofschoon hij geen aalmoezenier was) in de voorste li nies door te dringen om de jongens daar de laatste absolutie te brengen. Hij stond daar zo eenvoudig in zijn slordige toog. het haar verwaaid in de wind. Een priester, maar tevens een held. De lijst van heldendaden wordt sa mengevat onder het koude woord „mu taties". Zij maakte stil van ontzag. (Vervolg op pag. 2) Uitbreiding deviezenregeling TVe aangekondigde nadere regeling voor eendagsreizen per autobus naar België en Luxemburg is afgeko men. Tot nog toe mochten voor der gelijke reizen uitsluitend collectieve paspoorten worden afgegeven, ingeval Nederlandse touringcarondernemers een reciprociteitsovereenkomst met 'n Belgische of Luxemburgse touringcar ondernemer hadden gesloten en de Ne derlandse Bank haar goedkeuring aan deze overeenkomst had gehecht. Thans is deze regeling echter in dier voege uitgebreid, dat tevens collec tieve paspoorten mogen worden uit gereikt, waneer een touringcaronder nemer voor een reis van een bepaalde greep van personen een toewijzing van Belgische francs heeft verkregen via de bedrijfsgroep wegvervoer. Belgen voldaan In België toont men zich voldaan over het besluit van de Nederlandse regering om een bedrag van frs 25 millioen beschikbaar te stellen voor het tourisme. al ontveinst men zich daar niet, dat men met 300 frs per dag zeer rustigjes aan zal moeten doen. zo dat vooral de duurdere hotels met deze regeling weinig gebaat zullen zijn. Al veronderstellen de Belgen dat we on ze frankskes in hoofdzaak zullen ge bruiken om goederen te kopen, die in Nederland moeilijk te krijgen zijn, ze zien in de getroffen regeling toch een poging van de Nederlandse regering het hotelbedrijf in België tegemoet te komen. „DE ZILVEREN SCHELP" GESLOTEN Zondagmiddag kon het tentoonstel- lingsbestuur van De Zilveren Schelp de 55.000ste bezoeker begroeten. Aan burgemeester Loeff werd dezer da gen een zilveren schelp aangeboden. Dit geschieden als dank voor het ve le, dat de burgemeester voor de ten toonstelling deed. De tentoonstelling is thans gesloten, rperwijl de mussen dood van het dak vielen en de inwoners van Ports- mouth, Engelands eerste oorlogshaven aan de zuidkust als vissen die naar lucht hapten, in zee lagen, had op het voetbalterrein van de R.C. Portsmouth de voetbalontmoeting plaats tussen Ierland en Ne derland, de eerste van de reeks wedstrijden, welke een reeks nationale amateurelftallen zullen spelen om de hoogste eer van de 14e olym piade. Nederland won op zijn slofjes met 3-1 door doelpunten van Wilkes, twee stuks en Rozenburg, waardoor het Zaterdag op het Londense Arsenalterrein in de eerste ronde van het tournooi tegen Engeland mag uitkomen. Het was een goed begin en als dit volgens het bekende spreekwoord het halve werk is, ziet het er niet slecht uit voor de Oranjemannen. ■TOEN om even voor zes uur de scheidsrechter de aanvoerders det beide elftallen naar het middenveld riep om te tossen, zag het er op de tribunes niet naar uit, dat een inter nationale wedstrijd te beginnen stond. Veel meer dan een paar duizend toe schouwers waren er niet en dit getal steeg naarmate het uur vorderde niet boven de 8 a 9000. De inwoners van Portsmouth had den er een redelijke verklaring voor. Wij zeiden het al: het was erg warm. In de bankkluizen van Londens City, zo ging het verhaal op het veld rond, hadden de beeltenissen van Engelands koningin op de gouden dukaten ge kreund en getranspireerd onder een hitte van 83 gr. Welk levend schepsel zou zich dus als geen sportplicht hem riep in deze zonnebrand bege ven. Men moest er ultra veel moed voor hebben of het uit nationaal saam horigheidsgevoel tot zijn eer rekenen. Onder dezulken bevonden zich gelukkig een paar honderd Nederlanders, zodat de Oranjemannen het niet zonder na tionale aanmoedigingskreten behoefden te doen. Hun aanwezigheid was zo doende als het ware een vergoeding voor het feit, dat vóór deze wedstrijd de gebruikelijke nationale hymne ach terwege bleef. Geen sfeer, geen publiek, geen spanning. Fr was het valt uit deze inleiding voldoende af te leiden, bij deze wedstrijd geen sfeer, weinig publiek en tot overmaat van ramp ook geen span ning, want als één ding bleek, dan viel dat reeds na weinige minuten te constateren: dat de Ieren niet tegen de Nederlanders waren opgewassen. Zo weinig, dat de onzen er. al spoedig een show van maakten. Dit had tenminste dit gelukkige gevolg', dat de tegenstan ders de stand van 20 op 21 wisten te brengen en zodoende de Oranje hemden er toe verplichtten een schep je op het vuur te gooien. Dat gebeurde prompt en zodoende werd 10 minuten na de rust het laatste doelpunt, dat de overwinning bezegelde, gescoord. Een uitgemaakte zaak. f\ver het verloop van de wedstrijd valt eigenlijk niet veel te vertellen. Eigenüjk niet meer dan wat de Ieren er van dachten toen zij nog moesten beginnen. Het is een uitgemaakte zaak meenden zij en zo was het ook, want nauwelijks was de bal aan het rollen gebracht of de Nederlanders gingen er mee van door om zo te zeggen de zon, die zij in het gezicht hadden tegemoet. Van De Vroet ging de bal naar Lenstra, van Lenstra naar Wilkes en knal, daar had de Ierse doelman Lawles het nakijken. Op de perstribune noteerde men toen een speelduur van zegge en schrijve ander halve minuut. Minder dan een minuut later stormde Rijvers op het Ierse doel toe. Zijn schot ging echter rakelings naast en reeds toen rees de twijfel moedige vraag of de wedstrijd wel in derdaad zo spannend zou zijn als de toeschouwers gaarne gewenst hadden. Om zijn ongeduld te camoufleren, troostte men elkaar met de opmer king, dat elke veldslag voorafgegaan wordt door verkenningstochten. Zij wa ren in zoverre van nut, dat men reeds het spel van de spelers individueel kon beoordelen. Van Bun deed zijn taax perfect en Krijgh, eveneens van BW, een nieuweling in de Oranjeploeg, toonde althans na een paar minuten uitstekend te kunnen ingooien. Nauwelijks waren de eerste tien mi nuten verstreken of opnieuw kwamen de onzen gevaarlijk opzetten. Weer kreeg Lenstra de bal om hem door te geven naar Wilkes, maar bijna bracht deze zijn kans om zeep. Gelukkig was Rozenburg er als de kippen tri] om de caramboleerende bal op te vangen en met een hoog schot in de rechter boj venhoek te doen verdwijnen (20.) De rest van de eerste helft gaf nog wel een aantal Nederlandse aanvallen te zien, maar hoe gevaarlijk zij soms ooki waren, zij leverden verdei geen doelpunten op, terwijl het stempel, dat op de wedstrijd lag, Jat van een tam oefenpartijtje tenslotte niet kon over treffen. De thee deed goed. J)e traditionele thee scheen de Ieren goed gedaan te hebben, want na de rust, terwijl de Oranjehemden nog wat rondwandelden, pakten %ij stevig aan Drie minuten waren verstreken toen O'Kelly het leder bemachtigde en Kraak verschalkte. (21). \I7IE ondanks de hitte ook be- koelde onder het spel, dat zich op de keurige grasmat, van Portmouth voetbalclub ontwikkel de, niet de jeugd van deze ge westen. Bij tientallen tegelijk stormden de jongelui het veld op met wapperende papiertjes in de ene en potlood of pen in de andere hand. Wat zij beoogden was dui delijk. Als verwoede bewonderaars van alles wat tussen de krijtlijnen op voetbalschoenen rondliep, wil den zij handtekeningen. Veel tijd kregen zij niet, maar toch juist genoeg om te constateren dat Wil kes en Kraak de favorieten waren. Hetgeen vooral voor onze doelman een aangename bezigheid geweest moet zijn. 't Was n.l. heel de wed strijd door malaise rond zijn doel en om nu helemaal naar Engeland te gaan zonder noemenswaard zijn handen te moeten uitsteken, zou niet aardig geweest zijn. Kraak tekende daarop de papier tjes met verve. Dat bracht gelukkig wat leven in de brouwerij. Lenstra, ale het heel de wedstrijd uitstekend met Wilkes kon vinden, bezorgde deze na 10 minuten weer eens de bal, waarop de Rotter dammer prompt O'Kelly het nakijken gaf. (3—1). Van dat ogenblik af werd net weer een slappe vertoning, waarbij overi gens de scheidsrechter nogal eens moest ingrijpen. Het feit, da* drie spe lers min of meer gewond werden wijst er trouwens wel op, dat hoe slap het spel ook was het onderlinge treffen nog al eens fors was. Eer. der Ierse spelers moest zelfs enige ogen blikken het veld verlaten, hetgeen in dez6 wedstrijd een ernstige handicap kon zijn wegens de bepaling, dat geen speler tijdens de wedstrijd vervangen mag worden, maar gelukkig keerde hij spoedig weer t^rug. Zo kwam het einde van deze niet bevredigende wedstrijd. Niet bevredi gend, omdat Ierland tenslotte een klasse minder speelde dan de onzen en een hogere score de meerdere kracht der Oranjehemden tot uitdrukking had moeten brengen. In Londen zullen zij Zaterdag beter van leer moeter trek ken om enige kans te maken leger, Groot-Brittannië. (Van onze onderwijsmedewerker) |TET stapeltje foto's in mijn lesse- naar groeit gestaag. Ik bedoel de afgenomen kranten-foto's van wiel renners, die bovenmenselijke presta ties geleverd hebben in de Tour de France. Voortdurend slingeren deze krantenknipsels door het lokaal en al ben ik dan de knapen tegemoet geko men door het Franse berglandschap in behandeling te nemen, de stap van de fiets op de grond blijkt groter dan de sprong van Nederland naar Frankrijk. En met schrik vraag ik mij af, welke foto-lawine ik te verwerken zal krij gen tijdens- de aanstaande Olympische Spelen. Ik wil benadrukken, dat ik enthou siast voorstander ben van sport, ter wijl ik het gezond-normale in de jon gensachtige spaardrift en heldenver ering zeer wel onderken. Dat confis- cerén van foto-bezit geschiedt dan ook alleen voor zover genoemd bezit ken nelijk oorzaak is van mindere aan dacht of concentratie, 's Zaterdags heeft trouwens in de meeste gevallen eerlijke terugbedeling plaats, voor zo ver die verzocht wordt. Maar de meeste gedupeerden laten het maar zo: de dag- en sportbladen hebben immers de collectie al lang weer aan gevuld. TYit alles zou een onnozele geschie- denis zijn, als er niet een pro bleem mee samenhing: het veel-be- sproken sportprobleem. Helaas is dit probleem niet slechts bij tussenpozen, maar voortdurend ac- cuut. Wanneer men sportbeschouwin- gen van pers of radio volgt, met de overtuiging, dat niet de handeling zelf. maar de geestesgesteldheid daarbij de handeling tot sport stem pelt. kan men van de ene verbazing in de andere vallen. Zeker, het ver gelijken van achtereenvolgens zelf- behaalde resultaten of van eigen re sultaten met die van anderen (men noemt dat een wedstrijd) is onmis baar bij sportbeoefening. Maar een wedstrijd, die zonder vechtpartijen of inmenging van het publiek verlopen is, krijgt tegenwoor dig al een eervolle vermelding. En waar hoort men een woord over de oorspronkelijke verbroederingsidée, die aan de Olympische Spelen ten grondslag ligt? Ik zag en hoorde tot heden louter kansberekeningen, waar mee onze sportieve afgevaardigden ongetwijfeld de zenuwen op het lijf worden gejaagd. Dit alles wordt door onze jongelui met jeugdige felheid .gevolgd en mee geleefd. Geen wonder dat ook hun eigen sportbeoefening zwelgt in wed strijden en competities. Zo is er het spel om het spel maar hoogst zelden. Des te vaker is er het spel om te winnen. Hier is een taak voor ons, opvoe ders. Het is bijna een onmogelijke taak. Maar toch moet ze aangevat, wil men van de sport nut in plaats van schade boeken. Ouders en leraren, die voor sport niets dan hooghartige minachting heb ben, missen zelf iets moois in het Ie-, ven en verspelen de sympathie van de jeugd. Maar de vader-voetbalsupporter, die 's Maandags ongenietbaar is. omdat „zijn" club verloren heeft, brengt zijn eigen misvatting over sport op zijn jongen over. De moeder, die aan haar dochter met-hockeystick, terug van de wed strijd. vraagt: „Heb je gewonnen?" kon beter vragen: „Heb je prettig ge speeld?" Ul/e moeten niet preken hierover. Dat haalt nooit iets uit en zeker niet als pers, radio en een massa vol wassenen de sportmisvatting van uw kind in het gelijk stellen. M^ar ons voorbeeld bij eigen sportbeoefening, onze uitlatingen over het spel van an deren, dat alles heeft zijn onzichtbare invloed. Leef mee met de sport-inter- essen van uw kinderen, prijs hen ge rust na een gewonnen match, maar leer hen door duizend kleine daden en gezegden, dat het ridderlijke spel van groter waarde is dan de score. Anders bestaat er buiten lichamelijk voordeel. afgezien van het gevaar van onharmonische lichaamsontwik keling door eenzijdige sportbeoefening geen geestelijke winst voor het ka rakter. Zo ware het gemis groter dan de winst. Wie weet, misschien bereiken we het nog ooit: een Olympiade,- die een waar verbroederingsfeest is. Voor dit jaar zal ik toch nog maar enige ruimte in mijn lessenaar voor foto's reserveren. B. JJrie aanvallen op Nederlandse pos ten hebben dezer dagen volgens 'n Anetabericht op Midden Java plaats gehad. Een. goed bewapende bende viel een post aan nabij de bestandslijn ten Oosten van Salatiga en verwondde 'n Nederlands militair Een andere bende eveneens gewapend met mortieren en automatische wapens, viel een iets zui delijker gelegen post bij Rehosari aan, werd zonder verliezen onzerzijds af geslagen, probeerde het daarna bij Soeroe, waar ze al evenzeer werd af geslagen. Verschijningsverbod dagbladen Oehalve het te Batavia verschijnende Republikeinse blad „Soember", is thans ook de verschijning van het te Medan verschijnende blad „Waspada" gedurende 14 dagen verboden wegens het plaatsen van „een volkomen uit de lucht gegrepen bericht over de be grafenis van 14 officieren van de Kon Landmacht te Garoet".

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1948 | | pagina 1