Sovjets gaan kidnappen Olympisch goud voor estafette-mevrouwtjes Nieuw kabinet met reserve ontvangen Wat de storm vernielde Prinsesjes kochten snoepjes bij de Pmda-Chinees IN 'T KORT De 100ste bedevaart naar Beauraing Compromis inzake Berlijn nabij Fanny Blankers-Koen bezorgde Nederland zege op de 4 x 100 m. VIERDE JAARGANG No. 1147 MAANDAG 9 AUGUSTUS 1948 Russische dictatuur reikt tot New York Onderwijzeres ontvoerd en bedreigd „Bewerkt" Tiüee schepen Vergaan Koel De Prinses-Regentes keek lachend toe Steun voor vrijwillige ziekteverzekering De Sovjet-Donau- conventie aangenomen „Dr. Gieten voor de leeuwen geworpen DE LAATSTE ATHLETIEK-DAG IN LONDEN Ver. Staten gediskwalificeerd Fanny miste de trein Opstandig Malakka Geheimzinnige landing in Engeland Uitgave N. V. Uitgeversmij. Neerlandia. Redactieraad: A. F. J. Aernoudts; C. J. v. Hooteghem; A. E. Langenhorst; Mr. Dr A. J. J- M Mes- Mr- B- B' de Rechter- Verschijnt elke werkdag Abonnementsprijs bij vooruitbetaling f 3.38 per kwar taal, per post t 4.25. per week (uitsluitend bij niet postbestelling) 0.26. Losse exemplaren 6 cent. Postrekening 278841. Prijzen voor buitenlandse abonnementen worden op aanvraag verstrekt. Voor God, Koningin en Vaderland Bureau voor Zeeuwsch-Vlaanderen Hulst, Dubbele Poort 7, tele foon 102 (Bijbureau: Oostburg, Nieuwstraat 22, telefoon 35). Bu reau voor de Zeeuwse Eilanden: Goes, Westsingel 75, telefoon 2236. Hoofdredacteur: J. J. H. A. Bruna. Advertentieprijs (uit sluitend voor de Zeeuwse oplage): t 0.10 per m/m; voor Re clames (Ingezonden Mededelingen) f 0.25 per m/m. (Voor de gehele oplage resp. 1 0.25 en 0.60). Incasso wordt berekend. Er is een tijd geweest, dat kidnappen een liefhebberij was van Amerikaanse gangsters van het zuiverste water. Deze tijd echter ligt verzonken in het grijze verleden, de liefhebberij evenwel schijnt door anderen met zeer grote voortvarendheid te zijn overgenomen': een onderwijzeres van Russische afkomst, mej. Oksana Stepanofna Kosenkina, is op 30 Juli door Russen te New York ontvoerd. Zij zou door de commissie van on-Ameri kaanse activiteit worden ondervraagd, omdat zij als onderwij zeres van kinderen van Sovjet-functionarissen geacht werd het vertrouwen van de Russen te genieten. JUFFROUW KOSENKINA was de laatste dagen van de maand Juli zo stellen we ons voor, nogal nerveus in verband met het vraaggesprek van de commissie voor on-Amerikaanse activiteit, waaraan ze zich de dertig ste had te onderwerpen. Wijl in het land van Uncle Sam geen dictatuur heerst, nemen we rustig aan, dat de onderwijzeres tevoren op de hoogte was gebracht van het feit, dat zij zou worden ondervraagd. En natuurlijk heeft ze daarover gepraat met de men sen, wier kinderen aan haar hoede zijn toevertrouwd. Deze mensen nu zijn allemaal Sovjet-functionarissen.. Op de avond vóór de ondervraging verschenen onverwacht een aantal ru we mannen bij juffrouw Kosinka. zij hebben haar gegrepen en haar door middel van een injectie bewusteloos gemaakt: „de" methode van de kid nappen dus. Ze werd vervoerd naar Valley Cottage, naar een boerderij „Reed Farm", waar gravin Toistoi, een VRIJSTELLINGEN V/RIJSTELLING van militai- re dienst is niet slechts in ons land 'n door velen begeerd artikel Maar in België heeft dit geleid tot een zwendel op grote schaal. Een loslippig korporaal bracht de zaak aan het rollen, een specialist in keel- en neusziekten werd gear resteerd en sindsdien zijn reeds meer dan 50 arrestaties gevolgd. Men kon n.l. vrijstellingen ko pen! Onder de arrestanten zijn ook lieden, die „klanten" wierven. De zwendel zetelde hoofdzakelijk in Luik, maar heeft vertakkingen door geheel België (gehad!). JN SEPTEMBER zal er waarschijn lijk een nieuwe Benelux-confe- rcntie worden gehouden door de Mi nisters van de drie betrokken lan den. JARIE KATHOLIEKE Tweede Kamer leden zijn Minister geworden: Mr. van Schaik, Mr. Sassen en Mr. van Maarseveen. Als hun opvolgers zullen nu in de Tweede Kamer zitting ne men: Mr. Cals uit Nijmegen, Mej. Klompé uit Arnhem en de heer van der Weijden uit Zevenhoven. Een ka tholiek Eerste Kamerlid Prof. v. d. Brink werd Minister. Zijn opvolger is Pater Dr. Beaufort O.F.M. J>IJ SAIGON werd Woensdag jl. een Frans convooi door de Indo-Chi nese Onafhankelijkheidsbeweging in een hinderlaag gelokt. Tenminste 28 Franse soldaten werden daarbij ge dood. "VLDLRL.WD krijgt van nieuwe E.R.P.-toewijzingen een bedrag van 3.689.770 dollar. Hiervoor kan wor den gekocht: talk, lijnolie, lijnzaad, tarwe en katoenen garens. Tot nu toe kreeg Nederland toegewezen 63.257.916 dollar. JN ENGELAND zijn de gevangenis sen overbevolkt. Ongeveer eens zo veel misdadigers dan voor de oorlog moeten worden geherbergd. gT. LAURENT is de opvolger van Mackenzie King als leider van de liberale partij in Canada. Wanneer Mackenzie King in September als mi nister-president aftreedt, zal St. Lau rent zijn opvolger zijn. JN DE ITALIAANSE ALPEN heeft men het wrak gevonden van een Amerikaanse Dakota, die sinds No vember vermist werd. De Dakota had 20 mannen en één vrouw aan boord, JMJDENS de Zaterdagmiddag in Apeldoorn gehouden jaarver- gadering van het Ned. Rode Kruis heeft H. K. H. Prinses Juliana af scheid genomen als voorzitster van deze organisatie. fJiIJDELIJKE AMBTENAREN in In- dië kunnen weer in vaste dienst worden benoemd, gelijk dit voor de Japanse bezettmg het geval was. Dit geldt ook voor reeds in tijdelijke dienst zijnde ambtenaren. JJET TSJECHISCHE VOLK is in meerderheid katholiek en com munistisch, zo zeide de Tsjechische Minister van Voorlichting, gisteren voor de radio. De katholieke Kerk staat voor de keuze samen te gaan met het volk ofwel: er is geen plaats voor haar in Tsjecho-SIowakije, aldus deze minister. JN CHINA gaven de Regeringstroe- pen in het afgelopen jaar 89 ste den aan de communisten prijs, ter- vijl 65 steden werden veroverd. QP OUDE ZOLDERS (behalve op de onze) worden van tijd tot tijd Rembrandts ontdekt: nu weer een in Boekarest. Je moet maar boffen. dochter van de beroemde schrijver, haar verblijf houdt. Daar werd ze ge vangen gehouden en „bewerkt". Die bewerking moet wel heel grondig ge weest zijn, want daarna is ze weer vrij gelaten. Dit alles gaat in het Amerika van heden niet zo maar zonder meer. Dat begrijpen uiteraard ook de Sovjets, dus er moest een aanvaardbaar „ver haal" van het gebeurde komen. Hier voor heeft de heer Tsjepournich. Sov- jet-vice-consul te New-York gezorgd. Deze heer herinnerde zich destijds, dat er nog zoiets als „Wit-Russen" be staan, een gemakkelijk soort lieden, die je van alles en nog wat de schuld kunt geven. Het eenvoudigste verhaal was dus: de Wit-Russen hebben juf' frouw Kosenka ontvoerd, omdat ze 'n echte Sovjet was, die naar Rusland terug wilde keren. „Bevrijd". TOT zover klopte het aardig. Maar aangezien het vasthouden of ver moorden) van een te goeder naam en faam bekend staande onderwijzeres al te grote risico's met zich brengt, moest ze ook weer naar de bewoonde wereld terug kunnen keren. Nadat dus de „bewerking" (oftewel: nu zal ze wel niet meer durven praten!) achter de rug was, werd ze simpel-weg door de Sovjets uit de handen van de Wit Russen bevrijd! En dat uitstapje naar gravin Tolstoi? En hoe wist onze geachte vice-con sul, dat de onderwijzeres daar was en vastgehouden werd? Hier begint het verhaal gapingen te vertonen, de gravin zei nl. in eerste instantie, dat juffrouw Kosenka, vrij willig naar haar was toegekomen, om dat ze bang was dood geschoten te worden (gemakshalve dan ook maar weer door die Wit-Russen?), terwijl de vice-consul vertelt, dat hij door middel van een groentenboer een ge smokkeld smeekbriefje van de onder wijzeres kreeg, dat zij „tegen haar wil" werd gevangen gehouden. Dat klopte niet helemaal dus. zeker niet, omdat de vice-consul er in zijn al te grote ijver bij verhaalde, dat de gravin ook al tot de Wit-Russen be hoort. Uit angst voor de Wit-Rus sen nam juffrouw Kosenka dus haar toevlucht tot een Wit-Russin! De voorzitter van de commissie voor on-Amerikaanse activiteit denkt er net over als wij: hier is werkelijk een misdaad in het spel. Het plan was dat de onderwijzeres mededelingen zou doen over „een Sovjet-stelsel voor wereld-bestuur en agressie". Mundt verklaarde dan ook: „Wij hebben het Ministerie van Buitenlandse Zaken hierover geraadpleegd. Wij zijn van oordeel, dat dergelijke gebeurtenissen in ons land niet thuis horen". De moraal. TAE MORAAL van het hele geval? •*^Die kunnen we het beste vastkno pen aan een eveneens dezer dagen voorgevallen feit: zes Sovjet-militai ren, waaronder een officier, hebben Zaterdag de grens van de Britse zone overschreden en in een bos ten N.O. van Lueneburg een patrouille van drie Duitse politiemannen „gearres teerd". Deze drie werden meegevoerd (lees: ontvoerd) naar de Sovjetzone. Nog twee andere Duitse politiemannen waren van dit voorval getuigen en wisten te ontkomen. Hierin ligt dus de moraal: de Sov jets schrikken voor niets terug, wan neer het erom gaat hun eigen belan gen te dienen. Dit was overigens reeds langer bekend, maar tot dan toe na men ze nog niet voor zover ons bekend hun toevlucht tot gangster methoden en dan nog wel in het hart je van een vrije en democratische Staat. We kunnen ons zo langzamerhand indenken, waarom vele vooraanstaan de Tsjechen hun land ontvluchtten na Februari 1.1. en we weten nu ook, waarom de Officier van Justitie in de Berlijnse Sovjet-sector, Kuehnast, gestraft werd met „huisarrest" en daar na ontvluchtte. Het is allemaal maar al te doorzichtig r\E Zuid-westerstorm heeft gisteren weer heel wat kwaad op zijn ge weten geladen: in onze hoofdstad wer den verschillende bomen ontworteld. In de stad moest twee uur lang we gens schade aan de tramleidingen de stroom worden uitgeschakeld. Uit vele delen van de stad werd schade aan daken gemeld. Om dichter bij huis te blijven: we hoorden gisterenmiddag aan de Nas- sausingel glas rinkelen en ontdekten, dat de wind een raam had losgesla gen. En zo zal het dan wel op meer plaatsen in Breda geweest zijn. En om dan nog even verder van huis te gaan: bij Guersney, een der Kanaaleilanden, is een yacht vergaan, de „Duenna". De opvarenden hadden zich, voorzien van zwemvesten, ln een roeibootje begeven, dit sloeg echter om en alleen de navigator Weisel- mann, wist het leven te behouden. Vijf personen kwamen om. Op de reede van Vlissingen ls een kraan losgeslagen van een ten anker liggende sleepboot. Beide zijn eigen- 192 Bedevaartgangers uit West-Brabant J)E honderdste bedevaart naar het genade-oord Beauraing is Zater dagavond op de bestemming aa.i,.e- komen. In processie trok de bede vaart nog dezelfde avond van het station naar de tuin van de verschij ning. Mgr. Giobbe de pauselijke In ternuntius is met de pelgrims uit Ne derland meegegaan; hij celebreerde een pontificaal Lof. Uit West-Brabant maken 1929 pel grims de bedevaart mee, waaronder zestien ernstige zieken (12 zittende en 3 liggende patiënten). Gisteren droeg Mgr. Charue, Bisschop van Na men voor de Nederlandse pelgrims de pontificale Hoogmis op. Hij sprak de pelgrims in het Nederlands toe als bewijs van grote achting voor wat hij noemde „zijn Noordelijke vrienden". Een dankwoord werd gesproken door de feestpredikant en leider van deze bedevaart, deken Kuis uit Poeldijk. Weersverwachting:, geldig: tot vanavond: Geleidelyk afnemende wind uit Westelijke richtingen. Wisselende bewolking met enkele verspreid optredende buien. Vrij koel. Vandaag zon onder 20.16 uur. Maan onder 22.13 uur. Morgen zon op 5.15 uur. Maan op 12.21 u. Een kus voor de kampioene. Fanny BI ankers-Koen, de snelste vrouw ter wereld, krijgt een zoen van haar man die tevens haar coaoh is, na haar over winning op de 200 meter luudlojpen* dom van de Griekse regering. De kraan is gestrand op de Kaloot-bank. Sleepboot-assistentie is uit Terneuzen en Vlissingen vertrokken. Een Bretonse trawler, die voor een pleziertocht met vacantiegangers was uitgevaren is dicht bij de ingang van de haven van Perros-Guirec, aan de kust van Bretagne, omgeslagen. Van de dertien opvarenden konden er vijf worden gered. De anderen verdronken. (Eigen bericht) TEGENOVER HET CENTRAAL STATION TE UTRECHT, onder de luifel van „De Postillon", een proeflokaal-in-oude-stijl, staat sinds jaar en dag een Pinda-Chinees. Lee Fan Koo is zijn naam. Hij is even zwijgzaam als zijn landgenoten, lacht precies zo gemakkelijk als zij. maar lijkt een tikje intel ligenter. Z'n glanzende bolronde gelaat straalt steeds van genoegen, weer of geen weer. Enkele dagen geleden stopte een grote, luxe auto voor „de Postillon". Twee lachende meisjes sprongen hups op het trottoir. Of ze van de Pinda man asjeblieft een paar pakjes kauwgom mochten hebben, en hoeveel dat kostte, dan zou de chauffeur het geld wel even aanreiken. Lee Fan Koo, die dagelijks de krant leest, had meteen door, wat voor een bizondere auto daar aan de rand van 't trottoir stond en welke ongewone kleine koopstertjes voor z'n blikken trommel stonden. Z'n intelligente oogjes hadden óók gezien, wie daar achter de autoruit zo hartelijk lachend het tafe reeltje bij de pinda-man had gadegeslagen. De chauffeur kwam de rekening vereffenen. Dit was voor Lee Fan Koo het ogenblik om te laten bemerken, dat hij wist wie hij zoeven als klant aan z'n „toonbank" had gehad. En hij verzocht tevens zijn nederige dank te wil len overbrengen aan de Prinses Regentes (die achter de autoruit had zitten kijken) voor de hoge eer hem, nietige aardworm aangedaan. Lee Fan Koo liet het daar echter niet bij. Hij zocht een fraaie doos op, vulde deze met allerlei lekkernijen, deed er een brief bij, geschreven in prachtige, sierlijke Chinese lettertekens en zond het geheel aan de Prinsesjes in Soestdijk. Einde vorige week ontving Lèe Fan Koo van paleis Soestdijk een vrien delijk dankschrijven, namens de Prinses Regentes, ondertekend door Haar particuliere secretaresse. Lee Fan Koo glimt extra van plezier als hij het tafereeltje beschrijft, in gebroken, maar goed verstaanbaar Nederlands. Dat hij die hoge eer mocht genieten, zal hij nooit vergeten! ÖINDS 1941, na invoering van de ver plichte ziekenfondsverzekering, hebben vele fondsen hun niet onbe langrijke reserves ingeteerd. Een bij de Kamer ingediend wetsontwerp, heeft tot strekking voorlopig tot een bedrag van maximum 10 millioen voor 1947 en 12 millioen gulden voor 1948 steun aan die fondsen te verlenen. Deze gelden komen dan uit het Ver eveningsfonds, waarin de bijdragen voor verplichte verzekering worden ge stort. Deze regeling wordt getroffen in afwachting van de in voorberei ding zijnde Ziekenfondswet. De premie, welke in het algemeen voor een echtpaar, ongeacht het aan tal kinderen beneden 16 jaar, 2 maal 50 cents per week bedroeg, moet on der de huidige omstandigheden uit so ciaal oogpunt in het algemeen als maximum worden beschouwd. Ver leent enig fonds een of meer verstrek kingen. waarop verplicht verzekerden recht hebben, niet aan zijn vrijwillig verzekerden, dan dient voornoemde premie met een evenredig bedrag te worden verminderd. DEN, H.T.M.-CONDUCTEUR, oud 26 jaar, demonteerde bij zijn schoon ouders te Den Haag een granaat. Drie personen werden daarbij gewond. Het projectie was enigen tijd geleden gevon den door de 58-jarige G„ die. het aan zijn neefjes gaf, „omdat er toch geen kwaad bij was". Wim Slijkhuis verrichtte een uitnemende prestatie door in de finale 1500 meter de derde plaats te bezetten en daarmee een bronzen medaille voor Nederland te veroveren. Hij maakte dezelfde tijd als de wereldkampioen Strand (Zweden), die hij in zijn eindspurt juist niet meer kon passeren. Eerste werd de Zweed Eriksson. V ier-M ogendheden- conferentie in zicht JN MOSKOU is men algemeen in de hoogste kringen van mening, dat de besprekingen van de Wester se gezanten met Stalin, Molotov en Zorin binnen afzienbare tijd zullen leiden tot een redelijk compromis inzake Berlijn. Men spreekt welis waar van een „voorlopig" compromis maar men voegt daar onmiddellijk aan toe, dat een bijeenkomst van de vier Ministers van Buitenlandse Za ken op uitnodiging van Rusland tot de aan zekerheid grenzende waar schijnlijkheden behoort. Van een bij eenkomst van de Staatshoofden zou echter geen sprake zijn. De besprekingen zijn, zo werd be kend, over de volgende vier onder werpen gegaan: de Berlijnse kwestie, West-Duitsland, Schadevergoedingen en de toekomstige status van Duits land. Er is natuurlijk nog geen enkele definitieve overeenstemming bereikt, maar het aanvankelijke „voorzichtige" optimisme groeit zienderogen uit tot een optimisme zonder beperkingen. Tenslotte zij hierbij aangetekend, dat een „politiek optimisme" nog maar weinig van doen heeft met vreugde over bepaalde prettige ver houdingen maar wat niet is, kan komen! Het zal geen verwondering wekken, wanneer wij ten aanzien van dit laatste ons vooralsnog houden bij het „voorzichtig optimisme". J\E DONAU-CONFERENT1E heeft de Sovjet-ontwerpconventie aan vaard als basis voor een nieuwe con ventie voor de Donau. Volgens dit ont werp verliezen Engeland en Frank rijk hun medezeggenschap in de con trole over de grootste waterweg van Europa. De belangrijkste punten der Sovjet ontwerpconventie zijn: 1. De handelsscheepvaart zal open staan voor ieder. 2. Slechts marinevaartuigen der Do- naulanden mogen op de rivier varen. 3. De controle zal in de handen der Donaulanden rusten. Aan de controle zullen deelnemen: de Sovjet-Unie, Bul garije, Hongarije, Roemenië, Joego slavië, Tsjecho-SIowakije en later Oostenrijk. Volgens de oude conventie hadden Engeland. Frankrijk-Italië, Duitsland en Roemenië de controle in handen. Haar derde gouden medaille: Op het overwinnaarsrostrum ontvangt Fan ny Blankers-Koen haar derde gouden medaille in de 14de Olympiade na haar overwinning in de finale van de 200 meter hardlopen uit handen van Kol. P. W. Scharroo. Naast haar de Engelse A. D. Williamson, die als tweede aankwam, en de winnares van de bronzen medaille Audrey Patterson uit New-Orleans (U.S.A.). JJET NIEUWE KABINET is Za terdagmorgen op Soestdijk door de Prinses-Regentes beëdigd. Van daag zal Minister-president Drees wederom ontvangen worden. De met veel moeite in elkaar ge zette ploeg wordt in de pers algemeen met meer of minder reserve ontvan gen. De meeste voldoening klinkt eigenlijk door in de 'liberale pers (de C.H. „Nederlander" kregen we nog niet onder ogen). De N w e. R o t t e r d a m s c h e Ct. ment: „De evenwich tigheid en het feit, dat het niet de eersten de besten uit de VVD en de CHU zijn die een plaats, en nog wel een eerste-rangsplaats, hebben gekre gen, scheppen de mogelijkheid dat dit formeel niet parlementaire kabinet een programma-kabinet kan men het noemen vaak als een parlementair kabinet zal functionneren". En het Handelsblad zegt: „Over het algemeen is er in dit kabinet geen ge brek aan kundige en energieke man nen. al betreuren wij dat er nog steeds geen kundige vrouw haar intrede in de regering heeft gedaan. Ook de jongere generatie van staatslieden vindt in' de nieuwe ploeg een sterke vertegenwoordiging, al zullen velen hun ministeriële capaciteiten nog moe ten bewijzen". In de socialistische hoek laat Het VrijeVolk een toon van vertrou wen horen, al had het liever een par lementair twee-partijenkibinet gezien. Maar HetP'arool heeft bij voor baat niet veel vertrouwen in het pro gram: .„het moet aanvaardbaar zijn voor de progressieve Minister-Presi dent Drees èn de conservatieve „roer- ommer" mr. Schokking, voor de prin cipiële „ordenaar" mr. Lieftinck èn de principiële anti-ordenaar mr. Stik ker, voor de in Indonesische Zaken vooruitstrevende mr. Joekes èn voor mr. Sassen, die de Republiek als een communistisch geinfiltreerde organi satie beschouwt en veroordeelt. Kan gEN KLATEREND APPLAUS klonk op in het Wembley-Stadion toen Fanny Blankers-Koen het podium betrad omvoor de Nederlandse dames-esta- fette-ploeg de Olympische gouden medaille uit de handen van president Ed- stoem te ontvangen. Voor de vierde maal ging aan de hoogste mast de Ne derlandse driekleur omhoog, voor ons kleine land, dat het grootse presteerde bö de dames-athletiek de meeste gouden medailles te veroveren. De Nederlandse dames-estafette-ploeg had zo juist de 4 maal 100 meter gewonnen in een tijd van 47.5 sec., daarmee meteen het Nederlandse record 0.2 sec. verbeterend. ]")ie zege op het uitermate sterk bezette estafettenummer heeft Ne derland in feite aan Fanny Blankers- Koen te danken. Zowel in de serie als ln de finale wist zij een achter stand van enige meters in een voor sprong om te zetten. In de serie kwam Nederland uit tegen Denemar ken en de Ver. Staten. De tijd was 47.6 sec. De Deense ploeg deed er 48 sec. over en de Amerikaanse girls hadden 48,3 sec. nodig. In de finale startten Australië, Ca nada, Engeland. Oostenrijk, Nederland en Denemarken. De eerste drie hon derd meter deden het de Nederlandse mevrouwtjes (Xenia Stadt-de Jong, NeUi* Witzieis-Tioaeier, Gerda van der Kade-Koudijs) niet zo heel erg best, want toen het laatste der mevrouw tjes (Fanny Blankers-Koen) het es tafettestokje in handen kreeg, had zij een paar meter achterstand op haar Australische en Deense concurrenten. Schitterend lopend wist zij deze ech ter nog in te halen en met geringe voorsprong door de finish te vliegen. De Australische ploeg liep 47.6 en de Canadese 47,8 sec. Vijfde plaats voor de heren Tegen het prachtige succes der athletes staken de prestaties der heren maar vrij magertjes af. Want bij de 4 x 100 m. estafettes heren, werd de Nederlandse estafetteploeg laatst achter Ver. Staten, Engeland, Hongarije. Italië en Canada. Op de laatste 100 meter lag Lammers nog vierde, doch hij werd nog gepasseerd en een Hongaarse door een Canadese loper. Deze finale bracht een sensatie, daar de Amerikaanse ploeg, die als eerste over de streep ging, gediskwa lificeerd werd doordat het wisselen van het estafettestokje bij de eerste wissel niet geschiedde binnen de daarvoor gestelde grenslijnen. De Britse ploeg werd daardoor eerste en de Nederlandse vier klom op tot de vijfde plaats. De tijd der Engelsen was 41,3 sec. Bij de 4 x 400 m. namen de Yanks echter revanche. Zij behaalden op deze afstand hun zoveelste gouden me daille in de tijd van 3 min. 10.4 sec. Frankrijk werd tweede in 3 min. 14.8 sec. en Zweden derde in 3 min. 16 sec. Weer voor Ver. Staten ^oorda Fanny BlankersKoen, die vanavond in Amsterdam met mu ziek aan het station zal ontvangen worden verstek had laten gaan bij het hoogspringen, teneinde zich geheel op het estafettenummer te kunnen con centreren, belandde de titel op dit nummer ook al weer bij de Ver. Staten en wel bij Alice Coachman, die 1,68 m. sprong. Het Britse meisje Dorothy Tyler haaide ook wel de 1.68 m. doch zij had er meer sprongen voor nodig en werd tweede geplaatst. jyjET de Harwichtrein zouden gistermorgen van Liverpool- streetstation de dames athleten vertrekken, gezamenlijk met de heren en de officials Wirtz. Moer man en Jan Blankers. Het was zeer druk op het station, een ware uittocht van deelnemers, officals en bezoekers, want de athletiek- en zwemwedstrijden waren nu achter de rug. Drie treinen gingen van Londen naar Harwich en in één daarvan zat de Nederlandse ploeg met de officials, maar van de dames was geen spoor te beken nen. Jan Blankers keek tever geefs naar zijn vrouw uit want de snelste sprintster van de wereld was ditmaal te langzaam geweest Zij miste de trein en met haar alle andere dames. Zo is Jan Blankers Zondag avond alleen in Nederland aan gekomen en zijn vrouw zat nog in Northwood, in het college, waar de Nederiandse athleten waren onder gebracht. Wat was er gebeurd? H 't vervoer van Northwood naar Londen klopte Zondagmorgen nie^. precies en het gevolg was. dat de dames veel en veel te laat van Northwood vertrokken. Bi; Wem bley gekomen zag men net hope loze van de poging in om de trein naar Harwich in Liverpoolstveet- station nog te halen, zodat be sloten werd naar Northwood terug te keren. Onvrijwillig, maar mis schien niet geheel onwelkom, werd dus nog een dagje aan het Olym pisch verblijf vastgeknoop.t De dames athleten komen nu hedenavond in Nederland aan. Intussen heeft een kweker uit Beverwijk een gladiool van een zacht lila kleur genoemd naar Fanny Blankers-Koen. En nu maar pronken met lila gladiolen.! iiirmr hu iatf zulk een program dan duidelijk zijn? Kan het-een beslist antwoord geven op de beslissende vragen van de dag? Kan het een program zijn, dat jong Nederland gelóóf geeft in ziin toe komst en daarnaast, een duidelijke marsroute? Neen, natuurlijk niet". Katholiek commentaar. TN de katholieke pers vinden we ook nogal wat reserve uitgedrukt. Al leen Prof. Romme houdt zich in ,.D e Volkskrant" weer erg aan de orakelachtige kant. D e T ij d belijdt echter nog eens duidelijk zijn geloof, dat alleen een doortrekken van de twee-partijencoalitie (ondanks het daar aan verbonden risico voor de Grond wetsherziening) de juiste weg zou zijn geweest. Het thans samengestelde ka binet aldus het Amsterdamse blad getuigt niet van de grote visie, waar mede men grote vraagstukken aan pakt; het getuigt evenmin van een geest van geloof en fairheid bij een samenwerking, die men wel het nieu we bestand heeft willen noemen Een van de lelijkste staaltjes van belangenpolitiek juist op het laatste moment ziet het blad geleverd door het beentje lichten van minister Gie- len, een sterk karakter en een minis ter, die belangrijk werk onder han den had op het gebied van het onder wijs, maar die ook vastberaden stond voor zekere eisen, waaraan de cul tuurpolitiek moet voldoen: „Men heeft hem zonder hem zelfs te verwittigen voor de leeuwen geworpen." De Haagse Briefschrijver van D e Maasbode gebruikt nog hardere woorden voor het opzijschuiven van Dr. Gielen. Hij noemt dit een staaltje van politieke verwording, waar een man als Van Schaik niet aan mocht meewerken. Het is jammer van zo'n begin, al dus deze Briefschrijver, maar laten wij hopen, dat de politieke broeder moord op de heren Gielen en Beel geen Kainsteken op dit kabinet zal drukken. I UI STER EN we tenslotte nog even naar het oppositieblad Trouw: Het (kabinet) zal door de politieke constellatie, waaruit het geboren werd en waaraan het gebonden is. niet kun nen doen, wat het doen moet. In zo verre neemt dit kabinet onze bezorgd heid over Indië en het Rijk niet weg. Integendeel. Het zal de principiële ont binding der rechtsorde, die met de Grondwetsherziening 'n feit wordt vol tooien.". J?EN 60-TAL opstandelingen hebben de plantage Telok Sengat in Jo- hore aangevallen. De Schotse bedrijfs leider. Rice, die juist bezig was voor de arbeiders een film te vertonen, werd vermoord. Zijn vrouw en 14- jarige dochter wisten in het oerbos te ontkomen. Een aantal Chinese arbei ders werd gewond. Nadat de opstan delingen zich van een hoeveelheid rijst, een paar vrachtauto's en een jeep hadden meester gemaakt, staken zij alle gebouwen in brand. JN DE NACHT van Zaterdag op Zon dag heeft een niet geidentificeerd vliegtuig verscheidene passagiers af gezet op een vliegveld in het graaf schap Middlesex. Het vliegtuig is on middellijk daarna weer opgestegen. Door de duisternis hebben de onbe kenden zich uit de voeten kunnen ma ken zonder dat hun papieren nage zien werden. De politie heeft een on derzoek ingesteld. JAE ORANJESLUIZEN te Amsterdam gingen Zaterdag dicht, omdat de waterstand 1.70 meter beneden nor maal was oftewel 1.95 beneden A.P.

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1948 | | pagina 1